Актуално

16 Март 2022

СЪОБЩЕНИЕ - предявяване на изпълнителни листове по реда на чл. 519, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

СЪОБЩЕНИЕ

При предявяване на изпълнителни листове по реда на чл. 519, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) следва да се представят изпълнителен лист в оригинал и удостоверение за банкова сметка, от което да е видно кой е титулярът на сметката.

При предявяване на изпълнителния лист от пълномощник, следва да се има предвид, че не се изисква нотариална заверка на пълномощни издадени на адвокат, на родителите, децата или съпруга и на юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец – чл. 18, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 32 т. 1, т. 2 и т. 3 от ГПК. Във всички останали случаи, съгласно изискването на чл. 18, ал. 2 от АПК, пълномощното следва да е нотариално заверено.

Когато упълномощителят е чужденец, е необходимо пълномощното да е преведено на разбираем за него език от преводач, който писмено декларира, че направеният превод е верен и е запознат с отговорността, която носи по чл. 290, ал. 2 от Наказателния кодекс. Преводачът следва да посочи трите си имена и ЕГН, както и да положи подпис.

Във всички случаи, съгласно изискването на чл. 34, ал. 3 от ГПК, в пълномощното/заявлението следва изрично да е посочено, че пълномощникът (или лицето, по чиято сметка се заявява плащането на дължимата сума, когато то е различно от взискателя) има право да получи дължимата сума.

Scroll to top