Списък на определените и нотифицирани технически служби по Регламент (ЕС) 2018/858

Списък на определените и нотифицирани технически служби по Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО

 

 1. I. „Технотест“ АД Направление „Изпитвания“

Адрес: ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 10, 1528 София, България

Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2018/858-05 от 15 ноември 2022 г., валидно до 14 ноември 2027 г.

Категория на техническата служба: А

Обхват на дейността:

 1. Изпитвания и проверки на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за целите на процедурите:

- национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии,

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Одобряване на превозно средство

Регламент (ЕС) 2018/858 (приложения I и II)

Наредба № 60 (приложение № 1)

А

1

Допустимо ниво на шума

Наредба № 61 (приложение № 4)

Директива 70/157/ЕИО (приложение III)

Правило № 51 на ИКЕ/ООН (точка 6, приложения 3, 5, 6 и 7)

А

Сменяема изпускателна уредба

Правило № 59 на ИКЕ/ООН (точки 6.1, 6.2 и 6.3)

А

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН (точки 7, 16 и 25, приложение 5)

А

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010 (приложение II)

А

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН (точки 5.1.2, 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.5.2, приложение 3)

А

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН (точка 14)

А

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН (точка 15)

А

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН (точки 5 и 6, приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 13)

А

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН (точки 5 и 6, приложения 3, 4 и 6)

А

12A

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН (точки 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.5, приложение 6)

А

15Б

Седалки за пътнически превозни средства с голям капацитет

Правило № 80 на ИКЕ/ООН (допълнение 1, точка 1.2, допълнение 5, точка 1.3.3, допълнение 7, точка 2.3.1)

А

16А

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН (точки 5.4, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5, 6.6.1, 6.7.3, 6.16.2 и 6.17.3)

А

17А

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕС) № 130/2012 (приложение II)

А

17Б

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН (точка 5, приложение 3)

А

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011 (приложения I и II)

А

19А

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН (точки 5.4.2, 5.4.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.2 и 6.4.3)

А

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН (точки 5 и 6, приложения 4, 5, 6 и 11)

А

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010 (приложение II)

А

32А

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН (точки 5.1.3 и 6, приложение 4)

А

33А

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН (точка 5)

А

37А

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010 (приложение II)

А

42А

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН (точки 12, 14 и 15, приложение 3)

А

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложения III и IV)

А

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012 (приложение I, част А и приложение II)

А

45А

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН (точки 5.7 и 5.15, приложения 2, 2А и 3, точка 9.1)

А

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011 (приложение II)

А

46Г

Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3)

Правило № 117 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

47А

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН (приложение 5, точка 1.1, приложение 6)

А

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012 (приложение I, части А, Б, В и Г и приложение II)

А

49А

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН

А

50А

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН (приложение 5, точки 1, 1.6.3, 2.4 и 8, приложение 7, точка 1.1.3)

А

50Б

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ); монтиране на одобрен тип КТПУ

Правило № 102 на ИКЕ/ООН (точка 5, приложение 4)

А

52А

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН (точка 5, приложения 3, 4, 7, 8 и 11)

А

56A

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ/ООН (точка 5)

А

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

А

67

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (LPG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 67 на ИКЕ/ООН (точки 17 ÷ 17.4.5, 17.6 ÷ 17.6.5.4, 17.7.6 ÷ 17.12.1)

А

69

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН (точки 5.1.1 и 5.1.2, приложение 2)

А

70

Специфични компоненти за сгъстен природен газ (CNG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 110 на ИКЕ/ООН (точки 18.2, 18.4.1, 18.4.2, 18.4.3, 18.4.3.1, 18.5 и 18.6)

А

 

Измерване разхода на гориво

Правило № 84 на ИКЕ/ООН (точки 5.2.1.2 и 5.2.1.3, приложение 4, точка 3)

А

 

Заменяеми каталитични конвертори

Правило № 103 на ИКЕ/ООН (точка 5.3)

А

 

Устойчивост на автоцистерни срещу преобръщане

Правило № 111 на ИКЕ/ООН (точка 5, приложение 3)

А

 

 1. Прегледи за идентификация на превозни средства за целите на процедурите:

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

- изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства,

- индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

Изпитванията и проверките на превозните средства за целите на процедурите:

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

- изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства,

- индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария,

се извършват в помещенията на техническата служба, посочени по-горе.

 1. II. „ТИАТ“ АД

Адрес: ж.к. „Индустриален квартал“, 9704 Шумен, България

Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2018/858-06 от 10 януари 2023 г. валидно до 9 януари 2028 г.

Категория на техническата служба: А

Обхват на дейността:

 1. Изпитвания и проверки на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за целите на процедурите:

1.1. ЕС одобряване на типа на превозни средства по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение III)

А

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение II)

А

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение XIII, част 2, раздели А, Б, E и Ж) – за превозни средства от категории M1 и N1

А

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение XIII, част 2, раздели А, В, Г, E, Ж, З и К) – за превозни средства от категории M2 и N2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение XIII, част 2, раздели А, Д, Е и Ж) – за превозни средства от категории О1, О2 и О3)

А

1.2. Национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии за превозни средства от категории О1, О2 и О3 по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН (части II и III)

А

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение III)

А

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН (приложения 4 и 7)

А

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение II)

А

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН (точка 6, приложение 6)

А

21А

Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 3 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

22А

Предни и задни габаритни светлини, стоп-сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 7 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

22В

Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 91 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

23А

Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 6 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

24А

Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 4 на ИКЕ/ООН (приложение 1)

А

42А

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН (части I, II и III)

А

43А

Устройства против изпръскване

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение VIII)

А

46А

Монтиране на гуми

Правило № 142 на ИКЕ/ООН

А

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение XIII)

А

50А

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН (приложения 3, 4 и 5)

А

1.3. Национално индивидуално одобряване на превозни средства по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

1

Допустимо ниво на шума

Наредба № 61 (приложения № 4, 5 и 6)

Директива 70/157/ЕИО (приложение III)

Правило № 51 на ИКЕ/ООН (приложения 3 и 6)

А

Ниво на шума

Регламент (ЕС) № 540/2014

А

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН (части II и III)

А

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение III)

А

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН (точка 14)

А

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН (приложение 5)

А

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН (приложения 4 и 7)

А

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН (приложения 3 и 4)

А

12A

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН (приложения 1, 3, 6 и 7)

А

15А

Седалки, тяхното закрепване и облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН (приложения 2, 3, 4 и 5)

А

15Б

Седалки за превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 80 на ИКЕ/ООН (приложения 3 и 4)

А

17Б

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН (точка 5.2, приложения 2 и 3)

А

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение II)

А

19А

Закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН (точка 6, приложение 6)

А

21А

Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 3 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

22А

Предни и задни габаритни светлини, стоп-сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 7 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

22Б

Дневни светлини за моторни превозни средства

Правило № 87 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

22В

Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 91 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

23А

Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 6 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

24А

Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 4 на ИКЕ/ООН (приложение 1)

А

27А

Устройство за теглене

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение VII)

А

33А

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

37А

Калници

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение V)

А

38А

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

42А

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН (части I, II и III)

А

43А

Устройства против изпръскване

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение VIII)

А

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение XIII, част 2, раздели Б, E и Ж)

А

46А

Монтиране на гуми

Правило № 142 на ИКЕ/ООН

А

47А

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН (приложение 5)

А

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 (приложение XIII, част 2, раздели В, Г, Д, Е, Ж, З и К)

А

49А

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

50А

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН (приложения 3, 4 и 5)

А

52А

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН (точка 5, приложения 3, 4, 7, 10 и 11)

А

57А

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН (приложение 4)

А

 

 1. Прегледи за идентификация на превозни средства за целите на процедурите:

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

- изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства,

- индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

Изпитванията и проверките на превозните средства за целите на процедурите:

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

- изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства,

- индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария,

се извършват в помещенията на техническата служба, посочени по-горе.

 1. III. „Ауто тест лаб“ ЕООД

Адрес: ул. „Кралевски път“ № 1, 2308 Перник, България

Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2018/858-07 от 20 декември 2022 г. валидно до 19 декември 2027 г.

Категория на техническата служба: А

Обхват на дейността:

 1. Изпитвания и проверки на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за целите на процедурата национално индивидуално одобряване на превозни средства по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Одобряване на превозно средство

Наредба № 60

Регламент (ЕС) 2018/858

А

1

Допустимо ниво на шума

Правило № 51 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (точка 6, приложения 2, 3, 6 и 10)

А

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Правило № 34 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (приложение 2)

А

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (приложение 4)

А

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение III, част 2

Регламент (ЕС) № 1003/2010

А

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (приложение 2)

А

Достъп до превозното средство и маневреност (стъпала, подвижни платформи и ръкохватки)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение Х, част 2

Регламент (ЕС) № 130/2012

А

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Правило № 11 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (приложение 2)

А

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН (точка 14, приложение 3)

А

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (приложение 5)

А

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложение 3)

А

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

10А

Електромагнитна съвместимост

Правило № 10 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 05 (приложение 1)

А

12A

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 3)

А

13A

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 18 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (приложение 2)

А

13Б

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 116 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

14А

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

Правило № 12 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (приложение 2)

А

15А

Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 08 (приложение 2)

А

15Б

Седалки за превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 80 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (приложение 3)

А

16А

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (приложение 2)

А

17Б

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 2)

А

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение II, част 2

Регламент (ЕС) № 19/2011

А

19А

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07 (приложение 2)

А

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06 (точки 2.10 и 6, приложение 2)

А

21А

Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 3 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложение 3)

А

22А

Предни и задни габаритни светлини, стопсигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 7 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложение 3)

А

22Б

Дневни светлини за моторни превозни средства

Правило № 87 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

22В

Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 91 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

23А

Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 6 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 3)

А

24А

Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 4 на ИКЕ/ООН (приложение 1)

А

25А

Неразглобяеми фарове (категория SB) за моторни превозни средства, които излъчват европейска асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете

Правило № 31 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложение 2)

А

25Б

Лампи с нажежаема спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 37 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (приложение 3)

А

25В

Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни източници на светлина

Правило № 98 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 2)

А

25Г

Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни средства

Правило № 99 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

25Д

Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули

Правило № 112 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 2)

А

25Е

Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства

Правило № 123 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

26А

Предни фарове против мъгла за моторни превозни средства

Правило № 19 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (приложение 3)

А

27А

Устройство за теглене

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение VII, част 2, точка 1

А

28А

Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 38 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

29А

Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 23 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

30А

Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства

Правило № 77 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

31А

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

Правило № 16 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07 (приложение 2)

А

32А

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 2)

А

33А

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 2)

А

35А

Устройства за почистване и измиване на предното стъкло

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение IV, част 2, точки 3.1 и 3.2.1 и част 3, раздел В

Регламент (ЕС) № 1008/2010 (приложение II, част 3)

А

36А

Отоплителни системи

Правило № 122 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

37А

Калници

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение V, част 2

Регламент (ЕС) № 1009/2010

А

38А

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (приложение 2)

А

42А

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 2)

А

43А

Устройства против изпръскване

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение VIII, част 2, точка 4

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложение II, част 3)

А

44А

Маси и размери (леки автомобили) – превозни средства с маса в готовност за движение до 6000 kg

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение XIII, част 2, раздел Б)

Регламент (ЕС) № 1230/2012 (приложение I, част А)

А

45А

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложения 2 и 2А)

А

46А

Монтиране на гуми

Правило № 142 на ИКЕ/ООН, приложение 3

А

46Б

Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1)

Правило № 30 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложение 2)

А

46В

Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове C2 и C3)

Правило № 54 на ИКЕ/ООН (приложения 2 и 3)

А

46Г

Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3)

Правило № 117 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложение 2)

А

46Д

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние / система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Правило № 64 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложение 2)

А

47А

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН (приложение 4)

А

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили) – превозни средства с маса в готовност за движение до 6000 kg

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение XIII, част 2, раздели Б, В, Г и Д

Регламент (ЕС) № 1230/2012 (приложение I, части А, Б, В и Г)

А

49А

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

50А

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложения 3 и 4)

А

50Б

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ), монтиране на одобрен тип КТПУ

Правило № 102 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

51А

Горимост на материалите, използвани във вътрешното обзавеждане на някои категории моторни превозни средства

Правило № 118 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложение 5)

А

52А

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07 (приложение 2)

А

52Б

Якост на надстройката на превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 66 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложение 2)

А

53А

Защита на пътниците в случай на челен удар

Правило № 94 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (приложение 2)

А

54А

Защита на пътниците в случай на страничен удар

Правило № 95 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (приложение 2)

