Съобщения за издадени административни актове

Съобщения за започване на производство по прекратяване на правата произтичащи от издаден лиценз


 

27.05.2016г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Руската Федерация

Във връзка с заповед на Федералната пътна агенция на Руска Федерация № 521, която влиза в сила от 28 май 2016 г. Ви уведомяваме, че се налага временно ограничение на движението на превозни средства, извършващи превоз на тежки и извънгабаритни товари, по пътища с асфалтобетонно покритие. Ограничението се прилага от 10.00 до 22.00 ч при температури над 32°C и ще важи до 31 август 2016 г. Движението на засегнатите от забраната товарни автомобили се разрешава от 22.00 до 10.00 ч. Списък на пътищата, за които е в сила ограничението можете да откриете тук.


20.05.2016г.

Във връзка с извършването на строително-ремонтни дейности в сградата на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Шумен е възможно забавяне или затруднения в обслужването на граждани и извършваните административни услуги в отдела.


18.05.2016г.

ОБЯВА

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИААА), на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 13, ал. 1 и 5 и чл. 43 от Правилника за прилагане на ЗДС и заповед № РД-01-997/16.05.2016 г. обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижими имоти – публична (ПДС) и частна (ЧДС) държавна собственост, управлявани от ИААА. 

Вижте цялата информация тук


17.05.2016г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Гърция
Във връзка с получена информация от дирекция „Консулски отношения”-МВнР Ви информираме, че поради извършване на строително-ремонтни дейности, от 16.05 до 18.05.2016 г. ще бъде затворен за движение прохода Темби, в частта от международния път Солун – Атина, между пътен възел Гиртони и пътен възел Стомио. В рамките на посочения период ще бъде забранено преминаването на МПС от всички категории, като забраната ще важи от 07:00 до 20:00 ч. Осигурени са алтернативни маршрути за пътуващите от Атина към Солун и обратно.
Повече информация можете да откриете на сайта на МВнР: http://www.mfa.bg/bg/events/63/2/4679/index.html


19.04.2016г.

Справка за предоставените чуждестранни разрешителни за международен превоз на пътници по държави, номера и вид за 2016 год. за нуждите на българските превозвачи

Вижте цялата информация тук


15.04.2016г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Република Узбекистан

Във връзка с въвеждането на електронни услуги за митническо обслужване в Република Узбекистан Ви информираме за въвеждането на унифициран портал за интерактивни държавни услуги www.mygov.uz, предоставящ възможност за подаване на документи до митническите власти в електронна форма, което значително облекчава осъществяването на митническите проверки и контрол при влизане в Република Узбекистан. Повече информация можете да откриете на сайта на Държавния митнически комитет на Узбекистан на: www.customs.uz
 

14.04.2016г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Руската Федерация

Във връзка с получена информация от Министерството на транспорта на Русия Ви уведомяваме, че от 15 април 2016 г. на територията на Руска Федерация влизат в сила промените в реда за работа на системата за събиране на такси от транспортните средства с тегло над 12 тона (системата “Платон”).
Новите маршрутни карти ще могат да оформят само регистрираните ползватели на системата “Платон”. От посочената дата ще бъдат отменени еднократните маршрутни карти, на които ще бъде установен 7-дневен срок на действие. Освен това от 15 април 2016 г. ще стане възможно подаването на заявка за получаване на право за работа в системата“Платон” в режим последващо плащане. Преминаването към ”отложено плащане” ще позволи на ползвателите да внасят таксата за изминалия километраж в рамките на месеца, следващ за разчетения.

Повече информация можете да откриете на: www.platon.ru


12.04.2016г.

Уведомяваме Ви, че на 13.04.2016 г. от 08:30 часа до 16:30 часа в ОО "АА" гр. Силистра няма да има ток, поради профилактика на електрическите съоръжения от „ЕНЕРГО-ПРО България“.


06.04.2016г.

Считано от 09.05.2016 г. резервация на еднократни разрешителни за международен превоз на товари ще може да се прави от превозвачите, само на автомобили вписани към списъка с превозни средства на съответния лиценз.


05.04.2016г.

Във връзка с непроведени на 31.03.2016 г. в гр. Видин изпити за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност, Ви уведомяваме, че кандидатите, които са били записани в съответните изпитни протоколи за гр. Видин, могат да се явят в избрана от тях сесия, без да заплащат нова изпитна такса и без да подават нови заявления за явяване на изпит.
Във връзка с гореизложеното, е необходимо да се свържат със служители на отдел ”Професионална компетентност“ на телефон 02/930-88-33.
Информация за предстоящи изпитни дати е публикувана в сектор Изпити/ Професионална компетентност/ Графици за изпити.


22.03.2016г.

ДО
Г-Н КОНСТАНТИНОС ПАЛАГАС

Относно: жалба срещу Заповед РД-14-149/21.01.2016 г.

