Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

Новини, съобщения, конкурси - 2012 г.

22.05.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция „Пътни превозни средства и водачи”.  Длъжност: Директор на дирекция.

Вижте цялата информация ТУК

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция „Автомобилни превози и международна дейност”. Длъжност: Директор на дирекция.

 

15.05.2012г.

“Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ДЖЕНИ ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление област Благоевград, гр. Петрич 2850, ул. “Шипка” № 7, за следното:

На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози със заповед № РД-01-306 от 14.11.2011 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” са прекратени правата, произтичащи от издадения на 10.07.2008 г. на “ДЖЕНИ ТУРС” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 0915.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.”


 

09.05.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за заемане длъжността “началник на отдел” Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Велико Търново, Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Габрово, Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Ловеч, Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Силистра към Главна дирекция “Контролна дейност-ДАИ” в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

 

08.05.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността “младши инспектор” в областни отдели “Контролна дейност-ДАИ” в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - гр. Пловдив – 1 бр.; гр. Смолян – 2 бр.; гр. Сливен – 1 бр.; гр. Варна – 3 бр.

 

 

03.05.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЕВРОПОНД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. “Цар Борис ІІІ” № 11, за следното:

На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ЕВРОПОНД” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9960, издаден на 07.07.2008 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискванията за благонадеждност и професионална компетентност.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, страната в административното производство - “ЕВРОПОНД” ЕООД, има право да се запознае с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.

На основание чл. 36, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, страната в производството - “ЕВРОПОНД” ЕООД, следва в 7-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да представи в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” документите по чл. 8, т. 6, 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, необходими за установяване на фактите и обстоятелствата от значение за производството.

При непредставяне в определения срок на посочените документи, удостоверяващи, че “ЕВРОПОНД” ЕООД отговаря на изискванията за благонадеждност и професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


 

24.04.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността за длъжността: Младши юрисконсулт в отдел “Правен” Дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности”, в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

 

Вижте цялата информация ТУК

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността “началник на отдел”: Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Велико Търново, Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Габрово, Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Ловеч, Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Силистра към Главна дирекция “Контролна дейност-ДАИ” в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

 

 

24.04.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява заинтересованите от конкурсната процедура за заемане на длъжността младши инспектор в областен отдел “Контролна дейност – Държавна автомобилна инспекция” – Пловдив - 1 (една) щатна бройка, че до участие в конкурса е допуснат и Кристиан Димитров Гьошев.

 

Владимир Владимиров

Председател на конкурсната комисия


 

17.04.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността “младши инспектор” в областни отдели “Контролна дейност-ДАИ” към Главна дирекция “Контролна дейност-ДАИ” в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - гр. Пловдив – 1 бр.; гр. Смолян – 2 бр.; гр. Сливен – 1 бр.; гр. Варна – 3 бр.

 

 

11.04.2012г.

  Информация за ограничена пропускателна възможност на мост над река Днестър
по магистрала Одеса-Рени

Във връзка с получена нота 713/23-010-105/15.03.2012 г. от Представителството в гр. Одеса на Министерство на външните работи на Украйна, Ви информирам за ограничена пропускателна възможност на мост над река Днестър по магистрала Одеса-Рени, в близост до населения пункт Паланка (Република Молдова), по който не могат да се пропускат превозни средства с маса над 15 тона.

За предотвратяване на пътно-транспортни произшествия на споменатия пътен участък, моля да информирате заинтересованите български превозвачи за горното с цел да се преразпредели движението на автомобилния трафик и през други пътни артерии на украинска територия.


 

10.04.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува покани за набиране на ценови оферти за проектно предложение на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК):

 

П О К А Н А

 за набиране на ценови оферти за проектно предложение на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос IІI „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

 

 Уважаеми Дами и Господа,

 Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” ще кандидатства с проектно предложение за подобряване на обслужването на потребителите на административни услуги на агенцията.

Съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПАК, бюджетът на проектното предложение трябва да бъде базиран на две индикативни оферти за всяка от предвидените дейности по проекта. С оглед на това, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти за доставка на 7 броя камери.

 

Функционалност:

Разпознаване на регистрационни номера на пътни превозни средства.

Предаване на информацията посредством безжична връзка.

Висока резолюция на картината по-висока от 360 пиксела

Разпознаване при дневни и нощни условия

Използване при условия от 0 до +40 градуса

Стандартни адаптери за захранване

 

Индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена в български лева по позиции и като обща стойност (с и без ДДС)! Моля да предоставите пълно наименование на кандидата, дата на издаване на офертата, срока на нейната валидност както и подпис от упълномощено лице.

