Актуално

08 Октомври 2020

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-136/24.02.2020 г. на...

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-136/24.02.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 13626 за превоз на товари, издаден на 21.01.2015 г. на "ДЕЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД, ЕИК 203252542, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, гр. Петрич 2850, ул. "Тома Митов" № 44.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административния съд, в чийто район се намира седалището на на "ДЕЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД.

Scroll to top