Работа при нас

21 Март 2023

Kонкурс за назначаване на държавен служител в: - в дирекция „Административно и информационно обслужване“ – 1 щатнa бройкa

ОБЯВЛЕНИЕ

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  в дирекция „Административно и информационно обслужване“  – 1 щатнa бройкa

 1. Длъжност: младши експерт.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – професионален бакалавър;
 • професионален опит – не се изисква.
 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. 4. Начин на провеждане на конкурса: тест и провеждане на интервю.
 2. 5. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • документите се подават не по-късно от 17:30 часа на 31.03.2023 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават и по електронен път, на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. 8. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 Описание на длъжността:

 1. Изпълнява задачи, свързани с документационното обслужване на ръководството посредством автоматизирана информационна система.
 2. Изпълнява задачи съгласно организацията и технологията на документооборота в агенцията в т.ч. работата с входящите, вътрешните и изходящите документи, справочно-информационна дейност и насочване на електронно архивираните документи по предназначение.
 3. Обслужва потребителите на административни услуги в ЦАО в централното управление на агенцията, в т.ч.:
 • предоставя обща информация за административните услуги;
 • разяснява изискванията, на които трябва да отговарят подаваните документи;
 • приема и регистрира документи подавани от гражданите в ЦАО;
 • предоставя заявените изготвени документи на потребителите.
 1. Приема, разпределя и регистрира в АИС получените в ЦАО по различни комуникационни канали (по поща, по куриер, по електронна поща, по факс, чрез Системата за електронен обмен на документи, чрез Системата за сигурно електронно връчване и др.) документи.
 2. При необходимост отразява резолюциите върху документите от ръководството на агенцията в регистрационната карта на документа в АИС, размножава при необходимост и предава документите съгласно резолюциите.
 3. Изпълнява задачи, свързани с поддържането на текущия учрежденски архив в т.ч. класиране на текущия архив в дела.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

          

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 780 (седемстотин и осемдесет) лева до 1690 (хиляда шестстотин и деветдесет) лева. Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Зорница Нушева – и. д. директор на дирекция “Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 91.


07.04.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

 1. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

РЕШИ:

Име и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Ивелина Петрова

Да

Да

-

2.

Маргарита Георгиева

Да

Да

-

3.

Елена Карапандова

Да

Да

-

4.

Боян Лятов

Да

Да

.

5.

Юлияна Божилова

Да

Да

-

6.

Александра Митова

Да

Да

-

7.

Венета Божинова

Да

Да

-

8.

Теодора Цочева

Да

Да

-

9.

Кристина Гогова

Да

Да

-

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

Име и фамилия

1.

Ивелина Петрова

2.

Маргарита Георгиева

3.

Елена Карапандова

4.

Боян Лятов

5.

Юлияна Божилова

6.

Александра Митова

7.

Венета Божинова

8.

Теодора Цочева

9.

Кристина Гогова

 

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

            Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 19.04.2023 г. в 10:30 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, за провеждане на първата част от конкурса – решаване на тест.

 

            Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на същия ден в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5.

 

 1. Нормативни документи:

 

 • Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
 • Закон за Националния архивен фонд;
 • Наредба за административното обслужване;
 • Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

 

 1. Система за определяне на резултатите:

                          На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т. До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до четири (4) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори –  20 от 20 възможни. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три). Продължителността за решаване на теста е 40 минути.

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири). Продължителността на интервюто с всеки кандидат е не по-малка от 10 минути.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 Мая Микова /п/

Председател на конкурсната комисия    


21.04.2023 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Александра Митова
 • на второ място – Юлияна Божилова
 • на трето място – Елена Карапандова 

 

Scroll to top