16.04.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ стартира нов проект с предоставяне на електронни услуги за контрагенти на агенцията. За реализацията на проекта е необходимо в реално време, по електронен път, да бъде предоставяна информация за извършените плащания на държавните такси за предоставяните услуги. В тази връзка Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ отправя покана към организации, които имат възможност, за извършване на електронни плащания в реално време на държавните такси с банкови карти и други платежни инструменти през интернет, както и в брой на каси на организацията. Организациите, които проявят интерес трябва да предложат WEB service, чрез който след като бъде извършено плащането, да бъде предоставена информация в реално време за транзакцията, като следва да се посочи сумата, която е платена, уникален номер на направената поръчка и основанието за извършеното плащане с дължина не повече от 100 символа, разделени със стандартен разделител. Натрупаната сума от извършените плащания през интернет или на каса трябва ежедневно да бъде превеждана по определена банкова сметка на агенцията. Организацията трябва да съхранява данните за извършените транзакции с цел предоставяне на справки в реално време и за отминал период от врем

За допълнителни въпроси:
Дамян Войновски тел. 9308810
Email: avto_a@rta.government.bg


14.04.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Йорданчо Клинчарски -  управител на “КЛИНЧАРСКИ ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” № 21, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото съобщение започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „КЛИНЧАРСКИ ТРАНС” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3494, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 13-00-1281/4/ от 30.08.2012 г., началника на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Благоевград (понастоящем Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105 от 2013 г.)  е предложил правата, произтичащи от притежавания от „КЛИНЧАРСКИ ТРАНС“ ЕООД лиценз на Общността за извършване на международен автомобилен превоз на товари № 3494 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 30.07.2012 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП и за представяне на декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “КЛИНЧАРСКИ ТРАНС“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3494 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Илияна Великова -  управител на “НЕРЕА ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. “Климент Охридски” № 7, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „НЕРЕА ГРУП“  ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4896, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 11-22-1536/1 от 11.02.2014 г., и. д. директорът на дирекция “Автомобилна инспекция” е предложил правата, произтичащи от притежавания от „НЕРЕА ГРУП“ ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 4896 от 10.01.2011 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 12.12.2013 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на посочения в декларацията за съответствие с изискванията за установяване на територията на Република България по чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 г. адрес на експлоатационен център и гаражна площ на превозвача не е имало в наличност подходящо техническо оборудване и съоражения, с които той да извършва действително и постоянно дейността си, свързана с поддръжката на техническата изправност на превозните средства.
Следователно превозвачът не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България, както и на чл. 6а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква. „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7 -дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При непредставяне в определения по чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба 11 срок на документи, удостоверяващи, че „НЕРЕА ГРУП“  ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4896 в 7 - дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


11.04.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Димитър Георгиев -  управител на “ЛЮБО ТЕЛ” EООД, с адрес гр. Плевен, ул. “Димитър Константинов” № 37, ет. 2, офис № 5 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ЛЮБО ТЕЛ” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9294, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-22-1536/1 от 11.02.2014 г., и. д. директорът на дирекция “Автомобилна инспекция” е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ЛЮБО ТЕЛ“ ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 9294 от 11.01.2013 г. да бъдат прекратени.
При проверка  в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че „ЛЮБО ТЕЛ” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност, уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ЛЮБО ТЕЛ” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9294 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Ерджюмент Кътай - управител на “ДЖИОЛАЙНЪР ТРАНСПОРТ ЕНД ЛОДЖИСТИКС” EООД, с адрес гр. Варна, ул. “Христо Смирненски” № 237, ап. 8 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ДЖИОЛАЙНЪР ТРАНСПОРТ ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9911, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 04-01-598/19 от 14.12.2013 г., директорът на дирекция “Автомобилна инспекция” е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ДЖИОЛАЙНЪР ТРАНСПОРТ ЕНД ЛОДЖИСТИК“ ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 9911 от 06.06.2012 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 18.11.2013 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на посочения в декларацията за съответствие с изискванията за установяване на територията на Република България по чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 г. адрес на експлоатационен център и гаражна площ на превозвача не е имало в наличност подходящо техническо оборудване и съоражения, с които той да извършва действително и постоянно дейността си, свързана с поддръжката на техническата изправност на превозните средства.
Следователно превозвачът не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България, както и на чл. 6а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква. „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7 -дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При непредставяне в определения по чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба 11 срок на документи, удостоверяващи, че „ДЖИОЛАЙНЪР ТРАНСПОРТ ЕНД ЛОДЖИСТИКС“  ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9911 в 7 - дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


