Актуално

01 Август 2022

На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-443 от 09.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изменена със Заповед № РД-08-475 от 16.11.2021 г., ще бъде извършено преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще преразпредели ЕКМТ/СЕМТ разрешителни  по т. 6.2 и разрешителни разпределени, но върнатите от превозвачите, общо 10 броя годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, от които 3 броя за Евро 6 и 7 броя за Евро 5, както и 222 броя краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.

До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали и одобрени на първоначалното разпределение, отговарящи на условията на т. 1 и т. 2, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до 14 дни след публикуване на съобщението, считано от 01.08.2022 г.

Scroll to top