BG05SFOP001-2.006-0016-C01

14.10.2019 г.

Обществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в рамките на Проект: BG05SFOP001-2.006-0016-C01 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по 2 (две) обособени позиции“


21.10.2019 г.


21.10.2019 г.


03.12.2019 г.


04.12.2019 г.


27.01.2020 г.


11.01.2020 г.


Scroll to top