Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

Новини, съобщения, конкурси - 2010 г.

22.12.2010г.

 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с текуща процедура по обжалване на Решение № РД-01-909/19.11.2010 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет “Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, и на основание чл. 120а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам следното:

Удължава се с един месец крайният срок за получаване на оферти, а именно – до 29.01.2011 г., 17:00 ч. Отварянето на офертите ще се състои на 30.01.2011 г., от 10:00 ч.

Настоящото разяснение е изпратено до всички лица, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция.

 

С уважение,

Симеон Арнаудов

Изпълнителен директор


 

22.12.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” информира за открита процедура по ЗОП с предмет на обществената поръчка:ДОСТАВКА НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.

 

 

20.12.2010г.

 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с поискани разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет “Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам за следното:

С писма изх. № РД-01-909/11/14.12.2010 г. всички лица, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, са уведомени за извършената корекция в изчисляването на балансовата стойност на подлежащите на застраховане имоти съгласно Приложение № 1: “Списък на сградите, собственост на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, подлежащи на застраховане през 2011-2012 г.”, като към писмата е приложено коригираното Приложение № 1. Същото уведомление, заедно с коригираното Приложение № 1, е приложено към документацията, която предстои да бъде закупувана от други лица, и е публикувано на официалната интернет страница на Възложителя: www.rta.government.bg, в раздел “Новини”. Съгласно извършените корекции, общата балансова стойност на имотите – собственост на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, подлежащи на застраховане в обхвата на предмета на настоящата обществена поръчка, възлиза на 3 193 239.32 лв.

Всички образци на документи, съставляващи част от документацията на настоящата обществена поръчка, са публикувани на горепосочения интернет адрес, за да имат възможност участниците в процедурата да ги ползват и попълват съгласно указанията на Възложителя.

При определяне на застрахователната сума на автомобилите с допълнително оборудване по застраховка “Каско на МПС” стойността на допълнителното оборудване се добавя към застрахователната стойност на съответния автомобил, посочена от застрахователя.

Посочените стойности на допълнително монтираното оборудване подлежат на овехтяване.

 

С уважение,                                                                                     

Симеон Арнаудов

Изпълнителен директор


 

14.12.2010г.

 СПИСЪК

на допуснатите кандидати до интервю за длъжността младши инспектор в областен отдел  “Контролна дейност-ДАИ” гр. Хасково

1. Борислав Димитров Белчев

2. Йордан Христов Голев

  

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 21.12.2010 от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Халит Гаази

Председател на изпитната комисия


 

14.12.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областни отдели “Контролна дейност – ДАИ” гр. Благоевград, гр. Велико Търново, гр. Пазарджик, гр. Разград, гр. Силистра, гр. Търговище. Длъжност: Началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”

 

 

13.12.2010г.

 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

                Във връзка с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, моля да имате предвид, че след отстраняване на допусната техническа грешка Приложение № 1: “Списък на сградите, собственост на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, подлежащи на застраховане през 2011-2012 г.”, е както следва:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:
СПИСЪК НА СГРАДИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ", ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАСТРАХОВАНЕ ПРЕЗ 2011-2012 Г.

 

Областен отдел на агенцията

Административен адрес

Описание на имота /част от имота и пореден №

Балансова стойност

(в лева)

 

1

2

3

4

ОО "КД-ДАИ" Благоевград

гр.Благоевград, ул."Св. Д. Солунски" № 77А

1. сграда "Бивша техническа дирекция" на 3 етажа, МК: приземен и първи етаж - 411 кв. м. ЗП; втори и трети етаж  - 181 кв. м. ЗП

2. трафопост - нов, на 1 ет., МК, 98 кв. м. ЗП

3. трафопост - стар на 1 ет., МК, 30 кв. м. ЗП

4. "Диспечерна" на 1 ет, ПК, 50 кв. м. ЗП

5. КТП с 382 кв.м. ЗП

1. 280 601.55

2. 9 526

3. 1 429

4. 2 673 

5. 20422

 

ОО "КД-ДАИ" Благоевград

гр.Сандански, Промишлена зона

1. Четвърти етаж от адм. сграда, МК, 330 кв.м. ЗП, ведно с припадащите се ид. части от 4-риетажна сграда
2. Сервизно помещение 103 км. м. - обособена част от първия етаж на двуетажна сграда, ПК

1. 17 614

 

2. 3 939

 

ОО "КД-ДАИ" Благоевград

гр. Разлог

"Диспечерна" - 1 етаж, МК, 96 кв. м. ЗП

6 891

 

ОО "КД-ДАИ" Бургас

гр.Бургас, кв. "Победа", ул."Идустриална"" №2

Трети етаж на адм. сграда - 612 кв. м., ведно с 1/3 идеални части от общите части на сградата

121 421

 

ОО "КД-ДАИ" Варна

гр. Варна, ул.Тролейна № 48

Четвърти етаж от админ. сграда, МК, 455,59 кв.м. ЗП, и 22,28% идеални части от общите части на сградата
2. Диагностичен пункт - 1 ет, 116 кв. м. ЗП

81 642


2. 27 840

 

ОО "КД-ДАИ" Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. "Н. Габровски" № 86

Едноетажна сграда с 403,70 кв.м. ЗП

121 814

 

ОО "КД-ДАИ" Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 82А

Двуетажна стопанска сграда, МК, 350 кв. м. ЗП


103 465.20

 

ОО "КД-ДАИ" Враца

гр. Враца, ж.к. Самуил, кв.103

Втори етаж на автогарата - Източно крило, 385 кв. м. ЗП

51 976.92

 

ОО "КД-ДАИ" Враца

гр. Оряхово

Сграда КДП-склад, 1 ет., МК, 540 кв. м. ЗП

32 555

 

ОО "КД-ДАИ" Габрово

гр.Габрово, ул." Стефан Караджа " № 2

Част от 5-ти етаж на масивна шестетажна сграда: стаи № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43,44 и заседателна зала, с 380,51 кв.м. ЗП; 17,21% от общите части на сградата или 128,36 кв.м.

37 409

 

ОО "КД-ДАИ" Добрич

гр.Добрич, бул."25-ти септември" № 8

ІV и V етаж от сграда с площ общо 580,34 кв. м., както и 28,57% ид. части от общите части с площ 74,32 кв.м.

86 376

 

OO " КД-ДАИ" Добрич

с.Кранево, община Балчик

Почивна станция -2 136 кв.м.ЗП, на 4 етажа, масивна

261 660.44

 

ОО "КД-ДАИ" Кърджали

гр.Кърджали, кв. "Веселчане", ул."Крайбражна"

Административна сграда с 406 кв. м. ЗП

575 754

 

ОО "КД-ДАИ" Кърджали

гр.Кърджали, бул."България" № 97

Втори етаж от двуетажна административна сграда  с 255 кв.м. ЗП

14 089

 

ОО "КД-ДАИ" Кюстендил

гр.Кюстендил, "Гаров площад"

Административна сграда - 189 кв.м., 4 ет.

