Работа при нас

21 Октомври 2022

Конкурс за длъжността началник на отдел "Обществени поръчки и управление на проекти" в дирекция "Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти"

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка

 1. Длъжност: началник на отдел.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 4 години или III младши ранг.

Забележка: Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 2. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • Копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • документите, включително и по електронен път, се подават не по-късно от 17:30 часа на 01.11.2022 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.
 • документите по т. 5 може да се подават и по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;
 • подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 Описание на длъжността:

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на отдела;
 2. Планира, организира и контролира дейностите, свързани с провеждането на обществени поръчки и координирането изпълнението на проекти;
 3. Разпределя задачите за изпълнение на служителите от отдела;
 4. Участва в комисии за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки;
 5. Съставя проект на документите в редактор на форми към Агенцията за обществени поръчки;
 6. Участва в провеждането на мини-процедури в системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП);
 7. Участва в провеждането на обществени поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП);
 8. Следи за спазване на сроковете за публикуване на задължителната информация в РОП и на профила на купувача;
 9. Участва в разработването на проекти по оперативни програми;
 10. Следи за спазване на етапите на проектите по оперативни програми;
 11. Участва в отчитането на проектите по оперативни програми;
 12. Участва в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени съвети, работни групи и комисии;
 13. Подпомага изпълнителния директор, като участва на експертно ниво в съвещания, работни групи.

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Размерът на основната заплата за длъжността е от 790 лв. (седемстотин и деветдесет лева) до 2125 лв. (две хиляди сто двадесет и пет лева). Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Лице за контакти: Зорница Нушева – и. д. директор на дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 91.


08.11.2022 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса


25.11.2022 г.

Информация за конкурс за длъжността началник на отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

 

Конкурсната процедура за длъжността началник на отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка приключва без класиране.

 

Scroll to top