Съобщения за издадени административни актове


26.08.2015г.

На 28.08.2015 г. от 11:00 ч. в залата за пресконференции на Българска телеграфна агенция, бул. „Цариградско шосе“ № 49.ще се проведат заключителни пресконференции по три от проектите изпълнявани от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", осъществяващи се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .
Проект 14-22-28/01.10.2014 г. „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността“, приоритетна ос II Управление на Човешките ресурси, подприоритет 2.2 Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16. Целта на проекта е повишаване на конкретни умения на служителите осъществяващи контрол на автомобилният транспорт, съобразно функциите, които изпълняват. В рамките на проекта е извършено обучение на 150 инспектора от ИА "Автомобила администрация", в обучението участваха експерти от европейската организация ECR (Euro Controle Route) и български специалисти.
Проект 14-22-27/24.09.2014 г. „Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“, приоритетна ос II Управление на Човешките ресурси, подприоритет 2.2 Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16 г. Целта на проекта е постигане обективизиране на процеса за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС  - знания и умения за оценка и избягване на рисковете в движението, за неагресивно, икономично и екологично управление. В рамките на проекта са обучени 104 служители на ИА "Автомобилна администрация".

Проект 14-32-20/24.09.2014 г. „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““, приоритетна ос III Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет 3.2 Стандартна информационно-комуникативна среда и оперативна съвместимост, бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06 г. Целта на проекта е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и повишаване на тяхното доверие към ИА „Автомобилна администрация“ чрез надграждане на Виртуалната система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ и предоставяне на нови електронни услуги. В рамките на проекта са изградени нови 9 електронни услуги, създавани са на изцяло нови функционални информационно-комуникационни решения за развитие и усъвършенстване на предлаганите електронни услугите, като е направена интеграция на електронните услуги с действащата информационна система на агенцията.


18.08.2015г.

Информираме ви за глобите, които Транспортна полиция на Словакия налага на водачите на МПС при превишаване на разрешената скорост, както следва:

В населено място:

 1. С до 6 км/ч – забележка
 2. От 6 до 10 км/ч - 20 евро
 3. От 10 до 15 км/ч - 40 евро
 4. От 15 до 19 км/ч - 50 евро
 5. От 19 до 25 км/ч - 80 евро
 6. От 25 до 30 км/ч - 140 евро
 7. От 30 до 35 км/ч - 200 евро
 8. От 35 до 40 км/ч - 280 евро
 9. От 40 до 45 км/ч - 360 евро
 10. От 45 до 50 км/ч - 440 евро
 11. От 50 до 55 км/ч - 540 евро
 12. От 55 до 60 км/ч - 650 евро
 13. С над 60 км/ч – случаят се разглежда в съответното териториално  управление на Транспортна полиция.

Извън населено място:

 1. С до 6 км/ч – забележка
 2. От 6 до 15 км/ч - 20 евро
 3. От 15 до 25 км/ч - 40 евро
 4. От 25 до 29 км/ч - 50 евро
 5. От 29 до 35 км/ч - 100 евро
 6. От 35 до 40 км/ч - 200 евро
 7. От 40 до 45 км/ч - 300 евро
 8. От 45 до 50 км/ч - 400 евро
 9. От 50 до 55 км/ч - 500 евро
 10. От 55 до 60 км/ч - 650 евро
 11. С над 60 км/ч – случаят се разглежда в съответното териториално  управление на Транспортна полиция.

29.07.2015г.

В Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е получено писмо от Посолството на Република Беларус в Република България с информация за ограничения, установени на територията на Евразийския икономически съюз /Беларус, Русия, Казахстан/, относно използване на временно внесени транспортни средства за международен превоз.

Вижте цялата информация тук


27.07.2015г.

В Изпълнителн агенция "Автомобилна администрация" е получено писмо с Рег. № 50-00-750/08.07.2015 г. от Посолство на Република България в Белград, касаещо проблеми, възникнали с водачи на автобуси с българска регистрация на територията на Република Сърбия.

Вижте цялата информация тук


24.07.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до, от и през територията на Украйна

По информация на на българското ни посолство в Киев от 21.07.2015г., се въвеждат ограничителни мерки от украинските власти за превози на товари. Подробна информация можете да намерите на: http://www.mfa.bg/120/findanembassy/0/156/


22.07.2015г.

На вниманието на българските превозвачи!

Във връзка с проведенa  съвместна среща между България и Латвия, уведомяваме всички български превозвачи, извършващи транспортни операции, за които е необходимо Латвийско разрешително от вида за/от трета страна за международен  превоз на товари, в колоната на разрешителното - „дата и печат на граничната или митническата служба“, сами да нанасят мястото и датата на пресичане на вътрешните граници. Без тези записи разрешителното ще се счита за невалидно.


14.07.2015г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ДО, ОТ И ТРАНЗИТ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Съгласно получена информация от Посолството на Република България в Белград на територията на Република Сърбия е започнала масова кампания за проверка от страна на Пътна полиция на моторни превозни средства /автобуси и товарни автомобили/, извършващи международни превози на пътници и товари. Проверките се извършват почти непрекъснато на гранично контролно-пропускателните пунктове и най-често на местата, на които се влиза и излиза от автомагистралата Ниш – Суботица. Проверките включват освен обичайния контрол на документите на водачите и автомобилите, така също и часовете за почивка през последните 24 часа, както и времето за управление и почивка на водачите за 28 дни назад.
При констатиране на извършено нарушение в този период от време, на водача се повдига обвинение и дежурен съдия налага административна глоба, която следва да се плати. Заплащането на глобите се извършва в сръбски динари и само в банкови и пощенски клонове.

Процедурата от извършване на проверката и при констатиране на нарушение до заплащането на дължимата глоба отнема няколко часа. Едва след заплащането на наложената глоба, полицейските служители разрешават на моторното превозно средство да продължи пътуването си.


09.07.2015г.

Във връзка с получено писмо от 06.07.2015 г. на Министерството на транспорта, морските дела и съобщенията на Република Турция, Ви информираме, че считано от 13.07.2015 г. в случаите, когато контролните органи обявят еднократно или многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за невалидно, няма да бъде позволено на превозвача да представи ново разрешително, каквато е практиката до момента. Автомобилът ще може да продължи своя превоз след налагане на глоба.
Обръщаме Ви внимание върху най-често срещаните случаи, при които турските контролни органи задържат български товарни автомобили, като обявяват разрешителното за невалидно:
- При използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешително, когато има несъответствие между датaта на товарене, записана в международната товарителница CMR и тази в бордовия дневник към разрешителното, както и когато четвъртият превоз не е за страната на регистрация;
- При използване на еднократно разрешително за извършване на двустранен превоз, когато адресите на товарене и разтоварване на стоката по международната товарителница СМR и съответните митнически документи не са същите като тези посочени във фактурата.  


16.06.2015г.

„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информира притежателите на превозни средства с уредба, която позволява работата на двигателя с втечнен нефтен газ за ненедежден мултиклапан за втечнен нефтен газ на фирма МТМ srl Италия с търговка марка BRC gas equipment - страна на произход: Италия, марка: BRC, тип: Europa 1 multivalve, номер на одобрение E13 67R-010004 Class 3.
Мултиклапаните Europa 1 не могат да източват резервоара за газ в случай на пожар в превозното средство, съответно резервоарът за газ може да експлодира.
Мултиклапана е производство на фирма МТМ srl Италия с търговка марка BRC gas equipment. Този продукт е произвеждан до 2007 г., след което е заменен с новия продукт Europa 2. Мултиклапана Europa 1 почти не е монтиран в България, но се среща при автомобили втора употреба, които са внесени от всички страни в Европейския съюз, главно от Италия и Германия.
Необходима е задължителна подмяна на мултиклапана Europa 1. Адресите на сервизите, оторизирани за извършване на ремонт и подмяна на системи BRC са обявени на сайта: www.brc.bg.
Мултиклапан Europa 1 се разпознава по :

1. Производител – МТМ srl Италия
2. Номер на одобрение - E13 67R-010004
3. Дата на производство преди 2008 година
4. Външно опознаване – бобината на мултиклапана е синя на цвят

Снимка на стария мултиклапан Europa 1 съпоставима с новия мултиклапан Europa 2


01.06.2015г.

ДОКЛАД

(в изпълнение на член 29 от Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парла мент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.) (Регламент № 181/2011))

Вижте цялата информация тук


26.05.2015г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

В периода 19-20 март 2015 г. в гр. София се проведе заседание на Смесената българско-сръбска комисия по международен автомобилен транспорт.

На срещата двете страни се договориха за либерализация (отпадане на разрешителния режим) на двустранните и транзитните превози на товари, която влиза в сила от 01 юни 2015 г.

За превозите на товари за/от трети страни се запазва разрешителният режим.

Двете делегации потвърдиха, че от 01 юни 2015 г. на реципрочна основа няма да се събират други пътни такси на териториите на двете страни, освен тол такси, винетни такси, такси за използване на конкретни пътни съоръжения.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информира всички български превозвачи, извършващи международни автомобилни превози от/до и през територията на Руската федерация, че влизането, пребиваването, транзитното преминаване и напускането на нейната територия се осъществява с валидна руска виза в рамките на определения визов срок.  Чужденците, получили многократни едногодишни руски визи могат да пребивават на територията на Руската федерация сумарно не повече от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.
Чужденецът е длъжен да напусне територията на Руската федерация до изтичане на разрешения с визата срок на пребиваване. Напускането на територията на Руската федерация с виза с изтекъл срок на валидност е правно невъзможно.

22.05.2015г.

Считано от 08:00 часа на 01.06.2015 г.  Агенция "Митници" въвежда заплащането на пътни и винетни такси на ГКПП „Капитан Андреево” за товарни автомобили единствено с дебитни и кредитни карти.

За повече инфомация може да посетите интернет страницата на ция"Митници: http://www.customs.bg/


14.05.2015г.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ИВАНОВ


УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ,
Ръководството на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се обръща към всички контрагенти на изпълнителната агенция с молба за оказване на финансова помощ за след оперативно лечение и възстановяване на служител на агенцията - Петър Захариев Иванов.
Стойността на лекарствата надхвърля 600 лв. на месец, които са непосилни за семейството на един държавен служител, затова изразяваме молба към всички физически и юридически лица, които имат възможност да помогнат за набиране на необходимите средства за лечение, да направят дарение по сметка:
 
Сметка в лева:
IBAN: BG98STSH93000019690781
BIC: STSABGSF
Банка ДСК
Титуляр на сметката: Петър Захариев Иванов

Благодарим за проявения интерес и оказаната помощ.
Ако са ви необходими документи за оправдаване на направеният разход или за друга информация, моля използвайте посоченият по-долу контакт.
 
С уважение,
Дамян Войновски
главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5
тел.: 9308810
факс: 9818115
mail: dvoynovski@rta.government.bg


11.05.2015г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ ДО, ОТ И ТРАНЗИТ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Във връзка със зачестили случаи на несъответствие на планираните маршрути и дейности през/на територията на Руската федерация с валидността на руските визи на водачите, осъществяващи международни превози на товари до, от и транзит през територията на Руската федерация, Посолството на Република България в гр. Москва уведомява за режима на влизане, пребиваване, транзитно преминаване и напускане на територията на Руската федерация и за правните последици, свързани с нарушаване на този режим.

Вижте цялата информация тук


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-130/06.04.2015 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 62, aл.2 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска поправка на очевидни фактически грешки в Заповед № РД-01-85/ 05.03.2015 г., с която е анулиран резултатът от проведения теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на Джелил Михайлов Ангелов .

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


23.04.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози от и за Република Турция

С официално писмо от 08 април 2015 г., Българската агенция по безопасност на храните информира, че във връзка с чл. 190 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, министърът на земеделието и храните отменя Заповед № РД 09-230/11.04.2014 г., която въвеждаше задължителна профилактична дезинфекция на влизащите в страната превозни средства на граничните контролно-пропускателни пунктове между Република България и Република Турция.


17.03.2015г.

Уважаеми потребители, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия на 21.03.2015 г. от 8:00 до 17:00 часа в района на РДАА-Търговище, административното обслужване на граждани в дирекцията ще бъде временно прекратено.


16.03.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до и през територията на Федерална Република Германия

Съгласно получена информация по реда на Регламент 2679/98 считано от 10.03.2015 г. мостът на река Рейн на федерална автомагистрала А 40 при град Дуисбург е затворен за превозни средства с допустимо общо тегло над 3,5 тона. Временното ограничение е до 13.04.2015 г.  или до приключване на ремонтните дейности. Допълнителна информация може да бъде намерена на следния интернет адрес:
http://www.strassen.nrw.de/service/presse/meldungen/2015/150305-07.html


27.02.2015г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация публикува за обществено обсъждане проект на Методика за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на свидетелство за водач на мпс за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Вижте цялата информация тук


Информация относно прилагането на чл. 34 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и по – специално използването на формуляра (удостоверение за дейности).