10.04.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Георгиос Ненекидис -  управител на “МАХОС ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление община Петрич, село “Марикостиново” 2870, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото съобщение започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „МАХОС ТРАНС” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3200, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-08-338/1 от 29.07.2013 г., началникът на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Благоевград (понастоящем Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105 от 2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „МАХОС-ТРАНС” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 3200 от 14.09.2009 г. да бъдат прекратени.
При проверка  в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че „МАХОС-ТРАНС” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност, уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от ЗАвП.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „МАХОС-ТРАНС” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3200 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Николай Низол -  управител на “МАKЕЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. “Свобода” № 3, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото съобщение започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „МАКЕЛА” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3240, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 11-08-08-40/1 от 29.08.2012 г., началника на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Благоевград (понастоящем Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105 от 2013 г.)  е предложил правата, произтичащи от притежавания от „МАКЕЛА“ ЕООД лиценз на Общността за извършване на международен автомобилен превоз на товари № 3240 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 03.08.2012 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП и за представяне на декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “МАКЕЛА“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3240 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Ангелос Перпинас -  управител на “НАКОС ТРАНС” EООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Свобода” № 3, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „НАКОС ТРАНС” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9037, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 30-01-08-3085/1 от 22.04.2013 г. началникът на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Благоевград (понастоящем Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105 от 2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „НАКОС ТРАНС“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 9037 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „НАКОС ТРАНС” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „НАКОС ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9037 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Константинос Зоутсос -  управител на “КОЗМОС ТРАНС 77” EООД, с адрес гр. Благоевград, ул. “Свобода” № 1, ет. 1, ап. 1 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „КОЗМОС ТРАНС 77” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4934, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-08-323/1 от 29.07.2013 г., началникът на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Благоевград (понастоящем Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „КОЗМОС ТРАНС 77“ ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 4934 от 17.01.2011 г. да бъдат прекратени.
При проверка  в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че „КОЗМОС ТРАНС 77” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „КОЗМОС ТРАНС 77” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4934 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Серафин Санс -  управител на “РЕНТ ТРАК” EООД, с адрес гр. София, ул. “Деспот Слав” № 12, вх. А, ет. 3, ап. 11 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „РЕНТ ТРАК” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4107, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С писмо изх. № 12-00-65#7 от 03.12.2013 г. началникът на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ“ – гр. София (понастоящем директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – София, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „РЕНТ ТРАК“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 4107 да бъдат прекратени. В писмото е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „РЕНТ ТРАК” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „РЕНТ ТРАК” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4107 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-120/12.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 2874 издаден на 27.05.2009 г. на „МИСАЙЛИДИС ЕРМИС” ООД, ЕИК 200636790, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. “Братя Миладинови”, № 1, ет. 1.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-120/12.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 6197 издаден на 28.04.2011 г. на „EЛИ ТРАНС 1” ЕООД, ЕИК 201425426, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “357-МА” № 27.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


На 3 aприл 2014 г. в Унгария е прието изменение на Правителствено постановление № 261/2011 (XII.7.) относно дейности, свързани с автомобилните превози на пътници и товари срещу заплащане и за собствена сметка. Изменението ще влезе в сила на 4 май 2014 г., като то позволява на контролните органи да налагат глоби за конкретни нарушения.
Изпращачът на стоката и превозвачът следва да вземат под внимание следните разпоредби:

  • При влизане на територията на Унгария, водачът трябва да попълни съответното отделение на разрешителното или в бордовия дневник към разрешителното ЕКМТ/СЕМТ, като посочи следната информация: мястото, където е влязъл на унгарска територия, точната дата и време на влизане (ден, час, минути) и данните на километража. Ако водачът не спази тези разпоредби и изисквания, му се налага санкция за непредоставяне на изискваната информация и за липсата на разрешително или за използването на невалидно такова.
  • На пункта на натоварване или разтоварване в Унгария превозвачът трябва да представи съответното разрешително на изпращача на стоката, което трябва да бъде проверено. Датата и времето на натоварване, заедно с копието на разрешителното и данните от километража следва да бъдат записани и пазени в продължение на 1 година, за да бъдат представени при искане от съответните органи. Ако изпращачът не спази тези разпоредби, също му се налага санкция.

