Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Проекти за
        нормативни актове


   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Новини, съобщения,
        конкурси


   Контакти с ИААА

   Полезни страници

Новини, съобщения, конкурси


11. 08. 2004г.
       Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява конкурси за назначаване на държавни служители в Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция и административнонаказателна дейност".

 1. Длъжност: началник на Регионален отдел на Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция и административнонаказателна дейност" в гр. Пазарджик и в гр. Монтана.
 2. Минимални изисквания:
  • завършено висше икономическо, техническо или юридическо образование;
  • образователна степен магистър;
  • шест години професионален опит.
 3. Конкурсите ще се проведат на два етапа: решаване на тест и интервю.
 4. Необходими документи: попълнено заявление по приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; попълнена декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; копие от диплома за завършено висше образование; копие на трудова или служебна книжка.
 5. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурсите: документите се подават в административната сграда на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, ет. ІІ, стая 219 до 17.30 часа на 24.09.2004 год.
 6. Списъците на допуснатите до участие в конкурсите кандидати и друга информация за тях ще бъдат представени в административните сгради на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съответно в гр. Пазарджик, ул. "Христо Смирненски" № 26 и гр. Монтана, ул. "Христо Ботев" № 56.
 7. Конкурсите ще се проведат в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5.
      Описание на длъжността: организира, ръководи, контролира и отговоря за цялостната дейност на регионалния отдел на Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция и административнонаказателна дейност", организира изпълнението на разпорежданията за провеждане на тематични и комплексни проверки, изготвя анализи, отчети и справки за нарушенията, извършени при осъществяването на дейностите, контролирани от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", подготвя планове и програми за контролната дейност, както и анализи и отчети за състоянието й.

      Основна заплата: 275 лева.
      Лице за контакти: Илияна Драгиева - младши юрисконсулт, тел.: 02/930 88 47


 
Новини от ИААА

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"


ул."Гурко" 5
София 1000


(+359 2) 930 88 40
(+359 2) 930 88 10
english © 2004. ИААА.