Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

ВЪПРОСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИИ АМ, А1, А2, А, В1, В и Т

Тема 8: ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ТУНЕЛ СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ ЖП ПРЕЛЕЗ
Точки Номер Въпрос и отговори
3 1/1
При приближаване към кръстовище водачът трябва:
своевременно да прецени как се определя реда за преминаване през кръстовището
своевременно да заеме пътна лента, която е предназначена за неговата посока на движение
да има готовност за намаляване на скоростта
да увеличи скоростта за да премине по-бързо през кръстовището
3 1/2
При приближаване към кръстовище водачът трябва:
своевременно да заеме пътна лента, която е предназначена за неговата посока на движение
да управлява с готовност за спиране
да подаде звуков или светлинен сигнал, когато е с предимство
да има готовност да пропусне преминаващи през платното за движение пешеходци
3 2/1
Разрешено ли е на водача на ППС да навлезе в кръстовище, ако обстановката ще го принуди да спре в кръстовището и да възпрепятства преминаването през него?
не
да, при разрешаващ сигнал на светофар
да, но само когато се намира на пътя с предимство
3 2/2
Разрешено ли е да навлезете в кръстовище, ако преди да преминете ще се наложи да спрете в кръстовището?
не, ако по този начин ще възпрепятствам преминаването през него
не, ако изходът на кръстовището е зает и ще остана с превозното средство в кръстовището
да, когато се намирам на пътя с предимство
да, винаги
3 2/3
В кой от случаите водачът не трябва да навлиза в кръстовище?
когато обстановката ще го принуди да спре в кръстовището, при което ще възпрепятства напречното движение
когато по напречния път приближава автомобил със специален режим на движение
когато преминаването се регулира от светофар със жълта мигаща светлина
3 3/1
В кой от изброените случаи при този сигнал на светофара е забранено да навлезете в кръстовището?
когато ще се наложи да остана в кръстовището поради задръстване
когато на платното за движение има стоп-линия
когато на кръстовището са поставени пътни знаци относно предимството
3 3/2
При този сигнал на светофара навлизането в кръстовището е:
разрешено, освен когато водачът може да остане в кръстовището поради задръстване
разрешено без ограничения
забранено
3 4/1
Ще извърши ли нарушение водачът, ако при тази ситуация завие в обратна посока?
да
не
3 4/2
При тази ситуация разрешено ли е червеният автомобил да продължи движението си направо?
не
да
3 5/1
При тази ситуация разрешено ли е да завиете надясно?
не
да
3 5/2
При тази ситуация разрешено ли е да завиете надясно?
не
да
3 7/1
При тази ситуация разрешено ли е да завиете надясно?
не
да
3 8/1
Редът за преминаване на автомобила и мотоциклета през това кръстовище се определя:
с правилото за „предимството на дясностоящия”
в зависимост от посоката им на движение
в зависимост от категорията на превозните средства
3 9/1
Редът за преминаване на тези автомобили през кръстовището се определя:
от пътните знаци относно предимството
с правилото за „предимството на дясностоящия”
в зависимост от посоката на движение на автомобилите
3 10/1
При тази ситуация, при определяне на реда за преминаване през кръстовището, се прилагат следните правила:
ППС, които са на пътя с предимство, трябва да преминат преди ППС от другия път
завиващите наляво ППС от пътя с предимство пропускат насрещнодвижещите се ППС
ППС на пътя с предимство, помежду си прилагат правилото за „предимството на дясностоящия”
3 11/1
При тази ситуация, при определяне на реда за преминаване през кръстовището, се прилагат следните правила:
ППС, на пътя с предимство, трябва да преминат преди ППС на другия път
ППС на пътя с предимство, помежду си прилагат правилото за „предимството на дясностоящия”
завиващите наляво ППС от пътя с предимство пропускат насрещнодвижещите се ППС
3 11/2
При тази ситуация при определяне на реда за преминаване през кръстовището се прилагат следните правила:
ППС на пътя с предимство, трябва да преминат преди ППС от другите пътища
