Водачи на МПС

Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС
Exam themes for driver license candidates
Резултати от проведени изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС
Заповед РД-01-769/01.10.2010 г. относно целта на контрола на видеонаблюдението и реда за неговото извършване


ADR консултанти

Графици за провеждане на изпити
Резултати от изпити
Изпитни въпроси за провеждане на изпит за консултанти по безопасността

Проект на изпитни въпроси за провеждане на изпит за консултанти по безопасността

Становища и предложения по конкретен въпрос да се изпращат на ел. поща: ndevenska@rta.government.bg, в срок до 05.12.2014 г.


Казуси
1202-1203-1223 Клас 1 Клас 2 Клас 3-9 Клас 7

ADR водачи

Изпитни въпроси за за провеждане на изпити за придобиване и удължаване срока на валидност на ADR-свидетелство

Проект на изпитни въпроси за провеждане на изпити за придобиване и удължаване срока на валидност на ADR-свидетелство на водач, превозващ опасни товари.

Становища и предложения по конкретен въпрос и/или отговор, да се изпращат на ел. поща: ndevenska@rta.government.bg и tdimcheva@rta.government.bg, в срок до 31.05.2014 г.


Професионална компетентност

Изпитни въпроси за придобиване на за придобиване професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност
Графици за изпити
Резултати от изпити

Таксиметров превоз

Въпроси за изготвяне на тестовете за провеждане на изпитите за професионална компетентност за „Ръководител на таксиметрова дейност“
Въпроси за изготвяне на тестовете за провеждане на първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за "Водач на лек таксиметров автомобил".

Заповед РД-01-135/17.03.2014 г. относно редът и начинът за провеждане на изпитите за придобиване на професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6


Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз