Актуално

18 Април 2022

100% физически контрол на български превозни средства, превозващи стоки от Турция за страни от Евразийския икономически съюз от митническите власти на Беларус

На вниманието на българските автомобилни превозвачи

 

Съгласно постъпила информация от Посолството на Република България в Минск, през последния месец се наблюдава практика българските превозни средства, превозващи стоки от Турция за страни от Евразийския икономически съюз (ЕАИС), да бъдат подлагани на 100% физически контрол от митническите власти на Република Беларус.  Горното е в техните правомощия и се прилага независимо дали стоките се превозват в съответствие само с Конвенцията СМR или с Конвенцията TIR. При откриване на различия между заявените и наличните стоки се оформят протоколи за административни нарушения или се завеждат наказателни дела. При всички случаи, пред беларуските власти отговорност носят и превозвачът и водачите на превозното средство. В случай на административно нарушение се налагат глоби и на превозвача и на водачите. Глобите са с размер до 30% от стойността на различието.  В случай на тежки нарушения и контрабанда е възможна конфискация на превозното средство след наказателно дело и по решение на съда. Процедурите се провеждат изключително в съответствие с Митническия, с Гражданския процесуален и с Административнопроцесуалния кодекс на Република Беларус. Практиката показва задържане на транспорта от пет до двадесет работни дни.

 

От Посолството препоръчват при планиране на своята дейност българските транспортни фирми да имат предвид възможните забави и разходи. Българските превозвачи и спедитори следва да спазват стриктно процедурите по оформяне на документите при приемане на товара, и да инструктират водачите за правата и задълженията им по време на митническите процедури. Също така следва да изискват от страна на водачите първичен контрол при приемането на стоките за съответствие с документите, да проучват по възможност товародателите и получателите, както и да разполагат с информация и телефони за контакт на представителите на товародателите и получателите на територията на Беларус. Също така препоръчват да се подготвят възможни контакти със специализирани кантори и адвокати по митнически въпроси на територията на Беларус.

Scroll to top