ППС на пътя с предимство, помежду си прилагат правилото за „предимството на дясностоящия”
завиващите наляво ППС от пътя с предимство пропускат насрещнодвижещите се ППС
3 12/1
Редът за преминаване на тези автомобили през кръстовището се определя:
с правилото за „предимството на дясностоящия”
в зависимост от посоката на движение на автомобилите
3 12/2
Редът за преминаване на тези автомобили през кръстовището се определя:
с правилото за „предимството на дясностоящия”
в зависимост от посоката на движение на автомобилите
3 13/1
При тази ситуация при определяне на реда за преминаване през кръстовището се прилагат следните правила:
през кръстовището преминават ППС, които имат разрешаващ сигнал от светофара
завиващите наляво ППС на разрешаващ сигнал пропускат насрещнодвижещите
ППС на разрешаващ сигнал, помежду си прилагат правилото за „предимството на дясностоящия”
3 14/1
Редът за преминаване на тези автомобили през кръстовището се определя:
от сигналите на регулировчика
с правилото за „предимството на дясностоящия”
в зависимост от посоката на движение на автомобилите
3 15/1
При несъответствие между сигналите на регулировчика, сигналите на светофара и пътните знаци относно предимството трябва да се съобразявате:
със сигналите на регулировчика
с предписанията на пътните знаци
със сигналите на светофара
3 15/2
При тази ситуация, при преминаване през кръстовището, трябва да се съобразявате:
със сигналите на регулировчика
със сигналите на светофара
с предписанията на пътните знаци относно предимството
3 16/1
При тази ситуация редът за преминаване на автомобилите през кръстовището се определя:
от сигналите на регулировчика
от пътните знаци относно предимството
в зависимост от посоката на движение на автомобилите
с „правилото на десния”
3 17/1
При тази ситуация редът за преминаване на автомобилите през кръстовището се определя:
от сигналите на регулировчика
от сигналите на светофара
с „правилото на десния”
в зависимост от посоката на движение на автомобилите
3 19/1
При тази ситуация разрешено ли е да преминете през кръстовището?
не
да, но след като пропусна синия автомобил
3 19/2
При тази ситуация разрешено ли е да преминете през кръстовището?
да
не
3 20/1
При несъответствие между сигналите на светофара и пътните знаци относно предимството трябва да се съобразявате:
със светлинните сигнали
с предписанията на пътните знаци
3 21/1
При тази ситуация при определяне на реда за преминаване през кръстовището се прилагат следните правила:
през кръстовището преминават ППС, които имат разрешаващ сигнал от светофара
ППС завиващо наляво пропуска насрещнодвижещото се
ППС на пътя с предимство, трябва да премине преди ППС от другия път
ППС преминаващи при разрешаващ сигнал, прилагат правилото за „предимството на дясностоящия”
3 22/1
При тази ситуация, при преминаване през кръстовището, трябва да се съобразявате:
със сигнала на светофара
с пьтния знак забраняващ завиването надясно
с пьтния знак относно предимството
3 22/2
При тази ситуация, при преминаване през кръстовището, трябва да се съобразявате:
със сигнала на светофара
с пьтния знак за задължителна посока за движение в кръстовището
с пьтния знак относно предимството
3 23/1
При несъответствие между предписанията на пътните знаци и маркировката на пътя водачите са длъжни да се съобразяват:
с предписанията на пътните знаци
с маркировката на пътя
3 24/1
Ще извърши ли нарушение водачът на автомобила, ако при тази ситуация завие наляво?
да
не
3 25/1
При тази ситуация посоката, в която на червения автомобил е разрешено да премине, се определя от:
пътната маркировка
пътния знак
светлинния сигнал
3 26/1
Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водачът на червения автомобил, който трябва да ви пропусне, не показва с действията си, че ще спре?
трябва да намаля скоростта
трябва да управлявам с готовност за спиране
не съм длъжен да се съобразявам с него, защото съм с предимство
3 26/2
Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водачът на синия автомобил, който трябва да ви пропусне, не показва с действията си, че ще спре?
