Декември 2023

19 Декември 2023
Новини

Проект на заповед за определяне на формàта за предоставяне на техническата информация от производителите на пътни превозни средства или упълномощени от тях представители, определена в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621, необходима за извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

19 Декември 2023
Новини

Проект на Заповед за определяне на изискванията, на които трябва да отговаря комуникационния протокол, който трябва да имат имплементиран софтуерите, осигуряващи електронно предаване на резултатите от измерванията от газоанализаторите, димомерите и стендовете за измерване на спирачните сили на пътните превозни средства към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Scroll to top