Актуално

05 Март 2020

05.03.2020 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед №...

05.03.2020 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-21/14.01.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 17582 за превоз на товари, издаден на 08.06.2017 г. нa "БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН СЪЮЗ" ЕООД, ЕИК 204210215, със седалище и адрес на управление: област Търговище, с. Изворово 7950,ул. ПЕТЪР БЕРОН № 12
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административния съд, в чийто район се намира седалището на на "БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН СЪЮЗ" ЕООД.

Scroll to top