Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

Новини, съобщения, конкурси - 2011 г.

27.12.2011г.

 Разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2012 г.

ЕКМТ / СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ САМО СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА СЪГЛАСНО ТАРИФА 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА.

 

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИТЕ СЛЕДВА ДА НОСЯТ И ПЕЧАТ НА ФИРМАТА, НА КОЙТО ЯСНО И ЧЕТЛИВО ДА СА ПОСОЧЕНИ ИМЕТО НА ФИРМАТА НА ЛАТИНСКИ ЕЗИК И ТОЧЕН АДРЕС ЗА КОНТАКТ. ПЕЧАТЪТ СЕ ПОЛАГА НА ЕКМТ / СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНОТО.

 

ТАКСАТА ЗА 1 БР. ГОДИШНО ЕКМТ / СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ Е 1560 ЛВ.

 

ТАКСАТА ЗА 1 БР. КРАТКОСРОЧНО (МЕСЕЧНО) ЕКМТ / СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНО Е 130 ЛВ.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЕКМТ / СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА 2012 Г. СЕ ИЗВЪРШВА В СРОК ДО 17.30 Ч. НА 6 ЯНУАРИ 2012 Г. (ПЕТЪК). СЛЕД ТАЗИ ДАТА РАЗРЕШИТЕЛНИ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ.

 

ПРЕВОЗВАЧИ, НА КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ КРАТКОСРОЧНИ (МЕСЕЧНИ) ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ПРЕДСТАВЯТ КОПИЕ ОТ ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ БРОЙ РАЗРЕШИТЕЛНИ В ИА „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” В СРОК ДО 6 ЯНУАРИ 2012 Г. ПРЕВОЗВАЧИ, КОИТО СЛЕД ТОЗИ СРОК НЕ СА ПРЕДСТАВИЛИ ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА МЕСЕЧНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, НЕ ПОЛУЧАВАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ РАЗРЕШИТЕЛНИ.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗАПОЧВА ОТ 27.12.2011 Г. В ИА «АВТОМОБИЛНА АМИНИСТРАЦИЯ», УЛ. «ГУРКО» 5, СОФИЯ.

 

Списъкът с разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2012 г. вижте ТУК


 

21.12.2011г.

 Относно руските универсални разрешителни за превози на товари за 2011 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” напомня още веднъж, че предоставеният контингент от руски универсални разрешителни за превоз на товари за 2011 година, включително допълнително предоставените 200 броя, е напълно изчерпан. В тази връзка уведомяваме българските транспортни фирми да не поемат товари и да не задействат ТИР карнети до края на тази година.


 

19.12.2011г.

 Информация за извършване на каботажни превози на товари от 01.01.2012 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” напомня на българските превозвачи, че считано от 01.01.2012 г. могат да извършват каботажни превози на товари на територията на Европейския съюз, както и чуждестранни превозвачи, регистрирани в страна-членка на ЕС, могат да извършват каботажни превози на товари на българска територия съгласно разпоредбите на чл. 8 от Регламент (ЕО) 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

 Чл. 8 от горепосочения регламент определя:

 След доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз, на превозвачите на товари се разрешава да извършват с едно и също превозно средство или — в случай на състав от превозни средства — с моторното превозно средство от състава, до три каботажни превоза непосредствено след международен превоз от друга държава-членка или от трета държава до приемащата държава-членка.

Последното разтоварване по време на каботажен превоз преди напускане на приемащата държава-членка се извършва в срок от седем дни от последното разтоварване в приемащата държава-членка по време на входящия международен превоз.

Счита се, че услугите по вътрешен автомобилен превоз на товари, извършвани в приемащата държава-членка от превозвач, установен извън тази държава-членка, са в съответствие с регламента, единствено ако превозвачът може да представи недвусмислени доказателства за входящия международен превоз и за всеки последващ каботажен превоз.

Доказателствата съдържат следните данни за всеки превоз:

1. името, адреса и подписа на изпращача;

2. името, адреса и подписа на превозвача;

3. името и адреса на получателя, както и неговия подпис и датата на доставка, след като бъдат доставени товарите;

4. мястото и датата на приемане на товарите за превоз и мястото, предвидено за доставката;

5. обичайното описание на естеството на товарите и начина на опаковане, а за опасните товари - тяхното общоприето описание, както и броя на колетите, особената им маркировка и номерата им;

6. брутната маса или изразеното по друг начин количество на товарите;оварите;оварите;

7. регистрационните номера на моторното превозно средство и на ремаркето.

