Декларация за съответствие

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Дата на публикуване: 28.06.2023 г.

Последна актуализация: 28.06.2023 г.

 

Раздел 1 - Задължително съдържание 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

 

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://rta.government.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 v2.1.2 (2018-08)

 

 1. Статус на съответствие

Съдържанието напълно съответства на посочения стандарт.

 

 

Обратна информация и данни за контакт

Сигнали за нарушения относно достъпността на този уебсайт се подават чрез:

 • Системата за сигурно електронно връчване  https://edelivery.egov.bg/ , избирайки ИААА като адресат;
 • Имейл: avto_a@rta.government.bg;
 • Телефон +359 (2) 930 88 40. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00  до 17.30 ч.;
 • Поща – на адрес: 1000 гр. София, ул. „Й. В. Гурко“ № 5, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
 • Центъра за административно обслужване - на хартиен.

 

Ход на процедурата по разглеждане на сигнал:

 • Сигналът се разглежда в срок до два месеца от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
 • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Система за сигурно електронно връчване, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез тази система; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:

 1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или
 2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ).

Жалбите могат да се подават по следните начини:

 • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
 • чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София – 1000.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Дата на публикуване: ….06.2023 г.

Последна актуализация: ……06.2023 г.

 

Раздел 1 - Задължително съдържание 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

 

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://rta.government.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 v2.1.2 (2018-08)

 

 1. Статус на съответствие

Съдържанието напълно съответства на посочения стандарт.

 

 

Обратна информация и данни за контакт

Сигнали за нарушения относно достъпността на този уебсайт се подават чрез:

 • Системата за сигурно електронно връчване  https://edelivery.egov.bg/ , избирайки ИААА като адресат;
 • Имейл: avto_a@rta.government.bg;
 • Телефон +359 (2) 930 88 40. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00  до 17.30 ч.;
 • Поща – на адрес: 1000 гр. София, ул. „Й. В. Гурко“ № 5, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
 • Центъра за административно обслужване - на хартиен.

 

Ход на процедурата по разглеждане на сигнал:

 • Сигналът се разглежда в срок до два месеца от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
 • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Система за сигурно електронно връчване, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез тази система; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:

 1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или
 2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ).

Жалбите могат да се подават по следните начини:

 • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
 • чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София – 1000.

 

Scroll to top