А

57А

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН, приложение 4

А

58

Защита на пешеходците

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение XII, част 3, раздел Б

Регламент (ЕО) № 78/2009 (приложение 4)

А

67

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (LPG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 67 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (точки 17 ÷ 17.4.5, 17.6 ÷ 17.6.5.4, 17.7.6 ÷ 17.12.1, приложения 2А, 2В, 16 и 17)

А

68

Алармени системи за превозни средства (АСПС)

Правило № 97 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 5)

А

69

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложение 2)

А

70

Специфични компоненти за сгъстен природен газ (CNG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 110 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (точки 18.2, 18.4.1, 18.4.2, 18.4.3, 18.4.3.1, 18.5 и 18.6, приложения 2А, 2В и 6)

А

71

Здравина на кабината

Правило № 29 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (приложение 2)

А

 

Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина и/или дълга светлина, оборудвани с лампи с нажежаема спирала от категория R2 и/или HS1

Правило № 1 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложение 5)

А

 

Фарове за моторни превозни средства (Н1, Н2, Н3, НВ4, Н7, Н8, Н9, HIR1, HIR2 и/или Н11)

Правило № 8 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 05 (приложение 3)

А

 

Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с халогенни лампи с нажежаема спирала (категория Н4)

Правило № 20 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (приложение 2)

А

 

Светлини за завой за моторни превозни средства

Правило № 119 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 2)

А

 

 1. Прегледи за идентификация на превозни средства за целите на процедурите:

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

- изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства,

- индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

Изпитванията и проверките на превозните средства за целите на процедурите:

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

- изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства,

- индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария,

се извършват в помещенията на техническата служба, посочени по-горе.

 1. DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH

Адрес: Senftenberger Straße 30, 01998 Klettwitz, Germany и Rungestraße 9-10, 24537 Neumünster, Germany

Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2018/858-01 от 17 октомври 2022 г. валидно до 6 април 2027 г.

Категория на техническата служба: A, B, D

Обхват на дейността:

 1. Изпитвания и проверки на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за целите на процедурите:

- ЕС одобряване на типа на превозни средства,

- ЕС одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии,

- национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии,

- ЕС одобряване на типа на система, компонент и отделен технически възел,

- ЕС одобряване на типа на превозно средство, система, компонент и отделен технически възел, в които са вградени нови технологии или концепции,

по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Регламент (ЕС) 2018/858

A, D

1

Допустимо ниво на шума

Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 2007/34/ЕО

A, В, D

Допустимо ниво на шума

Правило № 51 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, В, D

Сменяема изпускателна уредба

Правило № 59 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, В, D

Ниво на шума

Регламент (ЕС) № 540/2014

A, B, D

Акустична система за сигнализиране за превозно средство (АССПС)

Правило № 138 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007, изменен с Регламент (ЕС) 2017/1151 (включително Регламент (ЕС) 2018/1832)

A, В, D

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Правило № 34 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (части I, II, III и IV)

A, B, D

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение III)

A, B, D

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

Достъп до превозното средство и маневреност (стъпала, подвижни платформи и ръкохватки)

Регламент (ЕС) № 130/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение Х)

А, B, D

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Правило № 11 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН

A, B, D

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (части I и II)

A, B, D

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложения 4 – 14, 16 – 22)

A, B, D

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложение 15)

B, D

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложения 3 – 6, 8 и 9)

A, B, D

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 7)

B, D

10А

Електромагнитна съвместимост

Правило № 10 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06 (приложения 4 – 10)

В, D

12A

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

13A

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 18 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

13Б

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 116 на ИКЕ/ООН (част I)

A, B, D

14А

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

Правило № 12 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

15А

Седалки, тяхното закрепване и облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 09

A, B, D

15Б

Седалки за превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 80 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

16А

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

17А

Достъп до превозното средство и маневреност (предавка за заден ход)

Регламент (ЕС) № 130/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение ХI)

A, B, D

17Б

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение II)

A, B, D

19А

Закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 09

A, B, D

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, B, D

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение VII)

A, B, D

31A

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

Правило № 16 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 08 (приложение 17)

A, B, D

32А

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, В, D

33А

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

34A

Системи за размразяване и срещу изпотяване

Регламент (ЕС) № 672/2010

A, В, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение VI)

A, В, D

35А

Устройства за почистване и измиване

Регламент (ЕС) № 1008/2010

A, В, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение IV)

A, B, D

36А

Отоплителни системи

Правило № 122 на ИКЕ/ООН

B, D

37А

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010

A, В, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение V)

A, В, D

38А

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

41А

Емисии (Евро VI) от тежки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2016/1718 (включително Регламент (ЕО) № 582/2011)

B, D

41Б

Лиценз на симулационния инструмент за СО2 (тежки превозни средства)

Регламент (ЕС) 2017/2400 (приложение VIII)

A, B, D

42А

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложение IV)

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение VIII)

A, B, D

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение XIII)

A, B, D

45А

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложения 3 – 22, 24)

A, В, D

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011

A, В, D

46Г

Ниво на шума при контакт с пътя, сцепление с влажна пътна настилка и съпротивление при търкаляне

Правило № 117 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02, (приложение 3)

A, В, D

46Д

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Правило № 64 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

47А

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН

A, B, D

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение XIII)

A, B, D

49А

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН

A, B, D

50А

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (компоненти, монтиране)

A, B, D

51А

Горимост на материалите, използвани във вътрешното обзавеждане на някои категории моторни превозни средства

Правило № 118 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

52А

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 08 (приложения 3 – 12)

A, B, D

53А

Защита на пътниците в случай на челен удар

Правило № 94 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

54А

Защита на пътниците в случай на страничен удар

Правило № 95 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

56A

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, D

57А

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН

A, B, D

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009 (приложение I, точки 2 – 6)

A, B, D

Защита на пешеходците

Правило № 127 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

Система спирачен асистент

Правило № 139 на ИКЕ/ООН

A, B, D

62

Водородна система

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение XIV)

A, B, D

64

Индикатори за смяна на предавката

Регламент (ЕС) № 65/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение IX)

A, B, D

65

Усъвършенствани системи за аварийно спиране

Регламент (ЕС) № 347/2012

A, B, D

Правило № 131 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) № 351/2012

A, B, D

Правило № 130 на ИКЕ/ООН

A, B, D

69

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (част I)

A, B, D

Правило № 100 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (част II)