Не се изисква допълнителен документ, за да се докаже, че са спазени гореописаните условия.


 

12.12.2011г

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” напомня, че превозвачите, притежаващи лицензи на Общността със срок на валидност до 31 декември 2011 г., следва да подадат заявления за продължаване на срока на лиценза в областните отдели “Контролна дейност – ДАИ” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” по регистрация на търговеца.

От датата на влизане в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн. ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2011 г.) до настоящия момент, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” е продължила срока на валидност на 771 лиценза на Общността в съответствие с новите изисквания, посочени в наредбата.

Предвид предстоящите коледни и новогодишни празници, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” призовава всички превозвачи, които не са подали заявления за продължаване срока на валидност на лиценза на Общността и той изтича на 31 декември 2011г., да го направят във възможно най-кратък срок, за да може документите им своевременно да бъдат разгледани и обработени.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, която се очаква да бъде обнародвана в “Държавен вестник” на 22 ноември 2011 г.

 С наредбата са предвидени конкретни мерки за прилагането на европейското законодателство, уреждащо условията и реда за извършване на автомобилни превози на пътници и товари.

 Съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари и член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 лицензите на Общността и заверените копия към тях, издадени преди датата на влизане в сила на регламентите, остават валидни до изтичане на срока им. Лицензите на Общността ще бъдат издавани по новите образци, предвидени в посочените регламенти, при продължаване на срока на вече издаден лиценз или при издаване на нов лиценз след 4 декември 2011 г.

 Предвид новите изисквания, въведени с член 3, параграф 1, буква “а” и с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за установяване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, превозвачите, притежаващи лиценз на Общността, следва да удостоверят пред Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, че отговарят на посочените изисквания като представят съответните документи, предвидени в Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

 Превозвачите, притежаващи лицензи на Общността със срок на валидност до 31 декември 2011 г., доказват съответствието си с изискванията, посочени по-горе, при подаване на заявление за продължаване на срока на лиценза.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” ще приема заявления за продължаване на срока на лицензите на Общността и на заверените копия на лиценза от 22 ноември 2011 г.

 Заявленията са по образец и се подават чрез началниците на областните отдели “Контролна дейност – ДАИ” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” по регистрацията на търговеца. Издадените лицензи също ще се получават в областните отдели на агенцията.

 Таксата за продължаване на срока на лиценза на Общността, предвидена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление  № 81 на Министерския съвет от 2000 г., е 100 лева, за издаване на заверено копие на лиценза на Общността – 10 лв. Таксата се плаща по сметката на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”, чрез който е подадено заявлението за издаване на лиценз или за продължаване на срока му.

 Информация за издадените лицензи на Общността и заверените копия на лиценза за деня, след който ще могат да бъдат получени от превозвача, ще бъде публикувана своевременно на страницата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в интернет.

 Допълнителна информация за подаване на заявления за продължаване на срока на лиценз на Общността за извършване на превози на пътници или товари, както и за получаването на издадените лицензи, може да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

 

 Лица за контакти:

Доротея Захариева

Началник на отдел “Лицензи” в дирекция “Автомобилни превози и международна дейност”

ИА “Автомобилна администрация”

тел.: 930 88 02

e-mail dzaharieva@rta.gevernment.bg

 Добромир Радуловски

експерт в дирекция “Автомобилни превози и международна дейност”

ИА “Автомобилна администрация”

тел.: 930 88 00

Цветелина Илиева-Йорданова

държавен експерт в дирекция “Автомобилни превози и международна дейност”

ИА “Автомобилна администрация”

тел.: 930 88 81

e-mail cilieva@rta.gevernment.bg

 

Връзки:


 

05.12.2011г.

За повишаване на безопасността на пътя, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ при МТИТС съвместно с отдел “Пътна полиция“ към Главна дирекция “Охранителна полиция“ при МВР, препоръчват на всички водачи да управляват моторните превозни средства оборудвани със зимни гуми през зимния период на годината.


 
30.11.2011г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” информира относно руски универсални разрешителни за превоз на товари.

ДО

СОАТ

БАСАТ

КСАТ

АЕБТРИ

РЕДАКЦИЯ НА “БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ВЕСТНИК”

ВСИЧКИ БЮРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 С настоящото писмо още веднъж бихме искали да Ви напомним, че предоставеният контингент от руски универсални разрешителни за превоз на товари за 2011 година е изчерпан. Договорен бе ограничен брой допълнителни руски универсални разрешителни за спешните нужди на българските превозвачи, които са поели товари и са задействали TIR карнети.

В тази връзка, считано от 01.12.2011 г., да не се задействат TIR карнети и се поемат товари от българските превозвачи с дестинация до/от и транзит през Руската Федерация. Всички превозвачи, задействали вече TIR карнети ще могат да извършат превозите си, след представяне на заявление по чл. 26 от Наредба 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Към заявлението да бъдат представени копия от следните документи:

1.       Задействан TIR карнет (volet N 2).

2.       Фактура за произход на стоката.

3.       CMR товарителница.

4.       Свидетелство за регистрация част І на влекача и полуремаркето.

5.       Декларация от управителя на фирмата, че стоката е с български произход и не се извършва реекспорт. Декларация не се представя при извършване на транзитни превози.

Копията трябва да бъдат заверени с подпис на управителя, печат на фирмата и текст „Вярно с оригинала”.

Заявления от превозвачи, притежаващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни с руска валидност, няма да бъдат разглеждани.

Моля доведете информацията до знанието на всички заинтересовани.

 

С уважение,       

Валентин Божков

Изпълнителен директор


 

18.11.2011г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” информира за следното:

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, която се очаква да бъде обнародвана в “Държавен вестник” на 22 ноември 2011 г.

 С наредбата са предвидени конкретни мерки за прилагането на европейското законодателство, уреждащо условията и реда за извършване на автомобилни превози на пътници и товари.

 Съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари и член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 лицензите на Общността и заверените копия към тях, издадени преди датата на влизане в сила на регламентите, остават валидни до изтичане на срока им. Лицензите на Общността ще бъдат издавани по новите образци, предвидени в посочените регламенти, при продължаване на срока на вече издаден лиценз или при издаване на нов лиценз след 4 декември 2011 г.

 Предвид новите изисквания, въведени с член 3, параграф 1, буква “а” и с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за установяване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, превозвачите, притежаващи лиценз на Общността, следва да удостоверят пред Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, че отговарят на посочените изисквания като представят съответните документи, предвидени в Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

 Превозвачите, притежаващи лицензи на Общността със срок на валидност до 31 декември 2011 г., доказват съответствието си с изискванията, посочени по-горе, при подаване на заявление за продължаване на срока на лиценза.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” ще приема заявления за продължаване на срока на лицензите на Общността и на заверените копия на лиценза от 22 ноември 2011 г.

 Заявленията са по образец и се подават чрез началниците на областните отдели “Контролна дейност – ДАИ” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” по регистрацията на търговеца. Издадените лицензи също ще се получават в областните отдели на агенцията.

 Таксата за продължаване на срока на лиценза на Общността, предвидена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление  № 81 на Министерския съвет от 2000 г., е 100 лева, за издаване на заверено копие на лиценза на Общността – 10 лв. Таксата се плаща по сметката на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”, чрез който е подадено заявлението за издаване на лиценз или за продължаване на срока му.

 Информация за издадените лицензи на Общността и заверените копия на лиценза за деня, след който ще могат да бъдат получени от превозвача, ще бъде публикувана своевременно на страницата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в интернет.

 Допълнителна информация за подаване на заявления за продължаване на срока на лиценз на Общността за извършване на превози на пътници или товари, както и за получаването на издадените лицензи, може да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

 

 Лица за контакти:

 Христина Велинова

и. д. директор на дирекция “Автомобилни превози и международна дейност” в

ИА “Автомобилна администрация”

тел.: 930 88 58

e-mail cvelinova@rta.gevernment.bg

 Цветелина Илиева-Йорданова

държавен експерт в дирекция “Автомобилни превози и международна дейност” в

ИА “Автомобилна администрация”

тел.: 930 88 81

e-mail cilieva@rta.gevernment.bg

 Добромир Радуловски

експерт в дирекция “Автомобилни превози и международна дейност” в

ИА “Автомобилна администрация”

тел.: 930 88 02

 

Връзки:


 

07.11.2011г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”,  на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “МАРКОС ФРУИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. “Цар Борис ІІІ” № 11, за следното:

На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози със заповед № РД-01-303 от 28.10.2011 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” са прекратени правата, произтичащи от издадения на 10.03.2008 г. на “МАРКОС ФРУИТ” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9457.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Адмвинистративнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

31.10.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

 

Изтеглете:


 
28.10.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува Указания за условията и реда за предоставяне на средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания и субсидии за вътрешноградски пътнически превози и междуселищни  пътнически превози в планински и други райони

 

 

21.10.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”,  на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ДЖЕНИ ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. “Шипка” № 7, за следното:

На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ДЖЕНИ ТУРС” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на пътници № 0915, валиден до 12.07.2013 г.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, страната в административното производство - “ДЖЕНИ ТУРС” ЕООД, има право да се запознае с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.

На основание чл. 36, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, страната в производството - “ДЖЕНИ ТУРС” ЕООД, следва в 7-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да представи в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” документите по чл. 6, ал. 7 и чл. 8, т. 6, 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, необходими за установяване на фактите и обстоятелствата от значение за производството.

При непредставяне в определения срок на посочените документи, удостоверяващи, че “ДЖЕНИ ТУРС” ЕООД отговаря на изискванията за професионална компетентност и финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на превозвача лиценз в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


 

19.10.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува информация относно изчерпани руски универсални разрешителни за превоз на товари за 2011 година.

 

 

12.10.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”  публикува списък на допуснатите кандидати  до интервю за длъжността младши инспектор в областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Кърджали

 

1.   Атанас Стойчев Пашалиев

2.   Николай Георгиев Кехайов

3.   Самир Шабан Мехмед

4.   Йордан Христов Голев

5.   Стоян Иванов Иванов

  

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 19.10.2011г. от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

 Здравко Каракехайов

Председател на изпитната комисия


 

07.10.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “МАРКОС ФРУИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. “Цар Борис ІІІ” № 11, за следното:

На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “МАРКОС ФРУИТ” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9457, валиден до 18.03.2013 г.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, страната в административното производство - “МАРКОС ФРУИТ” ЕООД, има да се запознае с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.

На основание чл. 36, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, страната в производството - “МАРКОС ФРУИТ” ЕООД, следва в 7-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да представи в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” документите по чл. 8, т. 6, 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, необходими за установяване на фактите и обстоятелствата от значение за производството.

При непредставяне в определения срок на посочените документи, удостоверяващи, че “МАРКОС ФРУИТ” ЕООД отговаря на изискванията за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.”


 

03.10.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”  публикува списък на допуснатите кандидати за длъжността “Младши инспектор” в областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Кърджали

 

Али Мюмюн Юсеин

Николай Георгиев Кехайов

Явор Валериев Тихов

Иво Валентинов Иванов

Стоян Иванов Иванов

Атанас Стойчев Пашалиев

Дафина Василева Димитрова

Мирослав Кирилов Иванов

Ромина Евгениева Цонева

Самир Шабан Мехмед

Росен Лазаров Пенев

Йордан Христов Голев

Светослав Ников Ников

   -  недопуснати кандидати:

няма

Посочените кандидати трябва да се явят на 12.10.2011г. в 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, за провеждане на първата част от конкурса - решаване на тест.

 

 Здравко Каракехайов

Председател на изпитната комисия


 

12.09.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в  областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Кърджали - 2 щ.бр.  Длъжност: Младши инспектор.

 

 

19.07.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”  публикува списък на допуснатите кандидати за длъжността “Младши инспектор” в ОО ”КД-ДАИ” гр. Кърджали,  ОО ”КД-ДАИ”   гр. Смолян и  ОО “КД-ДАИ”   гр. Пловдив 

1.

Тургай Сеидахмед Мехмед

2.

Самир Шабан Мехмед

3.

Ясен Михайлов Михайлов

4.

Димитър Николов Янакиев

5.

Димитър Христев Рангелов

6.

Светослав Ников Ников

7.

Йордан Христов Голев

8.

Георги Ангелов Каръшев

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 02.08.2010 от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Халит Гаази

Председател на изпитна комисия


 

27.06.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”  публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  младши инспектор  в областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Смолян – 1 щ. бр., младши инспектор в областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Кърджали - 2 щ.бр. и младши инспектор в областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Пловдив – 1 щ. бр.

 

 

17.06.2011г.

 СЪОБЩЕНИЕ

ИА “Автомобилна администрация” съобщава, че тръжната процедура, открита със Заповед № РД-01-130/20.04.2011 г. за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, находящ се в с. Кранево, община Балчик, област Добрич, представляващ почивна станция с разгърната застроена площ 5900,76 кв. м., състояща се от масивна сграда на 4 етажа, с пет сектора, включващи стаи и апартаменти, складови помещения, офиси, кабинети, дискотека, дневен бар, видео зала, библиотека, ресторант, заедно с прилежащия към сградата терен с площ от 8500 кв. м., е прекратена със Заповед № РД-01-130/13 от 15.06.2011 г.


 

06.06.2011г.

 СЪОБЩЕНИЕ

С нота № B1-1/9053 от 3 юни 2011 г., Министерството на външните работи на Румъния уведомява, че в периода 7-8 юни 2011 г. в интервала между 12.30 -15.30 ч., ще бъде временно затворено движението по моста над река Дунав в посока Гюргево-Русе, поради извършване на ремонтна дейност в румънския участък от трасето.


 

06.06.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в  областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Кърджали, в областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Пловдив, в областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Смолян.  Длъжност: Младши инспектор.

 

 

31.05.2011г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, във връзка с процедурата за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № РД-10-2 от 24.03.2011 г., че ценовото предложение на участника в процедурата, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя и не е предложена за отстраняване, ще бъде отворена на 02.06.2011 г., в 10.30 часа, в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с адрес в град София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, кабинет № 321.

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки при отварянето на пликовете с предлаганата цена право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Симеон Арнаудов

Изпълнителен директор


 

27.05.2011г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността младши експерт в отдел „Административнонаказателна дейност” в Главна дирекция „Контролна дейност - ДАИ”.

 

Номер по ред на отваряне

Кандидат

1.

Боряна Тихомирова Пенева

2.

Розалина Деянова Георгиева

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 30.05.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Диана Атанасова

Председател на изпитна комисия


 

25.05.2011г.

 СЪОБЩЕНИЕ
 

Във връзка с откритата процедура за търг с тайно наддаване със Заповед № РД-01-130 от 20.04.2011 г., за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ почивна станция с разгърната застроена площ 5900,76 кв. м., състояща се от масивна сграда на 4 етажа, с пет сектора, включващи стаи и апартаменти, складови помещения, офиси, кабинети, дискотека, дневен бар, видео зала, библиотека, ресторант, заедно с прилежащия към сградата терен с площ от 8500 кв. м., находящи се в с. Кранево, община Балчик, област Добрич, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че срокът за закупуване на документация за участие в търга и за извършване на оглед на обекта е удължен до 31.05.2011 г. включително, а срокът за подаване на предложения за участие – до 17.30 часа на 03.06.2011 г. включително. Тръжната документация може да бъде получена в деловодството на агенцията на адрес: гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. в срок до 31.05.2011 г. включително, срещу представяне на документ за платена цена на тръжната документация в размер на 50 /петдесет/ лева, вносими на следната банкова сметка: IBAN: BG03UNCR96603120607317, BIC: UNCRBGSF, “Уникредит Булбанк” АД. При писмено поискване от лице, закупило тръжната документация, същата може да му бъде изпратена за негова сметка и на посочен от него адрес с препоръчано писмо с известие за доставяне, като рискът от неполучаване на пратката е изцяло за лицето, отправило искането. Търгът ще се проведе на 06.06.2011 г. от 11.00 ч. в административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5. Останалите условия във връзка с открития търг остават непроменени.

За контакти:

1. Стефан Милев – началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” Добрич, GSM: 0889865066,     e-mail: dai_dobrich@mail.bg.

2. Русалина Хаджииванова – и. д. началник на отдел “Правен” в дирекция “Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”; тел. 02/9308847, e-mail: avto_a@rta.government.bg.

 


 

16.05.2011г.

  ВАЖНО
 

Заповед № РД-01-143 от 16 май 2011 г. относно национални одобрявания на типа на нови ППС.

 

 

10.05.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”  публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Административнонаказателна дейност” в Главна дирекция “Контролна дейност – ДАИ”.

 

 

21.04.2011г.

  ОБЯВА

  На основание чл. 13, ал.1 и ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 19, ал.1 от ЗДС и Заповед № РД-01-130/20.04.2011г. на изпълнителния директор на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” – ГРАД СОФИЯ се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижими имот – частна държавна собственост.

 

 

19.04.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в  отдел Административнонаказателна дейност” към Главна дирекция “Контролна дейност - ДАИ”. Длъжност: Младши експерт

 

 

30.03.2011г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати дo интервю за длъжността младши инспектор в Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ гр. Габрово, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Кърджали и областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Монтана.