99 503.67

 

ОО "КД-ДАИ" Кюстендил

гр.Дупница, кв.262

терен от 1 780кв. м.  застроен със сграда "КДП" с площ 110 кв. м., 1 ет.

1 507

 

ОО "КД-ДАИ" Ловеч

гр.Ловеч, кв.278 парцел 2

1. Aдм. сграда - етаж 3 и 4 , площ 406,98 кв.м ;

2. диагностично хале-автосервиз 216 кв.м., 1 ет.

1. 32 233

 

2. 9 331

 

ОО "КД-ДАИ" Монтана

гр.Монтана, бул. "Хр. Ботев" № 56

Част от 4-етажна административна сграда (2-ри етаж) - МсБЖ;  275 кв.м. ЗП

52 346

 

ОО "КД-ДАИ" Пазарджик

гр.Пазарджик, ул."Хр. Смирненски " № 26

Адм. сграда -първи етаж 275,6 кв.м. от двуетажна масивна сграда;

38 834.33

 

ОО "КД- ДАИ" Перник

гр.Перник, ул. "Софийско шосе " №38

Трети етаж от адм. 4-етажна сграда със ЗП 216 кв.м.

10 433

 

ОО "КД-ДАИ" Пловдив

гр.Пловдив, бул."Хр.Ботев" № 82

Втори етаж от седеметажна административна сграда с припадащите се идеални части на сградата; 497 кв.м. обща ЗП

46 035

 

ОО "КД-ДАИ" Пловдив

гр.Първомай

1. навес с пощни помещения - 605 кв.м.; 

2. сглобяем навес -411 кв.м.;

3. склад гориво – 45 кв.м.

1. 15 125

2. 9 248

3. 1125

 

ОО "КД-ДАИ" Пловдив

с.Баня, м.Царкова ливада

Едноетажна сграда - 32 кв. м. ЗП

2 097

 

OO " КД-ДАИ" Разград

гр.Разград, западна промишлена зона

Едноетажна сграда - диагностика - 1062 кв. м. ЗП

37 461

 

OO " КД-ДАИ" Разград

гр.Разград, западна промишлена зона

Адмистративна сграда двуетажна, 268 кв.м. ЗП

91 547.80

 

OO " КД-ДАИ" Русе

гр.Русе, ул."Иван Ведър" № 5

1. 3/5 идеални части от 1-етажна сграда,  3 600  кв.м. ЗП,

2. барака, сглобяема конструкция, 120 кв.м. ЗП

3. сграда пункт - 1-етажна

4. склад ИКЦ

1. 7 875

 

2. 3 341

 

3. 66 148

4. 847

 

OO " КД-ДАИ" Силистра

гр.Силистра, ул. , ул."Пристанища" № 4

административна сграда - двуетажна-източно крило на ІІ ет., 232,5 кв.м. ЗП, заедно с идеални части от общите части  на сградата  

17 410

 

OO " КД-ДАИ" Сливен

гр.Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 1

Административна сграда на 2 етажа със 140 кв.м. ЗП

73 366

 

OO " КД-ДАИ" Смолян

гр.Смолян, кв."Центъра", ул."Околовръстна" № 1

Трети етаж /последен/ от масивна сграда, 371,10 кв.м. ЗП

95 800

 

OO " КД-ДАИ" Стара Загора

гр.Стара Загора, м."Голеш"

1. трафопост - 1етаж, 54 кв.м. ЗП

2. Сервизно хале - 1етаж, 453 кв.м. ЗП

3. Адм. сграда - 3 етажа, 186 кв.м. ЗП

4. Павилион - 1етаж., 42 кв.м. ЗП

1. 2624

2. 18347

3. 44 194

4. 504

 

OO " КД-ДАИ" Стара Загора

гр.Казанлък, кв. 392

1. сгради: диагностика – 1 етаж, 216 кв.м. ЗП

2. учебна сграда – 168,64 кв.м. ЗП, 1 ет.   

3. адм. сграда – 48,20 кв.м. ЗП, 1 ет. 

1.12420

 

2.21122

3. 6 790

 

OO " КД-ДАИ" София

гр.София кв."Левски", ул."Витиня" № 1

1. 1/2 ид. част от едноетажна сграда  "КТП" с покрит канал,  34 кв.м. ЗП

2. учебен корпус - етаж, 486 кв.м. ЗП

3. барче - 1етаж, 70кв.м.

4. портиерна - 1етаж, 4,5 кв.м.

1. 25 366.50
 

2. 87 091

3. 10 304

4. 634

 

OO " КД-ДАИ" Търговище

гр.Търговище, Производствена зона

1. сграда “КДП” – 1 етаж, 120 кв.м. ЗП

2. навес-едноетажна сграда 71,50  ЗП

3. сграда КПП- двуетажна, 60 кв.м. ЗП

4. навес-едноетажна сграда, 71,50 ЗП

5. сграда КПП, двуетажна, 60 кв.м ЗП

1. 6 084

2. 2 317

3. 11 466

4. 3 346

5. 11 466

 

OO " КД-ДАИ" Хасково

гр. Хасково, ул."Кърджалийско шосе"

1. административни сграда - 2 етажа с
222 кв.м. ЗП,

2. складови помещения - 1ет., 3 броя,
220 кв.м. ЗП

1. 106 331.31

 

2. 25 872

 

OO " КД-ДАИ" Шумен

гр.Шумен, бул."Ришки проход" № 25

1. адм. сграда - 2 ет., 533 кв.м. ЗП

2. портал -1ет., 13,34 кв.м. ЗП,

3. тренажор - 1ет., 300 кв.м. ЗП,

4. санитарни помещения и склад - 1ет., 49,80 кв.м. ЗП

1. 109 691

2. 654

3. 26 460

4. 4 392

 

OO " КД-ДАИ" Ямбол

гр.Ямбол, ул."Търговска" №93

Помещения със ЗП 288,22 кв.м., 1 /8 идеална част от общите помещения

31 358

 

OO " КД-ДАИ" Ямбол

гр.Ямбол, кв.324

1. сграда БД - 548 кв.м. З.П.
2. барака ПУЦ - 216,70 кв.м. З.П.
3. барака ПУЦ - 199 кв.м. З.П.
4. барака ПУЦ - 131,30 кв.м. З.П.
5. КПП - 108 кв.м. З.П.
6. метален навес - 50,62 кв.м. З.П

1. 37 802.60
2. 3 277
3. 3 010
4. 1 985
5. 1 814
6. 765

 

OO " КД-ДАИ" Ямбол

гр.Ямбол, ул."Индустриална зона"

Административна сграда - психолаборатория с 120 кв.м. ЗП

5 040

 

 

 

ОБЩА СУМА:

3 193 239.32

 

 

                Корекции са извършени в колона 4: “Балансова стойност (в лева)” в първоначално обявената таблица “Приложение 1”, а именно:

               

1.       В ред втори на стр. 2 от таблицата (имот в ОО “КД-ДАИ” – Велико Търново, ул. “Н. Габровски” № 86) стойността “121 714” е заменена със “121 814”.

2.       В ред трети на стр. 2 от таблицата (имот в ОО “КД-ДАИ” – Велико Търново, ул. “Н. Габровски” № 82А) стойността “103 465” е заменена със “103 465.20”.

3.       В ред седми на стр. 4 от таблицата (имот в ОО “КД-ДАИ” – Стара Загора, м. “Голеш”) стойността в т. 2: “18 374” е заменена с т. 2: “18 347”.

4.       В ред първи на стр. 5 от таблицата (имот в ОО “КД-ДАИ” – София, ул. “Витиня” № 1) стойността в т. 3: “10 034” е заменена с т. 3: “10 304”.

5.       В ред последен на стр. 5 от таблицата разделът “Обща сума: 1 247 348” е заменен с “Обща сума: 3 193 239.32”

                Настоящото разяснение е изпратено до всички лица, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, приложено е към документацията, която предстои да се закупува от други лица, и е публикувано на официалната интернет страница на Възложителя: www.rta.government.bg.

                Настоящото разяснение съставлява неразделна част от документацията за обществената поръчка.

С уважение,                                                                                     

Симеон Арнаудов

Изпълнителен директор


Приложение № 1: Списък на сградите, собственост на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, подлежащи на застраховане


 

11.12.2010г.

   Доказване на финансова стабилност на лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари

Във връзка със съобщение рег.№11-04-127 от 07.01.2010 г. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари, издадени през месец ОКТОМВРИ и НОЕМВРИ 2008 г., които не са представили документи за доказване на финансова стабилност в срока по чл.6 ал.6 т.3 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари.

На непредставилите в срок необходимите документи по чл.6, ал.7 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лиценза на Общността за международен превоз на пътници и товари
 

   Списъкът с превозвачи разгледайте ТУК

 

11.12.2010г.

 СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведения тест на 10.12.2010г. от 10.30ч., за назначаване на държавни служители на длъжност началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Благоевград, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Велико Търново, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Пазарджик, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Разград, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Силистра и областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Търговище, уведомяваме всички заинтересувани, че няма допуснати кандидати до интервю.

Румен Таслаков

Председател на конкурсната комисия


 

06.12.2010г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши инспектор в областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”  гр. Хасково.

 

 

02.12.2010г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Благоевград, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Велико Търново, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Пазарджик, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Разград, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Силистра, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Търговище

 

 

19.11.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” информира за открита процедура по ЗОП с предмет на обществената поръчка:Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация

 

 

15.11.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” гр. Хасково. Длъжност: младши инспектор.

 

 

11.11.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областни отдели “Контролна дейност – ДАИ” гр. Благоевград, гр. Велико Търново, гр. Пазарджик, гр. Разград, гр. Силистра, гр. Търговище. Длъжност: Началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”

 

 

05.11.2010г.

 Фирми със заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от лицензи на Общността,
които не са получени поради причини, за които агенцията не отговаря.
(към съобщение, публикувано на интернет страницата на
ИА"Автомобилна администрация" на 15.10.2010г.)

 


лиц.
Вид Фирма Заповед Област П.К. Град Адрес

1020

товари

ДЕСИ ТРАНС  ЕООД

РД-01-815/ 04.10.2010

ХАСКОВО

6300

Хасково

ул."Драгоман" 52, ет.1, ап.2

9349

товари

УЗУНКАЯ  ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК ЕООД

РД-01-847/ 04.10.2010

ПЛОВДИВ

4004

Пловдив

ул."Димо Хаджидимов" 6Б, ет.2


 

03.11.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява превозвачите, (по приложения списък), притежаващи лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари, че са престанали да отговарят на изискването за  професионална компетентност съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 5”б” от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

На превозвачите ще бъдат прекратени правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

   Списъкът с превозвачи разгледайте ТУК

 

03.11.2010г.

 Фирми със заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от лицензи на Общността,
които не са получени поради причини, за които агенцията не отговаря.
(към съобщение, публикувано на интернет страницата на
ИА"Автомобилна администрация" на 15.10.2010г.)

 


лиц.
Вид Фирма Заповед Област П.К. Град Адрес

829

пътници

ЕВРОМИКС ЕООД

РД-01-790/04.10.2010

БУРГАС

8000

гр.Бургас

 ул.Възраждане 9

899

товари

МАРИВЕКС ЕООД

РД-01-799/04.10.2010

БУРГАС

8200

ПОМОРИЕ

ул."3-ти март" №10

900

товари

ТОМЕ ЕООД

РД-01-801/04.10.2010

СОФИЯ

1320

БАНКЯ

ул."Александър Стамболийски" №43

998

товари

ВИКТОРИ 2006 ЕООД

РД-01-803/04.10.2010

СТАРА ЗАГОРА

6000

гр.Стара Загора

ул."Д-р Тодор Стоянович"№2,вх.А,ет.2,ап.24

1013

товари

ЕС КЕЙ ГРУП ООД

РД-01-814/04.10.2010

ВАРНА

9010

ВАРНА

ул."Д-р Железкова" №7 ет.6 ап.9

1035

товари

КРИСМАР-2007 ЕООД

РД-01-819/04.10.2010

СОФИЯ

1505

гр.София

р-н Слатина, ул.Юндола 26

1067

товари

ЛЮСИТА ЕООД

РД-01-823/04.10.2010

СТАРА ЗАГОРА

6100

КАЗАНЛЪК

кв.Васил Левски бл.40 вх.Г ап.9

1095

товари

АПИС-РОМИ ГЕОРГИЕВА ЕТ

РД-01-830/04.10.2010

СОФИЯ

1618

СОФИЯ

ул."Николай Хрелков" І№9 А бл.4 вх.В ап.7

1108

товари

МИЛКОНИ-ИВТРАНС ООД

РД-01-833/04.10.2010

РУСЕ

7006

РУСЕ

ул."Милкова ливада" №12 вх.1 ет.1

1133

товари

ТРАНС ХИТ ЕООД

РД-01-836/04.10.2010

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5100

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ул."Ангел Кънчев" №86 вх.Г ет.6 ап.16

1144

товари

САРА-СТИЛ-СТАНИСЛАВ КОВАЧЕВ ЕТ

РД-01-838/04.10.2010

СОФИЯ

1164

гр.София

ул."Бигла"№41,вх.В,ет.1,ап.27

1176

товари

МИХАЛАС ТРАНС ЕООД

РД-01-841/04.10.2010

ЯМБОЛ

8600

ЯМБОЛ

ул."Жорж Папазов" №5 ет.2 офис №7

1185

товари

МЕТАЛС ПЛЮС ЕООД

РД-01-842/04.10.2010

БУРГАС

8000

гр.Бургас

ул.Оборище 76, ет.1

1188

товари

ДАН ЕЛ И КО ЕООД

РД-01-843/04.10.2010

СОФИЯ

1359

СОФИЯ

жк.Люлин 4 бл.435 вх.Б ет.3 ап.31

1194

товари

ИЦКО ЕООД

РД-01-772/04.10.2010

ПЛОВДИВ

4180

гр.Хисаря

ул.Стара Планина 11

9243

товари

Н И Н ТРАНС ООД

РД-01-778/04.10.2010

СОФИЯ

1592

гр.София

жк.Дружба, бл.15, вх.Б, ет.6, ап.34

9261

товари

ДАМЯНСКИ ООД

РД-01-783/04.10.2010

БЛАГОЕВГРАД

2850

ПЕТРИЧ

ул."Черноризец Храбър" №10

9262

товари

АВТО МОТО СВЯТ ООД

РД-01-784/04.10.2010

ПЛОВДИВ

4000

Пловдив

ул.Брезовско шосе 4, ет.5, ап.21

9277

товари

БОЛИВА ТРАНСПОРТИ ЕООД

РД-01-798/04.10.2010

СОФИЯ

1303

СОФИЯ

ул."Брегалница"№109,ет.4,ап.16

9291

товари

В-ТРАНС ООД

РД-01-802/04.10.2010

ВАРНА

9000

ВАРНА

ул."Васил Априлов" №20 ап.7

9305

товари

ЕСИ ТРАНС  ЕООД

РД-01-807/04.10.2010

СОФИЯ

1303

СОФИЯ

ул."Шар планина" 69, ет.1, ап.1

9317

товари

ДЖ И П ООД

РД-01-850/04.10.2010

БЛАГОЕВГРАД

2700

БЛАГОЕВГРАД

бул."Св.Св.Кирил и Методий" №25

9333

товари

ТИР ООД

РД-01-858/04.10.2010

БУРГАС

8000

БУРГАС

ул."Трайко Китанчев" №53 ет.1

9339

товари

ТРАНСПОРТЕС МИШЕВ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

РД-01-845/04.10.2010

СОФИЯ

1233

СОФИЯ

 ж.к."Банишора", бл.16А, ет.10, ап.38

9361

товари

МИНА ТРАНСПОРТЕЙШЪН ООД

РД-01-848/04.10.2010

СОФИЯ

1618

СОФИЯ

ж.к."Красно село",бл.17,вх.Б,ет.2,ап.38


 

02.11.2010г.

 СПИСЪК

на допуснатите кандидати за длъжността началник на отдел “Професионална компетентност и водачи” към дирекция “Пътни превозни средства и водачи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

1.  Славка Тодорова Андреева

2.  Мирослав Василев Стаменов

3.  Наталия Тодорова Начева

4.  Асенчо Гаврилов Асенов

  

-  недопуснати кандидати:

няма

 

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати трябва да се явят на 10.11.2010г. в 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, за провеждане на първата част от конкурса - решаване на тест.

 

Дамян Войновски

Председател на изпитната комисия


 

28.10.2010г.

 Фирми със заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от лицензи на Общността,
които не са получени поради причини, за които агенцията не отговаря.
(към съобщение, публикувано на интернет страницата на
ИА"Автомобилна администрация" на 15.10.2010г.)

 

№ лиценз Вид Фирма Заповед Област П.К. Град Адрес

1023

товари

ВИТОРИО ЕООД

РД-01-816/04.10.2010 г.

СОФИЯ

1618

София

Красно село, ул."Пчела"
 №2, ет.1, ап.А2

9230

товари

ТРАНСНАЦИОНАЛ ООД

РД-01-776/04.10.2010 г.

ПАЗАРДЖИК

4490

Септември

ул."Иван Вазов" №15 А

9320

товари

БУЛГАРКОНСЕРВ ООД

РД-01-844/04.10.2010 г.

СОФИЯ

1000

София

ул."Шести септември"
№7 А вх.А ет.2


 

22.10.2010г.

 Фирми със заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от лицензи
(към съобщение, публикувано на интернет страницата на
ИА"Автомобилна администрация" на 15.10.2010 г.)

 

№ лиценз Вид Фирма Заповед Област П.К. Град Адрес
1026 товари СТЕФАН ЦОНЧЕВ-99 ЕТ РД-01-817/04.10.2010 г. ЛОВЕЧ 5750 гр.Ябланица мах.Пали лула 14

 

18.10.2010г.

 СПИСЪК

на допуснатите кандидати до интервю за длъжността  Началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. София и Началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Пазарджик

1.  Таня Василева Гуглева

2.  Наталия Тодорова Начева

3.  Кристиян Александров Христов

4.  Кънчо Георгиев Димитров

5.  Ани Георгиева Кюркчиева

  

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 19.10.2010 от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Ангел Кузманов

Председател на изпитната комисия


 СПИСЪК

на допуснатите кандидати до интервю за длъжността  Началник сектор “Водачи и административна дейност” към областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” гр. София

1.  Наталия Тодорова Начева

2.  Асенчо Гаврилов Асенов

3.  Божидар Стойнев Стойнев

4.  Венцислав Сергеев Георгиев

  

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 19.10.2010 от 14.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Ангел Кузманов

Председател на изпитната комисия


 СПИСЪК

на допуснатите кандидати до интервю за длъжността младши инспектор в Областен отдел “Контролна  дейност - ДАИ” гр. Кърджали, Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” гр. Смолян и Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” гр. Сливен

1.   Димчо Бянков Димчев

2.  Румяна Боянова Косева

3.  Райчо Георгиев Райчев

4.  Ставрин Георгиев Ставрев

5.  Йордан Христов Голев

6.  Атанас Хариев Кисьов

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 20.10.2010 от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Ангел Кузманов

Председател на изпитната комисия


 

15.10.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на лицата, посочени в приложения списък, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените им лицензи на Общността за международен превоз на пътници или товари, които не са получени поради причини, за които агенцията не отговаря.

Съобщения за издадените заповеди за всяка фирма  са обявени на информационното табло в ИА”Автомобилна администрация”-Централно управление.

Заповедите могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София-град в 14-дневен срок от обявяването им на информационното табло.

Списъци на други фирми, които не са получили съответните уведомителни писма по същите причини, ще бъдат публикувани допълнително.

 

   Списъкът с превозвачи разгледайте ТУК

 

15.10.2010г.

   Доказване на финансова стабилност на лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари

Във връзка със съобщение рег.№11-04-127 от 07.01.2010 г. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари, издадени през месец ЮЛИ, АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ  2008 г., които не са представили документи за доказване на финансова стабилност в срока по чл.6 ал.6 т.3 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари.

На непредставилите в срок необходимите документи по чл.6, ал.7 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лиценза на Общността за международен превоз на пътници и товари
 

   Списъкът с превозвачи разгледайте ТУК

 

14.10.2010г.

   На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Периодична доставка на горива за автомобили, собственост на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, открита с Решение № РД-10-7 от 16.08.2010 г., ИА “Автомобилна администрация” съобщава, че ценовите предложения на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя и които не са предложени за отстраняване, ще бъдат отворени на 18.10.2010 г., в 10.30 часа, в ИА “Автомобилна администрация”, с адрес град София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, кабинет № 321.

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки при отварянето на пликовете с предлаганата цена право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

  

Симеон Арнаудов

Изпълнителен директор


 

12.10.2010г.

   ВАЖНО!

ОТНОСНО ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ФИНАНСОВА  СТАБИЛНОСТ
ЗА ЛИЦЕНЗИ НА ОБЩНОСТТА

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” напомня на превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен превоз на пътници или товари, валидни от 01.01.2007 г., че във връзка с изискването за доказване на финансова стабилност на всеки две години от датата на издаване на лиценза на Общността e необходимо в срок от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г. да представят следните документи:

 1. Заявление;

 2. Справка за финансова стабилност по образец (приложение №3) от Наредба № 11 с приложени следните документи:

 - баланс към 30 ноември 2010 г.;

 - банкова гаранция, отговаряща на изискванията по ал. 5 от Наредба № 11 (когато е необходима);

- удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 Документите се представят в деловодството на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 Забележка:

 При наличие на заверени копия, чиито срок на валидност изтича на 31.12.2010 г. в заявлението да се посочат номерата на копията, които трябва да бъдат преиздадени.

Приложения:

  Заявление

Справка за финансова стабилност


 

11.10.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Професионална компетентност и водачи” към дирекция Пътни превозни средства и водачи. Длъжност: началник на отдел.

 

 

07.10.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник на сектор “Водачи и административна дейност” към областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. София.

 

Вижте цялата информация ТУК

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. София и началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Пазарджик.

 

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши инспектор в областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Кърджали, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Смолян и областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Сливен.

 

 

01.10.2010г.

  На основание чл. 13, ал.1 и ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 19, ал.1 от ЗДС и Заповед № РД-01-768/01.10.2010 г. на изпълнителния директор на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” – ГРАД СОФИЯ се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижими имот – частна държавна собственост, както следва: ПОЧИВНА СТАНЦИЯ с разгърната застроена площ 5900,76 кв. м., състояща се от масивна сграда на 4 етажа, с пет сектора, включващи стаи и апартаменти, складови помещения, офиси, кабинети, дискотека, дневен бар, видео зала, библиотека, ресторант, заедно с прилежащия към сградата терен с площ от 8500 кв. м., находящи се в с. Кранево, община Балчик, област Добрич; имотът е актуван с акт за частна държавна собственост № 13/20.04.1999 г. Търгът ще се проведе на 24.11.2010 г. от 11.00 ч. в административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в гр. София, ул. „Ген. Гурко” № 5.

 

 

30.09.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува Указания за условията и реда за предоставяне на средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания и субсидии за вътрешноградски пътнически превози и междуселищни  пътнически превози в планински и други райони

 

 

29.09.2010г.

  Във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Периодична доставка на горива за автомобили, собственост на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, открита с Решение № РД-10-7/1 от 16.08.2010 г., във връзка с разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, съобщаваме на всички заинтересувани лица за промяна на датата и часа за отваряне на подадените оферти, като същите ще бъдат отворени на 05.10.2010 г. от 11.00 часа в сградата на ИА “Автомобилна администрация” в град София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5

 


 

27.09.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Враца.

 

 

16.09.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, началник на сектор “Водачи и административна дейност” към областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. София.

 

Вижте цялата информация ТУК

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. София и областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Пазарджик. Длъжност: Началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”

 

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Кърджали, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Сливен и областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Смолян. Длъжност: младши инспектор

 

 

07.09.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Враца.  Длъжност: Началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”

 

 

23.08.2010г.

   Списък на фирми с лицензи за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България с недоказана финансова стабилност към 01.01.2010 г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на  фирмите, притежаващи лицензи за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България, които не са представили в срок  документи за доказване на финансовата стабилност по чл.7, ал.6 и чл.76, ал.6 от Наредба 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

            На непредставилите в срок необходимите документи по чл.7, ал.6 и чл.76, ал.6  от горецитираната наредба ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лиценза за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България.

 

   Списък с превозвачи на пътници на територията на Република България

   Списък с превозвачи на товари на територията на Република България


 

16.08.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ
относно превози на пътници до територията на Кралство Саудитска Арабия

С цел да се предотврати трафик на наркотици, при извършване на превози на пътници до територията на Кралство Саудитска Арабия, е необходимо всеки багаж в автобуса да е снабден с етикет, който да съдържа пълна информация за собственика му.

За всеки багаж, намерен без обозначения, дори и ако съдържа наркотици или халюциногенни вещества, под отговорност ще бъде държан водача на превозното средство, както и самата фирма-превозвач, на които ще бъдат наложени наказания, включително и отнемане на превозното средство.
 


 

20.07.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ
относно Изискване за професионална компетентност

Във връзка със съобщение № 11-00-10/08.02.2010 г. на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомяваме превозвачите, (по приложения списък), притежаващи лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари, че са престанали да отговарят на изискването за професионална компетентност съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 5”б” от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

На превозвачите ще бъдат прекратени правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
 

   Списъкът с превозвачи разгледайте ТУК

 

20.07.2010г.

   Доказване на финансова стабилност на лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари

Във връзка със съобщение рег.№11-04-127 от 07.01.2010 г. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари, издадени през месец ЮНИ 2008 г., които не са представили документи за доказване на финансова стабилност в срока по чл.6 ал.6 т.3 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари.

На непредставилите в срок необходимите документи по чл.6, ал.7 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лиценза на Общността за международен превоз на пътници и товари.
 

   Списъкът с превозвачи разгледайте ТУК

 

19.07.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите  кандидати  за  длъжността  началник  на  областен  отдел   “Контролна дейност – ДАИ”   гр. Търговище.

 

 

16.07.2010г.

   СПИСЪК

 на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник на областен отдел “Контролна дейност –ДАИ” гр. Перник.

 

     -  допуска до конкурс следните кандидати:

  Венцислав Стайков Корсачки

   Тони Петров Тонев
   Кънчо Георгиев Димитров
   Румен Христов Крумов

  

     -  недопуснати кандидати:

 

  няма

 

  Посочените кандидати съгласно списъка на допуснатите трябва да се явят на 23.07.2010г. в 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, за провеждане на първата част от конкурса - решаване на тест.

 

Ангел Кузманов

Председател на изпитната комисия


 

14.07.2010г.

   СПИСЪК

 на  допуснатия  кандидат  за  длъжността  началник  на  областен  отдел  “Контролна дейност – ДАИ”     гр. Смолян.

 

   Атанас Манолов Ружинов

 

   Посочения кандидат трябва да се яви на 21.07.2010г. в 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, за провеждане на първата част от конкурса - решаване на тест.

 

Румен Таслаков

Председател на изпитната комисия


 

02.07.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите  кандидати  за  длъжността  началник  на  областен  отдел   “Контролна дейност – ДАИ”   гр. Хасково.

 

 

28.06.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Търговище

 

 

25.06.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Перник

 

 

24.06.2010г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
 

Началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Смолян

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Смолян

1. Длъжност: Началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”

2. Минимални изисквания:

·                    образователна степен бакалавър;

·                    пет години професионален опит и/или ІІІ м ранг.

3. Конкурсът ще се проведе на два етапа: решаване на тест и интервю.

4. Необходими документи: попълнено заявление по приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; попълнена декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; копие от диплома за завършено образование; копие на трудова или служебна книжка.

5. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в административната сграда Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Срокът за подаване на документите е 17,30 часа на 07 юли 2010 год.

6. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени в административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 – информационно табло и интернет страницата на агенцията.

7. Подаването на заявленията и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

8. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността: организира, ръководи, контролира и отговоря за цялостната дейност на отдела, организира изпълнението на разпорежданията за провеждане на тематични и комплексни проверки, изготвя анализи, отчети и справки за нарушенията, извършени при осъществяването на дейностите, контролирани от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, подготвя планове и програми за контролната дей¬ност, както и анализи и отчети за състоянието й.

Минимална заплата за длъжността: 363 лева.

Лице за контакти: Христина Младенова – началник на отдел “Човешки ресурси” , тел.: 02/930 88 26


 

14.06.2010г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Хасково

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Хасково

1. Длъжност: Началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”

2. Минимални изисквания:

·                    образователна степен бакалавър;

·                    пет години професионален опит и/или ІІІ м ранг .

3. Конкурсът ще се проведе на два етапа: решаване на тест и интервю.

4. Необходими документи: попълнено заявление по приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; попълнена декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; копие от диплома за завършено образование; копие на трудова или служебна книжка.

5. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в административната сграда Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.            

Срокът за подаване на документите е 17,30 часа на 25 юни 2010 год.

6. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени в административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 – информационно табло и интернет страницата на агенцията.

7. Подаването на заявленията и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

8. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността: организира, ръководи, контролира и отговоря за цялостната дейност на отдела, организира изпълнението на разпорежданията за провеждане на тематични и комплексни проверки, изготвя анализи, отчети и справки за на­руше­ния­та, извършени при осъществяването на дейностите, контролирани от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, подготвя планове и програми за контролната дей­ност, както и анализи и отчети за състоянието й.

Минимална заплата за длъжността: 363 лева.

Лице за контакти: Христина Младенова – началник на отдел “Човешки ресурси” , тел.: 02/930 88 26


 

10.06.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ
относно Изискване за професионална компетентност

Във връзка със съобщение № 11-00-10/08.02.2010 г. на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомяваме превозвачите, (по приложения списък), притежаващи лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари, че са престанали да отговарят на изискването за професионална компетентност съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 5”б” от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

На превозвачите ще бъдат прекратени правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
 

   Списъкът с превозвачи разгледайте ТУК

 

10.06.2010г.

   Доказване на финансова стабилност на лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари

Във връзка със съобщение рег.№11-04-127 от 07.01.2010 г. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари, издадени през АПРИЛ и МАЙ 2008 г.,  които не са представили документи за доказване на финансова стабилност в срока по чл.6 ал.6 т.3 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари.

На непредставилите в срок необходимите документи по чл.6, ал.7 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лиценза на Общността за международен превоз на пътници и товари.
 

   Списъкът с превозвачи разгледайте ТУК

 

26.05.2010г.

   Информация относно извършването на каботажни превози

„Във връзка с влизането в сила от 14 май 2010 г. на чл. 8 и 9 на Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и Съвета относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари, бих искал да Ви напомня следното.

Българските превозвачи могат да извършват каботажни превози на товари на териториите на следните държави - членки на ЕС:

1.   Холандия

2.   Словения

3.   Словакия

4.   Португалия

5.   Румъния

6.   Швеция

7.   Естония

8.   Ирландия

9.   Латвия

10. Люксембург

11. Малта

12. Кипър

Каботажните превози се извършват съгласно следните условия:

След доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз от превозвачи от изброените държави, се разрешава да извършват с едно и също превозно средство или — в случай на състав от превозни средства — с моторното превозно средство от състава, до три каботажни превоза непосредствено след международен превоз от друга държава-членка или от трета държава до приемащата държава-членка. Последното разтоварване по време на каботажен превоз преди напускане на приемащата държава-членка се извършва в срок от седем дни от последното разтоварване в приемащата държава-членка по време на входящия международен превоз.

Счита се, че услугите по вътрешен автомобилен превоз на товари, извършвани в приемащата държава-членка от превозвач, установен извън тази държава-членка, са в съответствие с регламента, единствено ако превозвачът може да представи недвусмислени доказателства за входящия международен превоз и за всеки последващ каботажен превоз.

   Доказателствата, посочени по-горе, съдържат следните данни за всеки превоз:

  1. името, адреса и подписа на изпращача;

  2. името, адреса и подписа на превозвача;

  3. името и адреса на получателя, както и неговия подпис и датата на доставка, след като бъдат доставени товарите;

  4. мястото и датата на приемане на товарите за превоз и мястото, предвидено за доставката;

  5. обичайното описание на естеството на товарите и начина на опаковане, а за опасните товари — тяхното общоприето описание, както и броя на колетите, особената им маркировка и номерата им;

  6. общата маса или изразеното по друг начин количество на товарите;

  7. регистрационните номера на моторното превозно средство и на ремаркето.

            Извършването на каботажни превози на товари във всички останали държави - членки е забранено до края на 2011 г.”


 

26.05.2010г.

   Информация относно правилата за извършване на превоз на пътници във връзка с Регламент  1073/2009/ЕО


   „С влизането в сила на чл. 29 на Регламент 1073/2009/ЕО, считано от 4 юни 2010 г. се променят изискванията за ползване на седмична почивка на водачите на автобуси, извършващи международни случайни превози на пътници, чрез въведена дерогация от параграф 6 на чл. 8 Регламент 561/2006/ЕО, както следва:


   Водач на превозно средство, с което се извършва еднократен случаен международен превоз на пътници може да отлага седмичната почивка с до 12 последователни 24-часови периода след предходна нормална седмична почивка, при условие че превозът е с продължителност от най-малко 24 последователни часа в държава-членка или трета държава, за която се прилага настоящият регламент, различна от държавата, в която е започнал превозът.

   След използване на дерогацията водачът на превозно средство ползва две нормални седмични почивки, или една нормална седмична почивка и една намалена седмична почивка от най-малко 24 часа. Намалената почивка се компенсира чрез непрекъсната почивка със същата продължителност, която се ползва преди края на третата седмица след края на периода на дерогация.”


 

15.05.2010г.

   Съобщение на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

 

 На 14.05.2010 г. г-жа Славка Андреева - началник на отдел "Професионална компетентност и водачи" подаде оставка.

Оставката е приета от Изпълнителния директор на ИА "Автомобилна администрация".


 

11.05.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ
относно Изискване за професионална компетентност

Във връзка със съобщение № 11-00-10/08.02.2010 г. на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомяваме превозвачите, (по приложения списък), притежаващи лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари, че са престанали да отговарят на изискването за професионална компетентност съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 5”б” от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

На превозвачите ще бъдат прекратени правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
 

   Списъкът с превозвачи разгледайте ТУК

 

11.05.2010г.

 Доказване на финансова стабилност на лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари

Във връзка със съобщение рег.№11-04-127 от 07.01.2010 г. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари, издадени през месец март 2008 г., които не са представили документи за доказване на финансова стабилност в срока по чл.6 ал.6 т.3 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари.

На непредставилите в срок необходимите документи по чл.6, ал.7 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лиценза на Общността за международен превоз на пътници и товари.
 

   Списъкът с превозвачи разгледайте ТУК

 

28.04.2010г.

  На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на технически средства за видеонаблюдение при провеждане на теоретичните и практическите изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и оборудване на помещенията на Възложителя за провеждане на теоретичните изпити със съответните технически средства” по две обособени позиции, открита с Решение № РД-10-2/1 от 19.02.2010 г., обявлението за която е публикувано в електронната страница на Държавен вестник под № 23 от 19.02.2010 г., Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на заинтересованите лица, че ценовите предложения на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя и които не са предложени за отстраняване, ще бъдат отворени на 03.05.2010 г., в 10.00 часа, в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с адрес в град София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, кабинет № 321.

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки при отварянето на пликовете с предлаганата цена право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 Симеон Арнаудов

Изпълнителен директор


 

27.04.2010г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността началник на областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” гр. Кърджали

 

1.

Самир Шабан Мехмед

2.

Здравко Александров Каракехайов

 

 Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 03.05.2010 от 13.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

 

 Ангел Кузманов

Председател на изпитната комисия


 

21.04.2010г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността началник на областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Бургас

 

1.

Николай Костов Милушев

2.

Николай Кирилов Точев

3.

Петър Великов Димитров

 

 Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.04.2010 от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

 

 Ангел Кузманов

Председател на изпитната комисия


 

19.04.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите  кандидати  за  длъжността  началник  на  областен  отдел   “Контролна дейност – ДАИ” гр. Кърджали

 

 

13.04.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите  кандидати  за  длъжността  началник  на  областен  отдел  “Контролна дейност – ДАИ”  гр. Бургас

 

 

31.03.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ
относно Изискване за професионална компетентност

Във връзка със съобщение № 11-00-10/08.02.2010 г. на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомяваме превозвачите, (по приложения списък), притежаващи лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари, че са престанали да отговарят на изискването за професионална компетентност съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 5”б” от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

На превозвачите ще бъдат прекратени правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
 

   Списъкът с превозвачи изтеглете ОТТУК

 

31.03.2010г.

   Доказване на финансова стабилност на лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари

Във връзка със съобщение рег.№11-04-127 от 07.01.2010 г. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари, издадени през месец февруари 2008 г., които не са представили документи за доказване на финансова стабилност в срока по чл.6 ал.6 т.3 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари.

На непредставилите в срок необходимите документи по чл.6, ал.7 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лиценза на Общността за международен превоз на пътници и товари.
 

   Списъкът с превозвачи изтеглете ОТТУК

 

30.03.2010г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Кърджали.

1. Длъжност: Началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”

2. Минимални изисквания:

·        образователна степен бакалавър;

·        пет години професионален опит и/или ІІІ м ранг .

3. Конкурсът ще се проведе на два етапа: решаване на тест и интервю.

4. Необходими документи: попълнено заявление по приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; попълнена декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; копие от диплома за завършено образование; копие на трудова или служебна книжка.

5. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в административната сграда Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Срокът за подаване на документите е 17,30 часа на 12 април 2010  год.

6. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени в административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 – информационно табло и интернет страницата на агенцията.

7. Подаването на заявленията и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

8. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността: организира, ръководи, контролира и отговоря за цялостната дейност на отдела, организира изпълнението на разпорежданията за провеждане на тематични и комплексни проверки, изготвя анализи, отчети и справки за нарушенията, извършени при осъществяването на дейностите, контролирани от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, подготвя планове и програми за контролната дей­ност, както и анализи и отчети за състоянието й.

Минимална заплата за длъжността: 363 лева.

Лице за контакти: Христина Младенова – началник на отдел “Човешки ресурси”, тел.: 02/930 88 26


 

24.03.2010г.

    Нов образец на формуляра във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт

 На 16.12.2009 г. в Официалния вестник на Европейския съюз беше публикувано Решение на Комисията 2009/959/ЕО от 14 декември 2009 г. за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (ОВ L 330, 16.12.2009 г.). С посоченото Решение на Комисията се променя образеца на формуляра във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт.

Съгласно новия образец формуляра трябва да се използва в случаите, когато водачът е:

- бил в отпуск по болест;

- бил в годишен отпуск;

- бил в отпуск или почивка;

- управлявал превозно средство, попадащо извън обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или AETR;

- извършвал друга работа, а не управление на превозно средство;

- бил на разположение.

При попълването на новия образец на формуляра се прилагат досегашните правила за попълване на формуляра.

 

Новия образец на формуляра може да бъде изтеглен от тук

 

23.03.2010г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Бургас.

1.Длъжност: Началник на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”

2. Минимални изисквания:

·        образователна степен бакалавър;

·        пет години професионален опит и/или ІІІ м ранг .