трябва да намаля скоростта
трябва да се движа с готовност за спиране
не съм длъжен да се съобразявам с него, защото се движа направо
3 26/3
Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водачът на червения автомобил, който трябва да ви пропусне, не показва с действията си, че ще спре?
трябва да намаля скоростта
трябва да се движа с готовност за спиране
не съм длъжен да се съобразявам с него, защото съм с предимство
3 26/4
Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водачът на синия автомобил, който трябва да ви пропусне, не показва с действията си, че ще спре?
трябва да намаля скоростта
трябва да управлявам с готовност за спиране
не съм длъжен да се съобразявам с него, защото съм с предимство
3 26/5
Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водачът на червения автомобил, който трябва да ви пропусне, не показва с действията си, че ще спре?
трябва да намаля скоростта
трябва да управлявам с готовност за спиране
ускорявам, защото съм с предимство
не съм длъжен да се съобразявам с него, защото съм с предимство
3 27/1
При тази ситуация:
спирам, за да изчакам разрешаващ сигнал от регулировчика
спирам, за да пропусна червения автомобил и преминавам след него
преминавам преди червения автомобил, защото съм отдясно и се движа по път с предимство
3 27/2
При тази ситуация:
спирам, за да изчакам разрешаващ сигнал от регулировчика
пропускам синия автомобил и преминавам след него
преминавам преди синия автомобил
3 28/1
При тази ситуация:
спирам, за да изчакам разрешаващ сигнал от регулировчика
спирам за да пропусна червения автомобил и преминавам след него
преминавам преди червения автомобил
3 29/1
При тази ситуация:
трябва да премина преди синия автомобил
спирам, за да пропусна синия автомобил и преминавам след него
спирам, за да изчакам разрешаващ сигнал от регулировчика
3 30/1
При тази ситуация разрешено ли е да завиете надясно?
да
не
3 31/1
При тази ситуация трябва задължително да завия наляво.
неправилно
правилно
3 32/1
Преминавайки през кръстовището при този сигнал на регулировчика няма да извърша нарушение, при условие, че:
преди подаването на този сигнал е било разрешено преминаването ми
в момента на подаването на сигнала съм толкова близо, че не мога да спра безопасно
подам звуков или светлинен сигнал за това, че ще премина през кръстовището
3 33/1
Преминавайки през кръстовището при този сигнал на регулировчика няма да извърша нарушение, при условие, че:
преди подаването на този сигнал е било разрешено преминаването ми
в момента на подаването на сигнала съм толкова близо, че не мога да спра безопасно
подам звуков или светлинен сигнал за това, че ще премина през кръстовището
3 34/1
След подаването на този сигнал от светофара:
навлизането в кръстовището е забранено
трябва да се подготвя за потегляне
може да завия надясно, но с повишено внимание
навлизането в кръстовището е разрешено
3 35/1
При този немигащ сигнал на светофара:
е забранено да премина през кръстовището
мога да премина, но с повишено внимание
преминаването е разрешено само за пешеходци
3 36/1
При този немигащ сигнал на светофара навлизането в кръстовището е:
забранено освен в случаите, когато не можем да спрем, без да създадем опасност за движението
разрешено, без ограничения
забранено във всички случаи
3 39/1
След кой от тези знаци, при преминаване през кръстовището, превозното средство от другия път трябва да ви пропусне?
3 39/2
След кой от тези знаци, при преминаване през кръстовището, превозното средство от другия път трябва да ви пропусне?
3 39/3
След кой от тези знаци, при преминаване през кръстовището, трябва да пропуснем ППС, идващи по пътя отдясно?
3 40/1
Този знак изисква от водачите да спрат:
винаги, независимо дали по пресичания път се движи превозно средство
само ако по пресичания път се движи превозно средство
ако те преценят, че е необходимо
3 40/2
При тази ситуация:
трябва да спра, преди да премина през кръстовището
мога да премина, без да спирам, но трябва да пропусна ППС от другия път
мога да премина без да спирам, ако няма други ППС
3 41/1
При тази ситуация мога да премина без да спирам, при условие, че пропусна синия автомобил.
неправилно
правилно
3 42/1
При тази ситуация трябва ли да спрете, преди да преминете през кръстовището?
да, при наличие на този пътен знак съм задължен да спра
не, защото червеният автомобил завива надясно
3 43/1
При тази ситуация:
е разрешено да премина, без да спирам, но трябва да пропусна ППС от другия път
задължен съм да спра, преди да премина през кръстовището
мога да премина без да спирам, защото пътят, по който се движа, е с предимство
3 44/1
При този пътен знак:
е разрешено да премина, без да спирам, защото пътят, по който се движа, е с предимство
задължен съм да спра, преди да премина през кръстовището
мога да премина, без да спирам, но трябва да пропусна ППС от другия път
3 45/1
При тази ситуация:
е разрешено да премина, без да спирам
пътят, по който се движа, е с предимство
ППС от другия път трябва да ме пропуснат
задължен съм да спра, преди да премина през кръстовището
3 46/1
При тази ситуация преминавам преди синия автомобил защото се движа направо.
неправилно
правилно
3 46/2
При тази ситуация съм с предимство, защото се движа направо.
неправилно
правилно
3 47/1
При тази ситуация трябва да пропусна товарния автомобил, защото се движи направо.
неправилно
правилно
3 48/1
При тази ситуация с предимство е:
лекият автомобил, защото се движи по пътя с предимство
мотоциклетистът, защото се намира от дясната страна на лекия автомобил
мотоциклетистът, защото се движи направо
3 49/1
При тази ситуация автомобилът, който се движи направо, е с предимство пред автомобила, който завива надясно.
неправилно
правилно
3 50/1
При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете товарния автомобил?
да, независимо от посоката, в която ще продължи да се движи
зависи от посоката, в която ще продължи да се движи
не
3 51/1
При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете товарния автомобил?
да, защото се намира на пътя с предимство
да, защото се намира отдясно
не, защото се движа направо
3 52/1
При тази ситуация червеният автомобил е с предимство.
правилно
неправилно
3 53/1
При тази ситуация преминавам преди товарния автомобил, защото се движа направо.
неправилно
правилно
3 54/1
При тази ситуация трябва да премина преди червения автомобил защото:
съм на пътя с предимство
се движа направо
червеният автомобил завива наляво
3 55/1
При тази ситуация:
трябва да премина преди лекия автомобил
трябва да пропусна лекия автомобил, който се движи направо
3 56/1
При тази ситуация червеният автомобил, който завива надясно, е с предимство.
неправилно
правилно
3 57/1
При тази ситуация трябва да пропусна червения автомобил защото:
се намира на пътя с предимство
се движи направо
завивам наляво
3 58/1
При тази ситуация трябва да пропусна червения автомобил.
правилно
неправилно
3 59/1
При тази ситуация преминавам преди синия автомобил защото се движа направо.
неправилно
правилно
3 60/1
При тази ситуация съм с предимство.
неправилно
правилно
3 61/1
При тази ситуация съм с предимство.
неправилно
правилно
3 62/1
При тази ситуация с предимство е:
червеният автомобил, защото приближава кръстовището от дясната страна на зеления автомобил
зеленият автомобил, защото се движи направо
червеният автомобил, защото се намира на пътя с предимство
3 63/1
При тази ситуация съм с предимство.
правилно
неправилно
3 64/1
При тази ситуация кой от автомобилите трябва да пропуснете?
червения автомобил
синия автомобил
3 65/1
При тази ситуация трябва:
да премина преди червения автомобил
да премина преди синия автомобил
да пропусна червения автомобил
да пропусна синия автомобил
3 66/1
При тази ситуация трябва да пропусна:
само червения автомобил
само синия автомобил
и двата автомобила
3 66/2
При тази ситуация трябва:
да пропусна червения автомобил
да премина преди синия автомобил
да пропусна синия автомобил
да премина преди червения автомобил
3 67/1
При тази ситуация трябва да пропусна само червения автомобил.
неправилно
правилно
3 67/2
При тази ситуация трябва:
да пропусна автомобила
да пропусна мотоциклетиста
да премина преди мотоциклетиста
да премина преди автомобила
3 68/1
При тази ситуация трябва:
да пропусна червения автомобил
да премина преди синия автомобил
да премина преди червения автомобил
да пропусна синия автомобил
3 69/1
При тази ситуация трябва да пропусна:
мотоциклетиста
товарния автомобил
лекия автомобил
3 70/1
Задължени ли сте при тази ситуация да пропуснете синия автомобил?
да
не
3 70/2
При тази ситуация трябва:
да премина преди червения автомобил
да пропусна синия автомобил
да премина преди синия автомобил
да пропусна червения автомобил
3 71/1
При тази ситуация трябва:
да премина преди червения автомобил
да пропусна синия автомобил
да пропусна червения автомобил
да премина преди синия автомобил
3 72/1
При тази ситуация жълтият автомобил трябва да премине преди синия и червения автомобил защото:
се намира на пътя с предимство
се намира от дясната страна на синия автомобил
завива надясно
не напуска пътят с предимство
3 73/1
При тази ситуация трябва да пропусна:
само синия автомобил
само червения автомобил
и двата автомобила
3 73/2
При тази ситуация трябва:
да пропусна синия автомобил
да пропусна червения автомобил
да премина преди синия автомобил
да премина преди червения автомобил
3 74/1
При тази ситуация трябва:
да пропусна синия автомобил
да пропусна жълтия автомобил
да премина преди червения автомобил
3 74/2
При тази ситуация трябва:
да пропусна червения автомобил, защото се намира на пътя с предимство
да пропусна жълтия автомобил, защото се намира на пътя с предимство
да премина преди синия автомобил, защото той завива наляво
3 75/1
При тази ситуация трябва да пропусна:
синия автомобил
червения автомобил
жълтия автомобил
3 76/1
При тази ситуация трябва да премина след:
червения автомобил
синия автомобил
3 76/2
При тази ситуация трябва:
да премина преди червения автомобил
да пропусна синия автомобил
да премина преди синия автомобил
да пропусна червения автомобил
3 77/1
При тази ситуация трябва да премина преди:
синия автомобил
червения автомобил
жълтия автомобил
3 78/1
При тази ситуация трябва:
да премина преди синия автомобил
да пропусна червения автомобил
да премина преди жълтия автомобил
3 79/1
При тази ситуация:
пропускам синия автомобил
преминавам преди синия автомобил
3 80/1
При тази ситуация пропускам червения автомобил, защото:
се намира от дясната ми страна
се движи направо
завивам наляво
3 81/1
При тази ситуация:
пропускам червения автомобил
преминавам преди червения автомобил
3 82/1
При тази ситуация червеният автомобил е с предимство.
неправилно
правилно
3 83/1
При тази ситуация с предимство е водачът на:
автомобила
мотоциклета
3 83/2
При тази ситуация:
лекият автомобил е с предимство, защото е отдясно на мотоциклетиста
мотоциклетистът е с предимство, защото се движи направо
мотоциклетистът е с предимство, защото е двуколесно МПС
3 84/1
При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете синия автомобил?
да
не
3 84/2
При тази ситуация съм с предимство защото се движа направо.
неправилно
правилно
3 85/1
При тази ситуация с предимство е:
синият автомобил, защото се намира отдясно
червеният автомобил, защото се движи направо
синият автомобил, защото завива надясно
3 86/1
При тази ситуация синият автомобил, е:
без предимство
с предимство
3 87/1
При тази ситуация пропускам червения автомобил защото:
се намира от дясната ми страна
пътят, по който се движа, няма продължение направо
се движи по пътя, който продължава направо
защото завива наляво
3 88/1
При тази ситуация червеният автомобил е с предимство.
неправилно
правилно
3 89/1
При тази ситуация преминавам едновременно с червения автомобил и не съм задължен да пропусна синия автомобил.
неправилно
правилно
3 90/1
При тази ситуация трябва:
да пропусна лекия автомобил
да пропусна товарния автомобил
да премина преди лекия автомобил
да премина преди товарния автомобил
3 91/1
При тази ситуация преминавам с предимство, защото се движа направо.
