Съобщения за издадени административни актове


27.02.2015г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация публикува за обществено обсъждане проект на Методика за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на свидетелство за водач на мпс за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Вижте цялата информация тук


Информация относно прилагането на чл. 34 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и по – специално използването на формуляра (удостоверение за дейности).

Вижте цялата информация тук


26.02.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи автомобилни превози до, от и през териториите на Украйна и Руската Федерация

С решение № 106-р/18.02.2015 г. на Кабинета на министрите на Украйна се закриват за неопределен срок 23 контролно-пропускателни пункта на границата с Руската Федерация. В решението на украинското правителство не е посочена дата за закриване на пунктовете, но обстановката и условията в Украйна показват, че това може да се осъществи всеки момент.
Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на външните работи: http://www.mfa.bg/bg/events/63/2/3629/index.html


23.02.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международен автомобилен превоз до, от и през територията на Украйна
Посолството на Украйна в Република България информира, че съгласно Наредба № 50 на Кабинета на министрите на Украйна от 21 януари 2015 г. е прието решение за временно затваряне на пунктове за проверка през държавната граница на Украйна и контролно-пропускателни пунктове, които са разположени в Луганска и Донецка области.

Решението за възобновяване на дейностите в тези пунктове(виж таблицата) ще бъде взето след отстраняване на обстоятелствата, които са довели до временното им затваряне.

16.02.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до, от и през територията на Република Беларус

По информация на Министерство на транспорта и комуникациите на Република Беларус, считано от 01.01.2015 г., се въвеждат нови пътни такси за чуждестранните транспортни средства при използване на автомобилните пътища на Република Беларус. В зависимост от типа на превозното средство и неговата маса таксите са, както следва:

1. За товарни автомобили (влекачи) с ремаркета/полуремаркета или без тях:
- до 12 (дванадесет) тона включително – 30 (тридесет) евро;
- над 12 тона (дванадесет) – 55 (петдесет и пет) евро

2. За автобуси:
- до 5 (пет) тона включително – 30 (тридесет) евро;

- над 5 (пет) тона – 45 (четиридесет и пет) евро.

12.02.2015г.

Уважаеми потребители, на интернет страницата на ИААА е съсдаден нов раздел "Издадени административни актове" в който се публикуват съобщения съгласно чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 61, ал. 1 от АПК.


03.02.2015г.

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2015 г.

Вижте цялата информация тук


02.02.2015г.

Допълнителна информация относно въведените нови изисквания във Федерална Република Германия за минимална работна заплата

Съгласно информация, обявена от германския министър на труда и социалната политика, временно се преустановява прилагането на закона за минималното заплащане по отношение единствено на транзитните превози през територията на Федерална Република Германия, докато не се изясни дали прилагането на закона за минималното заплащане в транспортния сектор е в съответствие с европейското законодателство.


Дати на заседания на комисията за разглеждане на предложения за промени в републиканската транспортна схема за 2015 година

На 26 февруари, 3 юни, 29 септември и 16 декември 2015 г. ще се проведат заседания на комисията по републиканската транспортна схема, на които ще се разглеждат предложения от области Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Перник.

На 27 февруари, 4 юни, 30 септември и 17 декември 2015 г. ще се проведат заседания на комисията по републиканската транспортна схема, на които ще се разглеждат предложения от области Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Софийска, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Комисията ще разглежда предложения, които са внесени в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с писмо от областната администрация най-късно двадесет дни преди датата на заседанието при спазване на изискванията по чл. 12, ал. 8 и ал. 9 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.


20.01.2015г.

Изменения в нормативната уредба за контрол на винетните стикери в Словакия

Вижте цялата информация тук


14.01.2015г.

Покана за участие в пресконференция за стартиране на проект по ОПАК


12.01.2015 г.

Заповед за изменение на ЗАПОВЕД № РД-01-638/12.12.2014 г. относно определяне на комисия за предоставяне на сръбски многократни разрешителни, валидни за извършване на двустранни и/или транзитни превози за 2015 г.

Заповед за изменение на Заповед № РД-01-638/12.12.2014 г.


Считано от 13 януари 2015 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя сръбските многократни разрешителни за 2015 г. на базата на утвърдено от изпълнителния директор разпределение на сръбските многократни разрешителни за 2015 г. 
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. сръбско многократно разрешително е 200 лв.

2. печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на разрешителното.

Предоставянето на сръбските многократни разрешителни за 2015 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 211 от 13 януари 2015 г. до 17:30 ч. на 23 януари 2015 г. (петък). След тази дата разрешителни не се редоставят.


08.01.2015 г.

Въведени нови изисквания във Федерална Република Германия за минимална работна заплата

Във връзка с постъпващи в ИА “Автомобилна администрация” запитвания от български превозвачи и браншови организации относно въведената от 01.01.2015 г. със закон (Mindestlohngesetz) минимална работна заплата в Германия предоставяме следната информация:

Вижте цялата информация тук


Архив "Новини и съобщения" 2014 г.

Архив "Новини и съобщения" 2013 г.

Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз