Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

ВЪПРОСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИИ АМ, А1, А2, А, В1, В и Т

Тема 18: ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДАЧА ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ
Точки Номер Въпрос и отговори
1 1/1
Водачите от коя възрастова група попадат най-често в пътнотранспортни произшествия?
от 18 до 24 години
от 24 до 36 години
от 36 до 45 години
от 56 до 65 години
1 2/1
Поради коя от изброените причини най-често настъпват пътнотранспортни произшествия?
грешка на водача
лоши пътни условия
неизправност на превозното средство
неправилно поведение на пешеходците
1 3/1
При извършването на кои две от посочените нарушения настъпват най-много пътнотранспортни произшествия:
движението с несъобразена скорост
отнемането на предимство
неправилното теглене
неправилното спиране за престой
1 4/2
Данните от статистиката показват, че най-голям брой пътнотранспортни произшествия настъпват:
в градовете
в селата
извън населените места
на автомагистралите
1 4/3
Данните от статистиката показват, че най-голям брой пътнотранспортни произшествия настъпват:
през деня
когато е тъмно
при изкуствено осветление
в сумрак
1 4/4
Данните от статистиката показват, че най-тежки (с най-много пострадали хора) са пътнотранспортни произшествия които настъпват:
през деня
при сумрак и тъмнина
на изкуствено осветление
1 5/1
В случай на произшествие, правилно е поведението на водача, когато той:
запазва спокойствие
не изпада в паника
не предприема нищо до идването на помощните екипи
се справя с възникналите проблеми винаги сам
1 6/1
Разрешено ли е да се премества превозно средство участвало в ПТП с пострадали хора, ако то не пречи на движението?
не, освен ако се налага да превози пострадалите до здравно заведение
да, във всички случаи
не, забранено е във всички случаи
1 6/2
Разрешено ли е да се премества превозно средство участвало в пътнотранспортно произшествие с пострадали хора?
да, когато с него трябва да се превозят пострадалите до здравно заведение
да, когато пречи на движението
да, разрешено е във всички случаи
не, забранено е във всички случаи
1 7/1
Когато в ПТП участва превозно средство, обозначено с опознавателен знак за опасен товар, трябва:
да стоим на безопасно разстояние, освен ако се налага да спасим нечий живот
да преместим това превозно средство извън платното за движение
да отстраним опасния товар от пътя
да покрием товара с подходящо покривало
1 7/2
Кои от изброените действия трябва да предприеме водачът при ПТП с превозно средство обозначено с опознавателен знак за опасен товар:
да стои на безопасно разстояние от превозното средство освен ако се налага да спаси нечий живот
да се отнася внимателно с изсипания на пътя товар независимо от неговото количество
да премести това превозно средство извън платното за движение
да отстрани опасния товар от пътя
1 8/1
Водач, който пристигне на място, където е станало пътнотранспортно произшествие и има пострадали хора е задължен:
да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението
да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него
да уведоми органите на МВР или администрацията на общината, на чиято територия е станало
да вземе мерки за запазване на следите от произшествието
1 8/2
Кои от изброените действия трябва да се предприемат при пристигане на мястото на ПТП, ако при произшествието има пострадали хора?
да се осигури безопасността на участниците в движението
да се окаже помощ на пострадалите
да уведоми органите на МВР или администрацията на общината, на чиято територия е станало
да запише данните на участниците в произшествието
1 9/1
При ПТП, в което е участник, водачът съобразно необходимостта трябва:
да вземе мерки за безопасността на движението
да окаже помощ на пострадалите и вземе мерки за превозването им до здравно заведение
да вземе мерки за запазване на следите от произшествието
да отстрани повредите по автомобила
1 9/2
Предприемането на кое от изброените действия е най-важно при пристигане на мястото на ПТП?
да се осигури безопасността на участниците в движението
да се съобщи за произшествието на полицейските служби
да се запазят следите от произшествието
да се установят участниците в произшествието
1 10/1
Задължен ли е водачът на МПС да вземе мерки за сигнализиране и обезопасяване на мястото на ПТП?
да, във всички случаи
да, но само ако е участник в произшествието
не
1 11/1
Какви данни е длъжен да дава за себе си участникът в ПТП?
за самоличността си
за задължителната си застраховка
за собствеността на автомобила
1 12/1
Когато при ПТП само с имуществени вреди има съгласие на участниците относно обстоятелствата свързани с него, те:
преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението
попълват двустранен констативен протокол за ПТП
уведомяват полицията
подават информация за произшествието на телефон 112
1 14/1
Допускат ли се корекции в двустранния констативен протокол, подписан от участниците в ПТП?
не, всяка поправка на текста го прави невалиден
да, но само в деня на съставянето на протокола
да, но със съгласието на двамата водачи
1 15/1
При пътнотранспортно произшествие, независимо дали е участник в произшествието или не, водачът е длъжен:
да вземе мерки за безопасността на движението
да сигнализара мястото на произшествието
да окаже помощ на пострадалите
да окаже съдействие за отстраняване на повредите по автомобилите
1 16/1
В кой от случаите при ПТП водачът е длъжен да вземе мерки за безопасността на движението?
винаги, независимо дали е участник в произшествието или не
само когато е участник в произшествието
1 17/1
Задължение за запазване на следите при ПТП имат:
всички участници в ПТП
свидетелите на ПТП
само виновните участници в ПТП
всички участници в движението
1 18/1
Кога водачът на МПС е задължен да окаже помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия, ако това не представлява опасност за него?
когато е участник в произшествието
когато не е участник в произшествието, но има хора, които се нуждаят от помощ
само, когато за това се разпореди контролен орган
1 19/1
Задължен ли е водачът да уведоми собственика на имуществото, което е повредил при ПТП?
да
не
1 20/1
Разрешено ли е отстраняването на неизправности по превозно средство, участвало в ПТП преди пристигането на представител на МВР?
да
не
1 21/1
Водач, който е участник в ПТП, при което има пострадали хора:
трябва да изчака на мястото на произшествието представител на полицията
трябва да вземе мерки следите от произшествието да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби
не трябва да консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи
може да напусне местопроизшествието, след като установи какви са последиците от него
1 22/1
При ПТП, в което е участник, водачът:
трябва да спре, за да установи какви са последиците от произшествието
не е задължен да спира, ако прецени, че щетите не са големи
може да продължи движението си, ако на мястото на произшествието е забранено паркирането
1 23/1
Задължен ли е водачът участник в ПТП без пострадали хора да оказва съдействие за установяване на вредите от произшествието?
да, във всички случаи
да, но само когато вредите са значителни
не
1 24/1
В кой от изброените случаи водачът е длъжен да се върне на мястото на ПТП, след като е превозил пострадал до болнично заведение?
когато е участник в произшествието
винаги, независимо от това дали е участник в произшествието
когато превозването е било разпоредено от органите за контрол
1 25/1
Когато се уведомява за ПТП с участието на МПС обозначено с опознавателен знак за опасен товар, от най-съществено значение са данните:
от опознавателния знак за вида на превозвания опасен товар
за регистрационния номер на превозното средство
за фирмата, чиято собственост е превозното средство
1 26/1
Водач, който е участник в ПТП, съобразно необходимостта, уведомява за произшествието:
органите за контрол на МВР, когато при произшествието има пострадали хора
собствениците на имуществото, което е повредено в резултат на произшествието
органите за контрол на МВР, когато няма пострадали хора, но между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
1 26/2
Водач, който е участник в ПТП, уведомява за произшествието компетентната служба на МВР когато:
при произшествието има пострадали хора
ПТП е само с имуществени вреди, но между участниците няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него
винаги, независимо от обстоятелствата
1 27/1
Телефонен номер 112 е:
единен европейски телефонен номер за спешни и аварийни обаждания
телефонен номер за денонощна пътна помощ
1 27/2
Кой е единният европейски телефонен номер за спешни и аварийни обаждания?
112
144
160
196
1 28/1
При позвъняването на телефон 112 може да се получи помощ от следните служби за спешно реагиране:
полиция и пожарна безопасност и спасяване
спешна медицинска помощ
гражданска защита
пътна помощ
1 29/1
Когато по телефона съобщавате за произшествие, ще бъдете най-полезни ако максимално ясно и точно подавате информацията за:
своето име
мястото на произшествието и вида на произшествието
броя на пострадалите хора
собствениците на превозните средства
1 30/1
Водач, участник в ПТП, при което няма пострадали хора, длъжен ли е да уведоми контролните органи на МВР за произшествието?
да, ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него
да, но само ако по превозното средство има значителни повреди
не
1 31/1
Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация?
да се движа възможно най-вляво
продължавам движението си в заеманата лента
намалявам скоростта си на движение