Често задавани въпроси

 Не. Заявленията за административни услуги се обработват по дата на регистриране.

При подаване на документи, пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс (Чл. 32 – Представители на страните по пълномощие могат да бъдат:

 1. Адвокатите;
 2. Родителите, децата или съпругът;
 3. Юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец. Чл. 33 – Пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от страната или от нейния представител. В пълномощното се посочват трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника.) Пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации – чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

На интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в рубриката „Административно обслужване“ е публикувана информация за предоставяните от агенцията административни услуги.

Образците на заявления за административни услуги са публикувани на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в рубриката „Административно обслужване“ към съответната административна услуга.

 1. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 2 от Закона за автомобилните превози, лиценз и удостоверение за регистрация не се изискват при превоз на товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с максимално допустима маса до 3,5 тона (3500 кг), с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително.
 2. Относно превоз до държави, извън територията на Европейския съюз, се прилагат съответните режими за превози в чужбина, информацията за които е достъпна на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, раздел „Автомобилни превози“, рубрика „Режими за превози в чужбина“.

 1. Съгласно разпоредбата на чл. 12 от Закона за автомобилните превози, единственият регламентиран превоз на пътници срещу заплащане с лек автомобил, е таксиметровият превоз. Режимът за таксиметров превоз на пътници е уреден в разпоредбите на чл. 24-24б от Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
 2. Съгласно разпоредбата на чл. 2, § 2 от Регламент (ЕО) 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, „професия автомобилен превозвач на пътници“ означава дейността, осъществявана от всяко предприятие посредством моторни превозни средства, конструирани и оборудвани по такъв начин, че да са подходящи за превоз на повече от девет лица, включително водача. В тази връзка в регистъра на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността за международен автобусен превоз на пътници могат да бъдат вписани единствено моторни превозни средства, посочени в разпоредбата на §6, т. 12, буква „в“ от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, т. е. автобуси.

 1. Съгласно §1, т. 4, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, „превоз за собствена сметка“ е превоз на товари без заплащане, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствената дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него и превозът е предназначен да се доставят товари на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, да се експедират негови товари, товарите да се превозят в рамките на предприятието му или за негови собствени нужди извън предприятието, а товарите принадлежат на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или са били продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него.

 2. Съгласно чл. 12б, ал. 1, т. 3 от Закона за автомобилните превози, превоз за собствена сметка може да се извършва от физически или юридически лица, при условия и ред, определен с Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка, като същата не се прилага за моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с допустима максимална маса до 3,5 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително. Съгласно ал. 11 към чл. 12б лицата по ал. 1 са длъжни да уведомят писмено Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, че извършват превоз за собствена сметка на пътници или товари еднократно, не по-късно от деня на започването на дейността по извършване на превозите.

  Съгласно чл. 12б, ал. 10 от Закона за автомобилните превози, превоз на товари за собствена сметка между два пункта на територията на Република България не може да се извършва с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с допустима максимална маса над 12 тона, освен ако лицето, за чиято сметка се извършва превозът, притежава лиценз за извършване на обществен превоз на товари.

 3. Информация за превоз на товари на територията на трети страни е достъпна на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, раздел „Автомобилни превози“, подраздел „Режими за превози в чужбина“.

Изследването се състои от три части: първа част включва тестове за качествата на вниманието, наблюдателност, процес на взимане на решение и въпросници, втората част включва тестове за реакции с компютъризирана психологическа апаратура; третата част представлява беседа. В края на беседата се съобщава заключението за психологическа годност, което може да бъде „Допуска се“ или „Не се допуска“.

Всяко лице има право на три явявания на психологическо изследване в продължение на 12 месеца. При отрицателно заключение на първото изследване не се издава документ и лицето има право на второ явяване  в срок до шест месеца от първото. Ако и втория път заключението е отрицателно, то има право на трето изследване в срок до шест месеца от второто.

При отрицателно заключение и от трето изследване, както при неявяване в срок на второ или трето изследване, лицето има право на ново психологическо изследване не по-рано от една година след първото изследване

Първото и второто психологическо изследване се организират и провеждат в психологически лаборатории към регистрирани при условията и по реда на Закона за движението по пътищата и притежаващи удостоверение за регистрация: болници за активно лечение, групови практики за медицинска помощ, центрове за психично здраве, медицински центрове или диагностично-консултативни центрове, в които работи поне един психолог.

Третото психологическо изследване се провежда в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Записването за първо психологическо изследване става на място или по телефона в психологическа лаборатория по избор на лицето. Записването за второ психологическо изследване става в същата психологическа лаборатория, в която е проведено първото. В случай, че дейността й междувременно е преустановена, лицето може да се запише и яви в друга психологическа лаборатория.

Телефоните и адресите на регистрираните и функциониращи психологически лаборатории са изнесени в сайта на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в рубриката „Лаборатории и учебни центрове“ по области.

Записването за трето психологическо изследване става по телефона между 9 и 17 ч. в работни дни на телефони: 02 930 88 15 и 02 930 88 34.

Графикът за провеждане на изпитите за ръководител на транспортна дейност се изготвя не по-късно от 1 декември на предходната година.

Графикът се публикува на електронната страница на ИА „АА“ в раздел „Изпити“.

 Заявления се подават не по-късно от 10 дни преди първата дата на избраната от кандидата изпитна сесия.

Протоколите за провеждане на изпитите се публикуват на електронната страница на ИА “АА” не по-късно от пет календарни дни преди първата дата на съответната сесия.

Резултатите от проведените изпити се публикуват на електронната страница на ИА “АА” не по-късно от 50 дни считано от първия работен ден следващ последната изпитна дата на съответната изпитна сесия и на кандидатите, положили успешно двете части от изпита, се издава удостоверение за съответната професионална компетентност.

Удостоверенията се изпращат в съответните регионални звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, посочени от кандидатите в заявленията за явяване на изпит.

Удостоверенията на кандидатите, които не са посочили конкретно регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация се получават само от центъра за административно обслужване на ИА „АА“ (гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.)

Удостоверението за професионална компетентност се получава от притежателя му или от упълномощен негов представител. При получаване на удостоверението пълномощникът представя нотариално заверено пълномощно или адвокатска карта. 

Към кмета на съответната община. Кметовете на общини инициират откриването на автобусни линии от общинските, областните и републиканската транспортни схеми, възлагат изпълнението на превози по тях, предлагат промени по вече съществуващи маршрутни разписания и осъществяват контрол върху изпълнението на договореностите с превозвачите.

Средствата за субсидии и компенсации се разпределят на общините в пълно съответствие с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата) по принципно еднакъв начин за цялата страна в рамките на предвидените за целта средства в държавния бюджет.

Кметовете на общини предоставят разпределените им средства на превозвачи, на които са възложили превози след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1370/2007 и които спазват правилата за извършване на обществен превоз на пътници.

Съгласно Наредбата ежегодно, в едномесечен срок от обнародването на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределя в годишен размер и в размер за първото тримесечие предвидените по централния бюджет средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите, като компенсациите се изчисляват на база брой правоимащи и категорията на общината, а субсидиите на база нетния финансов ефект от предходната година, който е изчислен в съответствие с утвърдения от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията пробег от предходната година съобразен с ръста на пробега за текущата година.

В съответствие с Наредбата ежегодно в срок до 20 октомври кметовете на общините предоставят на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията обобщена справка по образец – приложение № 2, за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени пътувания със средства от централния бюджет за периода 1 януари – 30 септември, както и справка по образец – приложение № 3, за финансовите резултати на всички превозвачи за периода 1 януари – 30 септември. След обобщаване и анализиране на посочената информация се актуализират годишните лимити за компенсации и субсидии на общините, като компенсациите се изчисляват на база реално издадените превозни документи, стойността им и категорията на общината, а субсидиите на база отчетен нетен финансов ефект за текущата година, който се съобразява с утвърдения от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията пробег и отчетения пробег от общините за деветте месеца на годината.

