За Агенцията

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е създадена през 2002 г. със Закона за автомобилните превози. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище в гр. София и 27 регионални структури.

Дейността, структурата и организацията на агенцията са определени с Устройствен правилник приет от Министерски съвет.

Основните задачи на агенцията произтичащи от Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата са свързани с осъществяване на контрол и регулация на общественият превоз на пътници и товари, автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства, одобряването на превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС, повишаване квалификацията на водачите, психологически подбор и др. дейности определени с национални или европейски нормативни документи.


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", приет с ПМС № 272 от 29.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., изм. и доп., бр. 33 от 8.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г., доп., бр. 52 от 2.07.2019 г., в сила от 2.07.2019 г., изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., изм., бр. 36 от 13.05.2022 г.


Относно издаване на фактури за платени такси:

Съгласно чл. 6, ал. 7 от Закона за счетоводството „При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане. "

Тъй като заплащането на таксите за услуги, извършвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, представлява плащане на публично държавно задължение, възникнало на основание и по реда на закон, документалната обосновка за стопанската  операция е документа за платена такса. В тази връзка, не е необходимо да се издават фактури при заплащане на такси за извършване на услуги.


Структура

Структура ИААА

Вижте изображението в пълен размер

Банкови сметки и плащания

Банковите сметки на Централно управление на ИА “АА” се обслужват от банка УниКредит Булбанк, София, и са както следва:

Валута

IBAN BIC(SWIFT) код
BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF
EUR BG32 UNCR 7000 3408 2713 25 UNCRBGSF

Плащания могат да бъдат извършвани с дебитна карта, издадена от българска или чуждестранна банка през POS терминал.

*Забележка:  
1. 
Валутната банкова сметка да се използва за превеждане на държавните такси в EUR, съгласно чл. 99 на Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на Министерство на транспорта  в частта на ИА “Автомобилна администрация.;

2. Уважаеми потребители на информацията, имайте предвид, че при иницииране на преводи в страната и чужбина BIC (SWIFT) кода на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF e задължителен реквизит на клиентските платежни документи. Попълването на горните кодове от страна на нашите контрагенти е задължително условие за коректното отразяване на преводите по нашата сметка.

Считано от 01.02.2019 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ има нови изисквания към платежните документи за заплащане на такси за административни услуги по Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията:
Платежните документи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържат следните реквизити:

  1. Три имена и ЕГН на заявителя/Наименование и БУЛСТАТ на фирма.
  2. Основание за плащане: съответния код от  Номенклатурата на кодове за заплащане на таксите по Тарифа 5 в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.
  3. Вид документ – 09.
  4. Номер на документа, по който се плаща - регистрационен номер на заявлението за административна услуга и дата.

 

 

Scroll to top