неправилно
правилно
3 92/1
При тази ситуация трябва:
да пропусна мотоциклетиста
да премина преди червения автомобил
да премина преди мотоциклетиста
да пропусна червения автомобил
3 93/1
При тази ситуация трябва да премина след:
синия автомобил
червения автомобил
3 93/2
При тази ситуация трябва:
да пропусна синия автомобил
да премина преди червения автомобил
да пропусна червения автомобил
да премина преди синия автомобил
3 94/1
При тази ситуация трябва да пропусна червения автомобил.
неправилно
правилно
3 95/2
При тази ситуация трябва:
да премина преди синия автомобил
да премина преди червения автомобил
да пропусна синия автомобил
да пропусна червения автомобил
3 96/2
При тази ситуация трябва:
да пропусна червения автомобил
да пропусна синия автомобил
да премина преди синия автомобил
да премина преди червения автомобил
3 97/1
При тази ситуация първи трябва да премине:
червеният автомобил
зеленият автомобил
синият автомобил
3 98/1
При тази ситуация водачът на зеления автомобил трябва да пропусне:
двата автомобила
само синия автомобил
само червения автомобил
3 98/2
При тази ситуация водачът на зеления автомобил трябва:
да пропусне червения автомобил
да пропусне синия автомобил
да премине преди синия автомобил
да премине преди червения автомобил
3 99/1
При тази ситуация трябва да пропусна:
червения автомобил
синия автомобил
3 99/2
При тази ситуация трябва:
да пропусна червения автомобил
да премина преди синия автомобил
да премина преди червения автомобил
да пропусна синия автомобил
3 100/1
При тази ситуация трябва:
да премина преди двата автомобила
да пропусна само червения автомобил
да пропусна само синия автомобил
3 100/2
При тази ситуация трябва:
да премина преди червения автомобил
да премина преди синия автомобил
да пропусна червения автомобил
да пропусна синия автомобил
3 101/1
При тази ситуация червеният автомобил е с предимство, защото се движи направо.
неправилно
правилно
3 102/1
При тази ситуация водачът на зеления автомобил трябва да пропусне:
само синия автомобил
само червения автомобил
двата автомобила
3 102/2
При тази ситуация водачът на зеления автомобил трябва:
да пропусне синия автомобил
да премине преди червения автомобил
да пропусне червения автомобил
да премине преди синия автомобил
3 103/1
При тази ситуация трябва да пропусна:
само трамвая
само лекия автомобил
и двете превозни средства
3 103/2
При тази ситуация трябва:
да пропусна трамвая
да премина преди лекия автомобил
да пропусна лекия автомобил
да премина преди трамвая
3 104/1
При тази ситуация трябва да пропусна:
само трамвая
само автомобила
двете превозни средства
3 104/2
При тази ситуация трябва:
да пропусна трамвая
да премина преди лекия автомобил
да пропусна лекия автомобил
да премина преди трамвая
3 105/1
При тази ситуация трябва да пропусна:
двете превозни средства
само трамвая
само автомобила
3 105/2
При тази ситуация трябва:
да пропусна лекия автомобил
да пропусна трамвая
да премина преди лекия автомобил
да премина преди трамвая
3 106/1
При тази ситуация трябва да пропусна:
само трамвая
само автомобила
двете превозни средства
3 106/2
При тази ситуация трябва:
да пропусна трамвая
да премина преди лекия автомобил
да премина преди трамвая
да пропусна лекия автомобил
3 107/1
При тази ситуация с предимство е:
червеният автомобил
жълтият автомобил
3 108/1
При тази ситуация с предимство е:
червеният автомобил
жълтият автомобил
2 109/1
Задължен ли е водачът да изключи двигателя при принудително спиране в тунел?
да, когато началото на тунела е обозначено с пътен знак
да, когато спирането не е кратковременно
да, независимо от причината за спирането и продължителността на спирането
не
2 110/1
Задължен ли е водачът да изключи двигателя при принудително спиране в тунел, когато началото на тунела е обозначено с пътен знак?
да, когато това спиране не е кратковременно
да, независимо от продължителността на спирането
2 111/1
При принудително спиране в тунел водачът е задължен да изключи двигателя, когато:
началото на тунела е обозначено с пътен знак
спирането не е кратковременно
тунелът е осветен
движението в тунела е еднопосочно
2 112/1
Извършването на коя от изброените маневри е забранено в тунел?
движение назад
завиване в обратна посока
заобикаляне
изпреварване
2 113/1
В тунел, завиването в обратна посока е:
забранено
разрешено само на път с три и повече пътни ленти
разрешено, ако няма насрещно движение
разрешено, ако движението в тунела е двупосочно
2 114/1
При навлизане в тунел, на който началото е обозначено с пътен знак, водачът задължен ли е да включи късите светлини на автомобила?
да
не
2 115/1
Този знак:
сигнализира авариен изход в тунел
обозначава вход на пешеходен подлез
указва място за излизане на пешеходците от автомагистрала
2 116/1
Този знак:
указва посока за движение към авариен изход в тунел
указва задължителна посока за движение по пешеходна алея
обозначава направление към пешеходен подлез
указва място за излизане на пешеходците от автомагистрала
2 117/1
В тунел този знак сигнализира:
уширение на пътното платно с аварийна станция
допълнителна пътна лента за принудително спиране
място за паркиране
2 118/1
В тунел този знак с допълнителна табела сигнализира:
място за принудително спиране
място за паркиране с телефон и пожарогасител
2 119/1
При движение в тунел с дължина над 500 м, дистанцията между леките автомобили, трябва да е равна на разстоянието, изминавано за две секунди с разрешената скорост на движение.
правилно
неправилно
2 120/1
При спиране в тунел с дължина над 500 м, дистанцията между автомобилите трябва да е не по-малка от:
5 м
4 м
3 м
2 м
2 121/1
За кои водачи са задължителни сигналите за спиране, подавани от застаналия на прелеза железопътен служител?
за водачите от двете страни на жп прелеза
само за водачите, които се приближават от тази страна на прелеза, от която се намира жп служителя
сигналите на жп служителя не са задължителни за водачите на МПС
2 122/1
В случай на принудително спиране на превозното средство върху релсите на жп прелез, водачът е длъжен:
да изведе пътниците извън превозното средство на безопасно разстояние
да вземе мерки за извеждането на превозното средство извън обсега на релсовия път
да вземе мерки за своевременното предупреждаване на машинистите от двете посоки на релсовия път
да остане в автомобила и да уведоми органите за контрол
2 123/1
Когато мястото за спиране преди жп прелеза се определя по отношение на релсите, разстоянието от първата релса трябва да бъде:
не по-малко от 2 м
не повече от 1 м
не повече от 5 м
по преценка на водача
2 124/1
Когато мястото за спиране преди жп прелеза се определя по отношение на релсите, разстоянието от първата релса трябва да бъде:
не по-малко от 2 метра
не повече от 2 метра
възможно най-малкото
по преценка на водача
2 125/1
Задължително ли е спирането пред жп прелез, когато той е без бариери?
да, във всички случаи
да, но само когато към прелеза приближава влак
не
2 127/1
Как ще сигнализирате през деня, за да спрете влака, ако автомобилът, който управлявате, поради повреда остане върху релсите?
с кръгово движение на ръката, в която се държи лесно забелязващ се предмет
с насочена встрани ръка
с вдигната ръка, в която може да се държи привличащ вниманието предмет
със стоп-палка
2 128/1
Как ще сигнализирате през нощта, за да спрете влака, ако автомобилът, който управлявате, поради повреда остане върху релсите?
