Графици за провеждане на изпити - Професионална компетентност

На вниманието на кандидатите, явяващи се на изпит за придобиване на професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност.

 

Уведомяваме Ви, че публикуваните протоколи за провеждане на изпитите за професионална компетентност на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съдържат име и фамилия на кандидатите съгласно Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). При дублиращи се имена на кандидати в изпитните протоколи, същите следва да се свържат чрез обявените за контакти телефони със служител от Дирекция „Водачи на моторни превозни средства“.

ИЗПИТНИ СЕСИИ 2024 г.

02.2024 г.    

ИЗПИТНИ СЕСИИ 2023 г.

01-02.2023 г. 05.2023 г. 07-08.2023 г.
10-11.2023 г.    

ИЗПИТНИ СЕСИИ 2022 г.

01-02.2022 г. 05.2022 г. 08.2022 г.
10-11.2022 г.    

 

Scroll to top