B, D

71

Здравина на кабината

Правило № 29 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758, изменен с Регламент (ЕС) 2017/79

A, B, D

 

Емисии на видими замърсители от двигатели със запалване чрез сгъстяване

Правило № 24 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (части I, II и III)

A, B, D

 

Системи за обезопасяване на деца

Правило № 44 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

 

Емисии на замърсители от тежки превозни средства

Правило № 49 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, B, D

 

Емисии на замърсители от леки превозни средства

Правило № 83 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07

A, B, D

 

Измерване разхода на гориво

Правило № 84 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Измерване мощността на двигателя

Правило № 85 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Емисии на СО2/разход на гориво

Правило № 101 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

 

Заменяеми устройства за контрол на замърсяването

Правило № 103 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Специфични системи за втечнен нефтен газ (LPG) и сгъстен природен газ (CNG) за монтиране на моторни превозни средства

Правило № 115 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Усъвършенствани системи за обезопасяване на деца

Правило № 129 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

 

Страничен удар в стълб

Правило № 135 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

 

Челен удар по отношение на обезопасителната система

Правило № 137 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

 

Система за електронен контрол на устойчивостта

Правило № 140 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Система за следене на налягането в гумите

Правило № 141 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Монтиране на гуми

Правило № 142 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Система за спешни повиквания

Правило № 144 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Системи за закрепване Isofix, горни лентови устройства за закрепване Isofix и места за сядане i-Size

Правило № 145 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Информационна система за мъртва зона за откриване на велосипеди

Правило № 151 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Правило № 152 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

 

Цялост на горивната система и безопасност на електрическото силово предаване при удар отзад

Правило № 153 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP)

Правило № 154 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

 

Киберсигурност

Правило № 155 на ИКЕ/ООН (точки 6 и 7)

B, D

 

Актуализация на софтуера

Правило № 156 на ИКЕ/ООН (точки 6 и 7)

B, D

 

Устройства за виждане назад или откриване

Правило № 158 на ИКЕ/ООН (части I и II)

A, B, D

 

Записващо устройство за произшествия

Правило № 160 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

 1. Прегледи за идентификация на превозни средства за целите на процедурите:

- ЕС индивидуално одобряване на превозни средства,

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

- изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства,

- индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

Изпитванията и проверките на превозните средства за целите на процедурите:

- ЕС индивидуално одобряване на превозни средства,

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

- изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства,

- индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария,

се извършват в помещенията на техническата служба, посочени по-горе.

 1. TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität

Адреси: Schönscheidtstraße 28, 45307 Essen, Germany, Adlerstraße 7, 45307 Essen, Germany, AmTÜV 1, 30519 Hannover, Germany, TÜV NORD (Hangzhou) Co., Ltd., No. 1, Lane 288 KangningRoad, Jing’an District, Shanghai, P.R. China, ZIP 200443 и TÜV NORD Taiwan Co., Ltd., Taiwan Branch, Taichung, Laboratory 4F., No. 8, Huasin Str., North District, Taichung 404, Taiwan R.O.C.

Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2018/858-02 от 12 октомври 2022 г. валидно до 22 юни 2027 г.

Категория на техническата служба: А, B, D

Обхват на дейността:

 1. Изпитвания и проверки на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за целите на процедурите:

- ЕС одобряване на типа на превозни средства,

- ЕС одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии,

- национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии,

- ЕС одобряване на типа на система, компонент и отделен технически възел,

- ЕС одобряване на типа на превозно средство, система, компонент и отделен технически възел, в които са вградени нови технологии или концепции,

по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Регламент (ЕС) 2018/858

A, B, D

1

Допустимо ниво на шума

Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 2007/34/ЕО

A, B, D

Правило № 51 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

Сменяема изпускателна уредба

Правило № 59 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

1A

Ниво на шума

Регламент (ЕС) № 540/2014

A, B, D

Акустична система за сигнализиране за превозно средство (АССПС)

Правило № 138 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007, изменен с Регламент (ЕС) 2017/1151 (включително Регламент (ЕС) 2018/1832)

A, B, D

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Правило № 34 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (части I, II, III и IV; приложение 5, точка 5)

B, D

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение III)

B, D

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

Достъп до превозното средство и маневреност (стъпала, подвижни платформи и ръкохватки)

Регламент (ЕС) № 130/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение Х)

B, D

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Правило № 11 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН

A, B, D

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (част I)

B, D

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (частII)

A, B, D

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложения 4 – 11, 13 – 22)

A, B, D

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложение 12)

B, D

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложения 3 – 9)

A, B, D

10А

Електромагнитна съвместимост

Правило № 10 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

B, D

12A

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

13A

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 18 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

13Б

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 116 на ИКЕ/ООН (части I, II, III и IV)

B, D

14А

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

Правило № 12 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

15А

Седалки, тяхното закрепване и облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 09

B, D

15Б

Седалки за превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 80 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

16А

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

17А

Достъп до превозното средство и маневреност (предавка за заден ход)

Регламент (ЕС) № 130/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение XI)

B, D

17Б

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение II)

B, D

19А

Закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 09

A, B, D

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07

A, B, D

21А

Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 3 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

22А

Предни и задни габаритни светлини, стопсигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 7 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

22Б

Дневни светлини за моторни превозни средства

Правило № 87 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

22В

Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 91 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

23А

Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 6 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

24А

Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 4 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

25Б

Лампи с нажежаема спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 37 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

25В

Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни източници на светлина

Правило № 98 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

25Г

Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни средства

Правило № 99 на ИКЕ/ООН

A, B, D

25Д

Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули

Правило № 112 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

25Е

Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства

Правило № 123 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

26А

Предни фарове против мъгла за моторни превозни средства

Правило № 19 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 05

A, B, D

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение VII)

B, D

28А

Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 38 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

29А

Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 23 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

30А

Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства

Правило № 77 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

31А

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

Правило № 16 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 08 (приложения 2 – 18)

A, B, D

32А

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

33А

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните лампи и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B

34А

Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло

Регламент (ЕС) № 672/2010

А, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение VI)

B, D

35А

Устройства за почистване и измиване на предното стъкло

Регламент (ЕС) № 1008/2010

B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение IV)

B, D

36А

Отоплителни системи

Правило № 122 на ИКЕ/ООН

A, B, D

37A

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение V)

B, D

38А

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

41А

Емисии (Евро VI) от тежки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2016/1718 (включително Регламент (ЕС) № 582/2011)

