Актуално

12 Юли 2022

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ ПОЛУЧИЛИ КРАТКОСРОЧНИ ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2022 Г.

След направена справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, се установи следното:
От разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. към дата 12.17.2022 г. не са активирани 2942 броя от тях.
В тази връзка призоваваме превозвачите, които не възнамеряват да използват разпределените им краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, да заявят това писмено пред  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.08.2022 г.

Scroll to top