Съобщения за започване на производство по прекратяване на права

19 Октомври 2021

На вниманието на: Г-Н ВЛАДИСЛАВ ЛАЧЕВ

На вниманието на: Г-Н ВЛАДИСЛАВ ЛАЧЕВ На основание чл. 148б, ал. 1, т. 5, предл. първо, ал. 2 и ал. 3, чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ, хипотеза първа от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и чл. 26, ал. 1, т. 5, предл. първо и ал. 2 и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ, хипотеза първа от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и Заповед № РД-01-432/07.09.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“се: I. ОТНЕМА : 1. Разрешение № 1265 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност (ПППТИ) на пътните превозни средства (ППС), както и списъка към него, издадено на „КАРС КОНТРОЛ“ ООД, гр. София с ЕИК 202267089, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 153, валидно до 08.03.2023 г. 2. Предоставените на „КАРС КОНТРОЛ“ ООД, гр. София документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед. 3. Индивидуалните печати за заверка на документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към Разрешение № 1265. II. ПРЕКРАТЯВА: достъпа на Радостина Микова, Николай Грозданов, Светослав Милев, Страшимир Христов, Димитър Ганчев и Владислав Костадинов до информационната система (ИС) по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП. III. ЗАЛИЧАВА: Радостина Микова и Владислав Лачев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП. Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от съобщаването ù по реда на Административнопроцесуалния кодекс – пред Административен съд – София град. На основание чл. 148, ал. 13 и чл. 148б, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, оспорването не спира изпълнението на заповедта.

Scroll to top