ЗАКОН за автомобилните превози Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., изм. и доп., бр. 11 от 31.01.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 11.11.2003 г., в сила от 12.12.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 92 от 18.11.2005 г., в сила от 18.11.2005 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 102 от 20.12.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм., бр. 92 от 14.11.2006 г., в сила от 14.11.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 42 от 29.05.2007 г., бр. 80 от 5.10.2007 г., в сила от 5.10.2007 г., доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 50 от 3.07.2012 г., в сила от 3.07.2012 г., доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., изм., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 8.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 11 от 7.02.2014 г., в сила от 30.12.2013 г., изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2014 г.


ЗАКОН за движението по пътищата , Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г., бр. 76 от 6.08.2002 г., доп., бр. 16 от 18.02.2003 г., бр. 22 от 11.03.2003 г., изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., бр. 92 от 18.11.2005 г., в сила от 18.11.2005 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., доп., бр. 102 от 20.12.2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), бр. 61 от 28.07.2006 г., изм., бр. 64 от 8.08.2006 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 22 от 13.03.2007 г., бр. 51 от 26.06.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 97 от 23.11.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. и доп., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 88 от 10.10.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 75 от 18.09.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 14.12.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г., изм. и доп., бр. 10 от 1.02.2011 г., изм., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; изм. с Решение № 1 от 1.03.2012 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 20 от 9.03.2012 г.; изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2012 г., изм., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 75 от 2.10.2012 г., доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г., изм., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2015 г., бр. 37 от 22.05.2015 г.


ЗАКОН за пътищата Обн. - ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 27.10.2000 г.; в сила от 27.10.2000 г.; изм., бр. 111 от 28.12.2001 г.; бр. 47 от 10.05.2002 г.; изм. и доп., бр. 118 от 20.12.2002 г.; в сила от 01.01.2003 г.; бр. 9 от 31.01.2003 г.; в сила от 31.01.2003 г.; изм., бр. 112 от 23.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2004 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2004 г.; в сила от 20.02.2004 г.; бр. 88 от 04.11.2005 г.; изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2005 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; бр. 36 от 02.05.2006 г.; в сила от 01.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 64 от 08.08.2006 г.; изм., бр. 102 от 19.12.2006 г.; доп., бр. 105 от 22.12.2006 г.; изм., бр. 108 от 29.12.2006 г. в сила от 01.01.2007 г.; изм. бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм. бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм. и доп. бр. 69 от 05.08.2008 г.; изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 01.05.2009 г.; Дата на влизане в сила изменена със ЗИД ДОПК - ДВ, бр. 32 от 28.04.2009 г.; доп., бр. 41 от 02.06.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.; изм. и доп., бр. 42 от 05.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 75 от 18.09.2009 г.; изм. и доп., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г. ; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 87 от 05.11.2010 г., изм., бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила от 09.04.2011 г.; изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от 19.07.2011 г.; изм., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г. ; изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 01.07.2012 г. ; изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2012 г.; изм., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.


ЗАКОН за държавния служител Обн. - ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.; в сила от 28.08.1999 г.; изм., бр. 1 от 04.01.2000 г.; изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г.; в сила от 01.09.2000 г.; бр. 99 от 20.11.2001 г.; в сила от 20.11.2001 г.; изм., бр. 110 от 21.12.2001 г.; в сила от 01.01.2002 г.; бр. 45 от 30.04.2002 г.; изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г.; изм., бр. 70 от 10.08.2004 г.; в сила от 01.08.2004 г.; изм. и доп., бр. 19 от 01.03.2005 г.; бр. 24 от 21.03.2006 г.; бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; изм., бр. 102 от 19.12.2006 г.; изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм., бр. 64 от 07.08.2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2008 г.; изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 42 от 05.06.2009 г.; изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.; доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 г.; изм., бр. 15 от 23.02.2010 г.; доп., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 01.10.2010 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 12 от 11.11.2010 г. на КС на РБ - ДВ, бр. 91 от 19.11.2010 г.; изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм., бр. 1 от 04.01.2011 г., в сила от 04.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 18 от 01.03.2011 г., в сила от 01.03.2011 г.; изм. и доп., бр. 100 от 20.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 15 от 21.02.2012 г.; изм., бр. 20 от 09.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.;


НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.) (В сила от 29.03.2002 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията. Обн. ДВ. бр.32 от 29 Март 2002г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2003г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г.)


НАРЕДБА № Н-8 ОТ 27 ЮНИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА (Издадена от Министерството на транспорта. Обн. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г.)


НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., попр., бр. 85 от 25.10.2005 г., изм., бр. 26 от 28.03.2006 г., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 36 от 4.05.2007 г., доп., бр. 73 от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 92 от 22.11.2011 г., в сила от 22.11.2011 г., доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм., бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., доп., бр. 41 от 16.05.2014 г., в сила от 16.05.2014 г.а


НАРЕДБА № 11 ОТ 3 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ И/ИЛИ ТЕЖКИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2007 Г.) (Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г.)