Разрешителните за обслужване на редовни международни автобусни линии се заплащат от превозвачите при получаването на пълния комплект разрешителни, след като бъдат уведомени за тяхното издаване/получаване. Държавната такса се формира  в зависимост от дестинацията на автобусната линия съгласно изискванията на Тарифа № 5 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Съгласно чл. 40, ал. 5 и 7 и чл. 45 д, ал. 6 и 8 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари превозвачът е длъжен да осигури обслужването на автобусната линия при спазване на разписанието до изтичане на валидността на разрешителното. В случай че превозвачът възнамерява да преустанови обслужването, писмено уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ установява покритие на заявена редовна автобусна линия с линия в експлоатация (или за която е открита процедура за съгласуване), когато превозът се извършва до държава, която не е членка на Европейския съюз,  съгласно чл. 38, ал. 2 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. За да бъде констатирано наличието на покритие в дните и/или часовете на обслужване, маршрутите на сравняваните автобусни линии трябва да съвпадат изцяло или при еднакви маршрути да съвпадат най-малко две спирки на българска територия.

Преди да регистрирате Вашето превозно средство е необходимо да подадете документи в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията за регистрирано пътно превозно средство съгласно изискванията на Наредба Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн. ДВ, бр. 21 от 2013 г.). Съгласно чл. 36 от наредбата за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство собственикът му или упълномощен негов представител подават заявление по образец до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", към което прилага:

 1. Протокола за изменение в конструкцията на ППС, издаден от техническата служба;
 2. Копие на документ за регистрация на ППС, което да бъде заверено с подпис и "Вярно с оригинала"
 3. Документ за платена държавна такса.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаването на заявлението и приложенията към него издава удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство, когато:

 1. Пътното превозно средство отговаря на описанието, придружаващо заявлението;
 2. Изменението в конструкцията на ППС отговаря на описанието, придружаващо заявлението;
 3. Протоколът за изменение в конструкцията на ППС, издаден от техническата служба, е със заключение "допустимо изменение в конструкцията на ППС".

Когато към заявлението не е приложен един или повече от посочените по-горе документи или представените документи са с нередовности, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя на заявителя 14-дневен срок за представянето на липсващия документ или отстраняването на нередовностите. Ако в посочения срок не се отстранят нередовностите или не се представи липсващия документ/-и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице отказват издаването на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство. Отказът се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Когато едно превозно средство притежава индивидуално одобряване от друга държава-членка на ЕС не е необходимо да преминава процедура за издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство съгласно изискванията на Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.). Съгласно изискванията на чл. 71, ал. 6 от Наредба № 60 от 24.04.2009 г. превозно средство, за което има индивидуално одобряване от друга държава - членка на Европейския съюз, може да бъде регистрирано или пуснато в употреба на територията на Република България, когато индивидуалното одобряване е извършено на основание технически изисквания, равностойни на използваните в страната. За целите на регистрацията и пускането в употреба на превозното средство производителят, собственикът или упълномощеният им представител подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" за признаване за валидно на територията на Република България индивидуално одобряване от друга държава - членка на Европейския съюз. Към заявлението се прилагат:

 1. Документа за индивидуално одобряване на превозно средства, издаден от друга държава - членка на Европейския съюз;
 2. Техническа и допълнителна информация във връзка с естеството на техническите изисквания, на които отговаря превозното средство.

Посочените документи трябва да се придружават от превод на български език.
Признаването на индивидуалното одобряване, издадено от друга държава-членка на ЕС не се заплаща.

Да трябва, ако са подменени регистрационните табели.

Не, няма да бъде удължен срокът на разрешението. Трябва да се подаде заявление издаване на разрешение.

Срокът за издаване на удостоверението е 30 дни.

Не. Ще Ви бъде издадено ново удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари със срок на валидност – срока на валидност на старото удостоверение. 

Scroll to top