Издадени административни актове

12 Май 2023

ЦЕНТЪР НА „СОМАТ“ АД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЕООД

На основание чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-207/10.05.2023 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 7в, ал. 8, т. 3 и чл. 7г, ал. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 11, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 3 от Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (Наредба № 41), е прекратено правото да се организират курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им, произтичащо от Удостоверение за регистрация № 3/10.08.2009 г., издадено на ЦЕНТЪР НА „СОМАТ“ АД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЕООД и дружеството е заличено от регистъра по чл. 7в, ал. 2 от ЗАП.

 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването ѝ.

Scroll to top