НАРЕДБА № H-3 ОТ 7 АПРИЛ 2009 Г. ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1985 Г. ОТНОСНО КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАРТ 2006 Г. ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ,  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО)  № 3821/85  И  (ЕО)  № 2135/98 НА СЪВЕТА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3820/85 НА СЪВЕТA (Издадена от Министерството на транспорта. Обн. ДВ. бр.31 от 24 Април 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г.)


НАРЕДБА № 13 от 19.04.2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Обн. ДВ. бр.51 от 15 Юни 2004г. В сила от 15.06.2004 г.)


НАРЕДБА № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка, Обн. - ДВ, бр. 71 от 04.09.2009 г.; изм. и доп., бр. 13 от 16.02.2010 г.; изм. и доп., бр. 20 от 09.03.2012 г.


НАРЕДБА № 31 ОТ 26 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на образованието и науката. Обн. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.16 от 12 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002г., изм. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г.)


НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, , Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г.

Учебна документация за техническите специалисти по наредба Н-32/2011 г.


НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Обн. - ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г.; в сила от 23.11.1999 г.; изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г.; изм., бр. 95 от 21.11.2000 г.; изм. и доп., бр. 36 от 12.04.2001 г.; изм., Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на РБ, бр. 8 от 22.01.2002 г.; в сила от 22.01.2002 г.; изм. и доп., бр. 40 от 19.04.2002 г.; изм., бр. 108 от 19.11.2002 г.; изм., Решение № 1043 от 07.02.2003 г. на ВАС на РБ, бр. 16 от 18.02.2003 г.; в сила от 18.02.2003 г.; изм., бр. 46 от 06.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 13 от 11.02.2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 10.07.2012 г.

НАРЕДБА № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници , издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 14.12.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., бр. 95 от 21.11.2000 г., бр. 30 от 22.03.2002 г., в сила от 22.03.2002 г., изм., бр. 107 от 9.12.2003 г., изм. и доп., бр. 29 от 9.04.2004 г., в сила от 9.04.2004 г., изм., бр. 111 от 21.12.2004 г., бр. 23 от 18.03.2005 г.; изм. с Решение № 6388 от 6.07.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила от 15.07.2005 г.; изм., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., бр. 103 от 7.12.2007 г., бр. 73 от 20.09.2011 г., изм., бр. 13 от 14.02.2012 г., доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 12.12.2012 г., изм. и доп., бр. 67 от 12.08.2014 г.


НАРЕДБА № 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗА-ЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ, Обн. ДВ. бр.97 от 9 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Ноември 2000г.)


НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (Загл. доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 46 от 06.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 04.05.2007 г.; изм., бр. 18 от 05.03.2010 г.; изм. и доп., бр. 89 от 12.11.2010 г.; изм. и доп., бр. 80 от 14.10.2011 г.; изм. и доп., бр. 41 от 01.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г.;


НАРЕДБА № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 82 от 27.08.2002 г., в сила от 27.08.2002 г., изм. и доп., бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г.; изм. с Решение № 8267 от 14.10.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 96 от 29.10.2004 г. , в сила от 29.10.2004 г.; изм. и доп., бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 30.05.2006 г., бр. 3 от 11.01.2008 г., изм., бр. 57 от 24.06.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 11.11.2008 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 31 от 4.04.2014 г.

-Методика за проверка на годността на допълнителното оборудване на превозните средства за използването им с учебна цел и първоначална проверка за съответствие с изискванията на Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (обн. ДВ бр. 82 от 27.08.2002 г.) и Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн. ДВ. бр. 42 от 2004 г.)


НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., изм. и доп., бр. 38 от 9.05.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм., бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2008 г., в сила от 15.01.2008 г., бр. 97 от 11.11.2008 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., изм. и доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 19.01.2013 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., бр. 31 от 4.04.2014 г.

- ИНСТРУКЦИЯ № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 97 от 11.11.2008 г., изм., бр. 104 от 5.12.2008 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., бр. 31 от 4.04.2014 г.

- Методика за провеждане изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС


НАРЕДБА № 39 от 29 януари 2004 г. за изискванията към водачите на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории (Издадена от министерство на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.кн. 4/2004 г., стр. 529)


НАРЕДБА № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите. Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., попр. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г.)

- Методика за условията и реда за организиране и провеждане на изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари (Методика за изпити по ADR(в сила от 24.10.2012 г.)

-Приложение 1

-Приложение 2

-Приложение 3

-Приложение 4

-Приложение 5

-Приложение 6

-Приложение 7

-Приложение 7A

-Приложение 8

-Приложение 9

-Приложение 10

-Приложение 11

-Приложение 12

-Приложение 13_1

-Приложение 13_2

-Образец на удостоверение за преминато обучение съгласно методиката за изпити по ADR


НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (Издадена от Министерството на транспорта, Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г.)


НАРЕДБА № 53 от 10.02.2003 г. за комбиниран превоз на товари (Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г. кн. 3/2003 г., стр. 562 т. 9, р. 4, № 458)

НАРЕДБА № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 21 от 1.03.2013 г., в сила от 1.03.2013 г., изм. и доп., бр. 31 от 4.04.2014 г.