A, B, D

41Б

Лиценз на симулационния инструмент за СО2 (тежки превозни средства)

Регламент (ЕС) 2017/2400 (приложение VIII)

A, B, D

Регламент (ЕС) 2017/2400 (приложения V, VI и VII)

B, D

42А

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложения III и IV)

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение VIII)

B, D

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение XIII)

B, D

45А

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 24)

A, B, D

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011

A, B, D

46Б

Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас С1)

Правило № 30 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

46В

Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове С2 и С3)

Правило № 54 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

46Г

Ниво на шума при контакт с пътя, сцепление с влажна пътна настилка и съпротивление при търкаляне

Правило № 117 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложение 3)

A, B, D

Правило № 117 на ИКЕ/ООН серия от изменения 02 (приложения 5 – 7)

B, D

46Д

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Правило № 64 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

47А

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН

A, B, D

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение XIII)

B, D

49А

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН

A, B, D

50А

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (компоненти, монтиране)

B, D

50Б

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ), монтиране на одобрен тип КТПУ

Правило № 102 на ИКЕ/ООН

B, D

51А

Горимост на материалите, използвани за изграждането на интериора на някои категории моторни превозни средства

Правило № 118 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

52А

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 08 (приложения 3 – 12)

A, B, D

52Б

Якост на надстройката на превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 66 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

53А

Защита на пътниците в случай на челен удар

Правило № 94 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

54А

Защита на пътниците в случай на страничен удар

Правило № 95 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

56A

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, D

57А

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН

A, B, D

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009(приложение I, точки 2 – 6)

B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение XII)

B, D

Правило № 127 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

B, D

Система спирачен асистент

Правило № 139 на ИКЕ/ООН

A, B, D

59

Рециклиране

Директива 2005/64/ЕО, изменена с Директива 2009/1/ЕО

A, B, D

Правило № 133 на ИКЕ/ООН

A, B, D

61

Климатични системи

Директива 2006/40/ЕО(включително Регламент (ЕО) № 706/2007)

B, D

62

Водородна система

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение XIV)

B, D

64

Индикатори за смяна на предавката

Регламент (ЕС) № 65/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение IX)

B, D

65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕС) № 347/2012

A, B, D

Правило № 131 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) № 351/2012

A, B, D

Правило № 130 на ИКЕ/ООН

A, B, D

67

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (LPG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 67 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (части I и II)

B, D

68

Алармени системи за превозни средства

Правило № 97 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (части I, II и III)

B, D

69

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (части I и II)

A, B, D

70

Специфични компоненти за сгъстен природен газ (CNG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 110 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

71

Здравина на кабината

Правило № 29 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

 

Аварийна система за поддържане на пътната лента

Регламент (ЕС) 2021/646

B, D

 

Средства за инсталиране на блокиращо устройство при употреба на алкохол

Регламент (ЕС) 2021/1243

B, D

 

Предупреждение за сънливост и внимание на водача

Регламент (ЕС) 2021/1341

B, D

 

Емисии на видими замърсители от двигатели със запалване чрез сгъстяване

Правило № 24 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (части I, II и III)

A, B, D

 

Системи за обезопасяване на деца

Правило № 44 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

 

Устройства за почистване на фаровете

Правило № 45 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

 

Емисии на замърсители от тежки превозни средства

Правило № 49 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, B, D

 

Емисии на замърсители от леки превозни средства

Правило № 83 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07

A, B, D

 

Измерване разхода на гориво

Правило № 84 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Измерване мощността на двигателя

Правило № 85 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Заменяеми спирачни накладки

Правило № 90 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

 

Емисии на СО2/разход на гориво

Правило № 101 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

 

Заменяеми устройства за контрол на замърсяването

Правило № 103 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Производство на регенерирани пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 108 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Производство на регенерирани пневматични гуми за търговски превозни средства и техните ремаркета

Правило № 109 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Устойчивост на преобръщане на цистерни от категории N и O

Правило № 111 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Фарове за моторни превозни средства, които излъчват симетрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули

Правило № 113 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

 

Модул въздушна възглавница за заменяема система въздушни възглавници

Правило № 114 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Специфични системи за втечнен нефтен газ (LPG) и сгъстен природен газ (CNG) за монтиране на моторни превозни средства

Правило № 115 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Светлини за завиване

Правило № 119 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

 

Колела за леки автомобили и техните ремаркета

Правило № 124 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Светодиодни модули, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 128 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Усъвършенствани системи за обезопасяване на деца

Правило № 129 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

 

Страничен удар в стълб

Правило № 135 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

 

Челен удар по отношение на системите за обезопасяване

Правило № 137 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

B, D

 

Система за електронен контрол на устойчивостта

Правило № 140 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Система за следене на налягането в гумите

Правило № 141 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Монтиране на гуми

Правило № 142 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Системи за закрепване Isofix, горни лентови устройства за закрепване Isofix и места за сядане i-Size

Правило № 145 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Устройства за осветяване и светлинна сигнализация

Правило № 148 на ИКЕ/ООН (точки 5.1 – 5.11)

B, D

 

Устройства за осветяване на пътя

Правило № 149 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Светоотражателни устройства

Правило № 150 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Информационна система за мъртва зона за откриване на велосипеди

Правило № 151 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Правило № 152 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

B, D

 

Цялост на горивната система и безопасност на електрическото силово предаване при удар отзад

Правило № 153 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP)

Правило № 154 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

 

Киберсигурност

Правило № 155 на ИКЕ/ООН (точки 6 и 7)

A, B, D

 

Актуализация на софтуера

Правило № 156 на ИКЕ/ООН (точки 6 и 7)

A, B, D

 

Автоматична система за поддържане на лентата за движение

Правило № 157 на ИКЕ/ООН (с изключение на приложение 4, точка 3.5)

A, B, D

 

Устройства за виждане назад или откриване

Правило № 158 на ИКЕ/ООН (част I)

B, D

 

Информационна система за уведомяване при потегляне

Правило № 159 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Записващо устройство за произшествия

Правило № 160 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Устройства срещу неразрешено използване

Правило № 161 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Имобилайзери

Правило № 162 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Алармени системи за превозни средства

Правило № 163 на ИКЕ/ООН

B, D

 

 1. Прегледи за идентификация на превозни средства за целите на процедурите:

- ЕС индивидуално одобряване на превозни средства,

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

- изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства,

- индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

Изпитванията и проверките на превозните средства за целите на процедурите:

- ЕС индивидуално одобряване на превозни средства,

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

- изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства,

- индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария,

се извършват в помещенията на техническата служба, посочени по-горе.

 1. GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH

Адрес: Vor dem Lauch 25, 70567 Stuttgart, Germany

Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2018/858-04 от 17 октомври 2022 г. валидно до 30 юни 2026 г.

Категория на техническата служба: A, B, D

Обхват на дейността:

 1. Изпитвания и проверки на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за целите на процедурите:

- ЕС одобряване на типа на превозни средства,

- ЕС одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии,

- национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии,

- ЕС одобряване на типа на система, компонент и отделен технически възел,

- ЕС одобряване на типа на превозно средство, система, компонент и отделен технически възел, в които са вградени нови технологии или концепции,

по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Регламент (ЕС) 2018/858

A, D

1

Допустимо ниво на шума

Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 2007/34/EO

A, B, D

Правило № 51 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, В, D

Ниво на шума

Регламент (ЕС) № 540/2014

B, D

Акустична система за сигнализиране за превозно средство (АССПС)

Правило № 138 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007, изменен с Регламент (ЕС) 2017/1151 (включително Регламент (ЕС) 2018/1832)

А, B, D

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Правило № 34 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (части I, II и IV; приложение 5, точка 5)

B, D

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение III)

A, B, D

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

Достъп до превозното средство и маневреност (стъпала, подвижни платформи и ръкохватки)

Регламент (ЕС) № 130/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение Х)

А, B, D

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Правило № 11 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН

A, B, D

8A

Устройства за непряко вижданеи тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (част II)

A, B, D

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложения 4 – 14, 16, 17 и 19 – 22)

A, B, D

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложения 15 и 18)

B, D

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложения 3 – 6 и 9)

A, B, D

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложения 7 и 8)

B, D

10А

Електромагнитна съвместимост

Правило № 10 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, B, D

12А

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

13A

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 18 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

А, B, D

13Б

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 116 на ИКЕ/ООН (част I)

A, B, D

Правило № 116 на ИКЕ/ООН (части III и IV)

B, D

15А

Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 09

B, D

16А

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

17А

Достъп до превозното средство и маневреност (предавка за заден ход)

Регламент (ЕС) № 130/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение XI)

A, B, D

17Б

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение II)

A, B, D

19А

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 09

B, D

20А

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07

A, B, D

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение VII)

A, B, D

31А

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

Правило № 16 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 08 (приложение 17)

А, B, D

32A

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

А, B, D

33A

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

34A

Системи за размразяване и срещу изпотяване

Регламент (ЕС) № 672/2010

B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение VI)

B, D

35А

Устройства за почистване и измиване

Регламент (ЕС) № 1008/2010

А, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение IV)

A, B, D

36А

Отоплителни системи

Правило № 122 на ИКЕ/ООН

A, B, D

37А

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010

A, В, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение V)

A, В, D

38А

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

41А

Емисии (Евро VI) от тежки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2016/1718 (включително Регламент (ЕС) № 582/2011)

B, D

41Б

Лиценз на симулационния инструмент за СО2 (тежки превозни средства)

Регламент (ЕС) 2017/2400 (приложения VI и VII)

B, D

42А

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложение III)

В, D

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложение IV)

A, В, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение VIII)

В, D

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение XIII)

А, B, D

45А

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 24)

A, B, D

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011

А, B, D

46В

Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове С2 и С3)

Правило № 54 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

В, D

46Д

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Правило № 64 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

А, B, D

47А

Ограничаване на скоростта на превозните средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН

A, B, D

48А

Маси и размери (превозни средства, различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение XIII)

А, B, D

49А

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН

A, B, D

50А

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (компоненти)

B, D

Правило № 55 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (монтиране)

А, B, D

50Б

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ), монтиране на одобрен тип КТПУ

Правило № 102 на ИКЕ/ООН

B, D

51А

Горимост на материалите, използвани във вътрешното обзавеждане на някои категории моторни превозни средства

Правило № 118 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

52А

Превозни средства от категория М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 09 (приложения 3 – 13)

B, D

56А

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, D

57А

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН

B, D

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009 (приложение I, точки 2 – 6)

B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение XII)

B, D

Правило № 127 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

B, D

Система спирачен асистент

Правило № 139 на ИКЕ/ООН

А, B, D

61

Климатични системи

Директива 2006/40/ЕО (включително Регламент (ЕО) № 706/2007)

B, D

64

Индикатори за смяна на предавката

Регламент (ЕС) № 65/2012

А, B, D

Регламент (ЕС) 2021/535 (приложение IX)

A, B, D

65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕС) № 347/2012

A, B, D

Правило № 131 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) № 351/2012

A, B, D

Правило № 130 на ИКЕ/ООН

A, B, D

67

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (LPG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 67 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (части I и II)

В, D

68

Алармени системи за превозни средства

Правило № 97 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (части II и III)

B, D

69

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (част I)

A, B, D

Правило № 100 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (част II)

B, D

71

Здравина на кабината

Правило № 29 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

 

Емисии на видими замърсители от двигатели със запалване чрез сгъстяване

Правило № 24 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (част III)

B, D

 

Емисии на замърсители от тежки превозни средства

Правило № 49 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07

B, D

 

Емисии на замърсители от леки превозни средства

Правило № 83 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07

B, D

 

Измерване разхода на гориво

Правило № 84 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Измерване мощността на двигателя

Правило № 85 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Емисии на СО2/разход на гориво

Правило № 101 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

 

Колела за леки автомобили и техните ремаркета

Правило № 124 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Система за електронен контрол на устойчивостта

Правило № 140 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 

Система за следене на налягането в гумите

Правило № 141 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

 

Монтиране на гуми

Правило № 142 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

 

Системи за закрепване Isofix, горни лентови устройства за закрепване Isofix и места за сядане i-Size

Правило № 145 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Устройства срещу неразрешено използване

Правило № 161 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Имобилайзери

Правило № 162 на ИКЕ/ООН

B, D

 

Алармени системи за превозни средства

Правило № 163 на ИКЕ/ООН

B, D

 1. Прегледи за идентификация на превозни средства за целите на процедурите:

- ЕС индивидуално одобряване на превозни средства,

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

- изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства,

- индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

Изпитванията и проверките на превозните средства за целите на процедурите:

- ЕС индивидуално одобряване на превозни средства,

- национално индивидуално одобряване на превозни средства,

- изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства,

- индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария,

се извършват в помещенията на техническата служба, посочени по-горе.

