Актуално

07 Януари 2022

На вниманието на българските превозвачи, използващи еднократни разрешителни за международен превоз на товари!

Във връзка с ограничения брой разрешителни от определени видове, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информира всички превозвачи относно следните промени при предоставянето им, които ще се прилагат от 10.01.2022 година.
1. Арменските универсални разрешителни ще се предоставят на квотен принцип в началото на всеки месец на ГКПП Бургас ферибот – по 10 броя , ГКПП Капитан Андреево – по 30 броя и на ГКПП Лесово – по 10 броя. Резервации за тях ще могат да се правят във всички бюра за обслужване на превозвачите срещу задействан ТИР карнет или друг митнически документ и ЧМР удостоверяващи двустранния превоз между България и Армения. По реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари арменски универсални разрешителни няма да се предоставят.
2. Турските разрешителни от вида за/от трета страна ще се представят по реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари само на превозвачи, които нямат разпределени годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022г. На превозвачи, на които са разпределени единствено краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022г. ще се предоставят еднократни разрешителни от вида за/от трета страна след като са активирали и използвали всичките  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни. На превозвачи, на които са разпределени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. ще се предоставят турските разрешителни от вида за/от трета страна при задържан автомобил и неразрешен проблем с ЕКМТ/СЕМТ разрешително на ГКПП с Република Турция.
Разрешителните ще се предоставят по следният ред :
- При транзитно преминаване на страната на регистрация към заявлението по чл. 26 от Наредба № 11 се прилагат задействани митнически документи и ЧМР.
- Когато не се минава транзит през страната на регистрация към заявлението по чл. 26 от Наредба № 11 се прилага заявка за товар, която задължително е на български език и съдържа дата на товарене, дата на разтоварване, адрес на изпращач, адрес на получател, превозвач, регистрационен номер на превозното средство.
Използваните разрешителни ще се отчитат в бюрата за обслужване на превозвачите /БОП/. За отчитане на вече използвано разрешително служителят в БОП следва да изпрати на електронен адрес cemt@rta.government.bg сканирани следните документи: оригинал на разрешителното, резервационен талон, копие на ЧМР, копие на ТИР карнет или друг задействан митнически документ доказващ извършения превоз. След проверка от страна на служител от ИААА и  получаване на потвърждение по електронен път, разрешителното се отчита, като в отчета се прилагат и сканираните копия.
3. Полски разрешителни от вида за/от трета страна ще се предоставят на квотен принцип в началото на всеки месец на ГКПП Видин – по 10 броя  и ГКПП Русе – по 10 броя. На превозвачи, на които са разпределени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. ще се предоставят полски разрешителни от вида за/от трета страна при задържан автомобил и неразрешен проблем с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

Scroll to top