с кръгово движение на ръката, в която се държи запалена факла или фенер
със запален до релсите огън
с вдигната ръка, в която се държи привличащ вниманието предмет
със светлоотразителна стоп-палка
2 129/1
На водача е забранено да навлиза на железопътния прелез, когато:
от другата страна на прелеза няма достатъчно място за продължаване на движението
на прелеза трябва да се размине с друго ППС
на прелеза няма съоръжения за подаване на звуков и светлинен сигнал
2 130/1
На водача е забранено да навлиза на железопътния прелез:
преди да се е убедил, че към прелеза не се приближава влак
когато е включена звуковата сигнализация
когато светофарната уредба подава сигнал от бавно мигащата светлина с луннобял цвят
когато от другата страна на прелеза няма достатъчно място за продължаване на движението
2 131/1
На водача е забранено да навлиза на железопътния прелез:
когато бариерите са спуснати и започват да се вдигат
когато е включена звуковата сигнализация
при мигаща червена светлина на светофара
когато светофарната уредба подава сигнал от бавно мигащата светлина с луннобял цвят
2 132/1
На водача е забранено да навлиза на железопътния прелез когато:
бариерите се спускат
бариерите са спуснати
на прелеза трябва да се размине с друго ППС
на прелеза няма съоръжения за подаване на звуков и светлинен сигнал
2 132/2
На водача е забранено да навлиза на железопътния прелез:
преди да се е убедил, че към прелеза не се приближава влак
когато от другата страна на прелеза няма достатъчно място за продължаване на движението
когато на прелеза трябва да се размине с друго ППС
когато на прелеза няма съоръжения за подаване на звуков и светлинен сигнал
2 133/1
Задължително ли е спирането на ППС пред жп прелеза, ако бариерите са вдигнати, но светофарът подава мигаща червена светлина?
да, във всички случаи
да, но само когато към прелеза приближава влак
не е задължително
2 134/1
Задължително ли е спирането на ППС пред жп прелеза, когато е включена само звуковата сигнализация?
да
не
2 135/1
Когато, на жп прелез без бариери, след преминаването на влака червените светлини на светофара продължават да светят, водачът:
не трябва да навлиза с автомобила на жп прелеза
може да премине внимателно през жп прелеза
трябва да слезе от автомобила и да провери какво се случва
може да премине, като включи аварийните светлини
2 136/1
Когато при преминаване през жп прелез се включат звуковия сигнал и червените светлини на светофара, водачът трябва:
да продължи движението си и да освободи прелеза
да спре незабавно и да включи аварийните светлини
да завие в обратна посока за да освободи прелеза по-бързо
3 137/1
При тази ситуация трябва да:
осигурите предимство на зеления автомобил
осигурите предимство на червения автомобил
изчакате преминаването на велосипедиста
3 138/1
При тази ситуация трябва да намалите скоростта, с готовност за спиране заради:
мотоциклета
синия автомобил
велосипедиста
3 139/1
Какво трябва да направите при тази ситуация?
да намаля скоростта и при необходимост да спра
да осигуря предимство на автомобила, който се движи в кръстовището с кръгово движение
да включа десен пътепоказател
3 140/1
Какво трябва да направите при тази ситуация?
да спра в разделителната ивица между платната на релсовия път, където е спрял другият автомобил
да спра, преди да завия наляво
да завия наляво, за да не възпрепятствам движението на автомобилите зад мен
3 141/1
Искате да продължите движението си направо. Как трябва да постъпите при тази ситуация?
спирам непосредствено зад жълтото превозно средство
спирам пред кръстовището
спирам между жълтото и синьото превозно средство
2 142/1
Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация?
изчаквам на коловозите
внимателно пресичам релсите
изчаквам пред прелеза
2 143/1
Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? Спирам, изключвам двигателя и:
напускам тунела през най-близкия авариен изход
изчаквам в превозното средство на мястото на инцидента, докато пътят се освободи
спирам автомобила извън лентата за принудително спиране
3 144/1
На кое превозно средство трябва да осигурите предимство, преди да завиете надясно?
на трактора
на мотоциклета
на превозните средства, идващи отляво
3 145/1
Искате да продължите по пътя с предимство. Какво трябва да очаквате при тази ситуация?
че децата ще слязат на платното за движение
че микробусът ще продължи движението си по пътя с предимство
че водачът на червения автомобил няма да ме види навреме