Актуално

30 Март 2021

30.03.2021 г. На Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз...

30.03.2021 г.

На Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и на притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

Относно: Удължаване на сроковете на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство и карти за квалификация на водача и срок за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност (УПК).

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

            На основание член 2, параграфи 1 и 5, и член 3, параграфи 1 и 2 от  Регламент (ЕС) 2021/267 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за определяне на специални и временни мерки, с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19, относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698, Ви уведомявам за следното:
1. Сроковете за завършване на продължаващо обучение от притежателя на удостоверение за професионална компетентност (УПК), които ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца във всеки един от случаите.
2.   Валидността на картите за квалификация на водач, която ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена или че е била удължена за срок от 10 месеца от датата на изтичане на срока на валидност, посочен на всяка подобна карта.
3. Срокът на валидност на свидетелствата за управление на МПС, който е изтекъл или ще изтече между 01. 09. 2020 г. и 30. 06. 2021 г. се удължава с 10 месеца, считано от дата на изтичане на срока на валидност.
/Например ако на даден документ е отпечатан срок на валидност до 30.06.2021 г., то неговата валидност се удължава с 10 месеца до 30.04.2022 г./.
4. Всички свидетелствата за управление на МПС, чийто срок на валидност вече е бил удължен миналата година, съгласно предишен Регламент (ЕС) 2020/698 от 25.05.2020 г. и Решение (ЕС) 2020/1240 от 21.08.2020 г. и е изтекъл или ще изтече в периода 01. 09. 2020 г. до 30. 06. 2021 г. се удължава с 6 месеца или до 01. 07. 2021 г. – която от двете дати е по-късната.
Горното за Ваше сведение.

Scroll to top