3. Конкурсът ще се проведе на два етапа: решаване на тест и интервю.

4. Необходими документи: попълнено заявление по приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; попълнена декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; копие от диплома за завършено образование; копие на трудова или служебна книжка.

5. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в административната сграда Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Срокът за подаване на документите е 17,30 часа на 06 април 2010 год.

6. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени в административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 – информационно табло и интернет страницата на агенцията.

7. Подаването на заявленията и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

8. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността: организира, ръководи, контролира и отговоря за цялостната дейност на отдела, организира изпълнението на разпорежданията за провеждане на тематични и комплексни проверки, изготвя анализи, отчети и справки за на­руше­ния­та, извършени при осъществяването на дейностите, контролирани от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, подготвя планове и програми за контролната дей­ност, както и анализи и отчети за състоянието й.

Минимална заплата за длъжността: 363 лева.

Лице за контакти: Христина Младенова – началник на отдел “Човешки ресурси”, тел.: 02/930 88 26


 

23.02.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" относно доказване на финансова стабилност на лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари

Във връзка със съобщение рег.№11-04-127 от 07.01.2010 г. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари, издадени през месец януари 2008 г., които не са представили документи за доказване на финансова стабилност в срока по чл.6 ал.6 т.3 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари.

На непредставилите в срок необходимите документи по чл.6, ал.7 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лиценза на Общността за международен превоз на пътници и товари.
 

   Списъкът с превозвачи изтеглете ОТТУК

 

19.02.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува съобщение на Министерството на земеделието и храните

 


 

11.02.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ
относно изискване за професионална компетентност

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари, че на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 (изискване за професионална компетентност) и във връзка с чл. 10, ал.1 от Закона за автомобилните превози и чл. 5”б” от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари са задължени при настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза на Общността в срок от един месец да представят документи за отразяване на настъпилата промяна.

На превозвачите, непредставили необходимите документи по чл. 4, чл. 5 и чл. 5а от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари ще бъдат прекратени правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари. 

Данни за фирмите, които не отговарят на изискването за професионална компетентност ще бъдат публикувани периодично всеки месец на интернет страницата  на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация.


 

11.02.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ
относно изискване за професионална компетентност

Във връзка със съобщение № 11-00-10/08.02.2010 г. на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомяваме превозвачите, (по приложения списък), притежаващи лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари, че са престанали да отговарят на изискването за  професионална компетентност съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 5”б” от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

На превозвачите ще бъдат прекратени правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

 

   Списъкът с превозвачи изтеглете ОТТУК

 

05.02.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ
от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
относно
случаен превоз на пътници в страната

               Считано от 10 февруари 2010 г. се въвеждат следните промени в реда за извършване на случаен превоз на пътници:

              Преустановява се извършването на заверка от страна на областните отдели “Контролна дейност-ДАИ” на списъка на пътниците към пътните листи от пътни книжки за случаен превоз.

              За целите на контрола се въвежда изискване най-късно два часа преди началото на  всеки случаен превоз превозвачът да изпраща по факс или електронна поща подписан и подпечатан от него списък на пътниците  в областния отдел, на чиято територия започва случайния превоз. Освен имената на пътниците, списъкът следва да съдържа следните данни:

              - № на пътен лист... от пътна книжка серия... № ...;

              - наименование на  превозвача;

              - регистрационен номер на автобуса;

              - дата и час на започване на превоза;

              - дата на завършване на превоза;

              - начален и краен пункт по маршрута на превоза;

              - подпис и печат.

              В областните отдели ще  се води архив с всички получени списъци на пътници.

             Областните отдели ще осигурят своевременно информиране на превозвачите за горните изисквания. Информация за номера на телефони и факсове на съответните областни отдели “КД-ДАИ” е публикувана на интернет-страницата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, раздел “Контакти с ИААА”.


 

05.02.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността началник на областен отдел “Контролна дейност –ДАИ”

 

 

02.02.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ
на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" относно доказване на финансова стабилност на лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари

Във връзка със съобщение рег.№11-04-127 от 07.01.2010 г. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари, издадени през ноември и декември 2007 г., които не са представили документи за доказване на финансова стабилност в срока по чл.6 ал.6 т.3 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари.

На непредставилите в срок необходимите документи по чл.6, ал.7 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лиценза на Общността за международен превоз на пътници и товари.
 

   Вижте цялата информация ТУК

 

29.01.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува формуляри за попълване от превозвачи и браншови организации за загуби, причинени от блокирането на контролно-пропускателните пунктове на границата с Република Гърция от протестиращи гръцки земеделски производители. Моля попълнените формуляри с приложените към тях документи да бъдат изпращани електронно на адрес:
avto_a@rta.government.bg и по факс 00359 2 9885495 до края на работния ден на 03.02.2010г.

 

 

21.01.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите началник на областни отдели “Контролна дейност – ДАИ” в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, ПазарджикПерник, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

 

 

21.01.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността директор на дирекция “Пътни превозни средства и водачи”

 

 

14.01.2010г.

   Каботажни превози в някои държави-членки на ЕС

 Съгласно Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз бе предвиден преходен период по отношение забраната за извършване на каботажни превози на товари, в конфигурация 3+2 години. Държавите-членки, включително България, следваше да уведомят Европейската комисия в срок до 31 декември 2009 г. дали ще удължат този срок с още максимум две години или ще разрешат извършването на каботажни превози.

Въз основа на получените уведомления в Европейската комисия считано от 01.01.2010 г. българските превозвачи могат да извършват каботажни превози на товари на териториите на следните държави-членки на ЕС:

 1.       Холандия

2.       Словения

3.       Словакия

4.       Португалия

5.       Румъния

6.       Швеция

7.       Естония

8.       Ирландия

9.       Латвия

10.    Люксембург

11.    Малта

12.    Кипър

 Извършването на каботажни превози на товари във всички останали държави-членки е забранено.


 

07.01.2010г.

   СЪОБЩЕНИЕ на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" относно доказване на финансова стабилност

   Вижте цялата информация ТУК

 

04.01.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Благоевград, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Бургас, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Варна, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Видин, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Враца, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Добрич, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Кърджали, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Кюстендил, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Пазарджик, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Перник, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Разград, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Русе, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Силистра, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Сливен, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Смолян, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. София, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Стара Загора, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Хасково, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Шумен, областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” гр. Ямбол.

 

 

04.01.2010г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител. Длъжност: директор на дирекция “Пътни превозни средства и водачи”.

 

 


 

Новини от ИААА

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Проекти на европейско законодателство

Достъп до обществена информация

КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория

 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи

 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

(+359 2) 930 88 40
(+359 2) 930 88 10

english © 2004. ИААА.