Актуално

06 Януари 2020

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-883/29.10.2019 г. на...

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-883/29.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 19305 за превоз на товари, издаден на 23.05.2018 г. нa  "ИЛБЕТ ТРАНС" ЕООД, ЕИК 202488924, със седалище и адрес на управление: област Хасково, с. Сърница 6361.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административния съд, в чийто район се намира седалището на на "ИЛБЕТ ТРАНС" ЕООД.

Scroll to top