Актуално

06 Януари 2020

06.01.2020 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед №...

06.01.2020 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-881/29.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 16364 за превоз на товари, издаден на 31.10.2016 г. нa "АГРО - ГЕО" ЕООД, ЕИК 203985181, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, пл. "Стефан Стамболов" № 3.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административния съд, в чийто район се намира седалището на на "АГРО - ГЕО" ЕООД.

Scroll to top