Изпитни въпроси за провеждане на изпити за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари

ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОСНОВЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ

Тема
1. Общи изисквания, регламентиращи превоза на опасни товари.
2. Основни видове опасности.
3. Информация за защита на околната среда при контрола на пренасяне на отпадъци.
4. Превантивни и обезопасяващи мерки, съответстващи на различните видове опасности.
5. Какво да се прави след произшествие (първа помощ, пътна безопасност, основни познания за използване на защитна екипировка и др.).
6. Маркировка, етикетиране, табелки и сигнализация с оранжеви табели.
7. Какво трябва да прави и какво не трябва да прави водачът при превоза на опасни товари.
8. Цел и начин на работа на техническото оборудване на превозните средства.
9. Забрани за смесени товари в едно и също превозно средство или в контейнер.
10. Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети по време на товарене и разтоварване на опасни стоки.
11. Обща информация, отнасяща се до гражданско-правна отговорност. (ограничения за движение в тунели и правила за поведение в тунели /предотвратяване на инциденти, безопасност, действие в случай на пожар или други спешни случаи и др./Познания по безопасност).
12. Информация за многомодулни (комбинирани) транспортни операции.
13. Обработка и складиране на пакети.

ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ „ЦИСТЕРНИ“

Тема
1. Поведение на превозните средства на пътя, включително и движенията на товара.
2. Специфичните изисквания за превозните средства.
3. Общи теоретични познания за разнообразните и различни системи за пълнене и изпразване на цистерни.
4. Специфични допълнителни разпоредби, които са приложими при използването на тези превозни средства (удостоверения за одобряване, маркировка на одобряването, табелки и маркировка с оранжеви табели и др.).

ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ „КЛАС 1“

Тема
1. Специфични опасности, свързани с взривни и пиротехнически вещества и изделия.
2. Специфични изисквания, отнасящи се до смесеното товарене на вещества и изделия от клас 1.

ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ „КЛАС 7“

Тема
1. Специфични опасности, свързани с йонизираща радиация.
2. Специфични изисквания, отнасящи се до опаковането, обработката, смесеното товарене и подреждането на радиоактивен материал.
3. Специални мерки, които трябва да се предприемат в случай на произшествие, засягащо радиоактивния материал.
Scroll to top