Актуално

02 Ноември 2022

На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2022 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-443 от 09.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изменена със Заповед № РД-08-475 от 16.11.2021 г., ще бъде извършено преразпределение на върнати от превозвачите годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.

До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали и одобрени на първоначалното разпределение, отговарящи на условията на т. 1 и т. 2, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок от 03.11.2022 г. до 17.30 часа на 09.11.2022 г.  

Scroll to top