Актуално

04 Март 2020

04.03.2020 г. На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция...

04.03.2020 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-14-594 от 25.02.2020г., издадена от  Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас на основание чл. 107, чл. 106а, ал. 1, т. 6, б. „в“, във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „ТРЕКТРАНС”ЕООД, притежаващ лиценз №20005 от 30.10.2018г. за извършване на международен автомобилен превоз на товари, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари.
Заповедта подлежи на оспорване пред изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“ или пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Scroll to top