Тези разпоредби касаят превозвачите, от които се изисква да притежават необходимото разрешително за извършване на автомобилни превози до/от Унгария.
Също така, настоящото уведомление ще бъде достъпно и на информационния портал на Международния транспортен форум:
http://www.internationaltransportforum.org/IntOrg/quota/notification.html
Лица за контакти за повече информация и въпроси:


ДО
Г-Н МАРТИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че:
Със заповед № РД-01-422/01.10.2013 г. на изпълнителния директор, на основание чл. 56 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, са анулирани резултатите на Мартин Василев Иванов от проведените на 04.06.2013 г. – теоретичен изпит и на 29.06.2013 г.  – практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория „С“, съгласно протоколи с номера № 1387/04.06.2013 г. и № 1630/29.06.2013 г. на областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ – Варна.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от съобщаването й.

Екземпляр от заповедта може да се предостави при поискване от Мартин Василев Иванов в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 5, ет. 7, ст. 712.


08.04.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информира всички  превозвачи, че от 15.03.2014 година Министерството на транспорта, строителството и регионалното развитие на Словашката Република е извършило промяна в обхвата на пътищата, за които МПС и композициите от МПС с тегло над 3,5 тона дължат заплащане на пътна такса под формата на „електронно мито“.Взето е решение за 4 участъка, които са включени в чертите на гр. Братислава, да бъде събирана нулева ставка на митото, с което на практика те са изключени от мрежата на пътни участъци, за които се дължи такса.
В същото време размерът на глобата, налагана за най- честите нарушения – като шофиране без техническо устройство за отчитане на изминатите километри, или без заплащане на „електронно мито“ – се увеличава, като от предишния размер от 700 евро се променя на 1500 евро, а в случаите на оспорване на нарушението – 2250 евро.
Актуална информация за пътните участъци, включени в системата за събиране на „електронно мито“, начините за плащането му, наемането на бордово устройство, видовете нарушения и наказания, се съдържа на интернет страницата: emyto.sk


07.04.2014г.

Министерството на външните работи ни информира относно практиката на контролните органи в Република Хърватия при извършване на крайпътни проверки на товарни автомобили, за които има съмнение, че са технически неизправни.
След спиране на товарния автомобил от полицейските служители и при наличие на съмнение за техническа неизправност, същият се изпраща в пункт за технически преглед. След извършване на прегледа и в случай на установяване на неизправности, регистрационните номера на превозното средство се свалят от полицейските служители (за което водачът следва да получи документ), като товарният автомобил се придружава до най-близкия сервиз. Там откритите проблеми следва да бъдат отстранени, като обслужването, използвани резервни части и други дейности, извършени в сервиза във връзка с отстраняване на неизправностите се заплащат от собственика на превозното средство.

В случай, че превозвачът има изисквания за сервиза, който да обслужи превозното средство, то той следва да заяви това пред полицията или да осигури начин за придвижването на товарния автомобил със свалени регистрационни номера до съответния сервиз.


04.04.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-128/12.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3165 издаден на 12.03.2012 г. на „ВЕНАС” ЕООД, ЕИК 148123191, със седалище и адрес на управление: гр. Варана, ж.к. “Възраждане”, бл. 2, вх. 4, ап. 20.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


01.04.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-158/25.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 8935 издаден на 12.03.2012 г. на „ЧИЛЕ-ТРАНС” ООД, ЕИК 201894313, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 11A.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


31.03.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-154/25.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4269 издаден на 16.08.2010 г. на „ЛИАННА” ООД, ЕИК 121220253, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Зона Б-19”, БЛ. 15-16, ап. 14

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


28.03.2014г.

От 1 април 2014 г. в Обединеното кралство се въвеждат винетни такси за товарни автомобили с тегло от или над 12 тона

От 1 април 2014 г. товарните автомобили, които са или над 12 тона трябва да заплатят винетка за изминато време преди използването на пътната инфраструктура на Обединеното кралство.
Превозвачите, които редовно извършват превози до Обединеното кралство ще имат възможност да регистрират превозните си средства и да уреждат заплащането на винетките с цел намаляване на административната тежест. Стойността на дневната винетка е между 1,70 паунда и 10 паунда в зависимост от вида на ПС, броя на осите и теглото на ПС. Превозвачите могат да спестят пари като предварително заплатят за седмица, месец или година. Стойността на годишната винетка е между 85 паунда и 1 000 паунда.
За превозвачите, които рядко извършват превози до Обединеното кралство винетката може да бъде заявена онлайн на база „плати и пътувай” като се използва кредитна или дебитна карта. Водачите също могат да платят на ограничен брой пунктове за продажба, например на фериботни терминали и бензиностанции, които приемат плащане в брой и чрез разплащателни карти. В допълнение, ще бъде достъпен и телефонен номер, на който да се заяви плащането и да се разрешават проблеми и въпроси по отношение на закупуването на винетки.
Водачите и превозвачите ще имат възможност да проверяват онлайн дали техните ПС имат валидна винетка. Превозните средства, за които няма закупена винетка ще бъдат засичани на пътя при влизане на територията на Великобритания чрез автоматични камери за разпознаване на регистрационните номера. Контролните органи ще изискват на място заплащането на глоба от 300 паунда. При неплащане на глобата, превозното средство ще бъде временно спирано от движение.