Номер по ред на отваряне

Кандидат

1.

Райчо Георгиев Райчев

2.

Валери Вълчков Пенчев

3.

Даниела Георгиева Георгиева

4.

Иванка Христова Гугушева

5.

Антония Александрова Моллова

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 06.04.2011 г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

 Румен Таслаков

Председател на изпитната комисия


 

30.03.2011г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати дo интервю за длъжността младши инспектор в областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Варна, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Пловдив и областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Смолян.

Номер по ред на отваряне

Кандидат

1.

Станко Костов Милушев

2.

Райчо Георгиев Райчев

3.

Светослав Ников Ников

4.

Огнян Николов Бичоков

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 12.04.2011 г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

 Румен Таслаков

Председател на изпитната комисия


 

22.03.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”  публикува заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост (почивна станция), управляван от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация ТУК


 
07.03.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”  публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши инспектор в областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”  гр. Кърджали, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Габрово и областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Монтана.

 

Вижте цялата информация ТУК

 

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”  публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши инспектор в областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”  гр. Варна, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Пловдив и областен отдел “Контролна дейност –ДАИ” гр. Смолян.

 

 

25.02.2011г.

 СЪОБЩЕНИЕ

Важни промени в закона за автомобилните превози и датата на тяхното влизане в сила.

   Списък с промени и дати на влизане в сила
 
16.02.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” гр. Варна, областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” гр. Пловдив, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Смолян. Длъжност: Младши инспектор.

 

Вижте цялата информация ТУК

 

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” гр. Габрово, областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” гр. Кърджали, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Монтана. Длъжност: Младши инспектор.

 

 

11.02.2011г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати дo интервю за длъжността младши инспектор в Областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Смолян и областен отдел “Контролн дейност-ДАИ” гр. Враца – 2 бр. щатна длъжност.

За ОО “КД-ДАИ” гр. Смолян

  1. Стоян Николов Гергьовски

  2. Йордан Христов Голев

За ОО “КД-ДАИ” гр. Враца

  1. Йордан Христов Голев

  2. Венцислав Петков Благоев

  3. Георги Валентинов Милчев

  4. Тихомир Димитров Георгиев

  5. Георги Рашев Андреевски

 Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 24.02.2011 от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Ангел Кузманов

Председател на изпитната комисия


 

11.02.2011г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати дo интервю за длъжността главен инспектор в областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Враца

1.   Анатоли Митков Ангелов

2.  Венцислав Петков Благоев

 Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 24.02.2011 от 10.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Ангел Кузманов

Председател на изпитната комисия


 

09.02.2011г.

 СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на чл.21, ал.2 от Наредба Н-14 прилагаме списък на превозвачите и лицата, извършващи обществен превоз  или превоз за собствена сметка на пътници и товари в съответствие с разпоредбите НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 АВГУСТ 2009 Г. ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ, ОБХВАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ПЪТЯ И В ПРЕДПРИЯТИЯТА И ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ И НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА  издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Списък на превозвачите

 

09.02.2011г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, във връзка с представените оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на униформено облекло за служители на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, открита с Решение № РД-01-936 от 21.12.2010 г., че ценовите предложения на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя и които не са предложени за отстраняване, ще бъдат отворени на 11.02.2011 г., в 15.00 часа, в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с адрес в град София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, кабинет № 321.

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки при отварянето на пликовете с предлаганата цена право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Симеон Арнаудов

Изпълнителен директор


 

02.02.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, както следва: ПОЧИВНА СТАНЦИЯ с разгърната застроена площ 5900,76 кв. м., състояща се от масивна сграда на 4 етажа, с пет сектора, включващи стаи и апартаменти, складови помещения, офиси, кабинети, дискотека, дневен бар, видео зала, библиотека, ресторант, заедно с прилежащия към сградата терен с площ от 8500 кв. м., находящи се в с. Кранево, община Балчик, област Добрич

 

 

28.01.2011г.

 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предоставени разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет “Доставка на униформено облекло за служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, моля да имате предвид следното допълнение:

Мострата на дамски костюм, която следва да представите, трябва да бъде изработена с номер 46 и размери 92/164.

Настоящото допълнение е изпратено до всички лица, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, и е публикувано на официалната интернет страница на Възложителя: www.rta.government.bg.

 

С уважение,

Симеон Арнаудов

Изпълнителен директор


 

28.01.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Враца. Длъжност: Главен инспектор.

 

Вижте цялата информация ТУК

 

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ”  гр. Враца и областен отдел “Контролна дейност-ДАИ”  гр. Смолян. Длъжност: Младши инспектор

 

 

24.01.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” информира за открит конкурс по реда на НВМОП за доставка на канцеларски материали и офис консумативи по две обособени позиции.

 

 
20.01.2011г.

 СПИСЪК

на допуснатите кандидати до интервю за длъжностите началник на областен отдел
“Контролна дейност – ДАИ”

За ОО “КД-ДАИ” гр. Благоевград

  1. Бойко Светославов Ханджийски  Да

  2. Георги Николов Ангелски               Да

 

За ОО “КД-ДАИ” гр. Велико Търново

  1. Велко Иванов Велков           Да

  2. Любомир Иванов Гуджев    Да

 

За ОО “КД-ДАИ” гр. Пазарджик

  1. Таня Василева Гуглева     Да

 

За ОО “КД-ДАИ” гр. Разград

  1. Иван Йорданов Караиванов   Да

  2. Тихомир Йорданов Христов    Да

 

За ОО “КД-ДАИ” гр. Силистра

  1. Наталия Стодева Стодева    Да

 

За ОО “КД-ДАИ” гр. Търговище

  1. Георги Илиев Георгиев         Да

  2. Димитър Белчев Димитров  Да

  3. Сашо Петров Стамов             Да

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 28 януари 2011г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Ангел Кузманов

председател на комисия


 

13.01.2011г.

 Информация

за задължително подаване по електронен път
на обобщени декларации за въвеждане (ОДВ)

Считано от 01/01/2011 г. влезе в сила изискване за задължително подаване по електронен път на обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) преди пристигането на стоките на митническата територия на Общността или преди натоварването на контейнерни товари при морски транспорт, в определени срокове в зависимост от вида транспорт.  Изискването се въвежда във връзка с измененията за сигурност и безопасност на Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. на Съвета и Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията. ОДВ се подава за всички стоки, които се въвеждат на митническата територия на Общността, с изключение на случаите описани в чл.181в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията. Подробна информация може да намерите на интернет страницата на Агенция „Митници”: http://www.customs.bg/


 

11.01.2011г.

 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 39, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам за следното:

С Решение № 1623 от 22.12.2010 г., на основание чл. 122г, ал.1, т.3 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията отменя като незаконосъобразно Решение № РД-01-909/19.11.2010 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".  Решението е влязло в сила на 11.01.2011 г.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, с Решение № РД-01-909/22 от 11.01.2011 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” същата обществена поръчка е прекратена.

 

С уважение,

Симеон Арнаудов

Изпълнителен директор


 

11.01.2011г.

 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с поискани разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет “Доставка на униформено облекло за служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам за следното:

На ръкавите на зимното и лятното яке следва да има светлоотразителни ленти, както е указано на съответните технически скици.

На мострите на готови изделия на зимно и лятно яке и зимна блуза, с които съответният участник кандидатства в настоящата процедура, следва да има пришита емблема с логото на Възложителя.

За всички видове облекла с изключение на шапките и ризите готовите изделия трябва да се изработят в размер 104 и ръст 176, а за ризите – в размер 43 и ръст 183.

За всички помощни нетекстилни материали (ципове, копчета, конци, велкро, подлепващи и др.) се представят само анализни свидетелства, издадени от производителите им.

Настоящото разяснение е изпратено до всички лица, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, приложено е към документацията, която предстои да се закупува от други лица, и е публикувано на официалната интернет страница на Възложителя: www.rta.government.bg.

Настоящото разяснение съставлява неразделна част от документацията за обществената поръчка.

 

С уважение,

Симеон Арнаудов

Изпълнителен директор


 

10.01.2011г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Враца. Длъжност: Главен инспектор.

 

Вижте цялата информация ТУК

 

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност-ДАИ”  гр. Враца и областен отдел “Контролна дейност-ДАИ”  гр. Смолян. Длъжност: Младши инспектор

 

 

04.01.2011г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Благоевград, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Велико Търново, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Пазарджик, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Разград, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Силистра, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Търговище

 

 


 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Издадени лицензи на Общността за превоз на пътници и товари

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Проекти на европейско законодателство

Достъп до обществена информация

КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.