 ПОДАВАНЕТО НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА НЕ АНГАЖИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН БЕНЕФИЦИЕНТА С ИЗБОР НА КОНКРЕТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, НИТО МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ НА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА В ХОДА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ!

 Моля изпращайте офертите си по един от следните начини:

-          по пощата на адрес:  гр. София 1000 ул. Гурко 5 Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация

-          по имейл на адрес:  avto_a@rta.government.bg

-          по факс, на тел.:  930 88 15

 Краен срок за получаване на оферти – 11.04.2012

 Благодарим Ви предварително за съдействието.


 

П О К А Н А

 за набиране на ценови оферти за проектно предложение на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос IІI „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

  

Уважаеми Дами и Господа,

 Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” ще кандидатства с проектно предложение за подобряване на обслужването на потребителите на административни услуги на агенцията.

Съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПАК, бюджетът на проектното предложение трябва да бъде базиран на две индикативни оферти за всяка от предвидените дейности по проекта. С оглед на това, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти за дейности по информация и публичност:

 1.       Ценова оферта за организиране на 2 конференции в София (хотел 3 или 4 звезди с подходяща климатизирана зала) – една в началото за запознаване на обществеността с целите на проекта и една в края на проекта – за представяне на резултатите. На всяка от конференциите ще присъстват около 100 участници. Изпълнителят трябва да осигури за всяка от конференциите:

·          климатизирана зала;

·          мултимедийна техника – лаптоп и прожектор;

·          озвучаване на залата;

·          кафе-пауза за всички участници;

·          подготовка на презентация по подадена от Възложителя информация;

·          папки, съдържащи брошура/дипляна за проекта, химикалка, презентация.

 

2.       Ценова оферта за изработване на следните информационни материали:

·          брошури/дипляни с информация за проекта – по дизайн на изпълнителя в тираж 200 бр. – 100 с целите на проекта и 100 с постигнатите резултати;

·          250 флашки, брандирани с необходимите лога, съгласно изискванията на УО на ОПАК;

·          200 папки, брандирани с необходимите лога, съгласно изискванията на УО на ОПАК;

·          200 химикалки, брандирани с необходимите лога, съгласно изискванията на УО на ОПАК;

·          20 бр. стикери 9/5 см.

Моля да дадете цена за всяка от изброените позиции.

 

3.       Цена за предпечат и печат на Методика за проверка на пътя в тираж 400 бр., с обем не повече от 200 стр., формат А5. Съдържанието на методиката ще бъде подадено от Възложителя и не е обект на тази поръчка.

 Индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена в български лева и като обща стойност (с и без ДДС)! Моля да предоставите пълно наименование на кандидата, дата на издаване на офертата, срока на нейната валидност както и подпис от упълномощено лице.

 ПОДАВАНЕТО НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА НЕ АНГАЖИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН БЕНЕФИЦИЕНТА С ИЗБОР НА КОНКРЕТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, НИТО МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ НА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА В ХОДА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ!

 Моля изпращайте офертите си по един от следните начини:

-          по пощата на адрес:  гр. София 1000 ул. Гурко 5 Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация

-          по имейл на адрес:  avto_a@rta.government.bg

-          по факс, на тел.:  930 88 15

 Краен срок за получаване на оферти – 11.04.2012

 Благодарим Ви предварително за съдействието.


 

П О К А Н А

за набиране на ценови оферти за проектно предложение на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос IІI „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

  

Уважаеми Дами и Господа,

 Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” ще кандидатства с проектно предложение за подобряване на обслужването на потребителите на административни услуги на агенцията.

Съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПАК, бюджетът на проектното предложение трябва да бъде базиран на две индикативни оферти за всяка от предвидените дейности по проекта. С оглед на това, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти за внедряване на нова електронна административна услуга.

Предвижда се новата административна услуга да предоставя информация на потребителите онлайн. Информацията ще се извежда от няколко поддържани от агенцията регистри:

- Регистър – разрешителни за теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на  правоспособност за управление на моторно превозно средство.

- Регистър – валидни международни лицензи за превоз на товари

- Регистър – валидни международни лицензи за превоз на пътници

- Регистър – валидни вътрешни лицензи за превоз на товари

- Регистър – валидни вътрешни лицензи за превоз на пътници

- Регистър – удостоверения за професионална компетентност

- Регистър – периодични проверки за техническа изправност на пътни превозни средства

- Регистър – издадени актове и наказателни постановления.

 Индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена в български лева по позиции и като обща стойност (с и без ДДС)! Моля да предоставите пълно наименование на кандидата, дата на издаване на офертата, срока на нейната валидност както и подпис от упълномощено лице.

 ПОДАВАНЕТО НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА НЕ АНГАЖИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН БЕНЕФИЦИЕНТА С ИЗБОР НА КОНКРЕТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, НИТО МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ НА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА В ХОДА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ!

 Моля изпращайте офертите си по един от следните начини:

-          по пощата на адрес:  гр. София 1000 ул. Гурко 5 Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация

-          по имейл на адрес:  avto_a@rta.government.bg

-          по факс, на тел.:  930 88 15

 Краен срок за получаване на оферти – 11.04.2012

 Благодарим Ви предварително за съдействието.


 

П О К А Н А

 за набиране на ценови оферти за проектно предложение на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос IІI „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

  

Уважаеми Дами и Господа,

 Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” ще кандидатства с проектно предложение за подобряване на обслужването на потребителите на административни услуги на агенцията.

Съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПАК, бюджетът на проектното предложение трябва да бъде базиран на две индикативни оферти за всяка от предвидените дейности по проекта. С оглед на това, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти за одит на проекта, който включва следните дейности:

1. Подготовка на тръжни документации

2. Внедряване на нова административна услуга

3. Разработване на софтуерен модул за констатиране и документиране на нарушения при осъществяване на административно-наказателната дейност

4. Провеждане на съпътстващо обучение за служители на агенцията

5. Дейности за информация и публичност

6. Одит

7. Управление на проекта

 Индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена в български лева като обща стойност (с и без ДДС)! Моля да предоставите пълно наименование на кандидата, дата на издаване на офертата, срока на нейната валидност както и подпис от упълномощено лице.

 ПОДАВАНЕТО НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА НЕ АНГАЖИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН БЕНЕФИЦИЕНТА С ИЗБОР НА КОНКРЕТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, НИТО МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ НА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА В ХОДА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ!

 Моля изпращайте офертите си по един от следните начини:

-          по пощата на адрес:  гр. София 1000 ул. Гурко 5 Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация

-          по имейл на адрес:  avto_a@rta.government.bg

-          по факс, на тел.:  930 88 15

  Краен срок за получаване на оферти – 11.04.2012

 Благодарим Ви предварително за съдействието.


 

П О К А Н А

 за набиране на ценови оферти за проектно предложение на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос IІI „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

  

Уважаеми Дами и Господа,

 Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” ще кандидатства с проектно предложение за подобряване на обслужването на потребителите на административни услуги на агенцията.

Съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПАК, бюджетът на проектното предложение трябва да бъде базиран на две индикативни оферти за всяка от предвидените дейности по проекта. С оглед на това, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти за разработване на софтуерно решение за констатиране и документиране на нарушения при осъществяване на административно-наказателната дейност. Софтуерното решение се състои от от отделни модули за връзка към централната база, модул за съставяне наказателни постановления и модул за електронно подписване.

 Чрез реализирането на проектното предложение, ще бъде изградена и система за проверка на пътно транспортните средства, чрез използването на камери. В системата ще бъдат интегрирани модул за връзка до информацията за проведените технически прегледи, с оглед на установяване на неизвършени такива или злоупотреби, модул за достъп до регистъра за превозните средства имащи право да превозват опасни товари, модул за достъп до регистъра на лицензии на таксиметрови превозвачи с цел гарантиране на нейната максимална функционалност.

 Чрез отделна тържна процедура, заложена в проекта, ще бъдат закупени и 7 бр. камери за контрол на пътя, които ще бъдат интегрирани в гореспоменатата система от нейният доставчик.

 Служители на изпълнителя ще участват при обучението, което ще се организира на инспекторите от областните отдели „Контролна дейност – ДАИ”, за запознаването им с новата организация на дейността им във връзка с разработения софтуер и доставените камери.

 Индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена в български лева по позиции и като обща стойност (с и без ДДС)! Моля да предоставите пълно наименование на кандидата, дата на издаване на офертата, срока на нейната валидност както и подпис от упълномощено лице.

 ПОДАВАНЕТО НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА НЕ АНГАЖИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН БЕНЕФИЦИЕНТА С ИЗБОР НА КОНКРЕТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, НИТО МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ НА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА В ХОДА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ!

 Моля изпращайте офертите си по един от следните начини:

-          по пощата на адрес:  гр. София 1000 ул. Гурко 5 Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация

-          по имейл на адрес:  avto_a@rta.government.bg

-          по факс, на тел.:  930 88 15

 Краен срок за получаване на оферти – 11.04.2012

 Благодарим Ви предварително за съдействието.


 

10.04.2012г.

  Във връзка с предстоящите празнични дни Ви информираме за работното време на резервационната система както следва:

- Официално обявените празнични дни ще бъдат неработни и за резервационната система.

- Резервациите направени на 12.04.2012 г., ще бъдат валидни до 24:00 часа на 17.04.2012 г.

- Отработването на 30.04.2012 година ще бъде на 21.04.2012 година (събота) с работно време на резервационната система от 9:00 часа до 16:00 часа;

- 28.04.2012 година (събота) ще бъде работен ден, с работно време за резервационната система от 9:00 часа до 12:00 часа.

- Отработването на 25.05.2012 година ще бъде на 19.05.2012 година (събота) с работно време на резервационната система от 9:00 часа до 16:00 часа;

- 26.05.2012 година (събота) ще бъде работен ден, с работно време за резервационната система от 9:00 часа до 12:00 часа.


 

10.04.2012г.

  От 12 април се въвежда временна организация за движение на тежкотоварните превозни средства в почивни и празнични дни

Във връзка с настъпването на активния почивен сезон и с цел осигуряване на по-висока безопасност, се забранява движението по участъци от републиканската пътна мрежа на тежкотоварни автомобили (включително ремаркета и полуремаркета) с повече от две оси, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника. Ограничението е за периода от 12 април 2012 г. до 30 септември 2012г. в интервала от 16:00 ч. до 22:00 ч. за последния работен ден от седмицата или предпразничен ден, както и за последния почивен ден от седмицата или празничен ден.

Забраната се отнася за:

·          Автомагистрали;

·          Пътища I-ви клас;

·          Пътища II-ри клас в участъците:

                - Път II-55 Дебелец - Гурково;

                - Път II-66 Стара Загора - Сливен;

                - Път II-99 Бургас – Царево;

                - Път II-11 и II-15 в участъка Оряхово – Мизия;

                - Път II-86 Пловдив – Смолян;

                - Път II-19 Симитли – Гоце Делчев;

                - Път II-18 Околовръстен път София;

                - Път II-29 Добрич – граница Румъния.

Забраната не важи за моторни превозни средства, превозващи бързо развалящи се хранителни продукти на температурен режим и живи животни.


 

06.04.2012г.

  Уведомление от БОП 19 - Зеленчукова борса Слатина

 В периода 06.04.2012 г. - 30.04.2012 г. Бюро за обслужване на превозвачи 19 няма да работи поради платен годишен отпуск.


 

02.04.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на  държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ”гр. Велико Търново, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ”гр. Габрово, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ”гр. Силистра, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ”гр. Ловеч. Длъжност: Началник на отдел.

 

Вижте цялата информация ТУК

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Правен”, дирекция “Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности”. Длъжност: Младши юрисконсулт.

 

 

28.03.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Пловдив, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Смолян, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Сливен, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Варна

 

 

12.03.2012г.

Информация за конкурс "Златна колесница"

 Във връзка с конкурса “Златна колесница” и подготовка наVIII-та церемония по награждаването на най-добрите транспортни колективи и личности с голям принос в развитието на транспортния отрасъл ви уведомяваме, че претенденти за номинацията “Златна колесница”, могат да бъдaт предприятия, учреждения и организации от всички организационно-правни форми и видове собственост, регистрирани и осъществяващи своята дейност не по-малко от три години, както и личности с изключителен принос за развитието на транспортния отрасъл.

Присъждането на премията е ежегодно, а тържествените церемонии по награждаването на победители за 2012 г. ще бъдат осъществени в редица държави, при провеждането на големи международни транспортни форуми.

Повече подробности за организацията на конкурса може да намерите на сайта:www.premiya.ru


 

29.02.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” информира относно условия и ред за получаване на специално разрешително за превоз на цимент, циментени продукти и глинени продукти от Република Турция

до

СОАТ

БАСАТ

КСАТ

АЕБТРИ

РЕДАКЦИЯ НА “БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ВЕСТНИК”

ВСИЧКИ БЮРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание протокола от заседанието на 24-та Сесия на смесената българо-турска комисия по транспорт и съобщения, проведена на 5-6 януари 2012 година в София, на ИА "Автомобилна администрация" бе предоставена информация от Закона за автомобилния транспорт № 4925 и Наредбата за автомобилен транспорт на Министерство на транспорта, морските дела и комуникациите на Република Турция, относно разпоредбите, касаещи възможността български транспортни фирми, превозващи цимент или глинени продукти от Турция да получат „специално разрешително", което да използват при този вид превоз.

Специално разрешително може да се получи, в случаите когато се налага износителите да използват чуждестранни превозни средства за превоз на горецитираните стоки.

Редът за предоставяне на специални разрешителни се основава на следните правила:

Разрешителното се предоставя от Министерство на транспорта, морските дела и комуникациите на Република Турция на износителите, използващи чуждестранни превозни средства. За получаването на такова разрешително, износителите трябва да отговарят на следните условия:

1. Транспорт на цимент и глинени продукти за България за износ, в рамките на минимум 500 тона:

- цимент и циментови продукти (евтини/нискостойносни тухли, циментови стълбове, колони, газобетон и др., произведени чрез обработка на цимент) могат да бъдат транспортирани от превозни средства на страната, в която тези продукти ще бъдат изнесени, при положение че най-малко 30% от това количество е превозено от турски превозни средства.

- глинени продукти (мазилки, тухли, барит и др.) могат да бъдат транспортирани от превозвачи на съответната страна (където ще бъдат изнесени) при условие, че най-малко 50% от количеството е транспортирано от турски превозни средства.

За предоставяне на специални разрешителни за тези транспортни операции, турските компании износителки подават в съответната Регионална Дирекция на Министерството на транспорта, морските дела и комуникациите в рамките на двадесет дни от началната дата следните документи:

1. Заявление.

2. Договор за продажба или друг валиден документ.

3. Оригинална фактура или проформа фактура, издадена на дата следваща датата на сключване на договора за продажба.

4. Оригинална фактура или проформа фактура за стоките, които ще се превозват.

5. Декларация-писмо, с което се задължава, че използваните митнически декларации ще бъдат предоставени в Регионалната дирекция в рамките на 20 дни.

6. Информация относно фирмата и превозното средство, с което ще се извършва транспортната операция.

Специалните разрешителни за горецитирания вид транспортни операции са с валидност 2 месеца от началната дата на декларацията.

Необходимо е превозвачите, които извършват транспортни операции, свързани с превози на горецитираните товари от Република Турция и осъществяват превози от типа "празен-пълен", да предприемат процедура за получаване на специално разрешително чрез турските фирми, с които имат договори за износ на посочените стоки.

По този начин ще се оптимизира използването на разрешителните за превоз на товари от вида "празен-пълен", валидни за територията на Република Турция, и ще се избегнат кризисни ситуации, при които да се пристъпи към разпределянето им на квотен принцип.

Моля да информирате за горното заинтересованите български превозвачи.

 

С уважение,

Валентин Божков

Изпълнителен директор


 

28.02.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” информира относно работата на резервационната система

до

СОАТ

БАСАТ

КСАТ

ВСИЧКИ БЮРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

РЕДАКЦИЯ НА “БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ВЕСТНИК”

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"

ББФ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Във връзка с предстоящия Национален празник на Република България 3 – ти март (събота), Ви информираме, че резервационната система няма да работи.

Моля да информирате за горното заинтересованите български превозвачи.

 

С уважение,

Валентин Божков

Изпълнителен директор


 

27.02.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжността Директор на дирекция „Пътни превозни средства и водачи” в  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста – до 4 грешки (16 верни отговора от възможни 20), на основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка с Протокол № 3 от 23.02.2012г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 23.02.2012 г. от 10. 30 часа тест, комисията

РЕШИ:

I. Допуска до интервю следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Верни отговори

1.

Тихомир Младенов Тодоров

20

 

II. Не допуска до интервю следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Верни отговори

1.

Неделин Димитров Манасиев 11

2.

Валери Вълчков Пенчев 14

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 01.03.2012 г. от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Дамян Войновски

Председател на конкурсната комисия


 

20.02.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжността Директор на дирекция „Автомобилни превози и международна дейност” в  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста – до 4 грешки (16 верни отговора от възможни 20), на основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка с Протокол № 3 от 14.02.2012 г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 14.02.2012 г. от 10. 30 часа тест, комисията

РЕШИ:

Не допуска до интервю следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Верни отговори

Точки

1.

Петър Тодоров Иванов

11

2.75

2.