Във връзка с постъпила в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” Ваша жалба с вх. № РД-14-149/1/21.01.2016 г.срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-149/21.01.2016 г. на началник областен отдел “Автомобилна администрация” гр. Благоевград, на основание чл. 98, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам, че жалбата е отхвърлена като неоснователна.


17.03.2016г.

Уведомяваме ви, че поради планов ремонт, извършван от ИВН България е възможно деловодството на Oбластен отдел "Автомобилна администрация" гр. Пазарджик да не работи в периода от 09 до 12 часа на 18.03.2016 г..


08.03.2016г.

На вниманието на българските превозвачи преминаващи през ГКПП Батровци-Баяково на границата между Сърбия и Хърватия

Преминаването на товарни автомобили през ГКПП “Батровци-Баяково” на границата между Сърбия и Хърватия е затруднено. Всички останали ГКПП намиращи се на границата между Сърбия и Хърватия работят нормално.
Информация за актуалното състояние на пътищата и ГКПП може да откриете на интернет страницата на Автомобилния съюз на Сърбия:
http://amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210


Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Руската федерация

Във връзка с проведена среща на съветниците в областта на транспорта в Делегацията на ЕС в Москва Ви информираме че Русия е променила критерия си при определянето кога чуждестранните камиони трябва да използват двустранни или разрешителни за превоз за/от трета страна при транспорт на стоки до Русия. Място на товарене на стоките вече не е актуално, когато се касае за двустранни разрешителни. Вместо това е от значение произходът на стоката. Това е в резултат на въведения закон от 2014 г., който влиза в сила в началото на 2015 г. Според настоящите правила логистичните центрове в Източна Европа не могат да събират стоки от страни членки на ЕС и да ги транспортират до Русия с двустранни разрешителни. За тази транспортна операция се изисква вече разрешително за превоз за/от трета страна.


01.03.2016г.

„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува Списък на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и/или гранични райони, за които се отпуска субсидия за 2016 г., съгласно чл. 52 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Обн. ДВ, бр. 51 от 7 юли 2015 г.).

Вижте цялата информация тук


29.02.2016г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува Заповед № РД-08-74/18.02.2016 г. относно утвърден образец на абонаментна карта на хартиен носител за пътуване по вътрешноградския и междуселищния транспорт на учениците, обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, и на лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса на социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, съгласно приложението към настоящата заповед.

Вижте цялата информация тук


25.02.2016г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи

Във връзка с предстоящите празници през месеците март, април и май на 2016 г.  Ви информираме за работното време на резервационната система както следва:
Неработни дни за резервационната система ще бъдат:
- 03, 04, 05 март;
- 29 и 30 април;
- 02, 06, 07, 21, 23, 24 май.
Работни дни ще бъдат:
-12 март(събота) с работно време за резервационната система от 9:00 часа до 16:00 часа;
-14 май(събота) с работно време за резервационната система от 9:00 часа до 16:00 часа.
Направените резервации на:
- 02 март ще бъдат валидни до 24:00 часа на 07 март;
- 28 април ще бъдат валидни до 24:00 часа на 03 май;
- 05 май ще бъдат валидни до 24:00 часа на 09 май;
- 20 май ще бъдат валидни до 24:00 часа на 25 май.
При необходимост от промяна на работното време на резервационната система ще бъдете уведомени своевременно.


16.02.2016г.

В срок до 1 март 2016 г. всички общини, възложители на превози по автобусни линии от републиканската транспортна схема, да изпратят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ справка за сключените договори с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема съгласно приложения образец :


12.02.2016г.

Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г.

Вижте цялата информация тук


Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Гърция


Генералното консулство на Република България в Солун, Ви информира, че към 10.00 ч. на 12.02.2016 г., протестиращите земеделски стопани ще блокират ГКПП и обекти от транспортната инфраструктура в Северна Гърция по график (http://www.mfa.bg/bg/events/6/1/4458/index.html ), със следните изменения:

  • Предвижда се проходът Темпи да бъде блокиран безсрочно от 12.00 ч. за всички МПС;
  • Старият път Солун-Кавала в района Неа Кердилия ще бъде блокиран от 12.00 ч. до 20.00 ч. Тази блокада, заедно с безсрочно блокирания от 20.01.2016 г. пътен възел”Неа Кердилия” на автомагистрала “Егнатия”, допълнително ще затрудни движението в Северна Гърция в направление изток-запад.

Възможно е в хода на насрочените за следобедните часове на 12.02.2016 г. протести в Атина да ескалира напрежението сред земеделските стопани, останали със своите машини на ГКПП и пътни участъци на територията на цялата страна, в резултат на което графикът на блокиране да бъде променен в посока увеличаване на периодите и разширяване на вида МПС, които няма да бъдат пропускани.


11.02.2016г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Гърция

Във връзка с получена нота от гръцките власти, Ви информираме, че поради стачка на моряците в Гърция може да настъпи промяна или да бъдат отменени рейсовете на фериботите в страната, което ще засегне и търговски превозни средства.


04.02.2016г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи, пътуващи през Руската федерация

  • При използване на многостранни ЕKMT/CEMT разрешителни

При влизане на територията на Руската федерация, транспортните средства, които осъществяват превоз на товари с многостранни ЕKMT/CEMT разрешителни ще се допускат не по-рано от изтичане на един от следните периоди:

  • 24 часа - при извършване на превоз от териториите на държави граничещи с държави-членки на Евразийския икономически съюз (Русия, Беларус, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия);
  • 72 часа - при извършване на превоз от териториите на държави неграничещи с държавите-членки на Евразийския икономически съюз.

Изчисляването на периодите започва на излизане на транспортното средство от територията на Руската федерация със същото разрешително.
Многостранните ЕKMT/CEMT разрешителни трябва да се намират на борда на транспортното средство от момента на товарене до разтоварването и през цялото време, когато се извършва празен курс, който предхожда или следва пътуването с товар.

  • При използване на еднократни разрешителни

Преди влизане на територията на Руската федерация, разрешителното трябва да бъде попълнено в графите 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
На територията на Руската федерация превозвачите трябва да спазват законите, нормативни изисквания и административните разпоредби на Руската федерация, и в частност тези отнасящи се до автомобилния транспорт и движението по пътищата.

В случаите, когато разрешителното не е попълнено или е допусната грешка при попълване в горепосочените графи, то се счита за невалидно.


03.02.2016г.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава образец на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС (холограмен стикер) съгласно чл. 39 от Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. Образците можете да видите тук


26.01.2016г.

На вниманието на българските превозвачи

Във връзка с получена информация от агенция “Митници” Ви информираме, че от 08.00 часа на 27.01.2016 г. заплащането на пътни и винетни такси на ГКПП “Дунав мост”-Русе за товарни автомобили освен с дебитни и кредитни карти- VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика, ще бъде възможно и с небанкови карти- DKV.
Както и досега таксите ще се събират на МПС с чуждестранна регистрация в евро, а за тези с българска регистрация- в лева. Предстои същата организация за заплащане на пътните и винетни такси за товарни автомобили да бъде въведена и на другите ГКПП на територията на Република България.


21.01.2016г.

Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г.

Вижте цялата информация тук


15.01.2016г.

Изисквания към превозите на товари от Украйна за Казахстан през територията на Руската федерация

На 1 януари 2016 г. руският президент е подписал Указ "За мерките за гарантиране на икономическата сигурност и националните интереси на Руската федерация при осъществяване на международни транзитни превози на товари от територията на Украйна за територията на Република Казахстан през територията на Руската федерация", който е публикуван на официалния интернет портал за правна информация.
Съгласно документа международните транзитни автомобилни и железопътни превози на товари от Украйна за Казахстан през Руската федерация вече могат да се извършват само, когато ПС влиза в Русия от Беларус. Такива превози трябва да се осъществяват само с товарни помещения (вагони, контейнери, фургони и др.), които имат средства за идентификация (пломби), включително и такива, свързани с глобалната навигационна спътникова система ГЛОНАСС. Освен това е необходимо водачите на превозните средства да имат контролни талони.
При влизане в Русия на специално определени стационарни или мобилни пунктове на товарните помещения се поставят средствата за идентификация и водачите получават контролни талони. При напускане на руска територия на тези пунктове се снемат средствата за идентификация и се предават контролните талони. Контролните талони се считат за невалидни при нарушение от страна на водачите на ПС на реда за поставяне, снемане и използване на средствата за идентификация. Указът е подписан във връзка с факта, че от 1 януари 2016 г. Русия няма да прилага Договорът за зона за свободна търговия по отношение на Украйна.
Мерките ще се прилагат до 1 юли 2016 г.
Съгласно издаденото във връзка с указа постановление № 1/1.01.2016 г. на Руското правителство прилагането на средствата за идентификация за автомобилните превози се осигурява от Федералната служба по надзор в сферата на транспорта.

Списък на стационарни и мобилни пунктове и пунктове, разположени в железопътни гари, които се използват при осъществяване на автомобилни и железопътни превози на товари от Украйна за Казахстан през Руската федерация:

Руско-беларуска граница:
1. Стационарен контролно-пропускателен пункт "Красное" (km 456 на автомагистрала M-1 "Беларус");
2. Контролен пункт на железопътната гара Смоленск-Сортировоченый;
Руско-казахстанска граница:
3. Мобилен контролен пункт (km 132 на магистрала A-310);
4. Мобилен контролен пункт (km 180 магистрала A-300);
5. Контролен пункт на железопътната гара Озинки.


08.01.2016г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Република Ирак

Във връзка с получена информация от посолството на Република Ирак в София, Ви информираме, че при извършване на превоз на стоки чрез сухопътен транспорт от Република България за Република Ирак се препоръчва използването на северния иракски граничен пункт Фешкабор.


 

Архив "Новини и съобщения" 2015 г.

Архив "Новини и съобщения" 2014 г.

Архив "Новини и съобщения" 2013 г.

 

Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз