Актуално

08 Октомври 2020

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-294/19.06.2020 г. на...

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-294/19.06.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 13626 за превоз на товари, издаден на 11.03.2016 г. на  "КИ-АН-МЕГАТРАНСПОРТ" ЕООД, ЕИК 203853436, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, гр. Сандански 2800, ул. "Свобода" № 9.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административния съд, в чийто район се намира седалището на на "КИ-АН-МЕГАТРАНСПОРТ" ЕООД.

Scroll to top