Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

Новини, съобщения, конкурси - 2009 г.

21.12.2009г.

    Доказване на финансова стабилност за лицензи на Общността

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен превоз на пътници или товари, че на основание чл. 6, ал. 6, т. 3 и чл. 6, ал. 8 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, издадена от Министерство на транспорта и съобщенията /обн.ДВ. бр.108 от 19.11.2002 г., посл.изм.ДВ. бр.73 от 19.08.2008 г./, са задължени да представят в срок от един месец преди датата на изтичане на двегодишният срок от датата на издаване на лиценза доказателства за финансова стабилност.

На непредставилите в срок необходимите документи по чл. 6, ал. 7 от от Наредба № 11за международен автомобилен превоз на пътници и товари ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лицензите на Общността за международен превоз на пътници и товари.

 

14.12.2009г.

    Доказване на финансова стабилност за лицензи на Общността

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен превоз на пътници или товари, че на основание чл. 6, ал. 6, т. 3 и чл. 6, ал. 8 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, издадена от Министерство на транспорта и съобщенията /обн.ДВ. бр.108 от 19.11.2002 г., посл.изм.ДВ. бр.73 от 19.08.2008 г./, са задължени да представят в срок от един месец преди датата на изтичане на двегодишният срок от датата на издаване на лиценза доказателства за финансова стабилност.

На непредставилите в срок необходимите документи по чл. 6, ал. 7 от от Наредба № 11за международен автомобилен превоз на пътници и товари ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лицензите на Общността за международен превоз на пътници и товари.

 

08.12.2009г.

   ВАЖНО! Доказване на финансова стабилност за лицензи за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява превозвачите, притежаващи лицензи за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България, че на основание чл. 7, ал. 5, т. 3 и чл. 7, ал. 7, чл.76, ал.5, т.3 и чл.76, ал.7 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България, издадена от Министерство на транспорта /обн.ДВ. бр.101 от 23.11.1999 г., посл.изм.ДВ. бр.46 от 06.06.2006 г./, са задължени да представят ежегодно, в срок до 30 април на текущата година доказателства за финансова стабилност.

На непредставилите в срок необходимите документи по чл.7, ал.6 и чл.76, ал.6 от горецитираната наредба ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лиценза за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България.


 

08.12.2009г.

    ВАЖНО! Доказване на финансова стабилност за лицензи на Общността

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява превозвачите, притежаващи лицензи на Общността за международен превоз на пътници или товари, че на основание чл. 6, ал. 6, т. 3 и чл. 6, ал. 8 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, издадена от Министерство на транспорта и съобщенията /обн.ДВ. бр.108 от 19.11.2002 г., посл.изм.ДВ. бр.73 от 19.08.2008 г./, са задължени да представят в срок от един месец преди датата на изтичане на двегодишният срок от датата на издаване на лиценза доказателства за финансова стабилност.

На непредставилите в срок необходимите документи по чл. 6, ал. 7 от от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари ще бъдат прекратени правата, произтичащи от лицензите на Общността за международен превоз на пътници и товари.

 

02.12.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на лицата, посочени в списъка по-долу, които не са получили уведомителни писма по чл. 26, ал. 1 от Адиминстративнопроцесуалния кодекс поради причини, за които агенцията не отговаря, за  издадени Заповеди на основание чл. 91, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс за отмяна на заповеди за прекратяване на правата произтичащи от издадените им лицензи на Общността.

На основание чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс лицата имат възможност да изразят становище, да направят писмени искания и възражения във връзка с производството в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението

Заповедите подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок, считано от публикуването на настоящото съобщение, след което влизат в законната си сила.

№ лиценз

Булстат

Превозвач

Адрес

194

103828567

"ДИММАР ТРАНС" ЕООД

9010, гр.Варна, ул.Карамфил 10

357

101781292

"ПО-ВА ТРАНС" ЕООД

2700, гр.Благоевград,ул."Стефан Стамболов"№ 48,ап.1

417

115281643

"ЧАСТНА ТРАНСПОРТНА АГЕНЦИЯ-2 ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

гр. Перущица, бул. Иван Вазов 78

1505

200221164

"СЕКДООР-ТРАНС РЕНТ ЛОГИСТИКС" ЕООД

4000, гр.Пловдив, ул."Полковник Бонев" 17, ет.1, ап.2

1539

104686010

"СВИДАС" ЕООД

5140, гр.Лясковец,ул."Г.С.Раковски"№6

2021

101756927

"ЯВА-ТРАНС" ЕООД

2850, гр.Петрич, ул." Отец Паисий" 3

3644

107582102

"ТИП-ИНВЕСТ" ООД

5300, гр.Габрово, ул."Младост" 13, вх.Б, ет.2, ап.5

3896

40610342

"РУМЯНА" ЕООД

5400, гр. Севлиево, ул."Стефан Пешев" 58

5714

147045494

"МД ТРАНС" ЕООД

8230, гр.Несебър, жк.Младост, бл.60, ет.3, ап.3

6018

126107028

"ВОЛТА КОМ-С" АД

6490, гр. Симеоновград, ул. "Ал. Стамболийски" - "нестандартно оборудване"

8573

126724175

"ВЕКО ТРАНС" ЕООД

6500, гр. Свиленград, кв."Простор", бл.5, вх.Б, ет.4, ап.20

8665

115113282

"ПРАВАР" ООД

4000, гр. Пловдив, ул. "Добродол" № 5А

9095

101684285

"ЕКСПРЕС КАРГО" ЕООД

5800, гр.Плевен, ул."Асен Халачев"12, вх.Б, ет.2, ап.4

9441

200035551

"АХАЙА ФРИГО" ООД

2700, гр.Благоевград, ул."Тодор Александров"№ 47,
бл. офис 8


 

09.11.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък нa допуснатите кандидати до интервю за длъжността директор на регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Велико Търново, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Габрово, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Ловеч, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Монтана,  регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр.Плевен и регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Търговище

1.

Петър Стойнев Петков

2.

Любомир Арсенов Бранков

3.

Йото Пеев Йотов

4.

Любен Митокв Ананиев

5.

Стефан Драшков Драшков

6.

Трифон Димитров Здравков

7.

Димитър Стефанов Димитров

8.

Димитър Белчев Димитров

9.

Пенчо Христов Христов

10.

Йордан Петков Иванов

11.

Милко Ганков Пепелджииски

12.

Тихомир Цонев Цонев

13.

Цветелин Христов Цветанов

14.

Станислав Маринчев Иванов

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.11.2009г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Светослав Станчев

Председател на изпитната комисия


 

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък нa допуснатите кандидати до интервю за длъжността главен инспектор в отдел “Контрол” към дирекция “ДАИ” 

1.

Иван Панчев Панчев

2.

Евтим Любомиров Кацаров

 Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.11.2009г. от 16,00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 Ангел Кузманов

Председател на комисия


 
29.10.2009г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен инспектор в отдел ”Контролна дейност” на дирекция “ДАИ”.

 

Вижте цялата информация ТУК

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за  директор на регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Велико Търново, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Габрово, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Ловеч, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Монтана,  регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр.Плевен и регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Търговище.

 


 
12.10.2009г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция “Държавна автомобилна инспекция” отдел “Контролна дейност”.

 

Вижте цялата информация ТУК

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Велико Търново, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Габрово, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Ловеч, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Монтана,  регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр.Плевен и регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Търговище. Длъжност: директор на дирекция “Автомобилна администрация”


 

09.10.2009г.

На основание чл. 26, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 25, ал. 3, чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, т. 1, б. “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на лицата, посочени в списъка по-долу, които не са получили уведомителни писма по чл. 26, ал. 1 от Адиминстративнопроцесуалния кодекс поради причини, за които агенцията не отговаря, за започване на административно производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадените им лицензи на Общността.

 

 

23.09.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък нa допуснатите кандидати за длъжността началник на отдел “Правен” в дирекция “Административно-правно обслужване” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администарция”

Елена Йорданова Апракюлева

Силвия Ангелова Минчева

Диана Стоянова Атанасова

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати трябва да се явят на 01.10.2009 г. в 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Светослав Станчев

Председател на комисия


 

09.09.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че следните фирми са подали нередовни документи за финансова стабилност, като не са получили уведомителни писма, поради независещи от Агенцията причини:

№ лиценз

Фирма

Област

Град

ПК

Адрес

1110 КОНКУРЕНТ-ПЛЮС-ДИНКО БИНЕВ  ЕТ СЛИВЕН НОВА ЗАГОРА 8900 ул. "Деско Кръстев" № 15
 4501 ВИВА 22 ЕООД СОФИЯ СОФИЯ 1408 ул."Димитър Манов", бл.45, вх.Б, ет.3, ап.14
 4904 ТОДОР НИКОЛОВ ЕООД КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ 6600 кв."Възрожденци"бл.12,вх.Б,ет.2,ап.25
 656 КОРСО ЕООД БЛАГОЕВГРАД БАНСКО   ул."Отец Паисий" №13 вх.Б

 

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на:

№ лиценз

Фирма

Област

ПК

Град

Адрес

289 "ВОВ-ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВА" ЕТ ШУМЕН 9700 Шумен ул. София № 13, ет.2, ап.3
370 "НЕГИМА" ООД РУСЕ 7000 Русе пл.Хан Кубрат 1
1377 "ЯВА И КОМ" ООД ВИДИН 3700 Видин бул. "Панония"23
1687 "ЕВРО-ДИИЛ" ООД СТАРА ЗАГОРА 6000 Стара Загора  ул.Цар Иван Асен ІІ 24, вх.А, ет.7, ап.44
1873 "АСПИ" ЕООД ПЛОВДИВ 4000 ПЛОВДИВ жр "Тракия", бл. 259, вх. А, ап. 4, ет. 2
3420 "ЮЗЕН НАКЛИЯТ" ЕООД ПЛОВДИВ 4000 ПЛОВДИВ ул. "Богомил" № 70
3734 "МАЯКОВ-НИКОЛАЙ МАЯКОВ" ЕТ БУРГАС 8117 С.РАВНЕЦ ул."Пирин" 57
4284 "БУЛ И Т К" ООД ПЛОВДИВ 4000 ПЛОВДИВ ул."Петър Стоев"99
7673 "ФЕРАЛ И КО"АД ПЛОВДИВ 4000 ПЛОВДИВ ул."Асеновградско шосе " 1
7876 "ЖИВА" ООД МОНТАНА 3500 БЕРКОВИЦА к-с"Стара планина", бл.9

 

На основание чл. 26, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 25, ал. 3, чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, т. 1, б. “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на лицата, посочени в списъка по-долу, които не са получили уведомителни писма по чл. 26, ал. 1 от Адиминстративнопроцесуалния кодекс поради причини, за които агенцията не отговаря, за започване на административно производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадените им лицензи на Общността.

 

 

02.09.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване държавен служител в дирекция “Административно-правно обслужване”, отдел “Правен”. Длъжност: Началник на отдел.

 

 

31.08.2009г.

 На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № А09-31-79С/12.06.2009 г., открита с Решение № РД-01-476 от 10.07.2009 г. на изпълнителния директор на агенцията, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на заинтересованите лица, че ценовото предложение на участника, представил оферта за участие в процедурата, ще бъде отворено на 02.09.2009 г., в 10.00 часа, в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с адрес в град София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, стая 321.

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки при отварянето на плика с предлаганата цена право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


 

17.08.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3, предл. второ от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че на основание чл. 56 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити е издадена заповед за анулиране на резултата на Стоян Георгиев Цолов от теоретичния и практическия изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “D”, проведени съответно на 27.04.2009 г. и на 30.04.2009 г., съгласно протоколи на РД “Автомобилна администрация” – град Монтана.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

17.08.2009г.

   На основание чл. 26, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 25, ал. 3, чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, т. 1, б. “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на лицата, посочени в списъка по-долу, които не са получили уведомителни писма по чл. 26, ал. 1 от Адиминстративнопроцесуалния кодекс поради причини, за които агенцията не отговаря, за започване на административно производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадените им лицензи на Общността.

 

 

03.08.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на:

1."ВЕДИ - СПЕД" ЕООД, с адрес на управление в град Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 23, офис 3, притежаващ лиценз на Общността № 4570 за международен превоз на товари.

2. "СПАРТАК - КИРИЛ МАРИНОВ" ЕТ, с адрес на управление в град Пловдив, ул. "Даме Груев" № 40, ет. 3, ап. 9, притежаващ лиценз на Общността № 7711 за международен превоз на товари.

 Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2, във връзка с чл. 14, т. 2 във връзка с чл. 8, т. 5 и чл. 6, ал. 6, т.3 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на:

1. “ЯВА-ТРАНС” ЕООД, с адрес на управление гр. Петрич, ул. “Отец Паисий” № 3, притежаващ лиценз на Общността № 2021 за международен превоз на товари.

2.”ДЖИ ТРАНСПОРТ”, с адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” № 47, офис 8 , притежаващ лиценз на Общността № 0180 за международен превоз на товари.

 Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, т. 6, т. 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

28.07.2009г.

  На основание чл. 26, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, т. 1, б. “г” от Закона за автомобилните превози Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава за започване на административно производство за прекратяване на правата, произтичащи от лиценз на Общността № 5392 за международен превоз на товари, издаден на ЕТ “МАРКОНИ – РУМЕН ЯНКОВ” – град Велико Търново.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс търговецът има възможност да се запознае с документите от административната преписка, както и да изрази становище, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.


 

28.07.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на:

1. “ЩАСТЛИВА ЗВЕЗДА-ТОНЧЕВ И С-ИЕ” СД, с адрес на управление гр. Перник, ул. “Кракра”, бл. 15, вх. Г, ет. 2, ап. 4 , притежаващ лиценз на Общността № 841 за международен превоз на пътници.

2. “ФНАК” ЕООД, с адрес на управление гр. Търговище, ул. “Атим І” № 29, притежаващ лиценз на Общността № 658 за международен превоз на пътници.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, т. 6, т. 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

24.07.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък нa допуснатите кандидати до интервю за длъжността главен експерт в отдел “ЕВМД” към дирекция “АП”

 

Елена Руменова Желязкова

 

   Интервюто с допуснатия кандидат ще се проведе на 24.07.2009г. от 16,00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

  

 

Симеон Арнаудов

Председател на изпитната комисия и директор на дирекция “АП”


 

22.07.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността директор на регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Монтана

 

Иван Любенов Иванов

Любен Митов Ананиев

  

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.07.2009г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

  

Володя Киров   

Изпълнителен директор и

председател на изпитната комисия


  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността главен инспектор в отдел “Контролна дейност” към дирекция “ДАИ”

 

Иван Андреев Андреев

Кръстьо Стоянов Скачков

 

 Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.07.2009г. от 12,30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

  

Тодор Станишев

 Председател на изпитната комисия


  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността младши експерт за РД “АА” гр. Монтана и РД”АА” гр. Ловеч

 Допуснати кандидати за РД “АА” гр. Ловеч – няма.

 

Валери Вълчков Пенчев

Людмил Иванов Николов

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 24.07.2009г. от 12,30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

  

Славка Андреева

 Председател на изпитна комисия

 


  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността младши инспектор за РД”АА” гр. Монтана, РД “АА” гр. Бургас и РД “АА” гр. Стара Загора

 

Тодор Петков Петков

Валери Каменов Владиславо

Злати Иванов Трифонов

Владимир Иванчов Лазаров

Стамен Веселинов Лазаров

Тотьо Донев Танев

Николай Костов Милушев

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.07.2009г. от 13,30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Тодор Станишев

Председател на изпитната комисия


 

20.07.2009г.

  На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Отпечатване и периодична доставка на документи, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, открита с Решение № РД-10-2 от 22.05.2009 г. на изпълнителния директор на агенцията, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на заинтересованите лица, че ценовото предложение на участника, представил оферта за участие в процедурата, ще бъде отворено на 22.07.2009 г., в 11.00 часа, в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с адрес в град София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, стая 321. 

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки при отварянето на плика с предлаганата цена право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


 

17.07.2009г.

  На основание чл. 26, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 25, ал. 3, чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, т. 1, б. “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на лицата, посочени в списъка по-долу, които не са получили уведомителни писма по чл. 26, ал. 1 от Адиминстративнопроцесуалния кодекс поради причини, за които агенцията не отговаря, за започване на административно производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадените им лицензи на Общността.

 

 

17.07.2009г.

 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че е издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността на:

   1."ДАЕ–88 ДИМИТЪР АНГЕЛОВ" ЕТ, с адрес на управление в град Смолян, ж. к. "Нов център" бл. КЦ-10 вх. В, ап.25, притежаващ лиценз на Общността № 442 за международен превоз на товари.

2. "МИГ-МАНОЛ ГВОЗДЕВ" ЕТ, с адрес на управление в град Смолян, ул. "Чан" бл.11, вх.Г, ап.35, притежаващ лиценз на Общността № 669 за международен превоз на товари.

3. "ГРАНИТ М62-ГЕОРГИ ДРАГАНОВ" ЕТ, с адрес на управление в град Варна, ул."Д-р Пюскюлиев" 44, ет. 5, ап.11, притежаващ лиценз на Общността №1864 за международен превоз на товари.

4. "ДИДО-89-КАМЕН СТОЯНОВ" ЕТ, с адрес на управление в град Силистра, ул. "Георги Димитров" 10, вх.А,ет.1,ап.2, притежаващ лиценз на Общността №3624 за международен превоз на товари.

5. "МАРИАНО-МАРИЯН ЦОНЕВ" ЕТ, с адрес на управление в град Габрово, ул."Морава" 13, ет. 2, ап.4, притежаващ лиценз на Общността №3971 за международен превоз на товари.

6. "ИТАЛКОМЕСТ-РУСЕ" ООД, с адрес на управление в град Русе, ул."Академик Михаил Арнаудов" 3, притежаващ лиценз на Общността №4348 за международен превоз на товари.

7. "ДИНЧО ДИМИТРОВ" ЕТ, с адрес на управление в град Асеновград, ул. "Никола Симов" № 4, притежаващ лиценз на Общността №5050 за международен превоз на товари.

8. "СОАТ-ТРАНС" ООД, с адрес на управление в град Сливен, ул. "Константин Стоилов" 15, притежаващ лиценз на Общността № 5295 за международен превоз на товари.

9. "ПРИЗ–90–ДИМО ДИМИТРОВ" ЕТ, с адрес на управление в град Добрич, ж. к. "Балик", бл.1,  вх. А, ап.8, притежаващ лиценз на Общността № 7782, притежаващ лиценз на Общността № 7782 за международен превоз на товари.

10. "РАЙЧО РАЙЧЕВ И ВАСИЛ НИКИФОРОВ-КОМФОРТ ТРАНС" ООД, с адрес на управление в град Нова Загора, ул. “Константин Фотинов” № 14, притежаващ лиценз на Общността №378 за международен превоз на пътници.

11. "ИВО СРЕДКОВ" ЕТ, с адрес на управление в град Видин, ул. “Миджур” №10, притежаващ лиценз на Общността №641 за международен превоз на пътници.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2, във връзка с чл. 14, т. 2 във връзка с чл. 8, т. 5 и чл. 6, ал. 6, т.3 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

14.07.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

“Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация””

 

в изпълнение на договор № А09-31-79С/12.06.2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".

 

Можете да изтеглите пакет на документацията за участие [RAR-format, 10511 kB]

 


 

14.07.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши юрисконсулт в дирекция “Административно-правно обслужване” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администарция”

 

 

14.07.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт в регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Монтана – 2 щатни бр. и регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Ловеч – 1 щатна бр.

 

 

14.07.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен инспектор в отдел ”Контролна дейност” на дирекция “ДАИ”.

 

 

14.07.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността директор на регионална дирекция  “Автомобилна администрация” гр. Монтана

 

 

14.07.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши инспектор в РД “АА” гр. Бургас - 2 щатни длъжности, РД ”АА” Монтана - 1 щатна длъжност и РД ”АА” Стара Загора - 1 щатна длъжност.

 

 

14.07.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел “Европейски въпроси и международна дейност” към дирекция “Автомобилни превози”.

 

 

26.06.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите до интервю за длъжността главен инспектор в РД “АА” гр. Враца

Николай Любенов Вълков

Ангел Димитров Иванов

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 07.07.2009г. от 13.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Любомир Христов

Председател на изпитната комисия


  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите до интервю за длъжността младши инспектор в РД “АА” гр. Бургас и РД “АА” гр. Ямбол

Йордан Христов Голев

Георги Ангелов Ройдев

Тодор Петков Петков

Стамен Веселинов Лазаров

Светослав Иванов Величков

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 07.07.2009г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Любомир Христов

Председател на изпитната комисия


 

25.06.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че е издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от лиценз № 03398 за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България, издаден на ЕТ “ЕМ СИ АЙ – СЛАВИ СЛАВОВ”, с адрес на управление в град Ямбол, ж. к. “Възраждане”, бл. 36, вх. б, ап. 14.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 15, т. 2 във връзка с чл. 9, т. 1, б. “г” и “д” от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

25.06.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че е издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от лиценз на Общността № 1766 за международен превоз на товари, издаден на “БИ ЕМ ТРАНС ГРУП” ООД, град София, ж. к. “Овча купел”, ул. “Боряна” № 39, ет. 2, ап. 5.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2 във връзка с чл. 8, т. 6, 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

25.06.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване държавен служител в дирекция “Административно-правно обслужване”.  Длъжност: младши юрисконсулт.

 

 

25.06.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Монтана  – 2 щатни длъжности и регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Ловеч – 1 щатна длъжност. Длъжност: младши експерт.

 

 

25.06.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция “Държавна автомобилна инспекция” отдел “Контролна дейност”.  Длъжност: главен инспектор

 

 

25.06.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”,  регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Монтана. Длъжност: директор на дирекция “Автомобилна администрация”

 

 

25.06.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Кюстендил. Длъжност: младши експерт

 

 

25.06.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на младши инспектор в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Бургас  - 2 щатни длъжности, регионална дирекция “Автомобилна администрация” –гр. Монтана  - 1 щатна длъжност и регионална дирекция “Автомобилна администрация” –гр. Стара Загора  - 1 щатна длъжност.

 

 

25.06.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Европейски въпроси и международна дейност” към дирекция “Автомобилни превози”. Длъжност: главен експерт.

 

 

09.06.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че ще бъдат прекратени правата, произтичащи от издадения на ЕТ “ЕМ СИ АЙ – СЛАВИ СЛАВОВ” лиценз № 03398 за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България, поради това, че превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за благонадеждност и професионална компетентност, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози.

На основание чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс превозвачът има възможност да изрази становище, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението.


 

05.06.2009г.

  На основание чл. 26, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 25, ал. 3, чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, т. 1, б. “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация съобщава за започване на административно производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “НИКОМА М ТРАНС” ООД лиценз на Общността № 1461.

На основание чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс превозвачът има възможност да изрази становище, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението.

При непредставяне в горепосочения срок на документите по чл. 6, ал. 7 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, удостоверяващи, че превозвачът отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на дружеството лиценз.


 

29.05.2009г.

  На основание чл. 26, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 25, ал. 3, чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, т. 1, б. “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на лицата, посочени в списъка по-долу, които не са получили уведомителни писма по чл. 26, ал. 1 от Адиминстративнопроцесуалния кодекс поради причини, за които агенцията не отговаря, за започване на административно производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадените им лицензи на Общността.

 

 

29.05.2009г.

 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на следните превозвачи:

1. “ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ИВАНОВ”, с адрес на управление гр. Априлци, ул. “Васил Левски” № 150, притежаващ лиценз на Общността № 5294 за международен превоз на товари.

2. “ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, с адрес на управление гр. Бургас, ж.к. “Меден рудник” бл. 32 , притежаващ лиценз на Общността № 906 за международен превоз на товари.

3. “КАРЕА ТРАНС” ООД, с адрес на управление гр. Сливен, ул. “Петко Каравелов” № 21 , притежаващ лиценз на Общността № 526 за международен превоз на товари.

4. “ВИВИТРАНС” ЕООД, с адрес на управление гр. Петрич, ул. “Екзарх Йосиф” № 53А , притежаващ лиценз на Общността № 7624 за международен превоз на товари.

5. “СЕДА ТРАНС” ООД, с адрес на управление гр. Петрич, ул. “Екзарх Йосиф” № 53А , притежаващ лиценз на Общността № 8621 за международен превоз на товари. 

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2 във връзка с чл. 8, т. 5, и чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

26.05.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  младши инспектор  в РД “АА”  гр. Бургас  - 1 щатна длъжност,   РД ”АА” Ямбол - 2 щатни длъжности.

 

 

26.05.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен инспектор в регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Враца.

 

 

19.05.2009г.

 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на следните превозвачи:

1. “ЩАСТЛИВА ЗВЕЗДА-ТОНЧЕВ И С-ИЕ” СД, с адрес на управление гр. Перник, ул. “Кракра”, бл. 15, вх. Г, ет. 2, ап. 4 , притежаващ лиценз на Общността № 9393 за международен превоз на товари.

2. ЕТ “ЮЛИЯН НЕШЕВ”, с адрес на управление гр. Харманли, бул. “България” № 75, вх. А, ет. 3, ап. 19 , притежаващ лиценз на Общността № 1008 за международен превоз на товари.

3. “ХРИСТОВ 2006” ЕООД, с адрес на управление гр. Плевен, ул. “Асен Халачев” № 126, вх. Б, притежаващ лиценз на Общността № 703 за международен превоз на товари.

4. "ТРАНС КОМЕРС" ООД, с адрес на управление гр. Плевен, ул. “Бяла черква” № 6, вх. А, ет. 1, ап. 2, притежаващ лиценз на Общността № 3195 за международен превоз на товари.

5. "ТЕРА-1" ЕООД, с адрес на управление гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, ет. 6, ап. 609, притежаващ лиценз на Общността № 1441 за международен превоз на товари.

6. "САВИМЕКС" ЕООД, с адрес на управление гр. Радомир, ул. “Рилска” № 38, притежаващ лиценз на Общността № 5633 за международен превоз на товари.

7. "ПО-ВА ТРАНС" ЕООД, с адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Стефан Стамболов” № 48, ап. 1 притежаващ лиценз на Общността № 357 за международен превоз на товари.

8. "ПИ ЕН ДЖИ" ЕООД, с адрес на управление гр. Хасково, ул. “Петко Кравелов” № 5, притежаващ лиценз на Общността № 5568 за международен превоз на товари.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, т. 6, т. 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

12.05.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността началник на отдел “Административно обслужване” към дирекция “Административно-правно обслужване”

 

   Марийка Щилиянова Владикова
   Стела Димитрова Додова
 

 

   Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 18.05.2009 г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Светлана Чаушева

Председател на изпитната комисия


 

08.05.2009г.

 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на следните превозвачи:

1. “ВЕСИ 2007” ЕООД, с адрес в град Нови Искър, ул. “Копривщица” № 2, притежаващ лиценз на Общността № 9940 за международен превоз на товари.

2. “РЕД-ТРАНС” ЕООД, с адрес в град София, ул. “Димитър Хаджикоцев” № 3-5, притежаващ лиценз на Общността № 482 за международен превоз на товари.

3. “ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, с адрес в град Петрич, ул. “Ванга” № 1, притежаващ лиценз на Общността № 9567 за международен превоз на товари.

4. “ВОЛТА КОМ-С” АД, с адрес в град Симеоновград, ул. “Александър Стамболийски” – “нестандартно оборудване”, притежаващ лиценз на Общността № 6018 за международен превоз на товари.

5. “БЕКЯРИС ТРАНС” ООД, с адрес в град Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” А, Сити център, офис 8, притежаващ лиценз на Общността № 1497 за международен превоз на товари.

6. “ТЕНАКС ОЙЛ” ООД, с адрес в град София, ж. к. Овча купел-2, бл. 43, вх. В, ателие 3, притежаващ лиценз на Общността № 1794 за международен превоз на товари.

7. “ТИПИ ГРУП” ООД, с адрес в град Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 74, вх. В, ет. 1, притежаващ лиценз на Общността № 1552 за международен превоз на товари.

8. “МД ТРАНС” ЕООД, с адрес в град Несебър, ж. к. Младост, бл. 60, ет. 3, ап. 3, притежаващ лиценз на Общността № 5714 за международен превоз на товари.

9. “ПРАВАР” ООД, с адрес в град Пловдив, ул. “Добродол” № 5А, притежаващ лиценз на Общността № 8665 за международен превоз на товари.

10. “ДИММАР ТРАНС” ЕООД, с адрес в град Варна, ул. “Карамфил” № 10, притежаващ лиценз на Общността № 194 за международен превоз на товари.

11. “ЕВРО КОМ-2005” ООД, с адрес в град Варна, ул. “Емануил Манолов” № 7, притежаващ лиценз на Общността № 503 за международен превоз на товари.

12. “ТРАНС ТРАВЕЛ” ООД, с адрес в град Сливен, ул. “Димитър Добрович” № 32, притежаващ лиценз на Общността № 5916 за международен превоз на товари.

13. “УАТАР” ЕООД, с адрес в град София, ж. к. Лагера, ул. “Плиска”, бл. 2, вх. В, ет. 6, ап. 52, притежаващ лиценз на Общността № 6180 за международен превоз на товари.

Заповедите са издадени на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2 във връзка с чл. 8, т. 6, 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедите подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

07.05.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на младши инспектор в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Бургас  - 1 щатна длъжност, регионална дирекция “Автомобилна администрация” –гр. Ямбол  - 2 щатни длъжности.

 

 

07.05.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Враца.  Длъжност: главен инспектор.

 

 

27.04.2009г.

 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на:

1. “ДЖИМИ ТРАНС” ООД, с адрес на управление гр. Петрич, ул. “Черноризец Храбър” № 3 , притежаващ лиценз на Общността № 9659 за международен превоз на товари.

2. “ЕКСПРЕС КАРГО” ЕООД, с адрес на управление гр. Плевен, ул. “Асен Халачев” № 12, вх. Б, ет.2, ап. 4 , притежаващ лиценз на Общността № 9095 за международен превоз на товари.

3. “АИК-ТРАНС” ЕООД, с адрес на управление гр. Враца, ул. “Екзарх Йосиф” № 46, вх. Б, ап. 3 , притежаващ лиценз на Общността № 5091 за международен превоз на товари.

4. "ИНТЕРТРАНС-ЛОГИСТИК" ЕООД, с адрес на управление с. Куцина, гр. Полски Тръмбеш, притежаващ лиценз на Общността № 4643 за международен превоз на товари.
 

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, т. 6, т. 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

23.04.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на недопуснатите кандидати  за  длъжността  младши експерт  в  регионална дирекция  “Автомобилна администрация”    гр. Кюстендил.

 

име презиме фамилия

основание за недопускане

1.

Йордан Бисеров Христов

На осн. чл. 20, ал.2от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи за придобита специалност не отговарят на специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

2.

Мария Иванова Радкова

На осн. чл. 20, ал.2от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи за придобита специалност не отговарят на специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

3.

Боряна Славева Ушатова

На осн. чл. 20, ал.2от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи за придобита специалност не отговарят на специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

Допуснати кандидати до конкурса няма.

 

Христина Младенова

Началник на отдел “Човешки ресурси”


 

23.04.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник на отдел “Административно обслужване” към дирекция “Административно-правно обслужване”.

 

 

23.04.2009г.

 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на:

1. “АЛЕКСАНДЪР-МИГКАС” ООД, с адрес на управление гр. Разлог, ул. “Яне Сандански” № 34, притежаващ лиценз на Общността № 9278 за международен превоз на товари.

2. “САВВАС-ТРАНС” ЕООД, с адрес на управление гр. Разлог, ул. “Яне Сандански” № 34, притежаващ лиценз на Общността № 1308 за международен превоз на товари.

3. “ПЛАМA КО” ЕООД, с адрес на управление гр. Петрич, ул. “Яне Сандански” № 6, притежаващ лиценз на Общността № 605 за международен превоз на товари.

4. “БАЛКАН-КОМЕРС-95” ООД, с адрес на управление гр. Шумен, кв. “Индустриална зона” № 16, притежаващ лиценз на Общността № 7356 за международен превоз на товари.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, т. 6, т. 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

23.04.2009г.

   На основание чл. 26, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 25, ал. 3, чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, т. 1, б. “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на лицата, посочени в списъка по-долу, които не са получили уведомителни писма по чл. 26, ал. 1 от Адиминстративнопроцесуалния кодекс поради причини, за които агенцията не отговаря, за започване на административно производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадените им лицензи на Общността.

 

 

22.04.2009г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява заинтересованите лица, че са прекратени правата произтичащи от издадените лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари, на превозвачите, които не отговарят на изискванията за финансова стабилност или професионална компетентност, посочени в списъка по-долу:

 1. “БОБО ТРАНС 2001 ЕООД”, лиценз № 1358, с адрес на управление: с.Нови Хан, ул. "Геренска" № 14, община Елин Пелин.

2. “ВАНГЕЛИЯ СТОЙКОВА” ЕТ, лиценз № 1492, с адрес на управление: с. Марикостиново, ул."Марица" № 71, община Петрич.

3. “МЕЧКА-08” ЕООД, лиценз № 1607, с адрес на управление: гр. Петрич, ул. "Пере Тошев" №10.

4. “СТРОЙМЕХ” АД, лиценз № 1824, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Братя Бъкстон" № 155.

5.  “ЛИСО ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ”  ЕТ, лиценз № 7143, с адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин, бл.402, вх.А, ап.22, ет. 8.

6. “КАРАКУТАС ТРАНС” ЕООД, лиценз № 386, с адрес на управление: гр. Благоевград , ул."Шар планина" № 2

7. “МИМИС ТРАНС” ЕООД, лиценз № 387, с адрес на управление: гр. Благоевград, ул."Шар планина" № 2.

8. “АЛЕКСАНДЪР-96 ЛИДА СТОЯНОВА” ЕТ, лиценз № 6581, с адрес на управление: общ. Петърч, с. Първомай.

9. “РИМЕЛИНО” ООД, лиценз № 7422, с адрес на управление: гр. Петрич, ул."Черно море" № 5.

10. “ДИАНА СЪРВИС” АД, лиценз № 8035, с адрес на управление: гр. Харманли, ул. "Христо Ботев" № 133.

11. “АНИС-4” ЕООД, лиценз № 9553, с адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. "Дупнишко шосе" № 8/Оранжерии/.

12. "ТРАНС БИЛЮКОВ" ЕООД, лиценз № 110, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Трудовак"№4, ет. 1,ап.1.

13. "АЛФА ТРАНС" ЕООД, лиценз № 6827, с адрес на управление: гр. Стара Загора, ул."Цар Симеон Велики" № 274, ет.11, ап.62.

14. “БАРС КОМЕРС” ООД, лиценз № 4497, с адрес на управление: общ. Хитрино, с.Хитрино, ул."Възраждане" № 75А


 

21.04.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че e издаденa заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на:

1. "СТРИМОНА-ТРАНС 07" ООД, с адрес на управление с. Тополница, гр. Петрич, притежаващ лиценз на Общността № 9275 за международен превоз на товари.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, т. 6, т. 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

17.04.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността младши юрисконсулт в дирекция “Административно-правно обслужване”

 

Димитър Василев Димитров

 

Интервюто ще се проведе на 23.04.2009 г. от 10.00 часа в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, град София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

 

Светлана Чаушева

Председател на конкурсната комисия

 


 

14.04.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на:

1. "ВАС-НЕТ ТРАНС" ЕООД, с адрес на управление гр. София, ул. “Янко Сакъзов” № 1, ет. 1, ап. 4, притежаващ лиценз на Общността № 623 за международен превоз на товари.

2. ЛАТИСИДИС ТРАНС" ЕООД, с адрес на управление с. Гърмен, ул. “10”, притежаващ лиценз на Общността № 9714 за международен превоз на товари.

3. "ДИТЕКС-ТРАНС" ЕООД, с адрес на управление гр. Перник, ул. “Найчо Цанов”, бл. 17, вх. Б, ап. 16, притежаващ на Общността лиценз № 6765 за международен превоз на товари.

4. "АВЕЗИС-ЗЛАТКА ЖЕЛЕВА" ЕТ, с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Цар Иван Шишман”, № 123, вх. А, ап. 40, притежаващ лиценз на Общността № 4651 за международен превоз на товари.

5. "КОМПЛЕКС БИЛЯНА" ЕООД, с адрес на управление гр. Русе, ул. “Църковна Независимост” № 35, притежаващ лиценз на Общността № 2247 за международен превоз на товари.

6. "ГОГОС ТРАНС" ООД, с адрес на управление гр. Сандански, ул. “Сердика” № 3, притежаващ лиценз на Общността № 9420 за международен превоз на товари.

7. "СПИРИДОН КАЛАЙДЗОГЛУ" ЕООД, с адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Александър Стамболийски” № 6, притежаващ лиценз на Общността № 9367 за международен превоз на товари.

8. "ТРАНСПОРТЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, с адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Васил Левски” № 24, притежаващ лиценз на Общността лиценз № 1159 за международен превоз на товари.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, т. 6, т. 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

10.04.2009г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява заинтересованите лица, че са прекратени правата произтичащи от издадените лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари, на превозвачите, които не отговарят на изискванията за финансова стабилност или професионална компетентност, посочени в списъка по-долу: 

1. "КФС ТРАНС" ООД, лиценз № 464, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Славянска"№ 43А.

2. "ИЛИНДЕН-2" ЕООД, лиценз № 753, с адрес на управление: гр. Русе, ул.”Плевен” № 1, вх . 4, ет. 5.

3. "МАЛИНА СТОИМЕНОВА-НИКОМ" ЕТ, лиценз № 1149, с адрес на управление: гр. Кюстендил, ул."Христо Ботев",бл. 28,вх.А, ет.1,ап. 3.

4. "МОНИКА-ЛЮБЧО СТРАТИЕВ" ЕТ, лиценз № 1659, с адрес на управление: гр. София, ж. к.”Надежда”, бл. 421, вх. А.

5. "КАВАЛА-ТРАНСПОРТ" ЕООД, лиценз № 1672, с адрес на управление:  гр. Пловдив,  ул. "Хан Кубрат"  №  2.

6. "РИТОС" ООД, лиценз № 5047, с адрес на управление: гр. София, ж. к.”Овча Купел”, ул. “Калоян” № 4.

7. "СТОЕВ-ГЕОРГИ СТОЕВ"  ЕТ, лиценз № 6718, с адрес на управление: гр. София, ж. к. "Толстой"  бл. 55, вх. Д, ет. 6, ап.110.

8. "ВИНАРНА СТАРОСЕЛ"  ЕООД, лиценз № 7214, с адрес на управление: гр. София, кв."Лозенец", ул." Беломорски Проход" № 19.

9. "АДИ ТРАНС" ЕООД, лиценз № 347, с адрес на управление: гр. Русе, пл. ”Дунав” № 5, ет. 3.

10. "ГОЛД КЪМПАНИ"  ЕООД, лиценз № 1686, с адрес на управление: гр. Пловдив, бул."България" №114, ет. 3, ап.13.

11. "ДОБРИ ДОБРЕВ" ЕТ, лиценз № 1867, с адрес на управление: гр. Димитровград, ул."Христо Г. Данов" № 10, вх.А, ет. 5, ап.10.

12. "ДИМОНА ГРУП" ЕООД, лиценз № 2370, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Белица" № 16, ет. 4, ап.11.

13. "АЛЕКС-ТРАНСПОРТ" ООД, лиценз № 2856, с адрес на управление: гр. Плевен, ж. к. “Дружба”, бл.123, вх.А, ет. 4, ап.11.

14. "ШЕРИ" ЕООД,  лиценз № 3899,  с адрес на управление: гр. Свиленград,  ул."Тринадесети Октомври" № 7.

15. "ДИЕМ ТРАНС" ООД, лиценз № 4031, с адрес на управление: гр. Сливен, ул."Козлудуй" № 9.

16. "ВЕЙДАР ТРАНС" ЕООД, лиценз № 4519, с адрес на управление: гр. Враца, ул."Поп Тодор Врачански “ №1, вх. Г, ап.47.

17. "СИЛВИЯ-М-2004"  ЕООД, лиценз № 5219, с адрес на управление: гр. София, ж. к."Дървеница", ул. "Пловдиско поле" № 15.

18. "ИВАНЕЛ" ЕООД, лиценз № 5249, с адрес на управление: с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково, ул. “Възраждане” № 14.

19. "КСК.ТРАНС" ЕООД, лиценз № 5931, с адрес на управление: гр. София, ж.к. "Красна поляна", бл.16В, ет. 6, ап. 48.

20. "СТЕМИ-ДИГ-СТЕФАН ГЕОРГИЕВ"  ЕТ, лиценз № 5967, с адрес на управление: гр. Кремен, община Сливен, ул."Сини камъни" № 6.

21. "ТРАНСГРУП" ЕООД, лиценз № 5992, с адрес на управление: гр. Хасково, ул."Черно море" №  2.

22. "ЕВРОБАЛКАНСКИ-БИ-ЕМ-ДЖИ-КЪМПАНИ" ООД, лиценз № 6020, с адрес на управление: гр. Бяла Слатина, ул. ”Места” № 15.

23. "ХРИСТО ГЕОРГИЕВ"  ЕТ, лиценз № 6529, с адрес на управление: гр. Хасково, ул."Георги Кирков" № 103.

24. "ГЕОРГИ ПЕТРОВ"  ЕТ, лиценз № 199, с адрес на управление: гр. Кюстендил, кв."Д. Каляшки", бл. 75, вх.А, ап.52.

25. "ВАСКО ЛАЗАРОВ" ЕТ, лиценз № 588, с адрес на управление: с. Ценово, община Ценово, област Русе, ул."Хан Крум" № 13.

26. "ДИРА 76" ООД, лиценз № 1455, с адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Тулча” № 9, вх. А, ет. 2, ап. 4.

27. "ФОС-ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА" ЕТ, лиценз № 1750, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Славянска" № 43А, ет. 1.

28. "ЛЮДМИЛ ЕВТИМОВ"  ЕТ, лиценз № 2336, с адрес на управление: гр. Перник, ул."Юрий Гагарин", бл.17, ет. 6, ап. 71.

29. "ПРЕТЕНДЕНТ ИНВЕСТ"  ЕООД, лиценз № 2389, с адрес на управление: гр. Бургас, ул."Силистра" 9.

30. "ДОЧЕВ Т-В" ООД, лиценз № 3732, с адрес на управление: с. Болярци, община Садово, област Пловдив.

31. "ДИНАМИК-ДЖЕМАЛ МУРАТ" ЕТ, лиценз № 3772, с адрес на управление: с. Паисиево, община Дулово, област Силистра, ул. "Свобода" № 10.

32. "СИТАН-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"  ЕТ, лиценз № 3807, с адрес на управление: гр. Харманли, ул. "Витошка" № 2.

33. "АТАНАС ВАСИЛЕВ-ВАСИЛЕВ"  ЕТ, лиценз № 4435, с адрес на управление: с. Болярци, община Садово, област Пловдив.

34. "БЕН ТРАНС"  ООД, лиценз № 4489, с адрес на управление: гр. София, ул. "Коста Лулчев" № 58.

35. "ЗЛАТАН ТОТЕВ-96"  ЕТ, лиценз № 4899 с адрес на управление: гр. Пловдив, ж. к. "Тракия" бл.71, вх.В, ап. 4.

36. "М-ДЖИ ТРАНС" ООД, лиценз № 5066 с адрес на управление: гр. Радомир, ул.”Патриарх Евтимий” № 25.

37. "СОФО ТРАНС" ЕООД, лиценз № 5160 с адрес на управление:  гр. Пловдив,  ул."Авксентий Велешки" № 51, ет. 2, офис 3.

38. "МИЛАН КЕХАЙОВ-ХИМИСТ"  ЕТ, лиценз № 5698 с адрес на управление: гр. Димитровград, бул. "Христо Ботев" бл. 40,вх. А, ап.15.

39. "СТАС-ТРАНС" ООД, лиценз № 6015 с адрес на управление: гр. Хасково, ж.к."Орфей", бл.15, вх.В, ет.6, ап.18.

40. "КОБРА УНИВЪРСЪЛ СЪРВИСИС"  ООД, лиценз № 7308 с адрес на управление: гр. София,  ж.к."Стрелбище",  ул."Хайдушка гора", бл. 22А.

41. "БУРСА ПЛЮС" ООД, лиценз № 741 с адрес на управление: гр. Хасково, ул."Чучулига" № 20 А.

42. "ТРАНС 78-БИСЕР БОСИЛКОВ" ЕТ, лиценз № 811 с адрес на управление: гр. Белене, община Белене, област Пловдив, ул."Майор Кочев" № 1А.

43. “ЕЛКА” ООД, лиценз № 118, с адрес на управление: гр. Козлодуй , ул."Козлодуй" № 2, ет.1, ап.1.

44. “БУМБАРОВ-БС-ТРАНСПОРТ”  СД, лиценз № 710, с адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Г.Раковски" № 16, ет. 2.

45. “ПАМИСОС” ООД, лиценз № 1113, с адрес на управление: гр. Благоевград,  ул."Тодор Александров"  № 47,офис 8.

46. “ДИГИ ТРАНС” ООД, лиценз № 2461, с адрес на управление: гр. Благоевград, ул."Цанко Церковски" № 5, ет.1, ап.3.

47. “ДЖЕЙ ЕЛ ПИ ТРАНС” ЕООД, лиценз № 9318, с адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 47, офис 8.


 

09.04.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че е издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността на:

1. "ЪДЪР ТРАНСПОРТ" ООД, с адрес на управление в град Разград, бул. “България” № 36, офис № 6, притежаващ лиценз на Общността № 250 за международен превоз на товари.

2. “РУМЯНА” ЕООД, с адрес на управление в гр. Севлиево, ул. “Стефан Пешев” № 58, притежаващ лиценз на Общността № 3896 за международен превоз на товари.

3. “СЕКДООР-ТРАНС РЕНТ ЛОГИСТИКС” ЕООД, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Полковник Бонев” № 17, ет. 1, ап. 2, притежаващ лиценз на Общността № 1505 за международен превоз на товари.

4. “Б И М ГРУП” ЕООД, с адрес на управление гр. София, ж.к. “Хаджи Димитър”, бл. 53А, вх. А, ет. 8, ап. 22, притежаващ лиценз на Общността № 1474 за международен превоз на товари.

5. ЕТ “НИКОЛА ЗАПРЯНОВ”, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Мусала” № 8, притежаващ лиценз на Общността № 2155 за международен превоз на товари.

6. “ТРАНС ЕКСПО” ЕООД, с адрес на управление гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 122, притежаващ лиценз на Общността № 474 за международен превоз на товари.

7. “АРИС БУЛС” ЕООД, с адрес на управление гр. София, ж. к. “Надежда 4”, бл. 425, вх. Б, ет. 5, ап. 27 притежаващ лиценз на Общността № 8176 за международен превоз на товари.

8. “АЛИКОН” ЕООД, с адрес на управление гр. Сандански, ул. “Никола Карев” № 3, притежаващ лиценз на Общността № 4109 за международен превоз на товари.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, т. 6, т. 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалниякодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

07.04.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че е издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността на:

1. EТ “МЕГАЛЕС-ХРИСТО БУДОВСКИ”, с адрес на управление в град Хасково, ул. “Перперек” №  3, притежаващ лиценз на Общността № 6199 за международен превоз на товари.

2. “АРКАДИА” ЕООД, с адрес на управление в гр. Сандански, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 5, ет. 1, притежаващ лиценз на Общността № 9356 за международен превоз на товари.

3. “ВИКИНГ ТРАНСПОРТ” ООД, с адрес на управление в гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 18, притежаващ лиценз на Общността № 6822 за международен превоз на товари.

4. “ГЕНКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНС И СПЕДИЦИЯ” ЕООД, с адрес на управление в гр. Благоевград, ул. ”Тодор Александров” № 66, притежаващ лиценз на Общността № 3634 за международен превоз на товари.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, т. 6, т. 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалниякодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

07.04.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши юрисконсулт в дирекция “Административно-правно обслужване” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администарция”

 

 

07.04.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Кюстендил, длъжност: младши експерт

 

 

07.04.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция “Административно-правно обслужване” отдел “Административно обслужване”, длъжност: началник отдел.

 

 

31.03.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че е издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността на:

1. “ТРАНС БИЛЮКОВ” ЕООД, с адрес на управление в град Пловдив, ул. “Трудовак” № 4, ет. 1, ап. 1, притежаващ лиценз на Общността № 110 за международен превоз на товари.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2, във връзка с чл. 8, т. 5 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

30.03.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че е издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността на:

1. “СТИМ ТРАНС” ООД, с адрес на управление в град Търговище, ул. “П. Р. Славейков” № 19, притежаващ лиценз на Общността № 5229 за международен превоз на товари.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2, във връзка с чл. 8, т. 5 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

27.03.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че е издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността на:

1. “АЛФА ТРАНС” ЕООД, с адрес на управление в град Стара Загора, ул. “Цар Симеон Велики” № 274, ет. 11, ап. 62, притежаващ лиценз на Общността № 6827 за международен превоз на товари.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2, във връзка с чл. 8, т. 5 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

26.03.2009г.

  Във връзка с прилагането на чл. 151, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (обн. ДВ бр. 20 от 1999г.) съгласно, който свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило основно образование, както и изискването на чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн. ДВ бр. 42 от 2004 г.), за допускане до изпит за всеки кандидат, който за пръв път се явява на изпит за съответната категория, се представя заверено копие на свидетелство/диплома за завършено образование, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” Ви уведомява, че становището на Министерство на образованието и науката (изх. № 03-88-3/2/05.03.2008 г. и 0210-91/ 03.02.2009 г.) относно реда и условията за доказване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, е следното:

Признаването на документи за завършен етап или степен на образование от училища на чужди държави се извършва на базата на Наредба № 2 за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (обн. ДВ. бр. 40 от 2003 г.). След постъпване на документите в МОН те се обработват и подготвят за комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката. Комисията заседава най - малко един път месечно и се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до два месеца, считан от датата на подаване на документите. В случай на решение за признаване се издава удостоверение. За допускане до изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС могат да послужат удостоверения за признаване на завършена степен на образование, удостоверения за признати от ІХ до ХІІ клас включително и официални откази от МОН, в които е посочено, че лицето има основно образование или по-висока образователна степен, но поради някакви причини не може да бъде издадено официално удостоверение.


 

24.03.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че e издаденa заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността на:

1. ЕТ “ХРИСТО ГЕОРГИЕВ”, с адрес на управление в град Хасково, ул. “Георги Кирков” № 103, притежаващ лиценз на Общността № 6529 за международен превоз на товари.

Заповедта е издадена на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2, във връзка с чл. 8, т. 5 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

18.03.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване държавен служител в дирекция “Административно-правно обслужване”, длъжност: младши юрисконсулт.

 

 

17.03.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в РД “АА” гр. Кюстендил на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

име презиме фамилия

основание за недопускане

 Мария Иванова Радкова

  Лицето не е представило документи удостоверяващи професионален опит

 Боряна Славева Ушатова

  Представеният трудов стаж не отговаря на изисквания професионален опит

 

Допуснати кандидати до конкурса няма.

 

Христина Младенова

Началник на отдел “Човешки ресурси”


 

17.03.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на следните превозвачи:

1. “АДИ ТРАНС” ЕООД, с адрес на управление в град Русе, пл. “Дунав” № 3, ет. 5, притежаващо лиценз на Общността № 347 за международен превоз на товари.

2. "ШЕРИ" ЕООД, с адрес на управление в град Свиленград, ул. "Тринадесети октомври" № 7, притежаващо лиценз на Общността № 3899 за международен превоз на товари.

3. "ДИЕМ ТРАНС" ООД, с адрес на управление в град Сливен, ул. "Козлодуй" № 9, притежаващо лиценз на Общността № 4031 за международен превоз на товари.

Заповедите са издадени на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2, във връзка с чл. 8, т. 5 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

16.03.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на следните превозвачи:

1. “ДАЯНА КОЕВА-ДИНАТУРС” ЕООД, с адрес на управление в град Русе, ул. “Доростол” № 73, бл. “Сълза”, вх. Б, ет. 4, ап. 11, притежаващо лиценз на Общността № 58 за международен превоз на пътници.

2. “АЛЕКС-ТРАНСПОРТ” ООД, с адрес на управление в град Плевен, ж. к. “Дружба”, бл. 123, вх. А, ет. 4, ап. 11, притежаващо лиценз на Общността № 2856 за международен превоз на товари.

3. “ГОЛД КЪМПАНИ” ЕООД, с адрес на управление в град Пловдив, бул. “България” № 114, ет. 3, ап. 13, притежаващо лиценз на Общността № 1686 за международен превоз на товари.

4. “ЕВРОБАЛКАНСКИ-БИ-ЕМ-ДЖИ-КЪМПАНИ” ООД, с адрес на управление в град Бяла Слатина, ул. “Места” № 15, притежаващо лиценз на Общността № 6020 за международен превоз на товари.

Заповедите са издадени на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2, във връзка с чл. 8, т. 5 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

14.03.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността главен експерт в регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Габрово

 

              Мариана Ангелова Кушева

              Грета Маркова Иванова

              Светлана Райчева Минчева

 

Интервюто ще се проведе на 25.03.2009 год. от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

 Господин Стоянов

Председател на комисия


 

12.03.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на всички заинтересовани лица, че търси да назначи служител за работа в отдел “Административно обслужване” за изпълнение на следните дейности:

-         получаване и разпределяне на пощенски пратки;

-         описване и предаване по предназначение  на получената в  агенцията кореспонденция;

-         разпределяне и подреждане на подлежащите за архивиране документи.

