Съобщения за издадени административни актове

Съобщения за започване на производство по прекратяване на правата произтичащи от издаден лиценз


 

20.03.2017г.

Считано от 20 март 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 24 март 2017 г. 

Фирма

Лиц.

Разпределени CEMT

Разпределени валидности

EV г.

EV м.

EVI г.

I    

GR 

H

Rus 

1

„РЕМА- ОГИСТИК“ ЕООД

13146

-

5

-

-

-

-

5 м

-

2

„БГ – ДИМИТЪР ДИМИТРОВ“ ЕООД

10110

-

5

-

-

-

-

5 м

-

3

„АНТОАНЕТА–Ц Г.ДОНЧЕВ“ ЕТ

1482

1

-

-

-

1

-

1

-

4

„ИВАЙЛО–2001–МАРИЙКА ТОДОРОВА“ ЕТ

6336

-

-

-

-

-

-

-

-


17.03.2017г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи!

Становище на Министерството на труда и социалната политика на Република България относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги.

Вижте цялата информация тук


15.03.2017г.

В срок до 3 април 2017 г. всички кметове на общини, възложители на превози по автобусни линии от републиканската транспортна схема, следва на основание чл. 19, ал. 7 от Закона за автомобилните превози да изпратят в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" справки с информация по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема съгласно приложения образец.

Официално писмо до общините
Образец


13.03.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за заличаване от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на Теодосий Кръстев Димитров.
От извършените проверки в информационната система „Прегледи“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация, на видеозаписите от извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност е установено, че в контролно техническия пункт с Разрешение № 1503, находящ се в гр. София, Околовръстен път № 214 са издадени документи, които удостоверяват, че пътно превозно  средство е технически изправно, без то да е представено на периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
Съгласно чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ от ЗДвП и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ от Наредба № H-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № H-32), председателят на комисията, извършваща прегледите и техническите специалисти се заличават от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, когато са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 206 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване Ви от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа Ви до информационната система по чл. 147, ал. 8 от ЗДвП.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за заличаване от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на Кръстю Василев Димитров.
От извършените проверки в информационната система „Прегледи“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация, на видеозаписите от извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност е установено, че в контролно техническия пункт с Разрешение № 1503, находящ се в гр. София, Околовръстен път № 214 като председател на комисия е издал документи, които удостоверяват, че пътно превозно  средство е технически изправно, без то да е представено на периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
Съгласно чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ от ЗДвП и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ от Наредба № H-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № H-32), председателят на комисията, извършваща прегледите и техническите специалисти се заличават от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, когато са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед. 
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 206 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване ви от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа ви до информационната система по чл. 147, ал. 8 от ЗДвП.


27.02.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за заличаване от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на Багрян Юлиянов Кавалов.
От извършените проверки в информационната система „Прегледи“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация, на видеозаписите от извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност и в контролно-техническия пункт е установено, че председателят на комисия Багрян Юлиянов Кавалов е издал документи, които удостоверяват, че пътни превозни  средства са технически изправни, без те да са представени на периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
Съгласно чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ от ЗДвП и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ от Наредба № H-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № H-32), председателят на комисията, извършваща прегледите и техническите специалисти се заличават от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, когато са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 209 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване ви от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа ви до информационната система по чл. 147, ал. 8 от ЗДвП.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за заличаване от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на Кемил Каменов Копанов.
От извършените проверки в информационната система „Прегледи“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация, на видеозаписите от извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност и в контролно-техническия пункт е установено, че председателят на комисия Кемил Каменов Копанов е издал документи, които удостоверяват, че пътно превозно  средство е технически изправно, без то да е представено на периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
Съгласно чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ от ЗДвП и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ от Наредба № H-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № H-32), председателят на комисията, извършваща прегледите и техническите специалисти се заличават от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, когато са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед.
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 209 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване Ви от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа Ви до информационната система по чл. 147, ал. 8 от ЗДвП.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-46/06.02.2017 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити са анулирани резултатите на Темелко Симеонов Йорданов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административно процесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.


23.02.2017г.

Считано от 23февруари 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 1 март 2017 г. 

Вижте цялата информация тук


17.02.2017г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува Списък на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и други райони, за които се отпускат средства за субсидии от централния бюджет за 2017 г., съгласно чл. 52 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Обн. ДВ, бр. 51 от 7 юли 2015 г.)

Вижте цялата информация тук


14.02.2017г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Република Австрия

Информираме Ви, че от 1 януари 2017 г . влиза в сила Закона за борба с дъмпинга при възнаграждения и социалния дъмпинг. Австрийските власти са поели ангажимент да не налагат глоби до края на месец февруари 2017 г.
Повече информация можете да откриете тук.


02.02.2017г.

Считано от 03февруари 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.

Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 10 февруари 2017 г.

Вижте цялата информация тук


24.01.2017г.

На вниманието на българските превозвачи преминаващи през ГКПП на границите на Сърбия с Хърватия и Унгария

Преминаването на товарни автомобили през ГКПП “Батровци-Баяково” в посока излизане от Сърбия на границата между Сърбия и Хърватия е затруднено. Товарните автомобили изчакват средно по около 13 часа, за да преминат на хърватска територия, а за преминаването през ГКПП „Шид“ са необходими около 3 часа.
На границата между Република Сърбия и Унгария, на ГКПП „Келебия“, за преминаване на товарните автомобили са необходими средно около 4 часа.
Забавянето при преминаването на границите е поради засилени гранични и митнически проверки, както и поради натрупвания на снежни маси на територията на Хърватия.
Информация за актуалното състояние на пътищата и ГКПП може да откриете на интернет страницата на Автомобилния съюз на Сърбия: http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210


19.01.2017г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че от 1 януари 2017 г., на основание чл. 36, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, удостоверенията за наличие или липса на задължения за данъци и осигурителни вноски ще се изискват по служебен път от органите по приходите по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че от 1 януари 2017 г., на основание чл. 36, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, информацията за наличие или липса на задължения за данъци и осигурителни вноски ще се изискват по служебен път от органите по приходите по реда на чл. 87, ал. 10 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“


11.01.2017г.

Считано от 11януари 2017 г.ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.

Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 20 януари 2017 г.


06.01.2017г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Република Сърбия

Информираме Ви, че автомагистрала Ниш – Белград е затворена и в двете посоки, в района на пътен възел “Трупале”, поради големи снегонавявания. Част от движението е пренасочено към стария път през гр. Алексинац.
Повече информация за актуалното състояние на пътищата можете да откриете на на:http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210


Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Република Латвия

Информираме Ви, че от 1 януари 2017 г . ще влязат в сила промени в Закона за пътните такси на Република Латвия.
Повече информация можете да откриете на https://lvvignette.eu/


 

05.01.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, уведомява:
Г-жа Миглена Дренска, г-н Павел Юручки, г-н Стефан Митев за това, че на основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, че с настоящото писмо Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” започва производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 567, издадено на “ЕМИГЕЛ КАР” ЕООД.
От извършени проверки в информационната система „Прегледи“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в контролно-техническия пункт, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Александър фон Хумболт“ № 1 и на видеозаписите от извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност е установено извършването на множество нарушения.
Съгласно разпоредбата на чл. 148б, ал. 1, т. 5, предложение първо от ЗДвП и чл. 26, ал. 1, т. 5, предложение първо от Наредба № Н-32,  разрешението и списъкът към него се отнемат, когато в контролно-техническия пункт, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средство е технически изправно, без то да е представено  на преглед за проверка на техническата му изправност. С отнемането на разрешението се прекратяват правата, произтичащи от разрешението.
Съгласно разпоредбата на чл. 148б, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗДвП и чл. 26, ал. 1, т. 5, предложение второ от Наредба № Н-32,  разрешението и списъкът към него се отнемат, когато в контролно-техническия пункт, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средство е технически изправно, без да е извършен преглед. С отнемането на разрешението се прекратяват правата, произтичащи от разрешението.
На основание чл. 148, ал. 10, т. 4 от ЗДвП, за издаване на документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед, председателят на комисията, извършваща прегледите, се заличава от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Правен“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, стая 714 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 567 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Павел Юручки от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа до информационната система по чл. 147, ал. 8 от Закона за движението по пътищата на Павел Юручки и Стефан Митев.


04.01.2017г.

Предупреждение за усложняване на метеорологичната обстановка в страната

            В края на работната седмица се очакват обилни снеговалежи в цялата страна. В тази връзка за да се осигурят нормални условия за работа на снегопочистващата техника и за да се запази животът и здравето на пътуващите от 5-ти до 7-ми януари при влошени метеорологични условия ще се спира движението на товарни автомобили над 12 т. по участъци от републиканските пътища.
Решението кои участъци и кога ще бъдат затворени ще се взимат от Междуведомствен щаб.
Препоръчва се на ръководителите на транспортни фирми да се съобразят с метеорологичните условия и по възможност да не предприемат пътувания, в дните с прогнози за обилен снеговалеж, силен вятър и ниски температури поради опасност от навявания и заледявания. На водачите на товарни автомобили и автобуси се припомня да тръгват на път само с подходящи гуми, заредени резервоари и батерии на телефона, да се движат със съобразена скорост и повишено внимание, спазвайки пътните знаци и указанията на контролните органи.
Информация за актуалната пътна обстановка може да се получава от безплатното мобилно приложение LIMA, интернет страницата на АПИ – www.api.bg, lima.api.bg и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.


 

Архив "Новини и съобщения" 2016 г.

Архив "Новини и съобщения" 2015 г.

Архив "Новини и съобщения" 2014 г.

Архив "Новини и съобщения" 2013 г.

Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз