Актуално

08 Октомври 2020

08.10.2020 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед №...

08.10.2020 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-141/25.02.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 13626 за превоз на товари, издаден на 16.10.2017 г. на "АЛЕКСИУ ТРАНС" ЕООД, ЕИК 204638881, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, гр. Петрич 2850, Черно море № 5.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административния съд, в чийто район се намира седалището на на "АЛЕКСИУ ТРАНС" ЕООД.

Scroll to top