Съобщения за започване на производство по прекратяване на права

20 Септември 2023

„НИКАН ЛАЙН ГРУП“ ООД

На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) съобщава, че започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от Удостоверение за регистрация № 80/21.09.2012 г., издадено на „НИКАН ЛАЙН ГРУП“ ООД за организиране на курсове за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията на водачи на автомобили по реда на Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (Наредба № 41).

         В случай че в определения срок съгласно чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс не постъпят в ИААА писмени искания и възражения във връзка с производството, на основание чл. 7в, ал. 8, т. 1 и чл. 7г, ал. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 11, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 от Наредба № 41 и § 47 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 41, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от Удостоверение за регистрация № 80/21.09.2012 г., издадено на „НИКАН ЛАЙН ГРУП“ ООД и заличаване на учебния център от регистъра по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 41. 

Scroll to top