Румяна Василева Васинска

14

3.50

 

 

Дамян Войновски

Председател на конкурсната комисия


 

20.02.2012г.

   информация относно извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба (АГУ)

При извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба (АГУ) за работа с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ), когато заключението от извършения преглед, е че превозното средство може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване се издава удостоверение за техническа изправност с поставен стикер и  знак  на  предното  стъкло  на превозното средство, съгласно  изискванията  на  Наредба  № Н-32 от 2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Няма нормативно изискване за поставяне на стикер на резервоара (бутилката) за ВНГ или СПГ и заверка на паспорта на АГУ след прегледа за техническа изправност на превозното средство.


 

14.02.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Директор на дирекция „Пътни превозни средства и водачи” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

 

07.02.2012г.

   СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява кандидатите подали заявления за участие в конкурсна процедура за заемане на длъжността Директор на дирекция „Пътни превозни средства и водачи” 1 (една) щатна бройка, че на основание чл. 12, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители състава на конкурсната комисия определена със Заповед № РД – 01 – 52/03.02.2012 г. е изменен, поради което е невъзможно обявяването на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати спазвайки срока по чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител.

Списъкът с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен в Интернет страницата и на информационното табло на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” на 13.02.2012 г.

 

Дамян Войновски

Председател на конкурсната комисия


 

07.02.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Директор на дирекция „Автомобилни превози и международна дейност” в  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

 

24.01.2012г.

 ДО ВСИЧКИ БЮРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Считано от 24.01.2012 г., се въвеждат следните правила за работа на резервационната система:

1. При изготвяне на резервация до Русия, задължително да се предоставят копия от следните документи:

  • Задействан в България ТИР карнет.

  • Издадена в България фактура за стоката.

  • Издадена в България CMR товарителница с посочен пункт на натоварване на територията на Република България.

  • Оформен от българско митническо учреждение, митнически документ, с който се допуска изнасяне на стоката от свободна зона или склад под митнически контрол на българска територия(митническа декларация за износ или сведение за износ).

  • Свидетелство за регистрация на влекача и полуремаркето (част I).

Копията трябва да бъдат заверени с подпис на заявителя, печат на фирмата и текст „Вярно с оригинала".

С настоящото писмо се отменят правилата от писмо 23-00-5/29.12.2011 г.

С уважение,

Валентин Божков

Изпълнителен директор


 

20.01.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция „Автомобилни превози и международна дейност”. Длъжност: Директор на дирекция.

 

Вижте цялата информация ТУК

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция „Пътни превозни средства и водачи”. Длъжност: Директор на дирекция.

 

 

17.01.2012г.

 Помогнете за лечението на държавен служител

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ,

 Ръководството на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се обръща към всички контрагенти на изпълнителната агенция с молба за оказване на финансова помощ за лечение на държавен служител.

Служител на администрацията боледува от тежко заболяване, за лечението на което на този етап е необходимо спешно да се съберат 20 000 (двадесет хиляди лв.), сума, която е непосилна за семейството на един държавен служител.

Изразяваме молба към всички физически и юридически лица, които имат възможност да помогнат за набиране на необходимите средства за лечение.

За набиране на необходимите средства Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е открила следната дарителска сметка на името на Катя Методиева:

 

Банка: СИБАНК

BIC: BUIB BG SF

BG13BUIВ98881830471500

 

Благодарим за проявения интерес и оказаната помощ.

 

С уважение,

Дамян Войновски

Главен секретар


 

03.01.2012г.

 ДО ВСИЧКИ БЮРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Считано от 01.01.2012 г., се въвеждат следните правила за работа на резервационната система:

1. При изготвяне на резервация до или транзит през Русия, задължително да се предоставят копия от:

  • Задействан ТИР карнет.

  • Фактура за произход на стоката.

  • CMR товарителница.

  • Регистрационни талони на влекача и полуремаркето.

Копията трябва да бъдат заверени с подпис на заявителя, печат на фирмата и текст „Вярно с оригинала". Към всяка резервация е необходимо превозвачите да подават декларация подписана от управителя на фирмата, че стоката е с български произход, с изключение на транзитните превози.

С уважение,

Валентин Божков

Изпълнителен директор


 


 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Издадени лицензи на Общността за превоз на пътници и товари

Заявления за лицензи на Общността за превоз на пътници и товари, които имат пропуски и неточности

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Проекти на европейско законодателство

Достъп до обществена информация

КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

Exam themes for driver license candidates

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.