BG05SFOP001-2.006-0015-C01

03.09.2019 г.

Обществена поръчка „Пряко договаряне“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки и проект по ОПДУ с проект: „Организиране и провеждане на обучения в рамките на Проект BG05SFOP001-2.006-0015-C01 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи пътен контрол и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по 2 (две) обособени позиции“.


25.09.2019 г.


23.10.2019 г.


12.12.2019 г.


07.04.2020 г.


Scroll to top