 

 

 1. Съдържанието на подраздел „Списък на определените и нотифицирани технически служби по Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства“ да се измени, както следва:
 2. I. „Технотест“ АД Направление „Изпитвания“

Адрес: ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 10, 1528 София, България

Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*168/2013-05 от 22 юли 2021 г., валидно до 22 юли 2024 г.

Категория на техническата служба: А

Обхват на дейността:

Изпитвания и проверки на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

А3

Процедури на изпитване, свързани с шума

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, приложение IX, допълнение 1, точки 2.1 и 2.2

А

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, приложение IX, допълнение 2, точки 2.1 и 2.2

А

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, приложение IX, допълнение 3, точки 2.1, 2.2 и 2.3

А

Правило № 9 на ИКЕ/ООН

А

Правило № 41 на ИКЕ/ООН

А

Правило № 63 на ИКЕ/ООН

А

Б1

Устройства за звуков сигнал

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение II

А

Правило № 28 на ИКЕ/ООН

А

Б2

Спирачки, включително антиблокиращи спирачни системи и комбинирани спирачни системи

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение III

А

Правило № 78 на ИКЕ/ООН

А

Б5

Предни и задни защитни конструкции

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение VI

А

Правило № 26 на ИКЕ/ООН

А

Б7

Органи за управление, задействани от водача, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение VIII

А

Правило № 60 на ИКЕ/ООН

А

Б8

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация, включително устройства за автоматично включване/изключване на светлините

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение IX

А

Правило № 74 на ИКЕ/ООН

А

Правило № 53 на ИКЕ/ООН

А

Б9

Видимост назад

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение X

А

Правило № 81 на ИКЕ/ООН, част II

А

Б11

Закрепване на обезопасителните колани и обезопасителни колани

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение XII, част 2

А

Б12

Места за сядане (седалки тип седло и седалки)

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение XIII

А

Б14

Монтиране на гуми

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение XV

А

Б15

Табелка за максималната скорост на превозното средство и място на табелката в превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение XVI

А

В4

Теглително-прикачни устройства и закрепващи устройства

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, приложение V, точки 3 и 4

А

В7

Външни изпъкнали части

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, приложение VIII

А

В10

Маси и размери

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, приложение XI

А

В12

Дръжки и степенки за пътниците

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, приложение XIII

А

В13

Място за монтиране на регистрационна табела

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, приложение XIV

А

В15

Стойки

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, приложение XVI

А

 

Задължителна табела и маркировка за ЕС одобряване на типа

Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014, приложение V

А

 1. II. DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH

Адрес: Senftenberger Straße 30, 01998 Klettwitz, Germany и Rungestraße 9-10, 24537 Neumünster, Germany

Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*168/2013-01 от 3 декември 2021 г. валидно до 3 декември 2024 г.

Категория на техническата служба: A, B, D

Обхват на дейността:

Изпитвания и проверки на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Регламент (ЕС) № 168/2013

A, D

А1

Процедури за изпитване за екологичните характеристики във връзка с емисиите от отработени газове, емисиите от изпаряване, емисиите на парникови газове и разхода на гориво, посочване на горивото

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложения II до VIII, X)

А, B, D

А3

Процедури на изпитване, свързани с шума

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение IX)

A, B, D

Правило № 41 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

Б1

Устройства за звуков сигнал

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение II)

A, B, D

Б2

Спирачки, включително антиблокиращи спирачни системи и комбинирани спирачни системи

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение III)

A, B, D

Правило № 78 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

Б3

Електрическа безопасност

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IV)

А, B, D

Б5

Предни и задни защитни конструкции

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VI)

A, B, D

Б6

Стъкла, чистачки и устройства за измиване на предното стъкло, устройства за размразяване на стъклата и против изпотяване на стъклата

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VII, части 1, 2, 3)

A, B, D

Б7

Органи за управление, задействани от водача, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VIII, точки 1.1, 1.2)

A, B, D

Правило № 60 на ИКЕ/ООН

A, B, D

Б8

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация, включително устройства за автоматично включване/изключване на светлините

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IX)

A, B, D

Правило № 53 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

Правило № 74 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

Б9

Видимост назад

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение Х)

A, B, D

Правило № 81 на ИКЕ/ООН (част I, II)

A, B, D

Б10

Защитна конструкция при преобръщане

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XI)

A, B, D

Б11

Закрепване на обезопасителните колани и обезопасителни колани

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XII, части 1, 2 и 3)

А, B, D

Б12

Места за сядане (седалки тип седло и седалки)

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIII)

А, B, D

Б13

Управляемост, поведение в завой и направляемост

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIV)

A, B, D

Б14

Монтиране на гуми

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XV)

A, B, D

Правило № 75 на ИКЕ/ООН

B, D

Б15

Табелка за максималната скорост на превозното средство и място на табелката в превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVI)

A, B, D

Б16

Защита на пътниците в превозното средство, включително вътрешно оборудване, облегалки за глава, врати на превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVII, части 1, 2)

А, B, D

Б17

Проектно ограничение на скоростта на превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVIII)

A, B, D

В1

Мерки за предотвратяване на неразрешеното изменение на силовото предаване

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение II)

A, B, D

В4

Теглително-прикачни устройства и закрепващи устройства

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение V)

А, B, D

В5

Устройства за предотвратяване на неразрешеното използване

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение VI)

A, B, D

Правило № 62 на ИКЕ/ООН

A, B, D

В6

Електромагнитна съвместимост

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение VII)

А, B, D

В7

Външни изпъкнали части

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение VIII)

A, B, D

В8

Резервоар за гориво

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение IX, с изключение на точка 3.7)

A, B, D

В9

Товарни платформи

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение X)

A, B, D

В10

Маси и размери

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение XI)

A, B, D

В11

Система за бордова диагностика

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение XII)

A, B, D

В12

Дръжки и степенки за пътниците

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение XIII)

A, B, D

В13

Място за монтиране на регистрационна табела

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение XIV)

A, B, D

В15

Стойки

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 (приложение XVI)

A, B, D

 

Електрическо силово предаване

Правило № 136 на ИКЕ/ООН (част I)

A, B, D

 

Превозни средства, задвижвани с водород

Правило № 145 на ИКЕ/ООН

A, B, D

 1. TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität

Адреси: Schönscheidtstraße 28, 45307 Essen, Germany, Adlerstraße 7, 45307 Essen, Germany, AmTÜV 1, 30519 Hannover, Germany, TÜV NORD (Hangzhou) Co., Ltd., No. 1, Lane 288 Kangning Road, Jing’an District, Shanghai, P.R. China, ZIP 200443 и TÜV NORD Taiwan Co., Ltd., Taiwan Branch, Taichung, Laboratory 4F., No. 8, Huasin Str., North District, Taichung 404, Taiwan R.O.C.

Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*168/2013-02 от 30 ноември 2021 г. валидно до 30 ноември 2024 г.

Категория на техническата служба: А, B, D

Обхват на дейността:

Изпитвания и проверки на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Регламент (ЕС) № 168/2013

A, D

А3

Процедури на изпитване, свързани с шума

Правило № 41 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

Б2

Спирачки, включително антиблокиращи спирачни системи и комбинирани спирачни системи

Правило № 78 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 05

A, B, D

Б7

Органи за управление, задействани от водача, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 60 на ИКЕ/ООН

A, B, D

Б8

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация, включително устройства за автоматично включване/изключване на светлините

Правило № 53 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

Правило № 74 на ИКЕ/ООН,

серия от изменения 04

A, B, D

Правило № 50 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

Правило № 82 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

Б9

Видимост назад

Правило № 81 на ИКЕ/ООН (част I)

B, D

Правило № 81 на ИКЕ/ООН (част II)

A, B, D

Б14

Монтиране на гуми

Правило № 75 на ИКЕ/ООН

A, B, D

В5

Устройства за предотвратяване на неразрешеното използване

Правило № 62 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

 1. GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH

Адрес: Vor dem Lauch 25, 70567 Stuttgart, Germany

Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*168/2013-04 от 18 януари 2021 г. валидно до 18 януари 2024 г.

Категория на техническата служба: A, B, D

Обхват на дейността:

Изпитвания и проверки на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Регламент (ЕС) № 168/2013

A, D

А1

Процедури за изпитване за екологичните характеристики във връзка с емисиите от отработени газове, емисиите от изпаряване, емисиите на парникови газове и разхода на гориво, посочване на горивото

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложения II – VIII и X)

B, D

А3

Процедури на изпитване, свързани с шума

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IX)

A, B, D

Правило № 41 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

Б1

Устройства за звуков сигнал

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение II)

A, B, D

Б2

Спирачки, включително антиблокиращи спирачни системи и комбинирани спирачни системи

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение III)

A, B, D

Правило № 78 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

Б3

Електрическа безопасност

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IV)

B, D

Б5

Предни и задни защитни конструкции

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VI)

A, B, D

Б6

Стъкла, чистачки и устройства за измиване на предното стъкло, устройства за размразяване на стъклата и против изпотяване на стъклата

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VII, части 1 – 3)

A, B, D

Б7

Органи за управление, задействани от водача, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VIII, точки 1.1 и 1.2)

A, B, D

Правило № 60 на ИКЕ/ООН

A, B, D

Б8

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация, включително устройства за автоматично включване/изключване на светлините

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IX)

A, B, D

Правило № 53 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

Правило № 74 на ИКЕ/ООН,

серия от изменения 01

A, B, D

Б9

Видимост назад

Правило № 81 на ИКЕ/ООН (част II)

A, B, D

Б11

Закрепване на обезопасителните колани и обезопасителни колани

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XII, части 1 и 3)

А, B, D

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XII, част 2)

B, D

Б12

Места за сядане (седалки тип седло и седалки)

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIII)

B, D

Б13

Управляемост, поведение в завой и направляемост

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIV)

A, B, D

Б14

Монтиране на гуми

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XV)

A, B, D

Б15

Табелка за максималната скорост на превозното средство и място на табелката в превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVI)

A, B, D

Б16

Защита на пътниците в превозното средство, включително вътрешно оборудване, облегалки за глава, врати на превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVII, част 1)

B, D

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVII, част 2)

A, B, D

Б17

Проектно ограничение на скоростта на превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVIII)

A, B, D

В1

Мерки за предотвратяване на неразрешеното изменение на силовото предаване

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение II)

A, B, D

В4

Теглително-прикачни устройства и закрепващи устройства

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение V)

B, D

В5

Устройства за предотвратяване на неразрешеното използване

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VI)

A, B, D

Правило № 62 на ИКЕ/ООН

A, B, D

В6

Електромагнитна съвместимост

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VII)

B, D

В7

Външни изпъкнали части

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VIII)

A, B, D

В8

Резервоар за гориво

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IX, с изключение на точка 3.7)

A, B, D

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IX, точка 3.7)

B, D

В9

Товарни платформи

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение X)

A, B, D

В10

Маси и размери

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XI)

A, B, D

В11

Система за бордова диагностика

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XII)

A, B, D

В12

Дръжки и степенки за пътниците

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIII)

A, B, D

В13

Място за монтиране на регистрационна табела

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIV)

A, B, D

В15

Стойки

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVI)

A, B, D

 1. ECO Certificazioni S.p.A.

Адрес: Via Mengolina 33, 48018 Faenza (RA), Italy

Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*168/2013-08 от 5 април 2022 г. валидно до 5 април 2025 г.

Категория на техническата служба: B

Обхват на дейността:

Изпитвания и проверки на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли по следните регулаторни актове:

Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Регламент (ЕС) № 168/2013

B

А1

Процедури за изпитване за екологичните характеристики във връзка с емисиите от отработени газове, емисиите от изпаряване, емисиите на парникови газове и разхода на гориво, посочване на горивото

Правило № 40 на ИКЕ/ООН

B

А3

Процедури на изпитване, свързани с шума

Правило № 41 на ИКЕ/ООН

B

Правило № 63 на ИКЕ/ООН

В

Правило № 9 на ИКЕ/ООН

В

Б2

Спирачки, включително антиблокиращи спирачни системи и комбинирани спирачни системи

Правило № 78 на ИКЕ/ООН

B

Б7

Органи за управление, задействани от водача, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 60 на ИКЕ/ООН

B

Б8

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация, включително устройства за автоматично включване/изключване на светлините

Правило № 53 на ИКЕ/ООН

B

Правило № 74 на ИКЕ/ООН

B

Б9

Видимост назад

Правило № 81 на ИКЕ/ООН

B

В5

Устройства за предотвратяване на неразрешеното използване

Правило № 62 на ИКЕ/ООН

B

Scroll to top