Актуално

21 Октомври 2022

Заповед № РД-14-3989 от 05.10.2022 г. - „ТИМ ТРАНС - 78“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-3989 от 05.10.2022 г., издадена от началника на ОО „Автомобилна администрация” гр. СТАРА ЗАГОРА на основание чл. 107, чл.106а, ал.1, т. 6, б.”в”, във връзка с чл.106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача  „ТИМ ТРАНС - 78“ ЕООД, притежаващ лиценз 20389 за извършване на обществен международен превоз на товари е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товар. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора или пред Административен съд гр. Стара Загора в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top