Работа при нас

18 Април 2023

Конкурс за назначаване на държавен служител в: - дирекция „Пътни превозни средства“ – 2 щатни бройки

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  дирекция „Пътни превозни средства“ – 2 щатни бройки

 1. Длъжност: младши експерт
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – професионален бакалавър;
 • професионален опит – не се изисква.
 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 2. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите се подават не по-късно от 17:30 часа на 28.04.2023 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността:

 1. Разглежда и обработва подадени заявления за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства.
 2. Разглежда и обработва подадени заявления за издаване на удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства.
 3. Разглежда и обработва подадени заявления за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
 4. Води регистри и бази данни за издадените удостоверения за одобряване на нови и регистрирани пътни превозни средства, както и на пътни превозни средства с изменение в конструкцията.
 5. Съвместна дейност с производители на пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, технически служби и други организации по въпроси, свързани с дейността на дирекцията.
 6. Подпомага дейността на дирекцията, свързана с издаването на разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и списъци на техническите специалисти към тях.
 7. Участва в подготвянето на предложения и становища във връзка с извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и повишаването на техническата изправност на пътните превозни средства.
 8. Прави предложения за издаване или за отказ за издаване на административните актове, свързани с областите на дейност на длъжността.
 9. Участва в подготвянето на предложения и становища във връзка с повишаване безопасността на движението по пътищата и опазването на околната среда.
 10. Води кореспонденция с различни структурни звена на Министерство на вътрешните работи по въпроси, свързани с регистрацията и пререгистрацията на пътните превозни средства.
 11. Подготвя издадените удостоверения, сертификати, разрешения и др. документи за изпращане до съответните регионални звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
 12. Разработва становища и отговори по постъпващи в агенцията писма, жалби и други от областите на дейност на длъжността.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Размерът на основната заплата за длъжността е от 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева) до 1690 лв. (хиляда шестстотин и деветдесет лева). Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Зорница Нушева – директор на дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 91.


05.05.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Пътни превозни средства“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

 1. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

РЕШИ:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Екатерина Ралчевска

да

да

-

2.

Ивелина Иванова-Берова

да

да

-

3.

Евелина Велинова

да

да

-

4.

Елена Карапандова

да

да

-

5.

Михаил Михайлов

да

да

-

6.

Станислав Ефремов

да

да

-

7.

Магдалена Вълева

да

да

-

8.

Боян Лятов

да

да

-

9.

Златко Петров

да

да

-

10.

Бойка Георгиева

да

да

-

11.

Ели Депина

да

да

-

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1.

Екатерина Ралчевска

2.

Ивелина Иванова-Берова

3.

Евелина Велинова

4.

Елена Карапандова

5.

Михаил Михайлов

6.

Станислав Ефремов

7.

Магдалена Вълева

8.

Боян Лятов

9.

Златко Петров

10.

Бойка Георгиева

11.

Ели Депина

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на тест на 17.05.2023 г. от 10:30 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе същия ден в сградата на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5.           

 1. Нормативни актове:
 • Закон за държавния служител;
 • Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
 • Закон за движението по пътищата;
 • Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 29.05.2009 г.);
 • Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 01.03.2013 г.);
 • Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.06.2018 г.).
 1. Система за определяне на резултатите

            На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т. До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до четири (4) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори –  20 от 20 възможни. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три). Продължителността за решаване на теста е 45 минути.

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири). Продължителността на интервюто с всеки кандидат е не по-малка от 10 минути.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

  

Ивайло Славейков

Председател на конкурсната комисия


22.05.2023 г.

 

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността младши експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Пътни превозни средства“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Михаил Михайлов
Scroll to top