Одобрявaне типа на нови автомобили и техните ремаркета, системи, компоненти, отделни технически възли:

-Наредби

-Правила на ИКЕ-ООН

-Стандарти БДС

-Директиви


Одобрявaне типа на нови моторни превозни средства от категория L и техните системи, компоненти, отделни технически възли:

-Наредби

-Правила на ИКЕ-ООН

-Стандарти БДС

-Директиви


НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2012 г.), Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., в сила от 14.04.2000 г., изм., бр. 48 от 14.05.2002 г., изм. и доп., бр. 105 от 8.11.2002 г.; изм. с Решение № 7802 от 23.07.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 68 от 1.08.2003 г., в сила от 1.08.2003 г.; изм., бр. 105 от 2.12.2003 г., в сила от 8.12.2003 г., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 3.01.2006 г., изм. и доп., бр. 21 от 10.03.2006 г., изм., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 25.04.2006 г., доп., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 93 от 17.11.2006 г., попр., бр. 99 от 8.12.2006 г., изм. и доп., бр. 57 от 13.07.2007 г., доп., бр. 20 от 26.02.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г., бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 94 от 27.11.2009 г.; изм. с Решение № 5805 на ВАС на РБ - бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г.; изм. и доп., бр. 67 от 31.08.2012 г., бр. 45 от 30.05.2014 г., в сила от 30.05.2014 г., бр. 31 от 28.04.2015 г.


НАРЕДБА за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях Обн. - ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г.; изм., бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.; изм. и доп., бр. 93 от 24.11.2009 г.; изм., бр. 64 от 17.08.2010 г., в сила от 18.09.2010 г.;


ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., бр. 96 от 2011 г.), Одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., попр., бр. 54 от 4.07.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 14.12.2000 г., бр. 18 от 27.02.2001 г., бр. 47 от 18.05.2001 г., бр. 62 от 13.07.2001 г., в сила от 13.07.2001 г., доп., бр. 104 от 30.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 49 от 17.05.2002 г., в сила от 17.05.2002 г., изм., бр. 68 от 16.07.2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 23.07.2002 г., в сила от 23.07.2002 г., бр. 17 от 21.02.2003 г., бр. 101 от 16.12.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 29.12.2005 г., бр. 77 от 19.09.2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм., бр. 38 от 11.05.2007 г., изм. и доп., бр. 64 от 18.07.2008 г., изм., бр. 78 от 5.09.2008 г., в сила от 5.09.2008 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г., бр. 100 от 15.12.2009 г., в сила от 15.12.2009 г., бр. 64 от 17.08.2010 г., в сила от 17.08.2010 г., изм. и доп., бр. 96 от 6.12.2011 г., изм., бр. 67 от 31.08.2012 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.05.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.


Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR


СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Европейската общност за установяване на определени условия за превоз на стоки по шосе и за насърчаване на комбинирания транспорт(Обн. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г.)
СПОГОДБА за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС)(Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 7.11.2002 г. - ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г., в сила от 1.03.2003 г.)

ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (Ратифицирана със закон, приет от 37-о НС на РБ на 17 март 1995 г. - ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 8 ноември 1995 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 99 от 10.11.1995 г. Приложение - издадено от Държавната агенция за метрология и технически надзор, обн., ДВ, бр. 4 от 14.01.2003 г.т. 9, р. 4, № 540)

-Изменение 4 на спогодбата

-Изменение 5 на спогодбата

-Изменение 6 на спогодбата


СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ЗА ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРЕГЛЕДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2006 Г.) (РАТИФИЦИРАНА СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХIХ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 21 МАЙ 2003 Г. - ДВ, БР. 51 ОТ 2003 Г. В СИЛА ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2003 Г.  Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията,  обн.,  ДВ, бр. 37 от 4 Май 2004 г.,  попр. ДВ. бр.42  от 3 Май 2006г.)
ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) 
(Обн. ДВ. бр.73 от 18 Август 1995г., попр. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.66 от 14 Август 2007г.)

МИТНИЧЕСКА КОНВЕНЦИЯ относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.) (Ратифицирана с Указ № 1144 на ДС от 1977 г. - ДВ, бр. 61 от 5.08.1977 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2004 г., в сила от 20.04.1978 г.)
СПОГОДБА за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 20.10.1999 г. - ДВ, бр. 95 от 2.11.1999 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2000 г., в сила от 21.01.2000 г. )

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАот 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (текст от значение за ЕИП)

Удостоверение за дейности (Регламент (ЕО) № 561/2006 или AETR


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТАот 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1071/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАот 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1072/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАот 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари


Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006.


Регламент (ЕС) № 361/2014 на Комисията от 9 април 2014 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно документите за международен превоз на пътници, извършван с автобус, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2121/98 на Комисията.


Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на съвета от 16 февруари 2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите Приета с ПМС № 163 от 29.0 6.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани Обн., ДВ, бр. 33 от 26.04.1991 г., доп., бр. 15 от 22.02.2000 г., изм., бр. 13 от 17.02.2004 г., бр. 16 от 15.02.2008 г., изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г., бр. 51 от 7.07.2015 г.


Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз