Новини

12 Декември 2022

НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА СТРАНИЦАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Относно: Информационната система за дейността по обучението на водачите за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им и организиране и провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

На 09.07.2021 г. в бр. 57 на Държавен вестник беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (Наредба № 41). В цитираната наредба е предвидено изграждането на информационна система, която осигурява възможност за:

- електронно регистриране на лицата, на които се провежда обучение (електронен регистър);

- създаване на график за провеждане на теоретичното обучение (електронен график за обучението);

- създаване и водене на учебен дневник за провеждане на теоретичното обучение за всяка група (електронен дневник);

- определяне на датите за провеждане на изпитите на кандидатите по електронен начин (електронен график за изпитите);

- изготвяне на протоколите за провеждане на изпитите за придобиване на карта за квалификация;

- генериране на тестовете за провеждане на първата част от изпита за придобиване на карта за квалификация на водача;

- издаване на удостоверения за преминато обучение;

За изпълнение на задълженията си, предвидени в Наредба № 41, след проведена обществена поръчка с предмет „Осигуряване функционирането и оптимизация на регистъра на лицата, провеждащи курсовете за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им и на регистъра на лицата, на които се провежда обучение, на дейностите по организиране и провеждане на обучението за начална квалификация и периодичното обучение, на дейностите по организиране и провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация и издаването и персонализирането на картите за квалификация на водачите “ Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е сключила договор с „ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“ АД за изграждането на информационната система.

 

Съгласно § 48 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 9.07.2021 г.), информационната система трябва да започне да функционира от 10.01.2023 г.

Към настоящия момент информационната система е изградена и предстои въвеждането ѝ в експлоатация, като за целта е необходимо:

-  да бъдат въведени данни в системата;

- да бъде проведено обучение на представителите на учебните центрове и на служители на ИААА;

- да бъде осигурена възможност на ползвателите на системата да се запознаят с нея.

 

  1. Въвеждане на данни в системата;

 

1.1. За изготвяне на тестовете за провеждане на изпитите

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредба № 41, към заявлението за извършване на регистрация, освен необходимите документи заявителят прилага и учебна документация, по която ще извършват обучението, както и масив от изпитни въпроси, които ще бъдат включвани в тестовете, и казуси за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация. Учебната документация, масивът от изпитни въпроси и казусите се представят в два еднообразни екземпляра, като единият се връща на заявителя след тяхното утвърждаване.

Тестовете за провеждане на изпита се състоят от въпроси, включени в утвърдения от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  масив от изпитни въпроси. За всеки кандидат се изготвят 2 теста – тест съдържащ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности, и тест, съдържащ 20 отворени въпроса със записване на отговор. Комбинацията от въпроси в един изпитен тест трябва да обхваща всички изучавани теми. Тестовете се генерират от информационната система преди всеки изпит за всеки кандидат поотделно и е осигурена възможност за разпечатване.

За осигуряване на възможност за създаване на тестовете за провеждане на изпитите,  утвърдените масиви от изпитни въпроси и казусите, за всички регистрирани лица за извършване на обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им, бяха въведени в информационната система, като достъп до въпросите има само управителят на съответния учебен център или упълномощеното лице, на което е предоставен достъпа за работа в регистъра на издадените удостоверения.

При въвеждане на изпитните въпроси в информационната система, установихме обстоятелства, които не позволяват изпълнението на изискванията на нормативната уредба към тестовете за провеждане на изпитите:

  1. В по-голямата част от масивите от изпитни въпроси с избор на отговор не са посочени верните отговори. Това прави невъзможно създаването на възможност/шаблони за проверка на решените от кандидатите по време на изпитите тестове.
  2. Изпитните въпроси в масивите не са разпределени по теми и цели, което обстоятелство не позволява да гарантираме спазването на изискването, че всеки от генерираните тестове съдържа въпроси от всички изучавани теми.

Във връзка с изложеното и навременното влизане в сила на изискванията на Наредба № 41 е необходимо вашето съдействие, като в срок до 20.12.2022 г. самостоятелно разпределите масивът с изпитните си въпроси по цели и да отбележите верните отговори на въпросите, които ние вече сме въвели в модула за генериране на тестовете за провеждане на изпитите на адрес https://reg.avtoizpit.com/dqc-register/login.

Модулът е достъпен само с предоставеното на управителя техническото устройство, с което се идентифицира в електронната платформа, чрез която предоставя информация за издадените удостоверения за професионална компетентност.

 

1.2. Вписване на учебните планове

В Приложение № 3а към чл. 8, ал. 3, от Наредба № 41 са определени три теми  при провеждане на обучението, като за всяка от тях, в зависимост от вида превоз (пътници или товари) са определени и съответните цели, които трябва да бъдат постигнати в резултат на обучението.

Съгласно чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 3 и 5 от Наредба № 41, съдържанието на обучението, учебните планове и основните организационно-методически указания за обучението на водачите се определят с учебна документация, утвърдена от изпълнителния директор на ИААА. Учебната документация съдържа учебен план с разпределението на учебните часове по модули и по съответните теми в тях.

Съгласно чл. 15, ал. 5 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредба № 41, по време на обучението преподавателят по съответната тема/цел отразява в електронния дневник в информационната система присъствията и отсъствията на кандидатите. Обучението за придобиване на начална квалификация се счита за преминато при присъствие на кандидата на не по-малко от 85 % от предвидените за всеки модул учебни часове.

Във връзка с изложеното и навременното влизане в сила на изискванията на Наредба № 41 е необходимо вашето съдействие, като в срок до 20.12.2022 г. самостоятелно въведете учебните планове за всички видове обучение (начална квалификация, начална квалификация с ускорено обучение, надграждащо обучение, периодичното обучение за пътници и/или товари) с разпределението на учебните часове по модули и по съответните теми в тях (теми и цели) на адрес: https://reg.avtoizpit.com/dqc-register/login, с цел създаване на електронни дневници.

Модулът е достъпен само с предоставеното на управителя техническото устройство, с което се идентифицира в електронната платформа за предоставяне на информация за издадените удостоверения за професионална компетентност.

 

  1. Обучения

Във връзка с предстоящите промени в организацията на дейността, е необходимо да бъде проведено обучение, както на представителите на учебните центрове, така и на служителите на администрацията. Обученията ще се провеждат дистанционно, по електронен път на следния адрес: https://avtoizpit.com/dqc.

 

2.1. Обучение на управителите на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация и преподавателите, включени в списъка към съответното удостоверение.

Обучение на управителите на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация ще се проведе на 16.12.2022 г.  - от 10:00 часа. В случай, че някой от управителите не може да присъства на определената дата, повторно обучение ще се проведе на 19.12.2022 г.  - от 10:00 часа.

Обучение на преподавателите, вписани в списъка към удостоверението за регистрация ще се проведе на 16.12.2022 г. - от 12:00 часа. В случай, че някой от преподавателите не може да присъства на определената дата, повторно обучение ще се проведе на 19.12.2022 г.  - от 12:00 часа.

 

  1. Достъп до системата

 

3.1. На управителите на лицата, притежаващи удостоверения за регистрация за провеждане на обучение и изпити (по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 41) няма да бъдат предоставени нови дигитални устройства/карти за идентификация в информационната система, като всеки от тях ще се идентифицира в информационната система чрез техническото устройство, с което се идентифицира в електронната платформа за предоставяне на информацията за издадените удостоверения за професионална компетентност.

 

3.2. Съгласно чл. 10, ал. 5 от Наредба № 41, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до информационната система, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на преподавателите по теоретично обучение, включени в списъка към съответното удостоверение – за отразяване на присъствията и отсъствията на кандидатите. За всеки учебен център се предоставя по едно техническо устройство за всеки от преподавателите, включени в списъка към съответното удостоверение. Техническите устройства за достъп ще се получават от Регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ срещу подпис от преподавателите или от упълномощени от тях лица.

Предвид факта, че лицата получили удостоверение, организират курсове за обучение на територията на повече от една област и че списъците към удостоверенията за обучение не са актуализирани, ще бъде осигурена възможност на управителите на лицата получили удостоверение за регистрация, да посочат за всеки преподавател, включен в списъка на съответното удостоверение, дали ще преминава обучение и когато премине обучението, в кое регионално звено желае да получи техническото си устройство за идентификация в информационната система. За целта на модула на информационната система за всеки учебен център ще бъдат предоставени настоящите списъци на преподавателите към удостоверението за регистрация. Предвид оставащото време до въвеждането на системата е необходимо, управителите своевременно да въведат данните в предоставените им списъци до 16.12.2022 г.

Електронните устройства ще бъдат доставени в Регионалните звена „Автомобилна администрация“, откъдето срещу подпис преподавателите ще могат да получат своите устройства за достъп в периода 02.01.2023 г. - 06.01.2023 г.

В случай, че поръчката за електронните устройства не бъде изпълнена в срок, ще се наложи промяна в периода за получаване, за което ще бъдете уведомени допълнително.

 

  1. Работа в информационната система

 

В периода 03.01.2023 г. – 06.01.2023 г. на притежателите на електронни устройства за достъп ще бъде осигурена възможност за работа в тестовата среда на информационната система.

С цел улесняване на работата на потребителите, в електронната платформа са публикувани ръководства за работа със системата, като на потребителите ще бъде осигурена възможност за допълнителни консултации, както по телефона, така и чрез отдалечена поддръжка.

Във връзка с изложеното ви уведомявам, че считано от 10.01.2023 г. информационната система, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност ще работи в реална среда.

 

С уважение,

 

Бойко Рановски

Изпълнителен директор

Scroll to top