Вижте цялата информация тук


26.02.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи автомобилни превози до, от и през териториите на Украйна и Руската Федерация

С решение № 106-р/18.02.2015 г. на Кабинета на министрите на Украйна се закриват за неопределен срок 23 контролно-пропускателни пункта на границата с Руската Федерация. В решението на украинското правителство не е посочена дата за закриване на пунктовете, но обстановката и условията в Украйна показват, че това може да се осъществи всеки момент.
Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на външните работи: http://www.mfa.bg/bg/events/63/2/3629/index.html


23.02.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международен автомобилен превоз до, от и през територията на Украйна
Посолството на Украйна в Република България информира, че съгласно Наредба № 50 на Кабинета на министрите на Украйна от 21 януари 2015 г. е прието решение за временно затваряне на пунктове за проверка през държавната граница на Украйна и контролно-пропускателни пунктове, които са разположени в Луганска и Донецка области.

Решението за възобновяване на дейностите в тези пунктове(виж таблицата) ще бъде взето след отстраняване на обстоятелствата, които са довели до временното им затваряне.

16.02.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до, от и през територията на Република Беларус

По информация на Министерство на транспорта и комуникациите на Република Беларус, считано от 01.01.2015 г., се въвеждат нови пътни такси за чуждестранните транспортни средства при използване на автомобилните пътища на Република Беларус. В зависимост от типа на превозното средство и неговата маса таксите са, както следва:

1. За товарни автомобили (влекачи) с ремаркета/полуремаркета или без тях:
- до 12 (дванадесет) тона включително – 30 (тридесет) евро;
- над 12 тона (дванадесет) – 55 (петдесет и пет) евро

2. За автобуси:
- до 5 (пет) тона включително – 30 (тридесет) евро;

- над 5 (пет) тона – 45 (четиридесет и пет) евро.

12.02.2015г.

Уважаеми потребители, на интернет страницата на ИААА е съсдаден нов раздел "Издадени административни актове" в който се публикуват съобщения съгласно чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 61, ал. 1 от АПК.


03.02.2015г.

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2015 г.

Вижте цялата информация тук


02.02.2015г.

Допълнителна информация относно въведените нови изисквания във Федерална Република Германия за минимална работна заплата

Съгласно информация, обявена от германския министър на труда и социалната политика, временно се преустановява прилагането на закона за минималното заплащане по отношение единствено на транзитните превози през територията на Федерална Република Германия, докато не се изясни дали прилагането на закона за минималното заплащане в транспортния сектор е в съответствие с европейското законодателство.


Дати на заседания на комисията за разглеждане на предложения за промени в републиканската транспортна схема за 2015 година

На 26 февруари, 3 юни, 29 септември и 16 декември 2015 г. ще се проведат заседания на комисията по републиканската транспортна схема, на които ще се разглеждат предложения от области Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Перник.

На 27 февруари, 4 юни, 30 септември и 17 декември 2015 г. ще се проведат заседания на комисията по републиканската транспортна схема, на които ще се разглеждат предложения от области Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Софийска, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Комисията ще разглежда предложения, които са внесени в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с писмо от областната администрация най-късно двадесет дни преди датата на заседанието при спазване на изискванията по чл. 12, ал. 8 и ал. 9 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.


20.01.2015г.

Изменения в нормативната уредба за контрол на винетните стикери в Словакия

Вижте цялата информация тук


14.01.2015г.

Покана за участие в пресконференция за стартиране на проект по ОПАК


12.01.2015 г.

Заповед за изменение на ЗАПОВЕД № РД-01-638/12.12.2014 г. относно определяне на комисия за предоставяне на сръбски многократни разрешителни, валидни за извършване на двустранни и/или транзитни превози за 2015 г.

Заповед за изменение на Заповед № РД-01-638/12.12.2014 г.


Считано от 13 януари 2015 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя сръбските многократни разрешителни за 2015 г. на базата на утвърдено от изпълнителния директор разпределение на сръбските многократни разрешителни за 2015 г. 
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. сръбско многократно разрешително е 200 лв.

2. печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на разрешителното.

Предоставянето на сръбските многократни разрешителни за 2015 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 211 от 13 януари 2015 г. до 17:30 ч. на 23 януари 2015 г. (петък). След тази дата разрешителни не се редоставят.


08.01.2015 г.

Въведени нови изисквания във Федерална Република Германия за минимална работна заплата

Във връзка с постъпващи в ИА “Автомобилна администрация” запитвания от български превозвачи и браншови организации относно въведената от 01.01.2015 г. със закон (Mindestlohngesetz) минимална работна заплата в Германия предоставяме следната информация:

Вижте цялата информация тук


Архив "Новини и съобщения" 2014 г.

Архив "Новини и съобщения" 2013 г.

Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз