Списък на неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ служители на ИА "АА" за 2022 година

Списък на неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ служители на ИА "АА" за 2022 година

    I. Не подали декларации са следните служители:

Пенчо Камарашев

Директор на РД „АА“ –  Плевен

Венцислав Шахънов 

Директор на РД „АА“    - Русе

Ивелина Ковачев /отпуск за отглеждане на дете до 1 годишна възраст/

старши специалист в ОО„АА“ –  Пловдив

    II. Служители, подали декларациите след законоустановения срок :

    1.Сибел Реджебова /отпуск за отглеждане на дете до 1 годишна възраст/   ДИИ – 24 - 490 / 10. 06. 2022 г.

Scroll to top