Актуално

06 Януари 2020

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-1065/19.12.2019 г. на...

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-1065/19.12.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 16506 за превоз на товари, издаден на 25.11.2016 г. на "Ф.И ТРАНСПОРТ" ЕООД, ЕИК 201685662, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. "Аргир Манасиев" № 6А.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административния съд, в чийто район се намира седалището на на "Ф.И ТРАНСПОРТ" ЕООД.

Scroll to top