Актуално

17 Февруари 2020

17.02.2020 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед №...

17.02.2020 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-17/14.01.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 15747 за превоз на товари, издаден на 14.07.2016 г. на "ЕСРА ТРАНС" ООД, ЕИК 203920867, със седалище и адрес на управление: област Габрово, р. Габрово 5300, ул. "Чумерна" № 23, ет. 6, ап. 21.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административния съд, в чийто район се намира седалището на на "ЕСРА ТРАНС" ООД.

Scroll to top