Актуално

06 Юли 2022

Производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Георги Пиров

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1990/1/05.05.2022 г. на изпълнителния директор на агенцията e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Георги Пиров от успешно положените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, ал. 1, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и във връзка с чл. 16, ал. 4 от Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Георги Пиров, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.

Scroll to top