Актуално

24 Февруари 2020

24.02.2020 г. На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция...

24.02.2020 г.

На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна Администрация” съобщава, че със Заповед РД – 14 – 558/24.02.20г. издадена от началника на ОО “Автомобилна Администрация” гр.Добрич на основание чл. 107 ал.1, чл.106а, ал.1, т. 6, б.”в”, във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „Букет 51 – Йорданка Колева” ЕТ с ЕИК 124079441  притежаващ лиценз за превоз на товари на територията на Република България с № 09026, е наложен Принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари в Р България. Заповедите подлежат на оспорване пред Изпълнителния директор на ИА “Автомобилна Aдминистрация” или пред Административен съд гр.Добрич в 14-дневен срок от съобщаването й.

Scroll to top