Повече актуална информация може да се намери на следните Интернет адреси: https://www.gov.uk/government/collections/hgv-road-user-levy и http://www.hgvlevy-info.org.uk.

За въпроси можете да пишете на HGVCharging@dft.gsi.gov.uk

27.03.2014г.

Становище на ЕК относно тълкуване на разпоредбите за извършване на каботажни превози от български превозвачи на територията на Испания

В ИА АА постъпи информация от Постоянното представителство на Република България към ЕС – Брюксел относно становище на ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК във връзка с тълкуването на разпоредбите за извършване на каботажни превози от български превозвачи на територията на Испания.

Приложения:
Становище на ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК (на Английски език)
Hеофициален превод на становище на ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК (на Български език)


25.03.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-118/12.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3322 издаден на 04.11.2009 г. на „РЕНА ТРАНС” ЕООД, ЕИК 200790475, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” № 48, ет. 1.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


24.03.2014г.

Моля, всички български транспортни фирми да имат впредвид, че при проблеми с резрешителните за транспорт на територията на Узбекистан могат да се обръщат направо към ръководителя на службата по търговско-икономически въпроси при посолството на Република България в Узбекистан г-н Иван Кирев. (GSM+998909483581, e-mail: ikirev@mee.government.bg)


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-127/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 2866, издаден на 25.05.2009 г. на „ВИ. ЕС. ТРАНС” ЕООД, ЕИК 200687297, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Васил Мечкуевски” № 32.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-115/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3477 издаден на 29.12.2009 г. на „ЕФЗОИ” ЕООД, ЕИК 200928702, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Рокфелер” № 27.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-126/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3374 издаден на 23.11.2009 г. на „AВРА ТРАНС” ЕООД, ЕИК 200884736, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Васил Мечкуевски” № 32.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-125/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 6507 издаден на 19.05.2011 г. на „ЗИМ ШПЕД” ЕООД, ЕИК 201537717, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Черно море” № 7.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-117/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 5332 издаден на 16.03.2011 г. на „ЛЕБЕД ТРАНС” ЕООД, ЕИК 201421698, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Хан Крум” № 8 А.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


21.03.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Росен Иванов -  управител на “ВИДАН ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, местност “Кладенче” № 109, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ВИДАН ТРАНС” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9064, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С писмо рег. № 12-11-13/51/ от 13.11.2013 г. директорът на дирекция “Инспекционна дейност и мониторинг” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (понастоящем директор на дирекция “Автомобилна инспекция” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ВИДАН ТРАНС“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 9064 да бъдат прекратени. В писмото е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „ВИДАН ТРАНС” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ВИДАН ТРАНС” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността №  9064 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Хосе Валензуела -  управител на “ТЪРНОВО СПЕДИЦИОН ЛОГИСТИК” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. “Ален Мак” № б б, за следното:
            На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ТЪРНОВО СПЕДИЦИОН ЛОГИСТИК” ООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3548, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 12-10-106/8 от 05.11.2013 г. директорът на дирекция “Инспекционна дейност и мониторинг” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (понастоящем директор на дирекция “Автомобилна инспекция” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ТЪРНОВО СПЕДИЦИОН ЛОГИСТИК“ ООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 3548 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „ТЪРНОВО СПЕДИЦИОН ЛОГИСТИК” ООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
             Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
            С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ТЪРНОВО СПЕДИЦИОН ЛОГИСТИК” ООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3548 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Зеньос Кондоманос -  управител на “ФЕНИКС-2010” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район “Оборище”, ул. “Оборище” № 78, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ФЕНИКС-2010” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 7207, на основание чл. 104, ал. 13 от Закона за автомобилните превози и чл.14, ал. 2, т. 4 от от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
            С доклад изх. № 11-20-20-361#1 от 29.11.2013 г., началника на Областен отдел “Контролна – дейност ДАИ” – гр. Пазарджик (понастоящем директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Пазарджик, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ФЕНИКС-2010” ЕООД лиценз на Общността за извършване на международен автомобилен превоз на товари № 7207 да бъдат прекратени.
В доклада и приложението  към него е посочено, че при извършена на 07.08.2012 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че превозвача не е организирал работата на водачите по начин съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (Регламент №561/2006 г.). За нарушението е съставен АУАН № 150655/07.08.2012 г. и е издадено НП № 33-0000345/21.09.2012 г., влязло в законна сила на 25.03.2013 г.
От съдържащата се в доклада с посочения по-горе номер информация е видно, че за нарушение от същия вид, а именно неорганизиране на работата на водачите по начин съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 г., на превозвача отново е съставен АУАН № 168438/23.05.2013 г. и е  издадено НП № 33-0000370/05.06.2013 г., което е влязло в законна сила на 22.07.2013 г.
От изложеното следва, че са налице основания за прилагане  на разпоредбите на чл. 104, ал. 13 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, ал. 2, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).
Съгласно чл. 104, ал. 13 от Закона за автомобилните превози при повторно извършване на нарушение от превозвача относно неосигуряване спазването на разпоредбите за работно време и почивка от водачите, при извършване от тях на обществен превоз, следва налагане на имуществена санкция от 8000 лв. и отнемане на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
Съгласно чл. 14, ал. 2, т. 4 от Наредба № 11, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице с писмена заповед отнема лиценза на Общността при повторно извършване на нарушения от един и същи вид на Закона за автомобилните превози, на Наредба № 11, на разпоредбите на международни договори и спогодби, по които Република България е страна, на паспортния или митническия режим в Република България и в чужбина.
Съгласно параграф 1, т. 27 от допълнителните разпоредби към Закона за автомобилните превози, повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.
             Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

           
След изтичането на срока по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 7207.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Зеньос Кондоманос -  управител на “ЕУРО ТРАНС-СД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. “Ген. Крум Лекарски” № 2, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ЕУРО ТРАНС - СД” ООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 7843, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 14-00-17-5726/3/ от 16.12.2013 г. и.д. директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Кюстендил е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ЕУРО ТРАНС - СД” ООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 7843 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „ЕУРО ТРАНС - СД” ООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ЕУРО ТРАНС - СД” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 7843 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Синан Караарслан -  управител на “ЕФЕ СПЕДИШЪН ИНТЕРТРАНСПОРТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Триадица” № 5, вх. “б”, ет. 4, ап.406, за следното:          
             На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ЕФЕ СПЕДИШЪН ИНТЕРТРАНСПОРТ” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4477, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 12-00-53#34 от 03.12.2013 г. началникът на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ“ – гр. София (понастоящем директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – София, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ЕФЕ СПЕДИШЪН ИНТЕРТРАНСПОРТ“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 4477 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „ЕФЕ СПЕДИШЪН ИНТЕРТРАНСПОРТ” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ЕФЕ СПЕДИШЪН ИНТЕРТРАНСПОРТ” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4477 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-124/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4932, издаден на 14.01.2011 г. на „ЕВРОСПИИД БГ” ООД, ЕИК 0896813851, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Круша” № 3.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-131/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3873, издаден на 20.04.2010 г. на „СПИКА ТРАНС” ООД, ЕИК 201079682, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Илинден” № 5, партерен етаж, офис № 3.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-116/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 6886, издаден на 23.06.2011 г. на „ГУГУДИС С.П. ТРАНС” ЕООД, ЕИК 201556710, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер” № 2, ет. 1, офис 1.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

18.03.2014г.

Информация относно извършване на превози по Спогодба ADR

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информира, че Република България се е присъединила  и е подписала Многостранно споразумение М266 (Многостранно споразумение за превоз на взривни вещества и предмети, принадлежащи на въоръжените сили, определени да бъдат унищожени). М266 е инициирано от компетентния орган по ADR в Швеция.
В тази връзка, разпоредбите на споразумението ще се прилагат на територията на Република България до 01 август 2018 г. Към настоящия момент споразумението е подписано и от Швеция, Австрия, Германия, Дания, Норвегия, Кралство Великобритания, Финландия, Португалия, Холандия.

За допълнителна информация: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

Приложение: Многостранно споразумение М266.

11.03.2014г.

Предоставени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2014 г.


20.02.2014г.

„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-55/03.02.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 56, т. 1 и 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити са анулирани резултатите на Светослав Маринов Димитров, от проведените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ по протоколи № 4452/16.06.2008 г. и №5556/23.07.2008 г. на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – гр. София.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от публикуване на настоящето съобщение.“


19.02.2014г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува информация за получените чуждестранни разрешителни за международен превоз на товари за 2014 година

ДЪРЖАВА ВИД БРОЙ
1. Азербайджан унив. б.п.т 300
    за/от трета стр.б.п.т. 50
2 Армения универсални б.п.т. 300
3 Босна и Херцоговина за/от трета страна б п.т. 100
4 Беларус двустрани б.п.т. 200
    двустрани c п.т. 800
    транзитни б.п.т. 1200
    транзитни c п.т. 5400
    за/от трета стр.б.п.т. 400
    за/от трета стр.с п.т. 100
5 Германия за/от III-та стр. 200
    за/от III-та стр. - ж. жив. 300
6 Грузия универсални б.п.т. 800
    за/от трета стр.б.п.т. 150
7 Естония за/от III-та стр. 100
8 Испания за/от III-та стр. 50
9 Йордания двустрани б.п.т. 350
    за/от трета стр.с п.т. 150
9 Казахстан двустранни б.п.т. 250
    транзитни б.п.т. 1000
    за/от трета стр.б.п.т. 20
10 Киргистан универсални б.п.т. 120
11 Кипър за/от трета страна 500
12 Латвия за/от трета страна 150
13 Литва за/от трета страна 170
14 Ливан универсални б.п.т. 200
    за/от трета стр.б.п.т. 50
15 Люксембург за/от трета страна 100
16 Македония за/от трета стр.б.п.т. 1000
17 Молдова за/от трета стр.б.п.т. 500
18 Норвегия за/от трета стр.б.п.т. 60
19 Полша за/от трета страна 300
20 Португалия за/от трета страна 200
21 Румъния за/от трета страна 750
22 Русия универсални б.п.т. 12000
    за/от трета стр.б.п.т. 200
23 Сирия унив. с.п.т. 200
    за/от трета стр. с.п.т. 150
24 Словакия за/от трета страна 200
25 Сърбия  универсални б.п.т. 18000
    универсални с п.т. 10000
    за/от трета стр.б п.т. 750
    многокр. двустр.+ тр. б. п. т. 200
26 Словения за/от трета страна 300
27 Турция (за първо полугодие) двустранни б. п. т. 16000
    празен - пълен б. п. т. 8750
    транзитни б.п.т. 5000
    за/от трета стр. б.п.т. 550
28 Украйна универсални б.п.т.  5500
    унив. б.п.т. Евро 1 4000
    унив. б.п.т. Евро 2 4000
    унив. б.п.т. Евро 3 1000
    универсални  с п.т.  2000
    унив. с.п.т. Евро 2 2000
    комб. транспорт б.п.т. 300
    за/от трета стр. б.п.т. 1500
29 Узбекистан универсални б.п.т. 100
    суперуниверсални с п.т. 1000
30 Финландия за/от трета страна 100
31 Холандия за/от трета страна 500
32 Хърватска за/от трета стр. с.п.т. 100
33 Черна гора универсални б.п.т. 500
    за/от трета стр. б.п.т. 50
34 Чехия за/от трета страна 300
35 Швеция за/от трета страна 500

14.02.2014г.

Информация относно въведени ограничения в Румъния за движението по пътищата

Румънските власти  информират, че са приели  Заповед № 481/2014 относно ограничения на движението в петъчни, съботни, неделни дни и официални празници за определени участъци от магистрали и Европейски главни пътища (Е), наложени за превозни средства различни от тези изключително предназначени за превоз на пътници.
За повече информация Виж приложението.


05.02.2014г.

Информация
относно проблема с  разрешителните за превоз на товари между България и Турция

            В областта на автомобилния транспорт двустранните отношения са регламентирани от Спогодбата между Народна Република България и Република Турция за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана в Анкара на 16 април 1977 г. Съгласно Спогодбата, компетентните органи определят годишен контингент от разрешителни.
За последен път контингентът от разрешителни между двете страни, който се разменя на реципрочна основа е договорен през 2012 г., както следва по видове и количества:

  • транзитни разрешителни - 250 000 бр.
  • „празен-пълен” – 17 500 бр.
  • двустранни „пълен-пълен” - 32 000 бр.
  • за/от трета страна –1 100 бр.

