Електронен подпис

Изисквания за получаване и издаване на електронни документи, подписани с удостоверение за универсален електронен подпис от изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

       ИА "Автомобилна администрация" приема и издава електронни документи, подписани с удостоверение за универсален електронен подпис при следните условия:


За входящи документи:

 1. Допустим формат: без ограничения, приемат се и електронни съобщения от електронната поща, подписани с удостоверение за универсален електронен подпис.

 2. Документът се подписва с валидно удостоверение за универсален електронен подпис.

 3. Документът съдържа прав (некриптиран) текст.

 4. Посочен адрес за кореспонденция на подателя на електронния документ, подписан с удостоверение за универсален електронен подпис.

 5. Заявено желание за електронна кореспонденция

  • Ако документът е получен на посочения електронен адрес на агенцията, то се счита, че подателят езаявил съгласие да получава електронни документи, подписани с удостоверение за универсален електронен подпис от ИА "Автомобилна администрация и за адрес за кореспонденция се счита адресът, посочен в сертификата на електронния му подпис.

  • Ако документът е получен в Деловодството на ИА "Автомобилна администрация" на магнитен носител, подателят изрично посочва в него дали е съгласен да получава електронни документи, подписани с удостоверение за универсален електронен подпис от агенцията.

  • При заявено несъгласие от подателя за кореспонденция на електронен адрес, същият задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция. В този случай кореспонденцията ще се извършва чрез хартиени документи.

  • Ако подателят желае да посочи адрес за кореспонденция, различен от този в сертификата на електронния му подпис, задължително в документа се посочва електронен адрес за кореспонденция.

 6. Заявено желание за потвърждение на получаването:
  За потвърждение за получен валиден електронен документ, подписан с удостоверение за универсален електронен подпис се счита документ, съдържащ оригиналния текст на изпратения документ, допълнен с входящ номер/дата и подписан с универсален електронен подпис. Потвърждение се получава само ако подателят изрично е поискал това в текста на електронния документ, подписан с удостоверение за универсален електронен подпис, който е изпратил.

Scroll to top