Лице за контакти: Мария Владикова, тел.: 02/930 88 41


 

06.03.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на следните превозвачи:

1. ЕТ “СТЕМИ-ДИГ-СТЕФАН ГЕОРГИЕВ”, с адрес на управление в град Кермен, ул. “Сини камъни” № 6, притежаващ лиценз на Общността № 5967 за международен превоз на товари.

2. “КСК.ТРАНС” ЕООД, с адрес на управление в град София, ж. к. “Красна поляна”, бл. 16В, ет. 6, ап. 48, притежаващ лиценз на Общността № 5931 за международен превоз на товари.

3. “ВЕЙДАР ТРАНС” ЕООД, с адрес на управление в град Враца, ул. “Поп Тодор Врачански” № 1, вх. Г., ап. 47, притежаващ лиценз на Общността № 4519 за международен превоз на товари.

Заповедите са издадени на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2, във връзка с чл. 8, т. 5 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

05.03.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Габрово.

 

 

05.03.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува отчет за дейността на агенцията през изтеклата 2008 г.

 

 

26.02.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Кюстендил, длъжност: главен експерт.

 

 

18.02.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до интервю в конкурса за длъжността младши инспектор в РД “АА” гр. Смолян и РД”АА” гр. Разград

 

Христина Иванова Христова

Пламен Петров Пантилеев

Милко Къдринов Хаджиев

 

Интервюто ще се проведе на 24.02.2009 год. от 13.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

 Тодор Станишев

Председател на комисия

 


 

13.02.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на лицата, посочени в списъка към настоящото съобщение, че ще бъдат прекратeни правата, произтичащи от издадените им лицензи на Общността, поради непредставяне от тях на документи, удостоверяващи, че отговарят на изискването за финансова стабилност, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози. Заповедите за прекратяване на правата от издадените лицензи ще бъдат издадени в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.

 

 

11.02.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Габрово.

 

 

04.02.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите кандидати до интервю в конкурса за длъжността младши юрисконсулт към дирекция “Административно-правно обслужване”

 

Георги Валентинов Денборов

Толя Димитрова Евлогиева

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.02.2009 г. от 10.30 часа в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, град София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Светлана Чаушева

Председател на конкурсната комисия

 


 

03.02.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до тест в конкурса за длъжността младши инспектор в РД  “АА” гр. Смолян и РД”АА” гр. Разград

 

 

28.01.2009г.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че са издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от издадените лицензи на Общността на следните превозвачи:

1. ЕТ “СТОЕВ-ГЕОРГИ СТОЕВ”, код по БУЛСТАТ 121393636, с адрес в град София, ж. к. “Толстой”, бл. 55, вх. Д, ет. 6, ап. 110, притежаващ лиценз на Общността № 6718 за международен превоз на товари.

2. “КФС ТРАНС” ООД, код по БУЛСТАТ 160104677, с адрес в град Пловдив, ул. “Славянска” № 43А, притежаващо лиценз на Общността № 464 за международен превоз на товари.

3. “ИЛИНДЕН-2” ЕООД, код по БУЛСТАТ 117634184, с адрес в град Русе, ул. “Плевен” № 1, вх. 4, ет. 5, притежаващо лиценз на Общността № 753 за международен превоз на пътници.

4. “РИТОС” ООД, код по БУЛСТАТ 175252804, с адрес в град София, ж. к. “Овча Купел”, ул. “Калоян” № 4, притежаващо лиценз на Общността № 5047 за международен превоз на товари.

Заповедите са издадени на основание чл. 11, т. 1, б. “б” във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, т. 2, във връзка с чл. 8, т. 5 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


 

22.01.2009г.

   ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” информира, че постъпи информация от Министерството на транспорта на Руската Федерация, съгласно която от 1 февруари 2009 г. на територията на Руската Федерация за моторни превозни средства с чуждестранна регистрация, които са с товароносимост над 3,5 тона, се въвежда заплащане на такса за ползване на пътната инфраструктура за време, както следва:

 

Продължителност на пребиваването на превозното средство на територията на Руската Федерация

Размер на таксата в рубли

1

Една година

60 000

2

Един месец

  5 000

3

Една седмица

  1 154

4

Едно денонощие

     385

 

Представител на превозвача (водачът на превозното средство) е длъжен да заплати съответната сума в банка или друга кредитна организация.

При преминаване на държавната граница на Руската Федерация на представителя на превозвача (водача на превозното средство) ще се издава уведомление за необходимостта, размера и реда за заплащане на таксата.

При предполагаемо надвишаване на заплатеното време за пребиваване на превозното средство на територията на Руската Федерация, доплащането трябва да се извърши не по-късно от денонощие преди изтичането на заплатения срок.

Заплатеният срок на пребиваване на територията на Руската Федерация не зависи от броя преминавания на държавните граници.

Превозните средства ще могат да напуснат територията на Руската Федерация само след представяне пред длъжностното лице на Федералната служба за контрол в областта на транспорта на документ, потвърждаващ заплащането на таксата за използваната пътна инфраструктура на Руската Федерация.


 

16.01.2009г.

   Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на младши инспектор в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Смолян и регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Разград


 

 

13.01.2009г.

   Уведомяваме Ви, че съгласно договореностите от Протоколите от Смесените двустранни комисии по международни автомобилни превози, проведени през настоящата и предходната година, валидността на българските разрешителни за чуждестранните превозвачи, респективно на чуждите разрешителни за българските превозвачи за 2008 година, е както следва:

1.       Валидни до 31.12.2008 година:

Азербайджан,  Киргистан, Люксембург и Норвегия.

 2.       Валидни до 31.01.2009 година:

Армения, Беларус, Босна и Херцеговина - за/от трета страна, Германия - за/от трета страна, Грузия, Испания - за/от трета страна,  Казахстан, Кипър, Латвия - за/от трета страна, Литва - за/от трета страна, Македония - за/от трета страна, Молдова - за/от трета страна, Полша - за/от трета страна, Румъния - за/от трета страна, Русия, Словакия - за/от трета страна, Сърбия, Турция, Украйна, Финландия - за/от трета страна, Хърватска, Чехия - за/от трета страна, Швейцария, Швеция - за/от трета страна   и Узбекистан.


 

09.01.2009г.

   На основание чл. 26, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 25, ал. 3, чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, т. 1, б. “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на лицата, посочени в списъците по-долу, които не са получили уведомителни писма по чл. 26, ал. 1 от Адиминстративнопроцесуалния кодекс поради причини, за които агенцията не отговаря, за започване на административно производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадените им лицензи на Общността.

На основание чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс лицата имат възможност да изразят становище, да направят писмени искания и възражения във връзка с производството в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението.

На основание чл. 36, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, лицата следва да представят в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” документите по чл. 8, т. 5 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, представляващи доказателства, необходими за установяване на фактите и обстоятелствата от значение за производството, в 7-дневен, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.

На основание чл. 57, ал. 5 и 8 от Административнопроцесуалния кодекс, посочените в списъците лица следва да имат предвид, че при непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че превозвачите отговарят на изискванeто за финансова стабилност, ще бъдат издадени заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от лицензите на Общността, в 14-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.
 

 


 АРХИВ НА НОВИНИТЕ - 2008 година

 АРХИВ НА НОВИНИТЕ - 2007 година

 АРХИВ НА НОВИНИТЕ - 2006 година

 АРХИВ НА НОВИНИТЕ - 2005 година

 АРХИВ НА НОВИНИТЕ - 2004 година
 


 

Новини от ИААА

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Проекти на европейско законодателство

Достъп до обществена информация

КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория

 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи

 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

(+359 2) 930 88 40
(+359 2) 930 88 10

english © 2004. ИААА.