            В случай, че и двете страни са съгласни с този контингент, съгласно установената практика, той се счита за предварителен контингент, валиден и за следващата календарна година. По настояване на българската страна, по време на двете заседания на Смесената българско-турска комисия по международен автомобилен транспорт, проведени през месец септември 2013 г. (3-4 септември 2013 г. в гр. Анкара и 17-18 септември 2013 г. в гр. София), в дневния ред бе включен въпроса за определяне на контингента от разрешителни за 2014 г., поради това, че същият не отговаря на реалните потребности на превозвачите. И двете срещи са приключили без да бъдат подписани протоколи и съответно без да бъде определен контингента от разрешителни за 2014 г.
През месец ноември 2013 г. българската страна отново поставя въпроса за провеждане на среща, във възможно най-кратък срок, на която да бъде определен броя на разрешителните за 2014 г. По своя инициатива, през ноември 2013 г. турската страна изпрати част от разрешителните, договорени през 2012 г., както е видно по-долу:

  • транзитни разрешителни - 5 000 бр.
  • „празен-пълен” - 8 750 бр.
  • двустранни „пълен-пълен” - 16 000 бр.
  • за/от трета страна - 550 бр. 

          Спазвайки принципа на реципрочност, българската страна предостави същото количество разрешителни, като за пореден път отбеляза, че тези разрешителни представляват предварителен контингент за 2014 г. В знак на добронамереност, на 20.01.2014 г., българската страна предостави още 10 000 бр. транзитни разрешителни за нуждите на турските превозвачи.

Турската страна информира, че при непредоставяне на половината от договорените през 2012 г. транзитни разрешителни в срок до 30.01.2014 г. едностранно ще обяви за невалидни предоставените разрешителни за българските превозвачи, както и че среща може да се проведе, единствено при условие, че българската страна й предостави тази бройка. Като ответна мярка, българската страна обяви за невалидни разрешителните за турските превозвачи, считано от 00:00 ч. на 01.02.2014 г.


29.01.2014г.

Еднопосочно движение в тунела „Караванке“ между Словения и Австрия
от 28 януари до 17 април 2014 г. и по-късно през 2014 г.

Посолството на Република България в Любляна, Република Словения уведомява, че поради ремонтни дейности, „Компанията за автомагистрали в Република Словения“ АД /ДАРС/ е въвела еднопосочно движение в тунела „Караванке“ между Словения и Австрия, което е в сила от 28 януари до 17 април 2014 г.
В съобщение на „ДАРС“ се посочва, че влизането в тунела от словенска страна ще отнема до 30 мин. Във втората фаза на ремонта – от 3 февруари до 17 април, „Караванке“ ще бъде напълно затворен за движение от полунощ до 4 ч сутринта, с изключение на нощните часове в неделя срещу понеделник. Забраната за движение ще се отменя в случай на снеговалеж. Нов, еднопосочен режим на движение е предвиден в периода между 5 и 16 май т.г., както и от 15 септември до 13 декември.
В периода на пълно преустановяване на движението, „ДАРС“ съветва водачите на тежкотоварни автомобили с максимална широчина 3 м да използват автомагистралите през Удине /Италия/ и Грац /Австрия/. През прохода Коренско седло ще могат да преминават само леки автомобили. На собствениците на каравани се препоръчва да преминават през Ратече /Словения/. В посочените времеви интервали от началото до края на 2014 г. няма да се допуска движението на извънгабаритни превозни средства.
През лятото „ДАРС“ не предвижда ремонтни дейности в „Караванке“.

Информация за обстановката ще бъде подавана своевременно на интернет страницата www.promet.si на Системата за наблюдение и управление на движението. Сайтът http://m.promet.si позволява достъп до информацията и чрез мобилни телефони.


22.01.2014г.

Предоставени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2014 г.(към дата 22.01.2014 г.)


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Светослав Маринов Димитров, с адрес гр. София, ж.к. „Левски зона Г“ № 10, вх. „И“, ет. 4, ап. 183, за следното:
На основание чл. 56, т. 1 и 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (Наредба № 38), е образувано административно производство за анулиране на резултатите от проведените теоретичен и  практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“, успешно положени, съответно на 16.06.2008 г. и на 23.07.2008 г.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 3-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Правен“ към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, стая 712, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При не представяне в определения срок на заверено от Вас копие на свидетелство/диплома за завършено образование, валидно към 13.05.2008 г., ще бъде издадена заповед за анулиране на резултатите от проведените изпити.


21.01.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Саит Бююккьокен – управител на „БЮЮККЬОКЕН ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. “Добри Войников“ № 15 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „БЮЮККЬОКЕН ” ООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 0671, издаден на 19.11.2012 г., на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 12-24-17/60/ от 22.07.2013 г., и. д. началникът на Областен отдел  “Контролна дейност-ДАИ“ – Шумен (понастоящем Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Шумен, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „БЮЮККЬОКЕН ” ООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 0671 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 10.07.2013 г., проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, с което е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, ст. 713, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
Съгласно чл. 11, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11, Ви определям три месечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения по чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че „БЮЮККЬОКЕН ” ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 0671 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


17.01.2014г.

Информация за актуалния размер на глобите за най-честите нарушения на правилата за движение по пътищата на територията на Република Словакия
В Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” постъпи информация от Посолството на Република България в Словашката Република относно актуалния размер на глобите за най-честите нарушения на правилата за движение по пътищата на територията на Словакия. Промяната е в сила от 01.01.2014 г., като обхваща глобите, чийто размер досега е определен на 60 евро, като се намалява на 50 евро.

Следва да се има предвид следното:
1. Таблицата не включва най-тежките нарушения, при които наказанието се определя след допълнително изясняване от наказващия орган на обстоятелствата по извършване на нарушението и настъпилите от това последици.
2. Таблицата се прилага само в случаите, при които водачът не оспорва нарушението. При оспорване, размерът на наказанието се определя от Инспектората по транспорта.
3. Таблицата не включва случаите на носене на наказателна отговорност, където компетентен е съдът.

Приложение: Таблица с информация за размера на глобите за най-честите нарушения на правилата за движение по пътищата на територията на Република Словакия.


Информация за разширяване на пътната мрежа в Република Словакия, за която се дължи заплащане на електронно мито

В Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” постъпи информация от Посолството на Република България в Братислава, че от 1 януари 2014 г. пътната мрежа, за която моторните превозни средства и превозни средства над 3,5 т. дължат заплащане на пътна такса под формата на “електронно мито” е разширена с около 234 км.
Карта на тези участъци, както и на пунктовете на които може да се наеме бордово устройство за отчитане на километрите, се намира на следния интернет адрес: https://www.emyto.sk/c/document_library/get_file?uuid=d0038a8b-dd8f-434d-a487-9be4f69d8e7a&groupId=10136


15.01.2014г.

Последващо разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г. ще се извърши между фирмите, отговарящи на изискванията на т. 6 от Методиката за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г. Заявленията за участие, съгласно изискванията на т. 6.1 от цитираната методика, ще се приемат в срок до 21 януари 2014 г. в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”.

14.01.2014г.

Считано от 14 януари 2014 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя сръбски многократни разрешителни за 2014 г. на базата на утвърдено от  изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация” Разпределение на сръбски многократни разрешителните за 2014 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:
1. документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF

2. печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на разрешителното.
Таксата за 1 бр. сръбско многократно разрешително е 200 лв. /чл. 93, т.2 от Тарифа 5/
Предоставянето на сръбските многократни разрешителни за 2014 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 2, стая № 205 от датата на публикуване на утвърденото разпределение до 17:30 ч. на 17 януари 2014 г. (петък).
След тази дата разрешителни не се предоставят.


13.01.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-664/14.12.2013 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, б. “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 7060, издаден на 13.07.2011 г. на „ШЕКЕР СПЕД” ООД, ЕИК 201471555, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, ул. „Тодор Ангелов - Божаната” № 8, ет. 3.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

10.01.2014г.

Информация за действащите на територията на Република Беларус през 2014 г. пътни такси за превозни средства

В Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” постъпи информация, касаеща размера на пътните такси за преминаване на  превозни средства през територията на Република Беларус за 2014 г., както и информация за пътищата, за които те се прилагат.

За допълнителна информация: Виж приложението.

Г-Н АТАНАС ФИЛИПОВ КОПОЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „МЕТРО – Т“ ЕООД
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 2, АП. 8
ГРАД ШУМЕН 9700

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОПОЕВ,

На 10.09.2013 г. бе извършена проверка на „Метро-Т“ ЕООД, ЕИК 200957796 и се установи, че Станислав Звезделинов Киров, водач към превозвач „Метро-Т“ ЕООД с удостоверение за извършване на таксиметров превоз на пътници с № 10046 от 25.01.2010 г., не отговаря на изискванията за водач на лек таксиметров автомобил. От Районен съд град Шумен за лицето бе представено свидетелство за съдимост от 26.07.2013 г., от което е видно, че същото е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. В тази връзка Ви уведомявам, че Станислав Звезделинов Киров не отговаря на изискването на водач на лек таксиметров автомобил съгласно чл. 18, т. 2 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници и че следва да предприемете необходимите мерки, така че всички водачи да отговарят на законовите изисквания.“


Архив "Новини и съобщения" 2013 г.

Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз