Издадени административни актове

03 Юли 2020

03.07.2020 г. На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция...

03.07.2020 г.

На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед РД – 14 – 1473/03.07.20г. издадена от началника на ОО “Автомобилна Администрация” гр.Добрич на основание чл. 107 ал.1, чл.106а, ал.1, т.6, б.”в”, във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „АДМИРАЛ ТРАНС” ООД с ЕИК 202955616 притежаващ лиценз на Общността за превоз на товари с с № 12513е наложена Принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред изпълнителния директор на ИА “Автомобилна Aдминистрация” или пред Административен съд гр.Добрич в 14-дневен срок от съобщаването й.

Scroll to top