BG05SFOP001-2.019-0070-C01

Дейност

Договор №  BG05SFOP001-2.019-0070-C01/2020 г. по процедура BG05SFOP001-2.019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование "Специализирани обучения за териториалната администрация" за финансиране на Проект № BG05SFOP001-2.019-0070, с наименование „Специализирано обучение на инспекторския състав относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт“ с финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Продължителност на дейността (месеци) 18
Начална дата 29.05.2020
Крайна дата 29.11.2021
Резултат

Обучени 140 служители.
140  служители успешно преминали обучението със сертификат.

Описание на изпълнението за периода на отчитане

Проведено е „Специализирано обучение на инспекторския състав относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт“ с финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд  на 140 служители на териториалните  поделения на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация ". Издадени са 140 сертификата за обучение.
При изпълнение на дейността се  спазват следните хоризонтални принципи :
Насърчаване на равенството между мъжете и жените, недопускане на дискриминация и достъпност - в обученията са включени служителите от ИААА, без да се взима предвид тяхната раса, пол, етнически произход, религия и вярвания, възраст или сексуална ориентация, защото обученията са професионални и целят да повишат тяхната квалификация с цел ефективна дейност при проверка и оценка компетенциите на кандидатите и се извършва на базата на равенство между участниците и без никакви дискриминационни избори. Обученията са отворени и се организират при еднакви равни условия и за жени и за мъже и предоставиха равни възможности за обучение на целевата група като бяха организирани на места, осигуряващи достъпност на всички служители, включително на служители с увреждания.

Партньорство - В процеса на реализация на проекта се включиха всички заинтересовани страни.
Устойчиво развитие -При изпълнение на проекта са  интегрирани изискванията за опазване на околната среда, ресурсната ефективност, смекчаването на изменението на климата и адаптацията към него, устойчивостта на природни бедствия, както и превенцията и управлението на риска на хоризонтално ниво при подбора и изпълнението на проектните дейности. Използването на екологично оборудване, консумативи и материали, както и използването на информационните и комуникационните технологии в процеса на обученията  допринесе до намаляване на разходите и до увеличаване на екологичната отговорност на служителите на бенефициентите, както и на целевата група. Използването на екологични консумативи помага в борбата срещу екологичните проблеми и запазва естествения вид на природата. В рамките на изпълнение на проекта по отношение на административната и техническа работа се  целеше  намаляване на документооборота на хартиен носител, което ще снижи в огромна степен използваното количество хартия, тонери и ел. енергия, необходими за работата на принтиращи и копиращи машини. Планираните теми за обученията, нагледни материали и практически занятия за обучение на инспекторския състав, който контролира автомобилните превози, ще могат да се адаптират и надграждат с всяка промяна на нормативната база. Това ще доведе до спестяване на време, усилия и ресурси, както и ще гарантира по-добра подготовка на инспекторите за работа в променяща се среда.
Съгласно Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, е предвидено с цел да се осигури по-ефективен контрол и да се повиши степента на хармонизиране на подходите за контрол в целия Съюз да се извършва първоначалното и продължаващото обучение на служителите на контролните органи. В чл. 39 е въведено задължение Държавите-членки гарантират, че служителите на контролните органи са надлежно обучени за анализа на регистрираните данни и за контролирането на тахографи с цел постигане на ефикасен и хармонизиран контрол и изпълнение. Ежегодно Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ провежда обучения за повишаване квалификацията на контролните органи за анализ и откриване на манипулации на тахографите. Реализирането на обучението по проекта е част от задълженията на Република България за повишаване на квалификацията на инспекторите за поддържане на високо ниво и ефективен контрол. Планираните теми за обученията, нагледни материали и практически занятия за обучение на инспекторския състав, който контролира автомобилните превози, ще могат да се адаптират и надграждат с всяка промяна на нормативната база. Това ще доведе до спестяване на време, усилия и ресурси, както и ще гарантира по-добра подготовка на инспекторите за работа в променяща се среда.

Статус Приключена
Актуална начална дата 29.05.2020
Актуална крайна дата 29.11.2021
Актуална продължителност в месеци 18
Постигнати резултати
Обучени 140 служители.
140  служители успешно преминали обучението със сертификат.

Линк към профила на купувача в ЦАИС ЕОП - „Специализирано обучение на инспекторския състав относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт“ с финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд


Scroll to top